خانه / استخدام و بازار کار / آگهی استخدام قراردادی نگهبان در دانشگاه علوم پزشکی زابل { آخرین مهلت : 6 تیر 1392 }

آگهی استخدام قراردادی نگهبان در دانشگاه علوم پزشکی زابل { آخرین مهلت : 6 تیر 1392 }

آگهی جذب نيروی قراردادی نگهبان در دانشگاه علوم پزشکی زابل

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل در نظر دارد جهت تامين نيروی انسانی مورد نياز خود در واحد های تحت پوشش  تعداد 28 نفر مرد  صرفا از بين نيروهای بومی منطقه و دارای مدرک تحصيلی ديپلم  بصورت  قرارداد در رشته  شغلي  نگهبان  از طريق برگزاری آزمون کتبی و گزينش جهت خدمت در واحدهای مربوطه جذب نمايد.

1-شرايط عمومی جذب :

1/1- تدين به دين مبين اسلام يا يکی از اديان رسمی کشور مطرح در قانون اساسی

2/1- تابعيت نظام جمهوری اسلامی ايران

3/1 – داشتن کارت پايان خدمت وظيفه عمومی يا معافيت دائم از خدمت

4/1 – عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر

5/1- عدم سابقه محکوميت جزائی موثر

6/1 – داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانايی برای انجام کاری که استخدام می شود.

7/1- نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی بموجب آرای مراجع قانونی .

8/1- داوطلبان استخدام نبايد مستخدم رسمی ، ثابت و پيمانی ساير دستگاههای دولتی و يا بازخريد خدمت باشند .

9/1- الزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران

 

 

2-شرايط اختصاصی جذب :

2/1 – داشتن حداکثر 30 سال تمام تا تاريخ آکهي

تبصره : موارد ذيل به شرط ارائه تائيديه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد :

الف – داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق عليه باطل ، ( از تاريخ 59/6/31  لغايت 67/5/29 ) بصورت داوطلبانه خدمت نموده اند ، به ميزان حضور در جبهه و

 

همچنين مدت زمان بستری شدن و يا استراحت پزشکی رزمندگان در اثر مجروحيت در جبهه های نبرد حق عليه باطل .

ب – افراد خانواده معظم شهداء ، مفقود الاثرها و جانبازان از کار افتاده کلی که قادر به انجام کار نمی باشند ( شامل همسر ، پدر ، مادر ، برادر و خواهر ) تا

 

ميزان 5 سال .

ج – آزادگـان ، جــانبــازان ، فــرزندان شاهد ، جانبازان 25% و بالاتر و آزادگانی که حداقل يکسال سابقه اسارت دارند از شرط حداکثر سن معاف می باشند .

د – نيروهای شاغلی که درشرکتهای طرف قراردادبا دانشگاه اشتغال دارند به ميزان مدت خدمت غير رسمی آنها (صرفا” سوابق خدمتی در شرکتهای که مستقيما” با دانشگاه انعقاد قرارداد داشته اند قابل احتساب می باشد)

هـ – مدت خدمت سربازی .

2/2 – داوطلــبان بــومی مــنطقه ســيستان در صــــورت داشـــتن شــرايط مندرج در آگهی و کسب نمره قبولی از صددرصد اولويت آزمون برخوردارمی باشند .

– بومی به کسانی اطلاق می شود که محل تولد آنان مناطق سيستان باشد و يا اينکه حداقل دو مقطع تحصيلی از مقاطع ( ابتدايی ، راهنمايی و

 

متوسطه ) را در منطقه سيستان گذرانده باشند .

– فرزندان پرسنل نيروهای مسلح در صورتيکه محل 3 سال از سنوات تحصيلی آنان اعم از ابتدايی ، راهنمايی و دبيرستان با محل مورد تقاضا يکی باشد

 

نيز بومی تلقی می گردند . افراد فوق الذکر بايستی گواهی لازم مبنی بر تحصيل به انضمام گواهی اشتغال پدر ، مادر در تاريخهای فوق ( زمان تحصيل

 

فرزند ) از يگان نيروهای مسلح دريافت و به همراه ساير مدارک ارسال نمايند .

2/3 – خانواده معظم شهداء و ايثارگران از اولويت های مندرج در قانون برخوردار خواهند بود .

2/4 – بسيجيان فعال با ارائه گواهی مربوطه به شرط دارا بودن شرايط مساوی با ساير داوطلبان غير ايثارگر در اولويت خواهند بود .

2/5 – فرزندان پرسنل دانشگاه علوم پزشکی (اعم از شاغل و بازنشسته و فوتی و …)  در شرايط مساوی از اولويت برخوردارخواهند بود.

2/6 – پرسنل شاغل در شرکت های طرف قرارداد دانشگاه در شرايط مساوی از اولويت برخوردار خواهند بود.

 

 

3-شرايط اختصاصی جذب نيروی نگهبان

3/1 – داشتن مدرک تحصيلی ديپلم

3/2 – داشتن حداقل قد 170 سانتی متر

3/3 – قبولی در آزمون آمادگی سلامت جسمانی و احراز عدم هرگونه معلوليت جسمی و روانی توسط پزشک عمومی

3/4 – متاهل بودن

3/5 – سپردن تعهد محضری مبنی بر خدمت درعنوان نگهبان  در محل مورد تقاضا به مدت 10 سال

3/6 – محل سکونت فعلی متقاضی با منطقه مورد تقاضا يکی باشد و داشتن سابقه سکونت  10 سال به بالا در منطقه سيستان تا تاريخ آگهي

3/7 – اخذ تائيديه سکونت از شورای محل و مرکز بهداشتی درمانی منطقه محل سکونت

3/8 – موفقيت در سير مراحل جذب و داشتن شرايط عمومی گزينش

تذکر : دارندگان  مدارک تحصيلی بالا تريا پايين تر از ديپلم حق شرکت در آزمون  را ندارند در صورتيکه بعد از پذيرفته شدن و حتی پس از شروع بکار مدرک

 

تحصيلی بالاتر يا پايين تر از ديپلم ارائه شود ؛ پذيرفته نخواهد شد و در اين موارد دانشگاه مجاز می باشد قرارداد را يکطرفه فسخ نمايد.

 

4- مدارک مورد نياز: 

4/1 – تکميل فرم درخواست شغل(برای دريافت برگ درخواست شغل اينجا کليک کنيد)

4/2 – تصوير مدرک تحصيلی ديپلم

4/3 – تصوير تمام صفحات شناسنامه

4/4 – تصوير کارت ملی

4/5 – تصوير کارت پايان خدمت نظام وظيفه و يا معافيت دائم

4/6 – سه قطعه عکس 4×3 تمام رخ ، پشت نويسی شده (يک قطعه عکس بر روی فرم درخواست شغل الصاق گردد.)

4/7 – اصل مدارک دال بر بومی بودن ، ايثارگری ، معلولين عادی بسيجيان فعال حسب مورد از مراجع ذيربط

4/8 –  اخذ تائيديه مندرج در بند 7/3 شرايط اختصاصی جذب نيروی نگهبان جهت متقاضيان

4/9 – گواهی پرداخت سابقه حق بيمه برای مدت خدمت غير رسمی (مربوط به اشتغال در شرکتهای طرف قرارداد با دانشگاه علوم پزشکی زابل )

4/10 –  رسيد بانکی به مبلغ   200/000  ريال به حساب جاري  2178532623004  بنام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل

 

نزد بانک ملی شعبه مرکزی زابل قابل  پرداخت در تمام شعب بانک ملی به  عنوان حق شرکت در آزمون جذب نيروی قراردادی.

متقاضيان واجد شرايط بايستی مدارک فوق را به همراه شماره تماس حداکثر تا تاريخ  92/4/6 با پست سفارشی پيشتاز به نشانی زابل – ميدان جهاد –

 

خيابان شهيد باقری – ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زابل – کارگزينی ( امور استخدام ) ارسال نمايند . به مدارک ناقص و يا مدارکی که بعد از

 

مهلت ثبت نام به پست تحويل و يا از هر طريق ديگر ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تبصره :داوطلبان پذيرفته شده در مرحله اول آزمون  موظف هستند مدارک ذيل را ظرف مدت 5 روز کاری پس از اعلام نتايج از سوی دانشگاه به همراه اصل

 

مدارک حضورا” به کارگزينی دانشگاه ارائه نمايند . کارگزينی موظف است کليه تصاوير مدارک را با اصل آنها مطابقت داده و برابر اصل نمايد .

– اصل به همراه تصوير مدرک تحصيلی ديپلم

– اصل به همراه تصوير کارت ملی

– اصل به همراه تصوير تمام صفحات شناسنامه

– اصل به همراه تصوير کارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومی يا معافيت دائم

– اصل به همراه تصوير مدارک دال بر ايثارگری حسب مورد از مراجع ذيربط

– گواهی عدم سوء پيشينه

تبصره : قبل از صدور حکم قرارداد ، اصالت مدرک تحصيلی و يا ساير مدارک مربوطه از مراجع ذيربط استعلام خواهد شد و تطبيق اوليه انجام شده در بند فوق

 

ملاک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود.

 

 

5-زمان و محل توزيع کارت :

کارت ورود به جلسه آزمون در روزهاي  چهارشنبه و پنج شنبه مورخ  12/4/92 و 13/4/92   از ساعت  8    الي   15    در محل ستاد مرکزی دانشگاه توزيع خواهد شد.

زمان برگزاری آزمون درروز جمعه  مورخه 92/4/14 خواهد بود  .

 

 

6-مواد آزمون شامل :

سئوالات عمومی از قبيل زبان و ادبيات فارسی ، زبان انگليسی عمومی ، معارف اسلامی ، اطلاعات سياسی و اجتماعي  می باشد.

 

 

7- تذکرات آزمون

– به مدارک ارسالی توسط دارندگان مدارک تحصيلی بالاتر و پايين تر از مقطع تحصيلی اعلام شده در شرايط احراز و همچنين مدارک معادل ترتيب اثر داده

 

نخواهد شد.

– مسئوليت ناشـی از عـدم رعــايــت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام ، امتحان و

 

جذب محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف داده يا فاقد شرايط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد حتی در صورت صدور

 

حکم قرارداد ، حکم مزبور لغو و بلا اثر می گردد.

– نظر به اينکه اصل مدارک داوطلبان پس از برگزاری آزمون بررسی می گردد صدور کارت و شرکت در آزمون به منزله تائيد مدارک ارسال شده نمی باشد و پس

 

از اعلام نتايج اوليه آزمون درچارچوب ضوابط و مقررات و شرايط مندرج درآگهی منتشره اصل مدارک و شرايط احراز افراد مورد بررسی قرارخواهد گرفت .

– پذيرفته شدگان موظفند در مدت زمان اعلام شده از طرف دانشگاه جهت طی مراحل استخدام مراجعه نمايند . در صورت عدم مراجعه در مدت مقرر يا

 

انصراف آنان دانشگاه مجاز است نسبت به پذيرش از بين افراد ذخيره اقدام نمايد .

– هرگونه اطلاع رسانی در خصوص آزمون از طريق سايت اينترنتی دانشگاه با آدرس www.zbmu.ac.ir خواهد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نياز خود را بدين

 

طريق دريافت خواهند کرد .

– محل خدمت افراد پذيرفته شده توسط دانشگاه تعيين خواهدگرديد.

– ذکر شماره تماس متقاضی الزامی می باشد .
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*