خانه / بورس و سهام / همه صندوق‌های سرمایه گذاری پربازده نیستند

همه صندوق‌های سرمایه گذاری پربازده نیستند

صندوق‌های سرمایه‌گذاری از ابتدا با این هدف در بازار سرمایه شکل گرفتند تا سرمایه‌گذارانی که قصد ندارند در بازار اوراق بهادار فعال باشند در این نهاد مالی بتوانند به سرمایه‌گذاری بپردازند. واقعیت این است همان‌طور که میزان بازده در بورس بیشتر از نهادهای دیگر بازار سرمایه است، به همان میزان ریسک حضور و سرمایه‌گذاری نیز افزایش پیدا می‌کند به همین دلیل همیشه هدایت کردن تازه‌کاران و افرادی که قصد دارند به سرمایه‌گذاری در بورس بپردازند به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری یکی از اصلی‌ترین شعارها و راهنمایی‌ها از سوی مسوولان رسمی، تحلیلگران، کارشناسان و فعالان بازار است.اما ما در این گزارش به روشنی نشان می‌دهیم که همه صندوق‌های سرمایه‌گذاری موجود که تعداد آنها به مرز 70 صندوق هم نزدیک است، پربازده نیستند.
صندوق‌های پربازده یک ماهه
در بررسی برترین بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری طی یک ماه اخیر و براساس آخرین اطلاعات سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورس بیمه طی 1683 روز با 3/28 درصد دارای بیشترین بازدهی و پس از آن توسعه صادرات در 955 روز با 4/25 درصد، بانک مسکن در 1388 روز عمر صندوق با 6/23 درصد، تدبیرگران فردا 3/23 درصد و ایساتیس با 6/22 درصد به عنوان صندوق‌های برتر در یک ماه منتهی به دوره‌های فوق بوده‌اند.
صندوق‌های کم‌بازده یک‌ماهه
این در حالی است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری مهر شریعه با 8/1 درصد سود در 966 روز، نواندیشان با 9/5 درصد در 1331 روز، دیدگاهان با 1/6 درصد در 58 روز، کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان با 1/8 درصد و فیروزه با 3/8 درصد سود، کمترین بازدهی را بین 66 صندوق سرمایه‌گذاری در این دوره‌ها به خود اختصاص داده‌اند.
عملکرد صندوق‌های پربازده 3 ماهه
افزون‌بر این با توجه به آخرین آمار منتشر شده درباره میزان بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دوره‌های مختلف و با توجه به عمر صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری تدبیرگران فردا در 1120 روز با 3/66 درصد، توسعه صادرات در 955 روز با 9/56 درصد، سینا با 3/54 درصد در 1058 روز عمر صندوق، امین آوید با 8/53 درصد، نوین با 4/53 درصد بازدهی، تدبیرگران آگاه با 3/52 درصد و خبرگان با 51 درصد در گروه پنج صندوق سرمایه‌گذاری سودده در سه ماه اخیر قرار گرفتند.اما از سوی دیگر صندوق سرمایه‌گذاری توسعه صادرات در دوره‌های مختلف 9 ماهه، شش ماهه و سه ماهه جزو یکی از پنج صندوق سودده به شمار می‌رود.
صندوق‌های کم‌بازده 3 ماهه
علاوه بر این، صندوق‌های سرمایه‌گذاری نواندیشان در 1331 روز با 7/15 درصد، کارگزاری پارسان در 982 روز با 9/16 درصد، کارآفرینان برتر در 975 روز با 3/21 درصد، توسعه بازار سرمایه با 4/22 درصد، فیروزه با 5/23 درصد، مهر شریعه با 6/23 درصد و رفاه با 26 درصد سود، عنوان کم‌بازده‌ترین صندوق‌ها در سه ماهه گذشته را به خود اختصاص دادند همچنین صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه در دوره‌های یک ماهه و سه ماهه اخیر جزو پنج صندوق سرمایه‌گذاری کم‌بازده است.
10 صندوق پربازده 6 ماهه
در سویی دیگر، صندوق‌های سرمایه‌گذاری سینا در 1058 روز عمر خود با 5/112 درصد، تدبیرگران فردا در 1120 روز با 4/103 درصد، فارابی در 1493 روز با 3/101 درصد، توسعه صادرات با 9/96 درصد، آگاه با 4/96 درصد، نوین با 8/95 درصد، خبرگان با 4/95 درصد، عقیق با 3/92 درصد و کاریزما با 6/91 درصد بازدهی جزو 10 صندوق سودده در بین 66 صندوق سرمایه‌گذاری بودند که در این بین، صندوق سرمایه‌گذاری تدبیرگران فردا در دوره‌های یک ماهه، سه ماهه و شش ماهه در لیست پنج صندوق برتر حضور داشت.
10 صندوق کم‌بازده 6 ماهه
براساس این گزارش، با توجه به آخرین اطلاعات درج شده در سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران، صندوق‌های سرمایه‌گذاری نواندیشان در 1331 روز با 6/25 درصد، کارگزاری پارسان در 982 روز با 5/29 درصد، توسعه بازار سرمایه در 318 روز با 3/33 درصد، مهرشریعه با 38 درصد، امید ایرانیان با 7/45 درصد، سپهر اول صادرات با 7/47 درصد، کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان با 4/50 درصد، کارگزاری بانک ملت با 2/53 درصد و آپادانا با 2/53 درصد در لیست 10 صندوق سرمایه‌گذاری کم‌بازده ملی شش ماهه اخیر قرار دارند این در حالی است که صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان در دوره‌های یک ماهه و یک ساله اخیر در لیست پنج صندوق سرمایه‌گذاری کم‌سود است.
15 صندوق پربازده یک‌ساله
افزون‌بر این با نگاهی به لیست صندوق‌های سرمایه‌گذاری و با توجه به صندوق‌های سودده، صندوق‌های سینا با 3/232 درصد در 1058 روز عمر صندوق، آگاه در 1965 روز با 4/207 درصد، مشترک آسمان یکم در 488 روز با 197 درصد، کاریزما با 9/193 درصد، عقیق با 8/193 درصد، توسعه صادرات با 4/191 درصد، بانک توسعه تعاون با 3/189 درصد، مشترک آرمان با 1/183 درصد، فارابی با 2/180 درصد، پویا با 4/176 درصد، رفاه با 2/176 درصد، بورسیران با 3/174 درصد، حافظ 7/165 درصد، تدبیرگران فردا با 1/154 درصد و کارگزاری بانک ملی ایران با 9/153 درصد در صدر جدول و جزو 15 صندوق سرمایه‌گذاری برتر هستند.
همچنین صندوق سرمایه‌گذاری سینا در دوره‌های سه ماهه، شش ماهه و یک‌ساله و صندوق سرمایه‌گذاری آگاه طی دوره‌های شش ماهه و یک‌ساله در گروه پنج صندوق پربازده قرار گرفته‌اند.
15 صندوق کم‌بازده یک‌ساله
در سویی دیگر با بررسی صندوق‌های کم‌بازده طی یک‌سال اخیر 15 صندوق صاحب رکوردهای منفی هستند به طوری که صندوق‌های سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان در 982 روزی که از عمر این صندوق می‌گذرد با 9/21 درصد سود، نواندیشان با 7/45 درصد، سپهر اول صادرات با 57 درصد، کارگزاری کاسپین مهرایرانیان با 2/62 درصد، مهرشریعه با 5/68 درصد، امید ایرانیان با 2/73 درصد، کارگزاری بانک ملت با 8/73 درصد، بانک کشاورزی با 6/74 درصد، توسعه فردا با 9/76 درصد، صنعت و معدن با 1/84 درصد، ‌رضوی با 85 درصد، تدبیرگر سرمایه با 6/87 درصد، گنجینه بهمن با 1/90 درصد، فیروزه با 5/93 درصد و کارآفرینان برتر با 7/93 درصد در انتهای لیست کم‌بازده‌ترین صندوق‌ها طی یک‌سال گذشته حضور داشتند.براساس این گزارش، صندوق سرمایه‌گذاری نواندیشان در دوره‌های یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه و یک‌ساله همچنین صندوق سرمایه‌گذاری مهر شریعه در دوره‌های یک ماهه، شش ماهه و یک‌ساله علاوه بر این صندوق سرمایه‌‌گذاری نواندیشان در دوره‌های یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه و یک‌ساله جزو پنج صندوق کم‌بازده در دوره‌های مختلف هستند.
در نهایت این اطلاعات صندوق‌های سرمایه‌گذاری که برای دوره‌های «یک، سه، شش و یک‌ساله» تهیه شده است به خوبی می‌تواند جایگاه صندوق‌های سرمایه‌گذاری را در بین 66 صندوق موجود نشان دهد تا سرمایه‌گذارانی که قصد دارند با ریسک کمتر در بازار سرمایه حضور داشته باشند بتوانند با تحلیلی جامع و دقیق سرمایه‌گذاری خود را انجام دهند. در همین حال آمار صندوق‌های کم‌بازده در این دوره‌ها نیز حاکی از آن است که هر صندوقی نمی‌تواند گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشد که این اتفاق از یکسو مسوولیت صاحبان این صندوق‌ها را بیشتر می‌کند و هم برای سرمایه‌گذاران انتخاب مناسبی را رقم می‌زند.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*