خانه / آخرین اخبار / دکتر غلامحسین ریاضى مهمان امشب خندوانه +سوابق

دکتر غلامحسین ریاضى مهمان امشب خندوانه +سوابق

دکتر غلامحسین ریاضى از اساتید دانشگاه تهران امشب مهمان خندوانه خواهد بود.این برنامه ساعت ٢٣ از شبکه نسیم پخش میشود

مهمانان خندوانه جدول پخش شبکه نسیم بیوگرافی غلامحسين رياضى اینستاگرام خندوانه

تحصیلات

 • کارشناسی, ۱۳۴۹, شیمی, تبریز
 • کارشناسی ارشد, ۱۳۵۴, بیوشیمی, ENMU
 • دکتری, ۱۳۶۱, بیوشیمی, تگزاس

راهنمایی پایان نامه

 • مطالعه اثرات بیولوژیکی مشتقات سنتزی کورکومین بر روی ساختار میکروتوبول ها در شرایطinvitro و در دو رده سلول سرطانی نوروبلاستوما وK562، حسن آریاپور، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۹/۰۴/۲۸
 • تآثیر نانو ذرات مغناطیسی، علی دادرس، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۹/۰۹/۲۱
 • بررسی تآثیر سافرانالاستخراج شده از گیاهزعفران بر روی پلیمریزاسیون ودپلیمریزاسیونمیکروتوبول در شرایطinvitro، علی نقشینه، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۹/۰۹/۳۰
 • تعیین برخی از متابولیتهای مسیر گوگردزدایی میکروبی سوش بومی ایران و تعیین توالی نوکلئوتیدی گلونینگ و بیان بالای ژنهای مسئول فرایند گوگردزدایی، فاطمه داوودی دهاقانی، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۹/۱۲/۰۷
 • بررسی نقش فاکتوراکتیویتی میکروتوبول برحافظه به صورت invitro، دیهیم عطارد، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۱/۰۴/۱۲
 • مطالعه اثرات میدان الکترومغناطیس با فرکانس های مختلف بر روی ساختار میکروتوبول های استخراجی از مغز موش صحرایی، سید تقی موسوی، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۱/۰۴/۲۷
 • بررسی اثرات هموسیستئینی شدن برhMAPtau4R/1N، اویس کریما، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۱/۰۷/۱۷
 • نقش پیوند دی سولفیدی در فرایند تجمع ایزوفرم۴r پروتئین تاو ۴r، لیلا یوسفی، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۱/۱۱/۲۹
 • بررسی تآثیرات میدان الکترومغناطیس بر روی آنزیم استیل کولین استراز سیناپتوزوم های حاصل از نیمکره چپ سیستم عصبی مرکزی ، علی افراسیابی، کاربردی، دانشگاه تهران -، ۱۳۹۱/۱۲/۰۵
 • بررسی اثر برخی از مدل های استرس اجتماعی بر فعالیت و ساختار شبکه میکروتوبولی مغز در موش صحرایی، غزاله اسکندری صدیقی، کاربردی، دانشگاه تهران -، ۱۳۹۱/۱۲/۰۵
 • بررسی تآثیر سافرانال رویپلیمریزاسیون پروتئین tau، محمد منافی دیجوجین، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۲/۰۲/۲۸
 • بررسی مکانیسم تشکیل تجمعات بروتئین تاو در حضور ترکیبات بلی آنیونی و مهار تجمعات با استفاده ازترکیبات بلی سیکلیک، محمد علی نصیری خلیلی، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۲/۰۴/۲۵
 • بررسی تجربی کاربرد ریزپروتئین های درمان گر، وحیده اکبرزاده، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۲/۰۵/۰۷
 • تهیه نانو ذره های پوشش دار طلا و بررسی اثر آن ها بر سلول های سرطانی نوروبلاستوما، مصطفی چیذری، کاربردی، دانشگاه زنجان، ۱۳۹۲/۰۶/۲۶
 • سنتز و بررسی اثرات سایتوتوکسیک مشتقات ۴و۵-دی آریل ۲-تیون به عنوان مهارکننده های احتمالی پلیمریزاسیون توبولین ، مرجان صالحی، کاربردی، دانشگاه تهران -، ۱۳۹۲/۰۶/۳۰
 • بررسی تآثیرات میدان الکترومغناطیس بر روی آزادسازی گلوتامات از سیناپتوزوم های سیستم عصبی مرکزی، ندا مسعودیان، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۲/۰۷/۰۱
 • اثرات نانو ذره Fe2o3 -Y در ایجاد تجمعات آمیلوئیدی لیزوزیم به عنوان پروتئین مدل در بیماریهای تجمع پروتئینی ، غزال امینیان، کاربردی، دانشگاه خوارزمی، ۱۳۹۲/۱۰/۳۰
 • بررسی تآثیر نانو ذره Fe2o3 – y بر هسته زایی تجمع پروتئین تاو، فاطمه شجاعی ، کاربردی، دانشگاه خوارزمی، ۱۳۹۲/۱۰/۳۰
 • بررسی آستروسیت ها در پاتوژنز بیماری آلزایمر با استفاده از ایزوفرمهای اریتروپویتین در مدل کشت سه بعدی، هومن کاغذیان، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۲/۱۱/۱۳
 • مطالعات کمو تاکسونومیک (شیمی آرایه شناسی ) و فیتوشیمیائی در گونه های انتخابی از سرده بنگ دانه (بادنجانیان) بر اساس برخی تروپان الکالوئیدها ترکیبات فنلی و فلاوئیدی، بهمن صادقی، کاربردی، دانشگاه تهران -، ۱۳۹۲/۱۱/۱۵
 • بررسی تآثیرات میدان الکترومغناطیس بر روی آزادسازی سروتونین از سینابتوزوم های سیستم عصبی مرکزی، آتیه لیاقی، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۲/۱۱/۲۸
 • بررسی نقش یون zn بر ساختار Tau پروتئین، مصطفی جراح، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۳/۰۷/۰۶
 • بررسی اثرات آزمایشگاهی برخی از ترکیبات زعفران (ایزوپروتوئیدها) بر روی تجمعات پروتئین تاو، علی محمدی کرکانی، کاربردی، دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، ۱۳۹۳/۰۸/۲۱
 • بررسی اثر بوسولیک اسید در حضور استروپتوزوتوسین بر روی سلولهای نرمال و سرطانی استروگلیا (گلیاپلاستوما)، عصمت فتحی، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۴/۰۶/۲۳
 • بررسی مکانیزم عبور کروسین و کروستین از غشاء اندوتلیال (الگوی سد خونی -مغزی)، فاطمه هدایتی کتولی، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۴/۰۶/۲۹
 • بررسی اثرنوروترانسمیتر گابا و استخلافات روی آن بر پلیمریزاسیون میکروتوبول استخراج شده از مغز موش، فاطمه قائمیه، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۴/۰۷/۱۵

مشاوره پایان نامه

 • بررسی تآثیر عصاره آبی، محمد عبدالشومی، کاربردی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، ۱۳۹۱/۰۸/۳۰
 • تهیه نانو ذره های پوشش دار طلا و بررسی اثر آنها بر سلول های سرطانی گلیوپلاستومای مغز، محمد رضایی، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۲/۱۱/۰۷

فعالیت‌های اجرایی

 • عضو گروه فیزیک و خلقت، ۱۳۹۱/۰۲/۰۱، ۱۳۹۳/۰۲/۰۱، ایران، تهران
 • عضو گروه قران و حدیث ، ۱۳۹۱/۰۲/۰۱، ۱۳۹۳/۰۲/۰۱، ایران، تهران
 • عضو کارگروه تخصصی علوم شناختی و کمیته مربوطه، ۱۳۹۱/۰۲/۰۱، ۱۳۹۲/۰۲/۰۱، ایران، تهران
 • سمینار نقش فیزیک در بیولوژی و زیست شناسی، ۱۳۹۳/۱۱/۲۷، ایران، تهران
 • عضو کارگروه زیست فناوری دفتر ارتباط با صنعت، ۱۳۹۴/۰۳/۱۹، ایران، تهران
 • سخنران مدعو، ۱۳۹۵/۰۸/۰۵، ۱۳۹۵/۰۸/۰۷، ایران، تهران
 • سخنران مدعو، ۱۳۹۵/۰۸/۰۵، ۱۳۹۵/۰۸/۰۷، ایران، تهران
 • سخنران مدعو، ۱۳۹۵/۰۸/۰۵، ۱۳۹۵/۰۸/۰۷، ایران، تهران

کتاب‌های تالیفی

 • ریاضی ، غلامحسین ، هوشنگ ایروانی ، رضا خدا رحیمی ، فریبا میقانی ، رسول پایان ، محمد حسین عزیزی ، محمدرضا بهنیا، سید علی کشاورز ، قاسم امینی ، همایون کاضمی ، منوچهر رضا بیگی ، غلامرضا رجبی ، اسکندر زند ، محمدعلی باغستانی ، پرویز شفیعی و مهریار صدرالاشرافی . “از بذر گندم تا قرص نان.” : تحسین، ۱۳۸۲.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*