خانه / آخرین اخبار / دارایی های خارجی بانک های ایرانی کاهش یافت +جزئیات

دارایی های خارجی بانک های ایرانی کاهش یافت +جزئیات

میزان دارایی های خارجی بانک ها در ۱۰ ماهه نخست سال جاری به ۵۶۶۳ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۲,۷ درصد کاهش یافته است.

به گزارش تسنیم، تازه ترین روایت رسمی بانک مرکزی از آمارهای اقتصادی نشان میدهد که میزان دارایی های خارجی بانک ها در ۱۰ ماهه نخست سال جاری به ۵۶۶۳ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۲,۷ درصد کاهش یافته است.

* بدهی دولت ۲۰ درصد رشد کرد

این آمارها بیانگر آن است که میزان بدهی بخش دولتی با ۲۰ درصد رشد نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۴ به رقم ۲۰۸۶,۷ هزار میلیارد ریال شده است. براین اساس و در مدت زمان مشابه میزان بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی نیز با ۱۹.۳ درصد افزایش رقم ۸۷۸۲.۵ هزار میلیارد ریال را ثبت کرده است.

بانک مرکزی همچنین در این گزارش مانده سپرده بانک ها و موسسات اعتباری در ۱۰ ماهه نخست امسال را با ۱۹,۸ درصد رشد نسبت به اسفندماه سال گذشته به ۱۲۸۹.۳ هزار میلیارد ریال اعلام و تأکید کرده که این رقم نسبت به دی ۱۳۹۴، ۲۱.۲ درصد رشد یافته است.

در مدت زمان مشابه میزان سپرده های بخش دولتی نزد بانک مرکزی نسبت به اسفندماه سال گذشته ۸,۲ درصد افزایش به ۳۶۵.۸ هزار میلیارد ریال رسید.

بانک مرکزی دارایی های خارجی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در ۱۰ماهه ابتدای امسال را ۲۳۰۵.۴ هزار میلیارد ریال بدون تغییر نسبت به اسفندماه ۹۴ اعلام کرد. اسکناس و مسکوک نیز با افزایش ۲۸ درصدی نسبت به پایان سال گذشته ۱۰۸.۹ هزار میلیارد ریال است.

سپرده بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی شامل سپرده قانونی و دیداری نیز با رشد ۱۹.۸ درصد نسبت به اسفندماه ۹۴ به ۱۲۸۹.۳ هزار میلیارد ریال رسید.

در بخش بدهی ها نیز سپرده های بخش غیردولتی ۱۱۶۴۱.۹ هزار میلیارد ریال است که رشد ۱۸.۸ درصد نسبت به پایان سال گذشته و ۲۶.۶ درصد نسبت به پایان دی ماه پارسال نشان می دهد.

وام ها و سپرده های ارزی در این بخش هم در ۱۰ ماهه امسال ۱۸۰۹.۵ هزار میلیارد ریال است که به ترتیب رشد ۱.۸ درصد و ۶.۵ درصد را تجربه کرده است.

مانده تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی در این مدت به رقم ۸۶۹۷.۴ هزار میلیارد ریال با رشد ۱۹.۳ درصد، بانکهای تجاری ۱۳۱۵.۳ هزار میلیارد ریال با رشد ۱۸.۴ درصد، بانکهای تخصصی ۲۰۱۱.۴ هزار میلیارد ریال با رشد ۱۰.۵ درصد، بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری ۵۳۷۰.۷ هزار میلیارد ریال با افزایش ۲۳.۱ درصد رسید.

* عملکرد بانک های تجاری به روایت بانک مرکزی

میزان دارایی های خارجی بانک های تجاری در پایان دی ماه سال جاری به ۳۲۳,۰ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۶.۱ درصد کاهش یافته است.

براساس این آمار سپرده بانک های تجاری نزد بانک مرکزی در همین مدت با افزایش ۲۰.۹ درصد به ۲۳۵.۲ هزار میلیارد ریال رسید.

هچنین براساس این آمارها، میزان اسکناس و مسکوک بانک های تجاری در دی ماه ۱۳۹۵ نسبت به اسفند ماه سال گذشته با افزایش ۶۸,۶ درصدی به ۴۷.۷ هزار میلیارد ریال رسید.

سایر دارایی های این بانک ها در دی ماه ۱۳۹۵ به ۱۰۹۴,۲ هزار میلیارد ریال رسید و نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۴ رشد ۹.۳ درصدی داشت.

همچنین میزان بدهی بخش دولتی به بانک های تجاری با ۱۴,۲ درصد رشد نسبت اسفندماه سال ۱۳۹۴ به رقم ۳۸۴.۸ هزار میلیارد ریال شد.

بر این اساس و در مدت زمان مشابه میزان بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی نیز با ۱۸,۸ درصد افزایش رقم ۱۳۵۶.۹ هزار میلیارد ریال را ثبت کرد. بر همین اساس جمع دارایی‌های بانک‌های تجاری در دی ماه ۱۳۹۵ به ۳۴۴۱,۸ هزار میلیارد ریال رسید.

همچنین در بخش بدهی‌های بانک های تجاری، سپرده های بخش غیردولتی نسبت به اسفند ۹۴ به ۲۱۵۹,۴ هزار میلیارد ریال رسید و افزایش ۲۵.۱ درصدی داشت.

بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی نیز در دی ماه ۱۳۹۵ نسبت به اسفند ماه ۹۴ با افزایش ۱۱.۸ درصدی به ۱۵۵.۲ هزار میلیارد ریال رسید.

براساس گزیده آمارهای دی ماه ۱۳۹۵، وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک‌های تجاری نسبت به اسفند ماه ۹۴ افت ۳۸.۷ درصدی داشت و به ۸۰,۵ هزار میلیارد ریال رسید. وام‌ها و سپرده‌های ارزی بانک‌های تجاری نیز در همین مدت با رشد ۱۷.۷ درصدی به ۲۲۹.۲ هزار میلیارد ریال رسید.

جمع بدهی بانک های تجاری در دی ماه ۱۳۹۵ نسبت به اسفند ۹۴ رشد ۱۲.۹ درصدی داشت و ۳۴۴۱,۸ هزار میلیارد ریال اعلام شد.

* در بانک های تخصصی چه می گذرد؟

گزارش بانک مرکزی نشان میدهد، میزان دارایی های خارجی بانک های تخصصی نیز در پایان دی‌ماه سال جاری به ۵۳۳,۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۴.۵ درصد افزایش یافته است.

براساس این آمار سپرده بانک‌های تخصصی نزد بانک مرکزی در همین مدت با افزایش ۱۶ درصد به ۸۹,۹ هزار میلیارد ریال رسید.

هچنین براساس این آمارها، میزان اسکناس و مسکوک بانک های تجاری در دی ماه ۱۳۹۵ نسبت به اسفند ماه سال گذشته با کاهش ۵,۸ درصدی به ۹.۸ هزار میلیارد ریال رسید.

سایر دارایی های این بانک ها در دی ماه ۱۳۹۵ به ۱۰۹۴,۲ هزار میلیارد ریال رسید و نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۴ رشد ۹.۳ درصدی را تجربه کرد.

همچنین میزان بدهی بخش دولتی به بانک‌های تخصصی با ۲۳,۵ درصد رشد نسبت اسفندماه سال ۱۳۹۴ به رقم ۴۷۵.۹ هزار میلیارد ریال شد.

بر این اساس و در مدت زمان مشابه میزان بدهی بخش غیردولتی به بانک های تخصصی با ۱۰,۵ درصد افزایش رقم ۲۰۱۵.۱ هزار میلیارد ریال را ثبت کرد. جمع دارایی های بانک های تخصصی در دی ماه ۱۳۹۵ به ۳۶۲۴.۱ هزار میلیارد ریال رسید.

در بخش بدهی های بانک های تخصصی، سپرده های بخش غیر دولتی نسبت به اسفند ۹۴ به ۱۱۴۳,۵ هزار میلیارد رسید و افزایش ۱۴.۴ درصدی داشت. بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی نیز در دی ماه ۱۳۹۵ نسبت به اسفند ماه ۹۴ با افزایش ۴ درصدی به ۵۹۵.۵ هزار میلیارد ریال بالغ شد.

براساس گزیده آمارهای دی‌ماه ۱۳۹۵، وام ها و سپرده های بخش دولتی نزد بانک های تجاری نسبت به اسفند ماه ۹۴ افت ۵,۳ درصدی داشت و به ۱۲۰.۶ هزار میلیارد ریال رسید. وام ها و سپرده های ارزی بانک های تخصصی نیز در همین مدت با رشد ۶.۲ درصدی به ۴۰۳.۵ هزار میلیارد ریال رسید.

جمع بدهی بانک های تجاری در دی ماه ۱۳۹۵ نسبت به اسفند ۹۴ رشد ۸,۵ درصدی داشت و رقم ۳۶۲۴.۱ هزار میلیارد ریال اعلام شد.

دارایی ها و بدهی های کل بانک های غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی 

بر اساس خلاصه دارایی ها و بدهی های کل بانک های غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی  که  توسط بانک مرکزی منتشر شده است نیز بدهی بخش دولتی تا پایان دی ماه  سال جاری به ۶۳۱.۴ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۲۷.۳ درصد افزایش یافته است.

همچنین بدهی بخش غیر دولتی در ۱۰ ماهه نخست سال جاری بالغ بر ۵۴۱۰.۵ هزار میلیارد ریال شده است که حاکی از رشدی ۲۳.۱ درصدی نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۴ است.

مجموع بدهی این بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی ۳۴۱.۳ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۱۷۳.۷ درصد رشد داشته  است.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*