خانه / آخرین اخبار / قیمت بلیط هواپیما داخلی در بهار ۹۶

قیمت بلیط هواپیما داخلی در بهار ۹۶

قیمت انواع بلیت هواپیما برای ایام نوروز از مسیر های مختلف در کشور به شرح زیر است:

مبدا

مقصد

هواپیمایی

قیمت (ریال)

تهران

کیش

معراج

۳,۵۰۰,۰۰۰

کیش

تهران

معراج

۳,۲۰۰,۰۰۰

کیش

تهران

معراج

۳,۵۰۰,۰۰۰

تهران

کیش

معراج

۳,۳۰۰,۰۰۰

کیش

تهران

تابان

۳,۵۰۰,۰۰۰

تهران

کیش

تابان

۳,۵۰۰,۰۰۰

کیش

تهران

تابان

۳,۸۰۰,۰۰۰

کیش

تهران

معراج

۳,۳۰۰,۰۰۰

کیش

تهران

معراج

۳,۷۰۰,۰۰۰

تهران

کیش

زاگرس

۲,۷۰۰,۰۰۰

کیش

تهران

زاگرس

۲,۷۰۰,۰۰۰

تهران

مشهد

زاگرس

۲,۵۰۰,۰۰۰

مشهد

تهران

زاگرس

۲,۵۰۰,۰۰۰

تهران

مشهد

زاگرس

۳,۰۰۰,۰۰۰

مشهد

تهران

زاگرس

۳,۱۰۰,۰۰۰

تهران

مشهد

کیش ایر

۲,۰۷۰,۰۰۰

مشهد

تهران

کیش ایر

۲,۰۷۰,۰۰۰

تهران

مشهد

کیش ایر

۳,۰۰۰,۰۰۰

تهران

کیش

ایران ایرتور

۳,۵۰۰,۰۰۰

کیش

تهران

ایران ایرتور

۳,۵۰۰,۰۰۰

تهران

کیش

ایران ایرتور

۳,۹۰۰,۰۰۰

کیش

تهران

تابان

۳,۷۰۰,۰۰۰

کیش

تهران

تابان

۳,۹۰۰,۰۰۰

مشهد

تهران

زاگرس

۳,۰۰۰,۰۰۰

مشهد

تهران

کیش ایر

۲,۸۰۰,۰۰۰

مشهد

تهران

کیش ایر

۳,۰۰۰,۰۰۰

تهران

کیش

تابان

۳,۷۰۰,۰۰۰

مشهد

تهران

آتا

۳,۰۵۰,۰۰۰

کیش

اصفهان

زاگرس

۱,۹۰۰,۰۰۰

اصفهان

کیش

زاگرس

۱,۹۰۰,۰۰۰

بزد

کیش

کیش ایر

۱,۹۰۰,۰۰۰

بزد

کیش

کیش ایر

۲,۹۰۰,۰۰۰

کیش

بزد

کیش ایر

۱,۹۰۰,۰۰۰

کیش

بزد

کیش ایر

۲,۹۰۰,۰۰۰

کرمان

کیش

کیش ایر

۱,۹۰۰,۰۰۰

کیش

کرمان

کیش ایر

۱,۹۰۰,۰۰۰

کیش

کرمان

کیش ایر

۲,۹۰۰,۰۰۰

اصفهان

شارجه

عربیه

۲,۲۰۰,۰۰۰

شارجه

اصفهان

عربیه

۲,۲۰۰,۰۰۰

مشهد

بزد

آتا

۱,۸۰۰,۰۰۰

بزد

مشهد

آتا

۱,۹۰۰,۰۰۰

بزد

مشهد

آتا

۱,۸۰۰,۰۰۰

بزد

مشهد

ایران ایرتور

۱,۸۰۰,۰۰۰

مشهد

بزد

ایران ایرتور

۱,۸۰۰,۰۰۰

بزد

مشهد

آتا

۲,۱۰۰,۰۰۰

مشهد

بزد

آتا

۱,۹۰۰,۰۰۰

کرمان

کیش

کیش ایر

۲,۹۰۰,۰۰۰

کرمان

کیش

کیش ایر

۱,۶۰۰,۰۰۰

بزد

مشهد

زاگرس

۱,۸۰۰,۰۰۰

مشهد

بزد

زاگرس

۱,۸۰۰,۰۰۰

اصفهان

مشهد

ایران ایرتور

۲,۱۰۰,۰۰۰

اصفهان

کیش

زاگرس

۱,۴۵۰,۰۰۰

کیش

اصفهان

زاگرس

۱,۴۵۰,۰۰۰

بزد

کیش

کیش ایر

۱,۶۰۰,۰۰۰

تهران

اصفهان

قشم ایر

۱,۶۶۰,۰۰۰

تهران

کیش

زاگرس

۲,۵۰۰,۰۰۰

کیش

تهران

زاگرس

۲,۵۰۰,۰۰۰

اصفهان

تهران

قشم ایر

۱,۶۶۰,۰۰۰

مشهد

اصفهان

ایران ایرتور

۲,۶۰۰,۰۰۰

اصفهان

مشهد

کاسپین

۲,۰۰۰,۰۰۰

مشهد

اصفهان

کاسپین

۲,۰۰۰,۰۰۰

تهران

اصفهان

کاسپین

۲,۰۰۰,۰۰۰

اصفهان

تهران

کاسپین

۲,۰۰۰,۰۰۰

تهران

مشهد

زاگرس

۲,۰۷۰,۰۰۰

مشهد

تهران

زاگرس

۲,۰۷۰,۰۰۰

مشهد

تهران

کیش ایر

۳,۵۰۰,۰۰۰

تهران

مشهد

کیش ایر

۲,۵۰۰,۰۰۰

اصفهان

مشهد

ایران ایرتور

۲,۶۰۰,۰۰۰

اصفهان

مشهد

کاسپین

۲,۲۵۰,۰۰۰

اصفهان

مشهد

زاگرس

۲,۲۵۰,۰۰۰

اصفهان

مشهد

کیش ایر

۲,۲۵۰,۰۰۰

مشهد

اصفهان

زاگرس

۲,۲۵۰,۰۰۰

مشهد

اصفهان

کاسپین

۲,۲۵۰,۰۰۰

اصفهان

مشهد

تابان

۱,۸۸۰,۰۰۰

مشهد

اصفهان

تابان

۱,۸۸۰,۰۰۰

مشهد

اصفهان

زاگرس

۲,۱۰۰,۰۰۰

اصفهان

مشهد

زاگرس

۱,۸۸۰,۰۰۰

مشهد

اصفهان

زاگرس

۱,۸۸۰,۰۰۰

اصفهان

مشهد

تابان

۲,۳۰۰,۰۰۰

کیش

اصفهان

زاگرس

۱,۷۰۰,۰۰۰

اصفهان

مشهد

تابان

۱,۴۰۰,۰۰۰

اصفهان

کیش

زاگرس

۱,۷۰۰,۰۰۰

کیش

اصفهان

تابان

۱,۷۰۰,۰۰۰

نجف

مشهد

تابان

۸,۱۰۰,۰۰۰

اصفهان

مشهد

تابان

۳,۰۰۰,۰۰۰

مشهد

اصفهان

تابان

۲,۴۵۰,۰۰۰

مشهد

اصفهان

تابان

۳,۰۰۰,۰۰۰

مشهد

اصفهان

زاگرس

۳,۰۰۰,۰۰۰

مشهد

اصفهان

تابان

۲,۷۰۰,۰۰۰

اصفهان

کیش

تابان

۱,۷۰۰,۰۰۰

اصفهان

مشهد

تابان

۱,۷۰۰,۰۰۰

اصفهان

مشهد

تابان

۲,۴۵۰,۰۰۰

مشهد

اصفهان

زاگرس

۲,۴۵۰,۰۰۰

اصفهان

مشهد

کاسپین

۱,۵۲۵,۰۰۰

مشهد

اصفهان

کاسپین

۱,۵۲۵,۰۰۰

اصفهان

مشهد

کاسپین

۲,۵۰۰,۰۰۰

مشهد

اصفهان

کاسپین

۲,۵۰۰,۰۰۰

مشهد

اصفهان

تابان

۱,۸۰۰,۰۰۰

اصفهان

مشهد

زاگرس

۱,۴۷۵,۰۰۰

مشهد

اصفهان

زاگرس

۱,۴۷۵,۰۰۰

مشهد

اصفهان

زاگرس

۲,۵۰۰,۰۰۰

اصفهان

مشهد

زاگرس

۳,۰۰۰,۰۰۰

اصفهان

مشهد

زاگرس

۲,۵۰۰,۰۰۰

مشهد

اصفهان

کاسپین

۲,۳۰۰,۰۰۰

اصفهان

مشهد

کاسپین

۳,۰۰۰,۰۰۰

کیش

تهران

زاگرس

۲,۰۰۰,۰۰۰

اصفهان

قشم

تابان

۱,۸۰۰,۰۰۰

قشم

اصفهان

تابان

۱,۸۰۰,۰۰۰

اصفهان

مشهد

تابان

۱,۶۰۰,۰۰۰

مشهد

اصفهان

تابان

۱,۶۰۰,۰۰۰

مشهد

اصفهان

تابان

۲,۲۵۰,۰۰۰

مشهد

اصفهان

تابان

۴,۵۰۰,۰۰۰

اصفهان

مشهد

تابان

۲,۲۵۰,۰۰۰

مشهد

اصفهان

زاگرس

۱,۶۰۰,۰۰۰

مشهد

اصفهان

کاسپین

۱,۶۰۰,۰۰۰

اصفهان

مشهد

کاسپین

۱,۶۰۰,۰۰۰

اصفهان

مشهد

تابان

۲,۲۰۰,۰۰۰

مشهد

اصفهان

تابان

۲,۲۰۰,۰۰۰

مشهد

اصفهان

کاسپین

۲,۲۰۰,۰۰۰

استانبول

شیراز

ترک ایر

۵,۲۰۰,۰۰۰

استانبول

شیراز

ترک ایر

۴,۹۹۰,۰۰۰

شیراز

استانبول

ترک ایر

۵,۲۰۰,۰۰۰

شیراز

استانبول

ترک ایر

۴,۹۹۰,۰۰۰

استانبول

شیراز

ترک ایر

۵,۷۰۰,۰۰۰

شیراز

استانبول

ترک ایر

۵,۷۰۰,۰۰۰

استانبول

شیراز

ترک ایر

۶,۲۵۰,۰۰۰

شیراز

استانبول

ترک ایر

۶,۲۵۰,۰۰۰

استانبول

شیراز

ترک ایر

۵,۴۵۰,۰۰۰

استانبول

شیراز

ترک ایر

۴,۴۵۰,۰۰۰

شیراز

استانبول

ترک ایر

۴,۴۵۰,۰۰۰

شیراز

استانبول

ترک ایر

۵,۴۵۰,۰۰۰

منبع : باشگاه خبرنگاران

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*