خانه / جالب و خواندنی / داستان زیبا و جالب شتر و بچه شتر

داستان زیبا و جالب شتر و بچه شتر

داستان شتر و بچه شتر
آورده اند روزی میان یک ماده شتر و فرزندش گفت وگویی به شرح زیر صورت گرفت:

بچه شتر: مادر جون چند تا سوال برام پیش آمده است. آیا می تونم ازت بپرسم؟
شتر مادر: حتما عزیزم. چیزی ناراحتت کرده است؟

بچه شتر: چرا ما کوهان داریم؟
شتر مادر: خوب پسرم. ما حیوانات صحرا هستیم. در کوهان آب و غذا ذخیره می کنیم تا در صحرا که چیزی پیدا نمی شود بتوانیم دوام بیاوریم.

بچه شتر: چرا پاهای ما دراز و کف و پای ما گرد است؟
شتر مادر: پسرم. قاعدتا برای راه رفتن در صحرا و تندتر راه رفتن داشتن این نوع دست و پا ضروری است.

بچه شتر: چرا مژه های بلند و ضخیم داریم؟ بعضی وقت ها مژه ها جلوی دید من را می گیرد.
شتر مادر: پسرم این مژه های بلند و ضخیم یک نوع پوشش حفاظتی است که چشم ها ما را در مقابل باد و شن های بیابان محافظت می کنند.

بچه شتر: فهمیدم. پس کوهان برای ذخیره کردن آب است برای زمانی که ما در بیابان هستیم. پاهایمان برای راه رفتن در بیابان است و مژه هایمان هم برای محافظت چشمهایمان در برابر باد و شن های بیابان است… .
بچه شتر: فقط یک سوال دیگر دارم… ..
شتر مادر: بپرس عزیزم.
بچه شتر: پس ما در این باغ وحش چه کار می کنیم؟

۲ آخرین نظرات کاربران و بینندگان

 1. علمی صحبت کنیم علم ابجد قرآن تقدیم میکند به ابجدریشه قارت گر = بن غارت گر 1853 -1312چهار خلیفه =541 کافری حربیی541 عمر و ابوبکر541+430 مقصر= 971 ظالم به دست میآید معادله ظالم و مقصر سی مرحله دیگر هم دارد هر طور کلمه ظالم و مقصر را در نام ابوبکر و عمرو عثمان کم و زیاد کنی نام یکی دیگر از آنان در میآید مثال عمر310+231ابوبکر+430مقصر = 971 ظالم بدست میآید ظالم 971-310عمر= 661 عثمان در میآید همینطور خودتان حساب کنید مقاله نجس میشه من زیاد بنویسم این هم از شگفتیهای جهان است آیا میدانید تمام زبانهای دنیا را خدا خلق نموده کلمه به کلمه را حسابکرده ابجد نام عمر شیطان بوود تف به این ابجد که بی ایمان بوود

  در تاریکی ها 851- 541 عمرو ابوبکر= 310 عمر با خباثتها 1512-1202 سه خلیفه = 310عمر متخلف کافرانی 1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر ابجد سه خلیفه ظالم به ابجدکبیر ابوبکر عمر عثمان 1202- 971 ظالم = 231 ابوبکرابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541 عمر و ابوبکر= 231 ابوبکر

  بعد از غدیر این سه خلیفه کافر شدند کسیکه عهد خودرابشکند کافر میشودبه ابجد مقصرا431 +110 علی =541 ابوبکر و عمر 541 +430 مقصر = 971 ظالم منهای 310 عمر = 661 عثمانابجد اسلام ١٣٢ – ٦١٢تبری = ٥٤١ ابجد ابوبکر و عمر غفلتی 1512- 1202 ابجد سه خلیفه = 310 عمر در بغفلت تمام بوده است منافقن320عمری 320کوردلن 310 به ابجد به خباثتا خبیثت 1512بغفلت- 1202= 310 عمر خیلی خبیث بوده آل الله 98+12 امام=110بحق110علی 110 به ابجد به غفلتا 1512-1202= 310 عمر منافقن 320 عمری 320 خبیثت 1512- 1202 سه خلیفه = 310 عمر از همه خبیث تر بوده به ابجد خدا 605 منهای 541 ابجد ابوبکر و عمر = 144 ضرب 12 امام در 12 باید از این دو ملحد تبری بجوئید تا مسلمان واقعی باشید

  به ابجد خائنان 772-541 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند با خباثتها 1512-1202 سه خلیفه = 310عمر ابجدبه ابجدبن غارتگر1853 -1312چهار خلیفه =541 کافری حربیی541

  خائنان 772-541 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541 عمر و ابوبکر= 231 ابوبکر عمربا خباثتها 1512-1202 سه خلیفه = 310هفت گنه کبیر 772-541= 231 ابوبکر 231+430مقصر = 661 عثمان 661+310عمر= 971 ظالم -430 مقصر = 541 ابوبکر عمر 541به قلدر دین اسلام 541

  فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر 541+430 مقصر = 971 ظالم به دست میآیدبه ابجد 1128-1202سه خلیفه = 74با مردان رجس پلیدی615-541=74 ابجد صغیر سه خلیفه 74 میباشد به ابجد شیطان 370 +245 اسلامه حق = 615 – 541= 74 ابجد صغیر سه خلیفه ۷۴ ان من المجرمین منتقمون 74 ابجد صغیرسه خلیفه باعث ۷۴ فرقه شدن دین اسلام شدند به ابجد نقض اسلامی۱۰۹۲+ ۱۱۰ علی = ۱۲۰۲ ابجد ابوبکر و عمر و عثمان ۱۲۰۲حکم اسلام را نقض نمودندو عهد شکن شدندبعد از غدیر این سه خلیفه کافر شدند کسیکه عهد خود را بشکند کافر میشود 74 ان من المجرمین منتقمون74 ابجد ابوبکر27+22 عمر +25 عثمان =74والشجرتها الملعونه 74فرقه شدن

  بعد از غدیر این سه خلیفه کافر شدند کسیکه عهد خودرابشکند کافر کافر دینه اسلام 502 – 541 = 49 عمر22+27 ابوبکر= 49 میشود سرکش ترینیا 1251 -1202 سه خلیفه = 49 عمرابوبکر49با مردی جاکش ترینی1251-1202 سه خلیفه کفر= 49 مردان نامرد ترینا1251-1202 سه خلیفه کفر= 49شهادت میدهم والله به قرآن وصی این پیامبر یاور آن در عرش نوشته با خط جلی وارث خاتم بوود مولاء علی قسم به ذات کبریاء که جانشینه مصطفی بوود علی مرتضی تقدیم به روی ماهت یا قائم آل محمدیخائنینه 786- 245 اسلامه حق = 541 عمرابوبکر 541 کودتا 431+110= 541 فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر 541+430 مقصر = 971 ظالم تف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفداراین یابو بوود به مال خر گفته زکی عرعر خر هم بوود لعن عمر به ابجد خر 800 -430شیطان=370مقصر منهای 60پلیدیها = 310 عمر از شیطان خرتر بوده است به خانواده پیامبر 5 تن آل عباء میگویند آیه مباهله حدیث کثاء 5 تن آل عباء ابجد کل 14 معصوم خانواده رسول خدا میشود 1743 منهای 1202 سه خلیفه کن = قاصب خلافت الله 541 ابوبکر و عمر 541 +430 مقصر = 971 ظالم + 231 ابوبکر= 1202 لعنت الله 1202 ابجد آیه ان من المجرمین منتقمون 1202 ابجد ابوبکرو عمر عثمان 1202 این آیه قرآن هم به ابجد کبیر هم به ابجد صغیر ابجد قاصبان ولایت علی و 5 تن آل عباء میباشد تمام معادلات عنایت خداست ابجد 14 معصوم1743+351قرآن 1994 یعنی 4+9+9+1= 23 وارث 14 معصوم امام زمان وکل شیی احصیناه فی امام مبین این ایه 23 حروف دارد ابجد امام زمان یاسین آیه 12 هم میباشد به ابجد اسلام 12نجاتبخش12 حق 12 ساعت12 قلب12اسلام

  به ابجد اسلامه حق245 منظور علی 110+135 فاطمه = 245 اسلامه حق فاطمه و علی میباشد علمی صحبت کنیم علم ابجد قرآن تقدیم میکندابجداسلام132+علی110+92محمد+5تن+12+14معصوم =365روز سال365+20محمد =385 شیعه 385پیامبر فرمود فقط یکفرقه اهل نجات است

  { قال رسوالله} کتابی الله وعترتی1587-1202 عمر ابوبکرعثمان =فرقه 385شیعه385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات استپیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه ۳۸۵ شیعه ۳۸۵مرد عالم 385 شهید بدین 385 با منجی علم اسلامی385 با اسلام ناب محمد علی 385 مذهب اسلام محمدی 385 اسلامنا محمد علی 385بطریق دین 385 شهید بدین 385 معجزه دینه اسلامه 385 با روزنه امید جهان 385 با راه دین حق 385 با بیداریه اسلامیه 385 یعنی ۵ضربدر ۸ ضربدر ۳= ۱۲۰ علیی ۱۲۰ابجد خائنان 772-541 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541 عمر و ابوبکر= 231 ابوبکر231لعین بدین231 فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر 541+430 مقصر = 971 ظالم تف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفداراین یابو بوود به مال خر گفته زکی عرعر خر هم بوود لعن عمر به ابجد خر 800 -370شیطان=430مقصر منهای 60پلیدیها = 310 عمر از شیطان خرتر بوده است به ابجد نظر الله 1216-1202 سه خلیفه = 14 معصوم میباشد اسلامه حق245-231 ابوبکر=14 معصوم جنگ هفتاد و سه ملت همه راعذربنه چو ندیدند حقیقت ره افسانه زدند
  پیامبر فرمود بعد از من امتم 73 فرقه باطل ویک فرقه بحق خواهد بود به علم ابجد فرقه 385 شیعه 385 فقط یک فرقه اهل نجات است و آن شیعه میباشد 73فرقه+1فرقه شیعه = 74 ابجد سه خلیفه کفر و تباهی 74میباشد که باعث شدند دین اسلام 74 فرقه شود به ابجد شیطان گمراه 616- 541 عمر و ابوبکر= 74 ابجد سه خلیفه کفر 74 آیه22سجده 74ان من المجرمین منتقمون74ماازمجرمان انتقامی سخت خواهیم گرفت پدر مجرما را در خواهیم آورد به ابجد صغیر هم باز ابجد سه خلیفه کفر میباشد 74 دین اسلام 74 فرقه شد 74والشجرتها الملعونه 74فرقه شدن دین اسلام ابوبکر27+22 عمر +25 عثمان = 74 قصب خلافت موجب شهادت 11 فرزند معصوم پیامبر شد74= 4+7=11

 2. شخصی خدمت امام صادق (ع) فرمود اگر یک آیه به ابجد شیطان ۲۲ بگویی که به ابجد صغیر ابجد ابوبکر و عمر و عثمان ۷۴ و به ابجد کبیر ۱۲۰۲ ابجد ابوبکر عمر عثمان باشد فقط در یک آیه این همه علامت باشد من امامتت را قبول میکنم ایشان فرمود سوره سجده آیه ۲۲میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد ۲۲ ان من المجرمین منتقمون ۱۲۰۲ این ایه ابجد ابوبکر عمر عثمان به ابجد صغیر و کبیر میباشد ابجد شیطان هم ۲۲ عمر ۲۲ ابابکراین آیه قرآن هم ۲۲حرف میباشد بشمار ۲۲(اَلَّذینَ غَلَبَت أَهوَائَهُم عُقُولَهُم، یعنی صحابه) معنای حقیقی کتاب خدا را تحریف کردند (حَرَّفوا) و آن را دگرگون ساختند (و غیّروه)» (عسکری، تفسیر، ۹۵؛ ن. ک. به: ابوبکرابجدفساد تباهی ۵۶۳ – ۵۴۱ عمر ابوبکر = ۲۲ عمر ابجد فساد تباهی ۵۶۳ – ۵۴۱ عمر ابوبکر=۲۲عمر۲۲ این آیه قرآن ۴۹ حرف به ابجد ابابکر عمر۴۹ حروف میباشد بشمار۴۹ وَمَثلُ کَلِمَهٍ خَبِیثَهٍ کَشَجَرَهٍ خَبِیثَهٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ این آیه ۴۹ حروف ابجد ابوبکر ۲۷+۲۲ عمر = ۴۹ به ابجد صغیر هم ۴۹شیطان گمرهی۴۹ وَ وَیْلٌ لِلْکافِرینَ مِنْ عَذابٍ شَدیدٍ ۲۲حرف= ویل للکافرین من عذاب شدید = علم حروف این آیه هم ۲۲ حرف میباشد علم نقطه میگوید به ۱۴ معصوم خیانت شده ۲۲شیطان ۲۲ ابابکر ۲۲ بدبختی ۲۲ بناحقه ۲۲ نابحقه ۲۲ دشمن اسلام۲۲ عمر ۲۲ ابابکر۲۲ مجرمان ۲۲ منافقان۲۲ عمر ۲۲ هذیان ۲۲ مقصر۲۲ بدبختی۲۲ دشمن اسلام ۲۲ ابجد شیطان هم ۲۲ عمر ۲۲ ابابکراین آیه قرآن هم ۲۲حرف میباشد بشمار ۲۲(اَلَّذینَ غَلَبَت أَهوَائَهُم عُقُولَهُم، یعنی صحابه) معنای حقیقی کتاب خدا را تحریف کردند (حَرَّفوا) و آن را دگرگون ساختند (و غیّروه)» (عسکری، تفسیر، ۹۵؛ ن. ک. به: ابوبکرابجدفساد تباهی ۵۶۳ – ۵۴۱ عمر ابوبکر = ۲۲ عمر ابجد فساد تباهی ۵۶۳ – ۵۴۱ عمر ابوبکر=۲۲عمر

  به ابجد شیطان ۲۲ هذیان ۲۲ عمر۲۲ ابابکر۲۲ دشمن اسلام ۲۲ بدبختی ۲۲ نامردان ۲۲ دینها ۲۲ مکارا ۲۲مجرمان ۲۲ منافقان ۲۲ شرابیا۲۲ با خودسرا ۲۲ شرخراه۲۲سرخراه ۲۲خیانت ها ۲۲ گمرهه ۲۲ مقصر۲۲ عمر ۲۲ شیطان۲۲ ابابکر۲۲ مجرمان ۲۲ منافقان ۲۲ اهل آتشه ۲۲دوزخه ۲۲درآتشه ۲۲دوزخه ۲۲ خردجال ۲۲ نامردان ۲۲دینها ۲۲دشمن اسلام ۲۲ عمر۲۲ ابابکر۲۲ شیطان ۲۲ مقصر۲۲ هذیان ۲۲عمر

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*