خانه / بورس و سهام / اعتراض سهامداران به پنهان سازی سود “کفپارس” ازمحل تسعیر ارز

اعتراض سهامداران به پنهان سازی سود “کفپارس” ازمحل تسعیر ارز

به گزارش ساتین : جمعي از سهامداران حقيقي شركت فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌ (كفپارس) که خواستار شفافيت در صورتهاي مالي هستند با ارسال نامه ای به تحریریه بورس نیوز درخواست رسیدگی از سازمان بورس هستند .

جناب آقای معتمد
رياست محترم نظارت بر ناشران بورس
با سلام
احتراماً در ارتباط با بررسي صورتهاي مالي شش ماهه منتهي به 31 خرداد ماه 1392 شركت نسوز پارس با نماد معاملاتي (کفپارس) مواردي مورد نظر است که شركت در صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري رعايت ننموده است اين موارد عمدتاً مربوط به شناسايي مبلغ 150 ميليارد ريال تسعير ارز ناشي از بدهي تسهيلات اخذ شده از بانک رفاه مي باشد.
طبق صورتهاي مالي منتهي به 31 خرداد 1392 شركت ياد شده به شرح بند 6 گزارش حسابرس و به استناد بند 2-18 و 2-24 صورتهاي مالي، شركت مبلغ 150 ميليارد ريال تسعير ارز تسهيلات اخذ شده از بانک رفاه در سال 1384 را با نرخ ارز 24500 ريال تسعير و به حساب هزينه هاي سربار منظور نموده است.
تعدیل سود هر سهم
مبلغ ياد شده معادل 1500 ريال سود، جهت هر سهم مي باشد، اين در حالي است که منظور نمودن مبلغ تسعير ارز طبق استاندارد حسابداري شماره 16 ( آثار تغيير در نرخ ارز) ( تجديد نظر شده 1391 و اصلاح شده 1392) به شرح زير بايستي به حساب بهاي تمام شده داراييها منظور و متناسب با عمر مفيد باقيمانده دارائي مستهلک گردد.
منظور نمودن اين مبلغ تحت عنوان بهاي تمام شده کالاي فروش رفته کاملاً برخلاف استانداردهاي حسابداري بوده است، همچنين در هيچ يک از شركت هاي مورد پذيرش در بورس و اوراق بهادار تسعير ارز بدهي هاي شركت در بهاي تمام شده کالاي فروش رفته منظور نگرديده است.
تقبل اين مبلغ تحت عنوان سربار توسط سازمان بورس و انتشار عمومي اين مبلغ تحت عنوان هزينه سربار در گزارش هاي 6، 9 و اقلام مقايسه اي بودجه پيش بيني شده سال 1393 توسط آن سازمان جاي بررسي دارد.
همچنين با محاسبه سطح اهميت در اين شركت (دارايي هاي آن 593 ميليارد ريال و فروش آن در 6 ماهه معادل 421 ميليارد ريال مي باشد) مبلغ اهميت معادل 8 ميليارد ريال بالغ مي گردد، انحراف از استاندارد حسابداري فوق معادل 150 ميليارد ريال است که تقريباً 20 برابر سطح اهميت مي باشد و اين امر به عنوان بند گزارش حسابرسي بايد ارائه گردد و موجب مردود شدن گزارش مي شود، اين در حالي است که در گزارش حسابرسي ميان دوره اين مورد تنها به عنوان تاكيد بر مطلب خاص آورده شده است.
متن استاندارد 27، 29 به شرح پيوست ارائه گرديده است:
شناخت تفاوت هاي تسعير:
27- تفاوت هاي ناشي از تسويه يا تسعير اقلام پولي ارزي واحد تجاري به نرخ هايي متفاوت با نرخ هاي مورد استفاده در شناخت اوليه اين اقلام يا در تسعير اين اقلام در صورت هاي مالي دوره قبل، بايد به عنوان درآمد يا هزينه دوره وقوع شناسايي شود.
29- الف-تفاوت هاي تسعير بدهي هاي ارزي مربوط به دارايي هاي واجد شرايط به شرط رعايت معيارهاي مربوط به احتساب مخارج مالي در بهاي تمام شده دارايي ها طبق استاندارد حسابداري شماره 13 با عنوان ” مخارج تامين مالي” ، بايد به بهاي تمام شده آن دارايي منظور شود.
29-ب- تفاوت هاي تسعير بدهي هاي ارزي مربوط به تحصيل و ساخت دارايي ها ناشي از کاهش شديد ارزش ريال، در صورت احراز تمام شرايط زير تا سقف مبلغ قابل بازيافت، به بهاي تمام شده دارايي مربوط اضافه مي شود:
1- کاهش ارزش ريال نسبت به تاريخ شروع کاهش ارزش، حداقل 20 درصد باشد.
2- در مقابل بدهي حفاظي وجود نداشته باشد.
همچنين در صورت برگشت شديد کاهش ارز ريال ( حداقل 20 درصد)، سود ناشي از تسعير بدهي هاي مزبور تا سقف زيان هاي تسعيري که قبلاً به بهاي تمام شده دارايي منظور شده است متناسب با عمر مفيد باقيمانده از بهاي تمام شده دارايي کسر مي شود.
تاريخ اجرا و دوره گذار
الزامات اين استاندارد در مورد کليه صورت هاي مالي که دوره مالي آنها از تاريخ 01/01/1391 ( به استثناء بند 29-ب که از تاريخ 01/06/1391) و بعد از آن شروع مي شود، لازم الاجرا است.
احتساب تفاوت هاي تسعير بدهي هاي ارزي در بهاي تمام شده دارايي
تفاوت هاي تسعير بدهي هاي ارزي براي رساندن يک دارايي به مرحله بهره برداري يا آماده سازي براي فروش، اجتناب ناپذير است. از سوي ديگر، شناسايي اين تفاوت ها در صورت سود و زيان قبل از شروع درآمدزايي يک دارايي موجب تحريف عملكرد مي شود.
افزون بر اين، در تصميم گيري هاي مربوط به تحصيل و ساخت دارايي ها، اين گونه تفاوت ها به طور صريح يا ضمني در نظر گرفته مي شود، لذا اكثريت اعضاي کميته با احتساب اين تفاوت ها در بهاي تمام شده دارايي هاي واجد شرايط به شرط رعايت معيارهاي مربوط به احتساب مخارج تامين مالي در بهاي تمام شده دارايي طبق استاندارد حسابداري شماره 13 با عنوان مخارج تامين مالي موافقت کردند.
همچنين منظور نمودن تفاوت تسعير بدهي هاي ارزي مربوط به تحصيل و ساخت دارايي در شرايط افت شديد ارزش ريال و پس از احراز شرايط مندرج در استاندارد، مورد موافقت قرار گرفت، دليل اين تصميم آثار تورمي افت شديد ارزش ريال بر دارايي هاي مرتبط با بدهي هاي ارزي است که ناديده گرفتن آن موجب مخدوش شدن صورت هاي مالي مي گردد.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*