خانه / آخرین اخبار / برنامه بازی های لالیگا ۲۰۱۷ – ۲۰۱۸ +نتایج و جدول لالیگا اسپانیا

برنامه بازی های لالیگا ۲۰۱۷ – ۲۰۱۸ +نتایج و جدول لالیگا اسپانیا

بازی امشب بارسلونا ساعت چند است ،  پخش زنده بازی امشب بارسلونا ، نتیجه بازی دیشب بارسلونا ، بازی امشب رئال مادرید ، بازی بعدی بارسلونا ، نتیجه بازی بارسلونا و رئال مادرید دیشب

فصل ۲۰۱۷/۱۸ لالیگا قرعه کشی شد .

برنامه کامل نیم فصل اول لالیگا

برنامه هفته سوم لالیگا

جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶
لگانسختافه
۲۳:۳۰
شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶
رئال‌مادریدلوانته
۱۵:۳۰
والنسیااتلتیکومادرید
۱۸:۴۵
سویاایبار
۲۱:۰۰
بارسلونااسپانیول
۲۳:۱۵
یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶
دیپورتیوو لاکرونیارئال‌سوسیداد
۱۴:۳۰
بیلبائوخیرونا
۱۸:۴۵
سلتاویگوآلاوس
۲۱:۰۰
ویارئالبتیس
۲۳:۱۵
دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶
مالاگالاس پالماس
۲۳:۳۰

نتایج هفته دوم لالیگا

جمعه ۳ شهریور ۱۳۹۶
رئال‌سوسیداد۳ – ۰ویارئال
شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۶
بتیس۲ – ۱سلتاویگو
آلاوس۰ – ۲بارسلونا
لوانته۲ – ۲دیپورتیوو لاکرونیا
خیرونا۱ – ۰مالاگا
یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶
لاس پالماس۱ – ۵اتلتیکومادرید
اسپانیول۰ – ۱لگانس
ایبار۰ – ۱بیلبائو
ختافه۰ – ۱سویا
دوشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۶
رئال‌مادرید۲ – ۲والنسیا

نتایج هفته اول لالیگا

جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶
لگانس۱ – ۰آلاوس
شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
والنسیا۱ – ۰لاس پالماس
سلتاویگو۲ – ۳رئال‌سوسیداد
خیرونا۲ – ۲اتلتیکومادرید
یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
سویا۱ – ۱اسپانیول
بیلبائو۰ – ۰ختافه
بارسلونا۲ – ۰بتیس
دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
دیپورتیوو لاکرونیا۰ – ۳رئال‌مادرید
لوانته۱ – ۰ویارئال
ﺳﻪشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶
مالاگا۰ – ۱ایبار
هفته چهارم
رئال سوسیدادرئال مادرید
ختافهبارسلونا
اتلتیکو مادریدمالاگا
لاس پالماساتلتیک بیلبائو
اسپانیولسلتاویگو
رئال بتیسدپورتیوو لاکرونیا
لوانتهوالنسیا
آلاوزویارئال
ایبارلگانس
خیروناسویا
هفته پنجم
رئال مادریدرئال بتیس
بارسلوناایبار
اتلتیک بیلبائواتلتیکو مادرید
لوانتهرئال سوسیداد
سلتاویگوختافه
دپورتیوو لاکرونیاآلاوز
ویارئالاسپانیول
لگانسخیرونا
سویالاس پالماس
والنسیامالاگا
هفته ششم
آلاوزرئال مادرید
خیرونابارسلونا
اتلتیکو مادریدسویا
مالاگااتلتیک بیلبائو
رئال سوسیدادوالنسیا
ایبارسلتاویگو
اسپانیولدپورتیوو لاکرونیا
رئال بتیسلوانته
ختافهویارئال
لاس پالماسلگانس
هفته هفتم
رئال مادریداسپانیول
بارسلونالاس پالماس
لگانساتلتیکو مادرید
والنسیااتلتیک بیلبائو
رئال سوسیدادرئال بتیس
سلتاویگوخیرونا
دپورتیوو لاکرونیاختافه
لوانتهآلاوز
ویارئالایبار
سویامالاگا
هفته هشتم
ختافهرئال مادرید
اتلتیکو مادریدبارسلونا
اتلتیک بیلبائوسویا
آلاوزرئال سوسیداد
لاس پالماسسلتاویگو
ایباردپورتیوو لاکرونیا
رئال بتیسوالنسیا
اسپانیوللوانته
خیروناویارئال
مالاگالگانس
هفته نهم
رئال مادریدایبار
بارسلونامالاگا
سلتاویگواتلتیکو مادرید
لگانساتلتیک بیلبائو
رئال سوسیداداسپانیول
دپورتیوو لاکرونیاخیرونا
رئال بتیسآلاوز
لوانتهختافه
ویارئاللاس پالماس
والنسیاسویا
هفته دهم
خیرونارئال مادرید
اتلتیک بیلبائوبارسلونا
اتلتیکو مادریدویارئال
آلاوزوالنسیا
ختافهرئال سوسیداد
مالاگاسلتاویگو
لاس پالماسدپورتیوو لاکرونیا
اسپانیولرئال بتیس
ایبارلوانته
سویالگانس
هفته یازدهم
رئال مادریدلاس پالماس
بارسلوناسویا
دپورتیوو لاکرونیااتلتیکو مادرید
سلتاویگواتلتیک بیلبائو
رئال سوسیدادایبار
رئال بتیسختافه
لوانتهخیرونا
ویارئالمالاگا
والنسیالگانس
آلاوزاسپانیول
هفته دوازدهم
اتلتیکو مادریدرئال مادرید
لگانسبارسلونا
اتلتیک بیلبائوویارئال
خیرونارئال سوسیداد
سویاسلتاویگو
مالاگادپورتیوو لاکرونیا
اسپانیولوالنسیا
ایباررئال بتیس
لاس پالماسلوانته
ختافهآلاوز
هفته سیزدهم
رئال مادریدمالاگا
والنسیابارسلونا
لوانتهاتلتیکو مادرید
دپورتیوو لاکرونیااتلتیک بیلبائو
رئال سوسیدادلاس پالماس
سلتاویگولگانس
اسپانیولختافه
آلاوزایبار
رئال بتیسخیرونا
ویارئالسویا
هفته چهاردهم
اتلتیک بیلبائورئال مادرید
بارسلوناسلتاویگو
اتلتیکو مادریدرئال سوسیداد
سویادپورتیوو لاکرونیا
ختافهوالنسیا
ایباراسپانیول
خیروناآلاوز
لاس پالماسرئال بتیس
مالاگالوانته
لگانسویارئال
هفته پانزدهم
رئال مادریدسویا
ویارئالبارسلونا
رئال بتیساتلتیکو مادرید
لوانتهاتلتیک بیلبائو
رئال سوسیدادمالاگا
والنسیاسلتاویگو
دپورتیوو لاکرونیالگانس
ختافهایبار
اسپانیولخیرونا
آلاوزلاس پالماس
هفته شانزدهم
لگانسرئال مادرید
بارسلونادپورتیوو لاکرونیا
اتلتیکو مادریدآلاوز
اتلتیک بیلبائورئال سوسیداد
سلتاویگوویارئال
ایباروالنسیا
خیروناختافه
لاس پالماساسپانیول
مالاگارئال بتیس
سویالوانته
هفته هفدهم
رئال مادریدبارسلونا
اسپانیولاتلتیکو مادرید
رئال بتیساتلتیک بیلبائو
رئال سوسیدادسویا
دپورتیوو لاکرونیاسلتاویگو
ایبارخیرونا
ختافهلاس پالماس
آلاوزمالاگا
لوانتهلگانس
والنسیاویارئال
هفته هجدهم
سلتاویگورئال مادرید
بارسلونالوانته
اتلتیکو مادریدختافه
اتلتیک بیلبائوآلاوز
لگانسرئال سوسیداد
ویارئالدپورتیوو لاکرونیا
والنسیاخیرونا
لاس پالماسایبار
مالاگااسپانیول
سویارئال بتیس
هفته نوزدهم
رئال مادریدویارئال
رئال سوسیدادبارسلونا
ایباراتلتیکو مادرید
اسپانیولاتلتیک بیلبائو
لوانتهسلتاویگو
دپورتیوو لاکرونیاوالنسیا
خیرونالاس پالماس
ختافهمالاگا
آلاوزسویا
رئال بتیسلگانس

ترتیب هفته‌ها از هفته بیستم تا سی و هشتم نیز مانند هفته اول تا نوزدهم است با این تفاوت که جای میزبان و میهمان بازی‌ها جابجا می‌شود. بازی‌ها از روز ۱۸ آگوست ۲۰۱۷ آغاز و در روز ۲۰ می ۲۰۱۸ به پایان خواهد رسید.

جدول لالیگا اسپانیا ۲۰۱۷ ۲۰۱۸

اسپانیا لالیگا
تیمبازیهابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱رئال‌سوسیداد۲۲۰۰۶۲۴۶
۲بارسلونا۲۲۰۰۴۰۴۶
۳لگانس۲۲۰۰۲۰۲۶
۴اتلتیکومادرید۲۱۱۰۷۳۴۴
۵رئال‌مادرید۲۱۱۰۵۲۳۴
۶خیرونا۲۱۱۰۳۲۱۴
۷لوانته۲۱۱۰۳۲۱۴
۸والنسیا۲۱۱۰۳۲۱۴
۹سویا۲۱۱۰۲۱۱۴
۱۰بیلبائو۲۱۱۰۱۰۱۴
۱۱ایبار۲۱۰۱۱۱۰۳
۱۲بتیس۲۱۰۱۲۳۳
۱۳اسپانیول۲۰۱۱۱۲۱
۱۴ختافه۲۰۱۱۰۱۱
۱۵دیپورتیوو لاکرونیا۲۰۱۱۲۵۱
۱۶سلتاویگو۲۰۰۲۳۵۰
۱۷مالاگا۲۰۰۲۰۲۰
۱۸آلاوس۲۰۰۲۰۳۰
۱۹ویارئال۲۰۰۲۰۴۰
۲۰لاس پالماس۲۰۰۲۱۶

ساتین

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*