خانه / آخرین اخبار / نرخ کرایه اتوبوس بین شهری ۹۶

نرخ کرایه اتوبوس بین شهری ۹۶

 کرایه سواری تهران همدان ۹۵ ، نرخ کرایه بین شهری مازندران ، نرخ کرایه اتوبوس بین شهری ۹۶

نرخ کرایه اتوبوس بین شهری سال ۱۳۹۶

**کلیه نرخ ها از مبدا تهران می باشد**

** کلیه اتوبوسهای سه محور وی آی پی با ظرفیت ۳۰ صندلی و کمتر،تابع نرخ وی آی پی ۲۵ صندلی می باشد**

استانشهرنرخ معمولینرخ درجه۲نرخ درجه۱تک صندلی ۳۰ نفرهوی آی پی ۲۵ نفره
آذربایجان شرقیآذرشهر۵۵۰۰۰۱۸۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۰
آذربایجان شرقیاهر۸۵۰۰۰۲۱۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۵۱۰۰۰۰۰
آذربایجان شرقیبخشایش۸۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۰
آذربایجان شرقیبستان آباد۰۱۴۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۳۷۰۰۰۰۰
آذربایجان شرقیبناب۸۵۰۰۰۱۵۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۰
آذربایجان شرقیتبریز۸۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۰
آذربایجان شرقیجلفا۹۵۰۰۰۲۱۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۰
آذربایجان شرقیخدا آفرین۱۴۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۶۹۰۰۰۰۰
آذربایجان شرقیسراب۸۵۰۰۰۲۴۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۰
آذربایجان شرقیشبستر۸۵۰۰۰۲۱۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۵۱۰۰۰۰۰
آذربایجان شرقیعجب شیر۰۱۸۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۰
آذربایجان شرقیمراغه۹۶۰۰۰۱۸۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۰
آذربایجان شرقیمرند۹۵۰۰۰۲۱۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۵۱۰۰۰۰۰
آذربایجان شرقیمیانه۶۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۳۷۰۰۰۰۰
آذربایجان شرقیهادی شهر۰۰۳۳۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۵۵۰۰۰۰۰
آذربایجان شرقیهریس۰۰۲۷۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۰
آذربایجان شرقیهشترود۰۱۲۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۰
آذربایجان شرقیکلیبر۹۵۰۰۰۲۱۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۴۴۰۰۰۰۵۳۰۰۰۰۰
آذربایجان غربیارومیه۱۱۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۸۰۰۰۰۵۹۰۰۰۰۰
آذربایجان غربیاشنویه۹۵۰۰۰۲۲۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۸۰۰۰۰۵۹۰۰۰۰۰
آذربایجان غربیبوکان۷۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۰
آذربایجان غربیپلدشت۰۲۲۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۸۰۰۰۰۵۹۰۰۰۰۰
آذربایجان غربیپیرانشهر۹۵۰۰۰۲۲۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۸۰۰۰۰۵۹۰۰۰۰۰
آذربایجان غربیتکاب۶۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۰
آذربایجان غربیچالدارن۰۳۰۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۶۹۰۰۰۰۰
آذربایجان غربیخوی۱۰۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۴۴۰۰۰۰۵۴۰۰۰۰۰
آذربایجان غربیسردشت۱۱۵۰۰۰۲۱۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۴۴۰۰۰۰۵۴۰۰۰۰۰
آذربایجان غربیسلماس۸۵۰۰۰۲۱۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۴۴۰۰۰۰۵۴۰۰۰۰۰
آذربایجان غربیشاهین دژ۸۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۵۱۰۰۰۰۰
آذربایجان غربیماکو۹۵۰۰۰۲۲۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۸۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۰
آذربایجان غربیمهاباد۸۵۰۰۰۱۸۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۵۱۰۰۰۰۰
آذربایجان غربیمیاندوآب۸۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰۴۷۰۰۰۰۰
آذربایجان غربینقده۹۵۰۰۰۲۲۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۵۱۰۰۰۰۰
اردبیلاردبیل۱۱۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۴۴۰۰۰۰۵۳۰۰۰۰۰
اردبیلپارس آباد۱۰۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۸۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۰
اردبیلخلخال۷۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۰
اردبیلقره ضیاءالدین۸۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۸۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۰
اردبیلگرمی۸۵۰۰۰۲۲۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۸۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۰
اردبیلمشکین شهر۹۵۰۰۰۲۹۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۵۴۰۰۰۰۰
اردبیلنیر۰۰۳۲۰۰۰۰۴۴۰۰۰۰۵۳۰۰۰۰۰
اردبیلهشتجین۰۰۲۶۰۰۰۰۰۰۰
اردبیلکیوی(کوثر)۰۲۲۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۰
اصفهاناردستان۵۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۰
اصفهاناصفهان۶۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۰
اصفهانبادرود۳۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۰
اصفهانبوئین۰۰۲۳۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰۰
اصفهانتیران۰۰۰۰۰۰
اصفهانخمینی شهر۵۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۰
اصفهانخوانسار۶۰۰۰۰۹۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۰
اصفهانخوربیابانک۰۰۳۰۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۰
اصفهانداران۰۰۲۲۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۳۸۰۰۰۰۰
اصفهاندهاقان۰۲۰۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۰
اصفهانرامشه۰۲۰۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۰
اصفهانزرین شهر۵۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۳۸۰۰۰۰۰
اصفهانزواره۰۰۲۱۰۰۰۰۰۰۰
اصفهانسمیرم۷۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۰
اصفهانشاهین شهر و میمه۰۱۴۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۰
اصفهانشهرضا۰۲۰۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۳۴۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۰
اصفهانفریدونشهر۷۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۳۴۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۰
اصفهانفلاورجان۵۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۳۷۰۰۰۰۰
اصفهانفولادشهر۰۰۲۲۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۳۷۰۰۰۰۰
اصفهانگلپایگان۵۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۰
اصفهانلنجان۵۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۰
اصفهانمبارکه۶۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۳۷۰۰۰۰۰
اصفهانمیمه۰۱۱۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۰
اصفهاننائین۷۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۰
اصفهاننجف آباد۵۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۳۸۰۰۰۰۰
اصفهاننطنز۳۵۰۰۰۱۱۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۰
اصفهانهرند۰۰۲۶۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۰
اصفهانکاشان۳۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۱۶۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۰
البرزطالقان۰۹۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰
ایلامآبدانان۹۵۰۰۰۳۲۰۰۰۰۳۸۰۰۰۰۵۳۰۰۰۰۶۴۰۰۰۰۰
ایلامایلام۸۵۰۰۰۲۲۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۸۰۰۰۰۵۹۰۰۰۰۰
ایلامایوان۸۰۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۴۴۰۰۰۰۵۳۰۰۰۰۰
ایلامبدره۰۰۳۶۰۰۰۰۵۱۰۰۰۰۶۲۰۰۰۰۰
ایلامدره شهر۸۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۵۵۰۰۰۰۰
ایلامدهلران۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰۰
ایلامشیروان وچرداول۹۵۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۴۴۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۰
ایلامگیلانغرب۰۰۳۵۰۰۰۰۴۸۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۰
ایلاممهران۹۵۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۸۰۰۰۰۵۳۰۰۰۰۶۴۰۰۰۰۰
بوشهربرازجان۰۴۲۰۰۰۰۴۷۰۰۰۰۶۵۰۰۰۰۷۸۰۰۰۰۰
بوشهربندر دیلم۰۰۵۱۰۰۰۰۰۸۶۰۰۰۰۰
بوشهربوشهر۰۰۵۱۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰۸۶۰۰۰۰۰
بوشهرعسلویه۰۰۵۵۰۰۰۰۷۸۰۰۰۰۹۲۰۰۰۰۰
بوشهرگناوه۱۳۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰۰
تهرانپلور۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰
تهراندماوند۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰
تهرانفیروزکوه۰۰۷۰۰۰۰۰۰۰
چهارمحال و بختیاریبروجن۷۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰۴۷۰۰۰۰۰
چهارمحال و بختیاریشهرکرد۶۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۰
چهارمحال و بختیاریفارسان۶۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۴۴۰۰۰۰۵۳۰۰۰۰۰
چهارمحال و بختیاریلردگان۸۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۴۴۰۰۰۰۵۳۰۰۰۰۰
خراسان جنوبیبشرویه۱۲۵۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰۰
خراسان جنوبیبیرجند۱۴۵۰۰۰۴۲۰۰۰۰۴۸۰۰۰۰۶۸۰۰۰۰۸۱۰۰۰۰۰
خراسان جنوبیخوسف۰۰۴۴۰۰۰۰۰۰۰
خراسان جنوبیفردوس۱۳۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۶۴۰۰۰۰۷۷۰۰۰۰۰
خراسان جنوبیفریمان۰۰۴۲۰۰۰۰۰۰۰
خراسان جنوبیقائن۱۴۵۰۰۰۳۸۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۶۹۰۰۰۰۷۷۰۰۰۰۰
خراسان رضویباخزرجام۰۰۴۳۰۰۰۰۰۰۰
خراسان رضویبجستان۱۲۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰۰
خراسان رضویبردسکن۱۰۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۸۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۰
خراسان رضویتایباد۱۲۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰۰
خراسان رضویتربت جام۱۱۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۶۹۰۰۰۰۰
خراسان رضویتربت حیدریه۱۰۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۴۱۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۶۸۰۰۰۰۰
خراسان رضویخلیل آباد۰۰۳۷۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۰
خراسان رضویخواف۱۲۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰۵۵۰۰۰۰۶۶۰۰۰۰۰
خراسان رضویدرگز۱۲۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۴۱۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۶۸۰۰۰۰۰
خراسان رضویدوغارون۰۰۴۲۰۰۰۰۰۰۰
خراسان رضویسبزوار۱۰۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۵۱۰۰۰۰۰
خراسان رضویقدمگاه۰۰۳۸۰۰۰۰۰۶۱۰۰۰۰۰
خراسان رضویقوچان۱۰۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۸۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۰
خراسان رضویگناباد۱۲۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰۰
خراسان رضویمشهد۱۰۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۶۸۰۰۰۰۰
خراسان رضوینیشابور۰۱۸۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۸۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۰
خراسان رضویکاشمر۰۰۳۷۰۰۰۰۵۱۰۰۰۰۶۲۰۰۰۰۰
خراسان شمالیآشخانه۰۰۳۰۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۵۱۰۰۰۰۰
خراسان شمالیاسفراین۹۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۴۴۰۰۰۰۵۳۰۰۰۰۰
خراسان شمالیبام۰۲۶۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۴۴۰۰۰۰۵۳۰۰۰۰۰
خراسان شمالیبجنورد۸۵۰۰۰۲۴۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۴۴۰۰۰۰۵۶۰۰۰۰۰
خراسان شمالیشیروان۹۵۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۰
خراسان شمالیصفی آباد۰۰۳۲۰۰۰۰۰۰۰
خراسان شمالیفالوج۹۵۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۰
خوزستانآبادان۱۲۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۶۴۰۰۰۰۷۷۰۰۰۰۰
خوزستانامیدیه۰۳۵۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰۰
خوزستاناندیمشک۸۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۸۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۰
خوزستاناهواز۱۰۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۶۹۰۰۰۰۰
خوزستانایذه۰۳۵۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰۰
خوزستانبندرماهشهر۱۲۰۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۶۴۰۰۰۰۷۷۰۰۰۰۰
خوزستانبهبهان۱۲۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۴۷۰۰۰۰۶۵۰۰۰۰۷۸۰۰۰۰۰
خوزستانخرمشهر۱۲۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰۰
خوزستاندزفول۸۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۸۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۰
خوزستانرامهرمز۱۰۰۰۰۰۳۸۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۶۹۰۰۰۰۸۳۰۰۰۰۰
خوزستانسربندر۰۰۴۶۰۰۰۰۶۴۰۰۰۰۷۷۰۰۰۰۰
خوزستانشوش دانیال۸۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۷۰۰۰۰۴۷۰۰۰۰۶۲۰۰۰۰۰
خوزستانشوشتر۸۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۸۰۰۰۰۵۱۰۰۰۰۶۴۰۰۰۰۰
خوزستانمسجدسلیمان۹۵۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۶۹۰۰۰۰۰
زنجانابهر۳۰۰۰۰۷۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۰
زنجانزنجان۳۵۰۰۰۹۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۰
زنجانطارم۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سمنانچهل دختر۰۱۸۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۰
سمناندامغان۳۵۰۰۰۱۱۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۰
سمنانسمنان۳۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۰
سمنانشاهرود۵۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۰
سمنانشهمیرزاد۰۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰
سمنانگرمسار۲۰۰۰۰۳۰۰۰۰۶۰۰۰۰۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰۰
سمنانمهدی شهر۳۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۳۸۰۰۰۰۰
سیستان و بلوچستانایرانشهر۱۵۵۰۰۰۴۷۰۰۰۰۵۳۰۰۰۰۷۵۰۰۰۰۹۰۰۰۰۰۰
سیستان و بلوچستانچابهار۲۱۵۰۰۰۵۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۸۵۰۰۰۰۰۰
سیستان و بلوچستانخاش۰۵۱۰۰۰۰۶۲۰۰۰۰۸۶۰۰۰۰۰۰
سیستان و بلوچستانزابل۱۸۵۰۰۰۵۱۰۰۰۰۶۲۰۰۰۰۸۶۰۰۰۰۰۰
سیستان و بلوچستانزاهدان۱۷۵۰۰۰۴۶۰۰۰۰۵۱۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰۸۶۰۰۰۰۰
سیستان و بلوچستاننصرت آباد۰۰۴۳۰۰۰۰۰۰۰
فارسآباده۸۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۵۱۰۰۰۰۰
فارسارسنجان۰۲۶۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۵۶۰۰۰۰۰
فارساستهبان۱۱۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۶۴۰۰۰۰۷۷۰۰۰۰۰
فارساقلید۷۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۵۱۰۰۰۰۰
فارسجهرم۱۲۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰۰
فارسداراب۱۲۰۰۰۰۰۴۷۰۰۰۰۶۶۰۰۰۰۷۹۰۰۰۰۰
فارسسروستان۰۰۴۲۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۶۹۰۰۰۰۰
فارسسعادت شهر۰۲۶۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۵۶۰۰۰۰۰
فارسسیوند۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۰
فارسشیراز۱۰۵۰۰۰۳۱۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۶۸۰۰۰۰۰
فارسفسا۱۱۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۶۴۰۰۰۰۷۷۰۰۰۰۰
فارسفیروزآباد۹۵۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۴۴۰۰۰۰۵۳۰۰۰۰۰
فارسلارستان۰۰۵۱۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰۸۶۰۰۰۰۰
فارسمرودشت۸۵۰۰۰۳۳۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۶۸۰۰۰۰۰
فارسنورآباد۰۳۰۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰۰
فارسنی ریز۱۲۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰۰
فارسکازرون۱۲۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۶۴۰۰۰۰۷۷۰۰۰۰۰
قزوینقزوین۳۵۰۰۰۶۰۰۰۰۸۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰
قمقم۲۰۰۰۰۶۰۰۰۰۸۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰
کردستانبانه۸۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۰
کردستانبیجار۵۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۰
کردستاندیواندره۰۱۴۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۰
کردستانسقز۹۵۰۰۰۱۴۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۰
کردستانسنندج۶۵۰۰۰۱۸۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۰
کردستانقروه۵۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۳۷۰۰۰۰۰
کردستانمریوان۷۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۴۴۰۰۰۰۵۴۰۰۰۰۰
کردستانکامیاران۶۵۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۰
کرمانانار۰۲۶۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۵۵۰۰۰۰۰
کرمانبم۱۲۰۰۰۰۳۸۰۰۰۰۴۸۰۰۰۰۶۸۰۰۰۰۸۱۰۰۰۰۰
کرمانجیرفت۱۲۵۰۰۰۴۶۰۰۰۰۵۱۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰۷۷۰۰۰۰۰
کرمانرستم آباد۰۰۴۳۰۰۰۰۰۰۰
کرمانرفسنجان۹۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۸۰۰۰۰۵۱۰۰۰۰۶۴۰۰۰۰۰
کرمانسیرجان۱۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۶۹۰۰۰۰۰
کرمانشهر بابک۱۱۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۸۰۰۰۰۵۱۰۰۰۰۶۴۰۰۰۰۰
کرمانکرمان۱۱۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۶۹۰۰۰۰۰
کرمانشاهاسلام آباد۰۰۳۵۰۰۰۰۴۸۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۰
کرمانشاهپاوه۶۵۰۰۰۲۱۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۴۴۰۰۰۰۵۳۰۰۰۰۰
کرمانشاهجوانرود۸۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۴۹۰۰۰۰۰
کرمانشاهسرپل ذهاب۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰
کرمانشاهسنقر۰۰۲۶۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰۴۴۰۰۰۰۰
کرمانشاهصحنه۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰
کرمانشاهقصرشیرین۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰
کرمانشاهکرمانشاه۶۵۰۰۰۲۴۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۰
کرمانشاهکنگاور۶۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۰
کهگیلویه و بویراحمددهدشت۰۴۶۰۰۰۰۵۱۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰۸۶۰۰۰۰۰
کهگیلویه و بویراحمدگچساران۱۴۵۰۰۰۲۹۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰۰
کهگیلویه و بویراحمدیاسوج۰۳۲۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۶۹۰۰۰۰۰
گلستانآزادشهر۶۰۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰۰۰
گلستانبندر گز۰۰۰۰۰۰
گلستانترکمن۰۱۵۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰۰
گلستانعلی آباد۶۰۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۳۸۰۰۰۰۰
گلستانگالیکش۰۰۲۶۰۰۰۰۰۰۰
گلستانگرگان۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰۰
گلستانگنبدکاووس۰۰۲۶۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۰
گلستانمینودشت۰۰۲۶۰۰۰۰۳۷۰۰۰۰۴۴۰۰۰۰۰
گلستانکردکوی۰۰۲۱۰۰۰۰۰۰۰
گلستانکلاله۰۱۸۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۷۰۰۰۰۴۴۰۰۰۰۰
گیلانآستارا۶۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۰
گیلانآستانه اشرفیه۰۰۲۱۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۰
گیلاناملش۵۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۰
گیلانبندر کیاشهر۰۰۲۱۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۰
گیلانبندرانزلی۳۵۰۰۰۱۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۰
گیلانچابکسر۰۰۲۲۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۳۷۰۰۰۰۰
گیلانرحیم آباد۰۰۲۲۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۳۷۰۰۰۰۰
گیلانرشت۳۵۰۰۰۱۱۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۰
گیلانرضوانشهر۰۰۲۱۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۰
گیلانرودبار۰۰۱۷۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۰
گیلانرودسر۰۱۴۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۰
گیلانسیاهکل۰۰۲۱۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۰
گیلانشاندرمن۰۰۲۱۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۰
گیلانصومعه سرا۳۵۰۰۰۱۱۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۰
گیلانطوالش۰۰۲۲۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۳۷۰۰۰۰۰
گیلانفومن۳۵۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۰
گیلانلاهیجان۳۵۰۰۰۱۲۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۰
گیلانلنگرود۳۵۰۰۰۱۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۰
گیلانماسال۰۰۲۱۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۰
گیلانهشتپر۰۰۲۲۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۷۰۰۰۰۰
گیلانکلاچای۰۰۲۱۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۰
لرستانازنا۵۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۰
لرستانالشتر۰۰۲۶۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۰
لرستانالیگودرز۵۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۰
لرستانبروجرد۵۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۰
لرستانپلدختر۶۵۰۰۰۲۴۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۴۹۰۰۰۰۰
لرستانخرم آباد۶۵۰۰۰۱۷۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۰
لرستاندورود۶۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۰
لرستانرومشگان۰۰۲۹۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۴۹۰۰۰۰۰
لرستانزاغه۰۰۲۳۰۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰۰
لرستاننورآباد۰۲۱۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۰
لرستانکوهدشت۷۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۲۸۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰۵۱۰۰۰۰۰
مازندرانآمل۳۵۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۳۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۰
مازندرانبابل۳۵۰۰۰۱۱۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۰
مازندرانبابلسر۴۵۰۰۰۱۱۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۰
مازندرانبهشهر۴۵۰۰۰۱۴۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۰
مازندرانتنکابن۵۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۰
مازندرانچالوس۴۵۰۰۰۱۱۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۰
مازندرانرامسر۶۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰۰
مازندرانرویان۰۰۱۷۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۰
مازندرانرینه۰۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰
مازندرانساری۴۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۰
مازندرانسوادکوه۰۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰
مازندرانقائمشهر۰۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰
مازندرانمحمودآباد۰۰۰۲۲۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۰
مازندراننمک آبرود۰۰۰۰۰۰
مازندراننور۰۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰
مازندراننوشهر۴۵۰۰۰۱۱۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۰
مازندراننکا۰۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰
مرکزیآستانه۰۱۰۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۰
مرکزیآشتیان۳۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰
مرکزیاراک۳۵۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۰
مرکزیتفرش۳۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۰
مرکزیتوره۰۰۱۷۰۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۰
مرکزیخمین۴۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰
مرکزیخنداب۰۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰
مرکزیدلیجان۳۰۰۰۰۹۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۱۶۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۰
مرکزیساوه۲۵۰۰۰۶۰۰۰۰۹۰۰۰۰۱۳۰۰۰۰۱۶۰۰۰۰۰
مرکزیشازند۰۰۱۷۰۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۰
مرکزیشهراب۰۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰
مرکزیفرمهین۰۰۱۷۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۰
مرکزیمحلات۳۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۰
مرکزیمیلاجرد۰۱۱۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۰
مرکزیکمیجان۰۱۱۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۰
هرمزگانبندرعباس۱۷۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۵۳۰۰۰۰۷۴۰۰۰۰۸۹۰۰۰۰۰
هرمزگانبندرلنگه۱۷۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۸۵۰۰۰۰۰۰
هرمزگانحاجی آباد۰۳۸۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۶۹۰۰۰۰۸۳۰۰۰۰۰
هرمزگانقشم۰۰۰۰۹۱۰۰۰۰۰
هرمزگانمیناب۱۵۵۰۰۰۳۸۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۶۹۰۰۰۰۸۳۰۰۰۰۰
همداناسدآباد۰۰۲۲۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۳۷۰۰۰۰۰
همدانتویسرکان۵۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۰
همدانملایر۵۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۰
همداننهاوند۵۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۰
همدانهمدان۰۱۴۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۰
یزدابرکوه۸۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۵۵۰۰۰۰۰
یزداردکان۶۵۰۰۰۲۴۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۴۹۰۰۰۰۰
یزدبافق۹۵۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۵۵۰۰۰۰۰
یزدتفت۶۵۰۰۰۲۴۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۴۹۰۰۰۰۰
یزدخاتم۰۰۰۰۰۰
یزدطبس۱۲۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰۰
یزدمهریز۸۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۵۵۰۰۰۰۰
یزدیزد۰۲۴۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۴۹۰۰۰۰۰

ساتین

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*