خانه / آخرین اخبار / اسامی جدید کشته شدگان زلزله کرمانشاه اعلام شد (۴۲۴ جانباخته)

اسامی جدید کشته شدگان زلزله کرمانشاه اعلام شد (۴۲۴ جانباخته)

پزشکی قانونی استان کرمانشاه اسامی ۴۲۴ نفر از جانباختگان زلزله شب گذشته در ثلاث باباجانی، سرپل ذهاب، ازگله، شهر کرمانشاه، اسلام آباد غرب،کرند و قصر شیرین را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور تعداد جوازهای دفن صادر شده توسط اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه به ۴۳۳ نفر رسیده است و از این تعداد اسامی ۴۲۴ نفر آن ها به شرح زیر است.

ردیفنامنام خانوادگینام پدرجنسیتشهر
۱عبدالهمحمودیفتاحمذکرازگله
۲امیریوسفیمذکرازگله
۳عطیهرسولیانمونثازگله
۴مانیصوفیرشیدمذکرازگله
۵رشیدصوفیمذکرازگله
۶خداکرمده بالاییمحمدباقرمذکرازگله
۷ژوانصالحیفاضلمونثتازه آباد
۸ولیمحمودیعلیمذکرثلاث باباجانی
۹کافیهامیرخانی پورعلیمونثثلاث باباجانی
۱۰کافیهاحمدیعلیمونثثلاث باباجانی
۱۱حسنامامیمذکرثلاث باباجانی
۱۲عزیزمریدیمصطفیمذکرثلاث باباجانی
۱۳خاصیهمرادیرحیممونثثلاث باباجانی
۱۴فلاحمیریمذکرثلاث باباجانی
۱۵تارارضاییعابدمونثثلاث باباجانی
۱۶پوریاملکیبهراممذکرثلاث باباجانی
۱۷مهیاربدریغریبمونثثلاث باباجانی
۱۸خاتونفیضیفرجمونثثلاث باباجانی
۱۹خورشیداحمدیمحمودمونثثلاث باباجانی
۲۰اسدمرادیمذکرسرپلذهاب
۲۱داریوشمرادیمذکرسرپلذهاب
۲۲مجهول الهویهمذکرسرپلذهاب
۲۳صورتحیدرینورمحمدمونثسرپلذهاب
۲۴جوادنوری نژادمحمدمذکرسرپلذهاب
۲۵یدالهزارعیکاک حسنمذکرسرپلذهاب
۲۶حسینعلیخانیعلیمذکرسرپلذهاب
۲۷ریحانهراستی فردخدانظرمونثسرپلذهاب
۲۸فریحازارعیجمالمونثسرپلذهاب
۲۹صدریهعزیزیمحمدمونثسرپلذهاب
۳۰سوریهعزیزیمحمدمونثسرپلذهاب
۳۱افسانهعزیزی گاوچالیجهانبخشمونثسرپلذهاب
۳۲شوکتسلیمانیمونثسرپلذهاب
۳۳زیباحقگو راداحمدمونثسرپلذهاب
۳۴کاک احمدطهماسبیعزیزمذکرسرپلذهاب
۳۵پرنیاکریمیرضامونثسرپلذهاب
۳۶کرداراعظمیعزیزمذکرسرپلذهاب
۳۷جیرانباککلبعلیمونثسرپلذهاب
۳۸سیدایرجحسینیسیدخلیلمذکرسرپلذهاب
۳۹محمدمحمودیعظیممذکرسرپلذهاب
۴۰خاوریوسفیعلیمونثسرپلذهاب
۴۱علیطهماسبیکاک احمدمذکرسرپلذهاب
۴۲بنیامینبرزگرکریممذکرسرپلذهاب
۴۳پروینکامرانیاحمدمونثسرپلذهاب
۴۴بهارهطهماسبیعلیمونثسرپلذهاب
۴۵سمابرزگرکریممونثسرپلذهاب
۴۶عایشهحیدریاحمدمونثسرپلذهاب
۴۷ماردینیوسفیعبدالهمذکرسرپلذهاب
۴۸نازنینرنجبرمهدیمونثسرپلذهاب
۴۹غزالهآوندقاسممونثسرپلذهاب
۵۰کریمبرزگرولیمذکرسرپلذهاب
۵۱عبدالهیوسفیعلیمذکرسرپلذهاب
۵۲فوزیهمرادپورجمشیدمونثسرپلذهاب
۵۳سید ابراهیمحسینیسیدرحمتمذکرسرپلذهاب
۵۴لیلامحمدیانمرادمونثسرپلذهاب
۵۵حمیددارابیسیاوشمذکرسرپلذهاب
۵۶دیارکرمیآیدامذکرسرپلذهاب
۵۷نویدکرمیامیدمذکرسرپلذهاب
۵۸گلزارمیرزاییاسدمونثسرپلذهاب
۵۹لیلامیرزاییاسدمونثسرپلذهاب
۶۰مهوشرستمیمحمدمونثسرپلذهاب
۶۱حسناحیدریاحمدمونثسرپلذهاب
۶۲آیداحیدریحسنمونثسرپلذهاب
۶۳خاورپالانی جافیحسنمونثسرپلذهاب
۶۴سینایزدان شناسمحمدمذکرسرپلذهاب
۶۵ثنایزدان شناسمحمدمونثسرپلذهاب
۶۶علاییکرمیمونثسرپلذهاب
۶۷صدیقهقنبریمونثسرپلذهاب
۶۸قمرمرادیمونثسرپلذهاب
۶۹سلطنتایوانیمونثسرپلذهاب
۷۰هدیحسینی قادریحبیب الهمونثسرپلذهاب
۷۱عبدالقادرعزیزیحبیبمذکرسرپلذهاب
۷۲میثمهاشمیمذکرسرپلذهاب
۷۳گودرزرضاییمذکرسرپلذهاب
۷۴حسینیاریمذکرسرپلذهاب
۷۵حبیب الهحسینی قادریحسنمذکرسرپلذهاب
۷۶احسانهاشمیمذکرسرپلذهاب
۷۷هستیبایستهعلیمونثسرپلذهاب
۷۸فهیمهبابایی؟مونثسرپلذهاب
۷۹مهیااحمدیابراهیممونثسرپلذهاب
۸۰هستیاحمدیابراهیممونثسرپلذهاب
۸۱جلیلفریفتهعبدالهمذکرسرپلذهاب
۸۲محمدرضاشهیدیجهانگردمذکرسرپلذهاب
۸۳حسینعلیپالانیمذکرسرپلذهاب
۸۴حسینعلیخانیعلیمذکرسرپلذهاب
۸۵حوری زادپالانی جافیعبدالعلیمونثسرپلذهاب
۸۶امیرحسینرضاییمیثممذکرسرپلذهاب
۸۷زینبمحمدینادرمونثسرپلذهاب
۸۸سلیمانکریمییارکرممذکرسرپلذهاب
۸۹علیمحمدیمحمودمذکرسرپلذهاب
۹۰روژانکرمییاسینمذکرسرپلذهاب
۹۱روژینکرمییاسینمونثسرپلذهاب
۹۲نصرتمحمدی پاتاقمحمدعلیمذکرسرپلذهاب
۹۳اسماعیلبابایی اصیلعبدالهمذکرسرپلذهاب
۹۴یوسفحیدریحسنمذکرسرپلذهاب
۹۵فروزانملکیکرم بیگمونثسرپلذهاب
۹۶ناهیدمرادبیگیجهانبخشمونثسرپلذهاب
۹۷بتولحسنخانیحسنمونثسرپلذهاب
۹۸نسریناحمدیمیرزادادمونثسرپلذهاب
۹۹ایوباسپریحسینمذکرسرپلذهاب
۱۰۰یوسفاسپریعلیمذکرسرپلذهاب
۱۰۱نگاراسپریقبادمونثسرپلذهاب
۱۰۲نرگساسپریقبادمونثسرپلذهاب
۱۰۳روژیناسپریعلیمونثسرپلذهاب
۱۰۴عصریناسپریعلیمونثسرپلذهاب
۱۰۵نسریناحمدیمیرزامونثسرپلذهاب
۱۰۶مصیبمرادبیگیجبارمذکرسرپلذهاب
۱۰۷عزیزصفریفارضمذکرسرپلذهاب
۱۰۸اله بخششمسیکلبعلیمذکرسرپلذهاب
۱۰۹خانمرمضانیامینمونثسرپلذهاب
۱۱۰ابراهیماحمدیمیرزامرادمذکرسرپلذهاب
۱۱۱القاصنظریمجیدمذکرسرپلذهاب
۱۱۲تانیانظریتیمورمونثسرپلذهاب
۱۱۳فرشتهنظریکاکاخاصمونثسرپلذهاب
۱۱۴سهیلحسینیابراهیممذکرسرپلذهاب
۱۱۵آرمیتاحسنیسیدابراهیممونثسرپلذهاب
۱۱۶مرضیهحسینیسیدابراهیممونثسرپلذهاب
۱۱۷نرگسپالانی جافیولیمونثسرپلذهاب
۱۱۸محمدسهرابیرئوفمذکرسرپلذهاب
۱۱۹عابدینمرادیاسفندیارمذکرسرپلذهاب
۱۲۰هاجررحیمیحجتمونثسرپلذهاب
۱۲۱فرزانهیادگاریاحمدمونثسرپلذهاب
۱۲۲خسروقادریعبدالرحمنمذکرسرپلذهاب
۱۲۳احمدپالانی جافیعبدالکریممذکرسرپلذهاب
۱۲۴الناکرممهدیمونثسرپلذهاب
۱۲۵محمدپارسااحمدیعلیمذکرسرپلذهاب
۱۲۶راحلهبخشیمحمدمرادمونثسرپلذهاب
۱۲۷مرادحاصلفریفتهجلیلیمذکرسرپلذهاب
۱۲۸نهیهمحمودیکریممونثسرپلذهاب
۱۲۹کورشزارعییدالهمذکرسرپلذهاب
۱۳۰جوادنوریمحمدمذکرسرپلذهاب
۱۳۱یدالهزارعیکاکاحسنمذکرسرپلذهاب
۱۳۲النازارعیستارمونثسرپلذهاب
۱۳۳پروانهجوانمیریخدامرادمونثسرپلذهاب
۱۳۴فریبازارعیجمالمونثسرپلذهاب
۱۳۵صوریهعزیزیمحمدمونثسرپلذهاب
۱۳۶فاطمهمومنیمحسنمونثسرپلذهاب
۱۳۷دنیابابایییونسمونثسرپلذهاب
۱۳۸حقمرادباباییعلیمرادمذکرسرپلذهاب
۱۳۹محسننقدیحسینمذکرسرپلذهاب
۱۴۰مهسابسامیمونثسرپلذهاب
۱۴۱محمدطاها؟مذکرسرپلذهاب
۱۴۲محمدپارسا؟مذکرسرپلذهاب
۱۴۳سیروسبریعلیمذکرسرپلذهاب
۱۴۴بکزادهامیدیملک علیمونثسرپلذهاب
۱۴۵رحیمیاراحمدیعبدالقادرمذکرسرپلذهاب
۱۴۶مهتابخدادادیعلیمرادمونثسرپلذهاب
۱۴۷حمیدرضایی بیابانیاحمدمذکرسرپلذهاب
۱۴۸عمادزارعحبیبمذکرسرپلذهاب
۱۴۹حمزهالیاسیفاضلمذکرسرپلذهاب
۱۵۰حسامالیاسیحاجیمرادمذکرسرپلذهاب
۱۵۱هستیالیاسیحاجیمرادمونثسرپلذهاب
۱۵۲سهیلاعباسیحبیب الهمونثسرپلذهاب
۱۵۳علیمهرابیحسنمذکرسرپلذهاب
۱۵۴پگاهرستمیکویارمونثسرپلذهاب
۱۵۵فاطیمارضاییمیثممونثسرپلذهاب
۱۵۶شکرمرادیعبدالهمونثسرپلذهاب
۱۵۷شیمامحمدشاپورمونثسرپلذهاب
۱۵۸مهنازویسیشمس الهمونثسرپلذهاب
۱۵۹جوهربهرکروضانمذکرسرپلذهاب
۱۶۰دارابدارابیجهانبخشمذکرسرپلذهاب
۱۶۱شمسیزنگنهبکمرادمونثسرپلذهاب
۱۶۲گرجیپالانیعلیمونثسرپلذهاب
۱۶۳داناحسینی قادریحبیب الهمذکرسرپلذهاب
۱۶۴پژمانعزیزیبهراممذکرسرپلذهاب
۱۶۵سهیلاعزیزی خدایارمونثسرپلذهاب
۱۶۶فریباجاسمیصیداحمدمونثسرپلذهاب
۱۶۷طوبیباقریمونثسرپلذهاب
۱۶۸فاطمهجاودانمونثسرپلذهاب
۱۶۹وهابکرمپورمذکرسرپلذهاب
۱۷۰آرمتینویسی؟مذکرسرپلذهاب
۱۷۱یونسشکربیگیجهانبخشمذکرسرپلذهاب
۱۷۲آرادناصریشیرزادمذکرسرپلذهاب
۱۷۳فرشتهرستمیایازمونثسرپلذهاب
۱۷۴شیرزادناصریشیرخانمذکرسرپلذهاب
۱۷۵قبادمحمدیمحمدعلیمذکرسرپلذهاب
۱۷۶یدالهقادریابراهیممذکرسرپلذهاب
۱۷۷زینبابراهیمیاحسانمونثسرپلذهاب
۱۷۸سحراحمدیجوادمونثسرپلذهاب
۱۷۹امیرعلیرستمیسلیممذکرسرپلذهاب
۱۸۰کوکبدارابیمصطفیمونثسرپلذهاب
۱۸۱فرشتهدانهشتهمحی الدینمونثسرپلذهاب
۱۸۲علیاحمدیاسحقمذکرسرپلذهاب
۱۸۳عبدالوهاباحمدمذکرسرپلذهاب
۱۸۴علیاحمدیوهابمذکرسرپلذهاب
۱۸۵بشرامرادیامینمونثسرپلذهاب
۱۸۶هاجرآزادیمونثسرپلذهاب
۱۸۷امینمرادیمذکرسرپلذهاب
۱۸۸نبیمحمدیشاپورمذکرسرپلذهاب
۱۸۹ربابهحیاناسماعیلمونثسرپلذهاب
۱۹۰رضاشهسواریهمه ویسمذکرسرپلذهاب
۱۹۱جلیلقدمیکاکامرادمذکرسرپلذهاب
۱۹۲؟شفیعیعلی جان؟سرپلذهاب
۱۹۳شوکتبادپرانحیدرمونثسرپلذهاب
۱۹۴غزالهصمدیکاکاعبدالهمونثسرپلذهاب
۱۹۵مریمحسینی قادریحاتممونثسرپلذهاب
۱۹۶میناقهرمانیفارسمونثسرپلذهاب
۱۹۷باربددانایی طوسمرادمذکرسرپلذهاب
۱۹۸عصمتسهرابیرستممونثسرپلذهاب
۱۹۹احمدرحمانیمذکرسرپلذهاب
۲۰۰آکارالیاسیعبدالهمذکرسرپلذهاب
۲۰۱عبدالهالیاسیخدادادمذکرسرپلذهاب
۲۰۲لیموخانلریمونثسرپلذهاب
۲۰۳کسریویسیمذکرسرپلذهاب
۲۰۴ارشیاویسیمذکرسرپلذهاب
۲۰۵رئوفمحمدیمذکرسرپلذهاب
۲۰۶فاطمهعزیزیمونثسرپلذهاب
۲۰۷؟کرمیبرزو؟سرپلذهاب
۲۰۸برزوکرمینادرمذکرسرپلذهاب
۲۰۹صورتایران دوستمونثسرپلذهاب
۲۱۰سمیهایران دوستحسینمونثسرپلذهاب
۲۱۱اسوهمرادیامینمونثسرپلذهاب
۲۱۲نگارایران دوستحسینمونثسرپلذهاب
۲۱۳احمدایران دوستنادرمذکرسرپلذهاب
۲۱۴حسینایران دوستاحمدمذکرسرپلذهاب
۲۱۵شربتنظریاحمدمونثسرپلذهاب
۲۱۶صلاح الدینشهبازمذکرسرپلذهاب
۲۱۷نرمینکاکاییحسینعلیمونثسرپلذهاب
۲۱۸شرمینکاکاییحسینعلیمونثسرپلذهاب
۲۱۹حسنمحمدیصالحمذکرسرپلذهاب
۲۲۰قدرتیزدانیقاسممذکرسرپلذهاب
۲۲۱اکرمسنجابیحسینمونثسرپلذهاب
۲۲۲مینومرادیشاهپورمونثسرپلذهاب
۲۲۳کیومرثفریادیفرهادمذکرسرپلذهاب
۲۲۴زهرارضاییمونثسرپلذهاب
۲۲۵انصارقنبری کلاشسامانمذکرسرپلذهاب
۲۲۶نسرینکرمیشمس الهمونثسرپلذهاب
۲۲۷صدیقهویسیاحمدمونثسرپلذهاب
۲۲۸ماردینامیرینوذرمذکرسرپلذهاب
۲۲۹نیلوفررحیمینادرمونثسرپلذهاب
۲۳۰لیلامحمدویسیعبدالهمونثسرپلذهاب
۲۳۱ابراهیممحمودیانمذکرسرپلذهاب
۲۳۲مرادحاصلامیدیمذکرسرپلذهاب
۲۳۳احمدعلیاحمدیدرویشعلیمذکرسرپلذهاب
۲۳۴پرویزمریدیمجیدمذکرسرپلذهاب
۲۳۵علی باباویسیعلی بگمذکرسرپلذهاب
۲۳۶عبدالرحیمعزیزیعلی محمدمذکرسرپلذهاب
۲۳۷شکوفهبهرامیکمالمونثسرپلذهاب
۲۳۸احسانکشتمندابوالفضلمذکرسرپلذهاب
۲۳۹ابوالفضلکشتمندمحمدمذکرسرپلذهاب
۲۴۰بسطامصحرایی نژادعبدالهمذکرسرپلذهاب
۲۴۱مهدیهمتیجوادمذکرسرپلذهاب
۲۴۲طوبیباپیریعلیمونثسرپلذهاب
۲۴۳علی احمدباقریعلی پاشامذکرسرپلذهاب
۲۴۴آرینارستمیحجتمونثسرپلذهاب
۲۴۵پویانیاریمحسنمذکرسرپلذهاب
۲۴۶نرمینکرمیکاکامرادمونثسرپلذهاب
۲۴۷علیقاضی پوررضامذکرسرپلذهاب
۲۴۸نیماکرم پوروهابمذکرسرپلذهاب
۲۴۹تورجنوروزیعلیدادمذکرسرپلذهاب
۲۵۰پرهاماسفندیاریداریوشمذکرسرپلذهاب
۲۵۱فریدونسلطانیبهراممذکرسرپلذهاب
۲۵۲آتنایادگاریایازمونثسرپلذهاب
۲۵۳آرزونجفیاحمدمونثسرپلذهاب
۲۵۴عبدالرضانظریخانجانمذکرسرپلذهاب
۲۵۵میثمکرمیعلی اشرفمذکرسرپلذهاب
۲۵۶زهراپالانی جافیمرادمونثسرپلذهاب
۲۵۷مهینکیوان تبارحمیدمونثسرپلذهاب
۲۵۸فریدهاسماعیلیامانمونثسرپلذهاب
۲۵۹خدیجهسهرابی چغابلکیخدامرادمونثسرپلذهاب
۲۶۰امیرعلیرنجبرمهدیمذکرسرپلذهاب
۲۶۱فرشتهعسگریخسرومونثسرپلذهاب
۲۶۲ناصررضاییمحمودمذکرسرپلذهاب
۲۶۳زرینهالیاسیاحمدمونثسرپلذهاب
۲۶۴گلچینمرادیپیرمرادمونثسرپلذهاب
۲۶۵سعیدفتاحیمرادعلیمذکرسرپلذهاب
۲۶۶الههکمریجبارمونثسرپلذهاب
۲۶۷شهنازطاهریمونثسرپلذهاب
۲۶۸آرشامامینیمعارفمذکرسرپلذهاب
۲۶۹حوری زادرستمیلطیفمونثسرپلذهاب
۲۷۰پروینعباسیاحمدمونثسرپلذهاب
۲۷۱سجادفلاحقنبرمذکرسرپلذهاب
۲۷۲راناویسیعلی جانمونثسرپلذهاب
۲۷۳جوادمرادبیگیجهانبخشمذکرسرپلذهاب
۲۷۴میناپاکروبابامونثسرپلذهاب
۲۷۵فاطمهاخگرعلی اکبرمونثسرپلذهاب
۲۷۶نزاکتبهرامیعلیمرادمونثسرپلذهاب
۲۷۷فاطمهخوشگفتاررضامونثسرپلذهاب
۲۷۸هیوامرادیانسهرابمونثسرپلذهاب
۲۷۹افسانهاخترشناسبهراممونثسرپلذهاب
۲۸۰چیمناخگربابامرادمونثسرپلذهاب
۲۸۱مازیاراخگرمذکرسرپلذهاب
۲۸۲آقامراداقدمکاکامرادمذکرسرپلذهاب
۲۸۳تیناناصریعبدالهمونثسرپلذهاب
۲۸۴رسولمحمدی تپه لکیمحمدمذکرسرپلذهاب
۲۸۵یزدانمحمدی تپه لکیمحمدمذکرسرپلذهاب
۲۸۶کیانمرادبیگیکامرانمذکرسرپلذهاب
۲۸۷طوبیمنصوریشمس الهمونثسرپلذهاب
۲۸۸جبارمرادبیگیمذکرسرپلذهاب
۲۸۹حسنمرادیمحمدمذکرسرپلذهاب
۲۹۰خاورصیدیصیداحمدمونثسرپلذهاب
۲۹۱اخترچراغیمرادمونثسرپلذهاب
۲۹۲آرانآزادیکریممونثسرپلذهاب
۲۹۳پرستوآزادیکریممونثسرپلذهاب
۲۹۴خزالهخدایاریبابامونثسرپلذهاب
۲۹۵علی محمدرضاییمذکرسرپلذهاب
۲۹۶قمرفلاحاکبرمونثسرپلذهاب
۲۹۷قباداکبریفرجمذکرسرپلذهاب
۲۹۸حدیقهالیاسیمونثسرپلذهاب
۲۹۹نویدالیاسیحسنمذکرسرپلذهاب
۳۰۰آرشالماسیکورشمذکرسرپلذهاب
۳۰۱کورشالماسیصوفمذکرسرپلذهاب
۳۰۲فرحنازعبدلیحسینمونثسرپلذهاب
۳۰۳آرساممرادیکاوهمذکرسرپلذهاب
۳۰۴کاوهمرادیمصطفیمذکرسرپلذهاب
۳۰۵آرمانکرمیرمضانمذکرسرپلذهاب
۳۰۶شیرینکرمیرمضانمونثسرپلذهاب
۳۰۷عزیزالهویسیحمیدمذکرسرپلذهاب
۳۰۸کریمآزادیخسرومذکرسرپلذهاب
۳۰۹جهانبخشکرمیرستممذکرسرپلذهاب
۳۱۰پدرامامینیاسماعیلمذکرسرپلذهاب
۳۱۱شایانشریف نیااحمدمذکرسرپلذهاب
۳۱۲فاطمهشریف نیاابراهیممونثسرپلذهاب
۳۱۳بنیامینصادقیمهرانمذکرسرپلذهاب
۳۱۴زینبمحمدیرضاحسینمونثسرپلذهاب
۳۱۵احترامرستمیعلی زمانمونثسرپلذهاب
۳۱۶فرهادالیاسی برزلاقعلی حسنمذکرسرپلذهاب
۳۱۷جلالالیاسی برزلاقعلی حسنمذکرسرپلذهاب
۳۱۸زرین تاجاحمدیعبدالعزیزمونثسرپلذهاب
۳۱۹آمینهگوهرمهرکرممونثسرپلذهاب
۳۲۰گل انداممحمدیحسنمونثسرپلذهاب
۳۲۱شهابمحمدیسیاوشمذکرسرپلذهاب
۳۲۲طوطیالماسیگلمرادمونثسرپلذهاب
۳۲۳لیلاکمانگرصفیارمونثسرپلذهاب
۳۲۴خرامانرستمیعلیمونثسرپلذهاب
۳۲۵محمدمصطفاییمعارفمذکرسرپلذهاب
۳۲۶آرمینامین زادهمجیدمذکرسرپلذهاب
۳۲۷محمدگودرزیمذکرسرپلذهاب
۳۲۸عبدالحسیناحسانیاسدالهمذکرسرپلذهاب
۳۲۹یسنامرادیکرم رضامونثسرپلذهاب
۳۳۰الهامخوشگفتاررضامونثسرپلذهاب
۳۳۱مینایاریجهانبخشمونثسرپلذهاب
۳۳۲مبینیاریجهانبخشمذکرسرپلذهاب
۳۳۳فرحنازمرادیصمدمونثسرپلذهاب
۳۳۴لیلامرادبیگیمازیارمونثسرپلذهاب
۳۳۵مازیارمرادبیگیرضامذکرسرپلذهاب
۳۳۶یدالهبساط زادهشیرخانمذکرسرپلذهاب
۳۳۷سلمانبحرکادمانمذکرسرپلذهاب
۳۳۸علی اکبربحرکادمانمذکرسرپلذهاب
۳۳۹علی اشرفکرم زادهسلمانمذکرسرپلذهاب
۳۴۰ژیلاناصری نژادانورمونثسرپلذهاب
۳۴۱ریحانمحمدیاحمدمونثسرپلذهاب
۳۴۲طاوسمنصوریشیرزادمونثسرپلذهاب
۳۴۳فاطمهمحمودیعبدالعزیزمونثسرپلذهاب
۳۴۴لیداشاهماریبهمنمونثسرپلذهاب
۳۴۵سیف علیقدمیولیمذکرسرپلذهاب
۳۴۶آرینمحمودیسیروسمذکرسرپلذهاب
۳۴۷عباسدارابیحیاتمذکرسرپلذهاب
۳۴۸محمدکرمیرمضانمذکرسرپلذهاب
۳۴۹محمدیاسیندارابیصمدمذکرسرپلذهاب
۳۵۰محمدطاهادارابیصمدمذکرسرپلذهاب
۳۵۱صمددارابیسیاوشمذکرسرپلذهاب
۳۵۲عبدالحسیناحساناسدالهمذکرسرپلذهاب
۳۵۳محمدرضااسماعیلیپیمانمذکرسرپلذهاب
۳۵۴فریدهرضاییعلی حسنمونثسرپلذهاب
۳۵۵ظفرعطاییعبدالهمذکرسرپلذهاب
۳۵۶آیلینمرادیمسلممونثسرپلذهاب
۳۵۷شاهیننجفیامیرمذکرسرپلذهاب
۳۵۸سهیلعطاییظفرمذکرسرپلذهاب
۳۵۹دولتامیریعلیمرادمونثسرپلذهاب
۳۶۰کیومرثبنخشتاحمدمذکرسرپلذهاب
۳۶۱آقامیرنادریمذکرسرپلذهاب
۳۶۲کیومرثباقریمذکرسرپلذهاب
۳۶۳معصومهحیدریمونثسرپلذهاب
۳۶۴کاظمبهرامی مقدسمذکرسرپلذهاب
۳۶۵نرگسزارععبدالهمونثسرپلذهاب
۳۶۶سیدکوثرحسینیسیدگودرزمونثسرپلذهاب
۳۶۷سیدسپهرحسینیسیدگودرزمذکرسرپلذهاب
۳۶۸فاضلغلامیمحمدمذکرسرپلذهاب
۳۶۹آنامیرزاییداوود بخشمونثسرپلذهاب
۳۷۰بردیاباقریمجتبیمذکرسرپلذهاب
۳۷۱ثریامحمدیامیرمونثسرپلذهاب
۳۷۲مبینارضاییعلی میتمونثسرپلذهاب
۳۷۳بهزادصادقی ده ابراهیمیحبیبمذکرسرپلذهاب
۳۷۴گلاویژحسینی قادریحاتممونثسرپلذهاب
۳۷۵معصومهفتاحیخسرومونثسرپلذهاب
۳۷۶والیهمرادیطاهرمونثسرپلذهاب
۳۷۷منظریاری قره بلاغیرستممونثسرپلذهاب
۳۷۸سیدقاسمساداتیسیدصفرمذکرسرپلذهاب
۳۷۹سمیراپورمحمدیاسدمونثسرپلذهاب
۳۸۰خاورویسیمونثسرپلذهاب
۳۸۱محمدمتینرحمتی نظرآبادیحسینمذکرسرپلذهاب
۳۸۲انوریوسفیمحمدمذکرسرپلذهاب
۳۸۳جبرئیلجامععبدالهمذکرسرپلذهاب
۳۸۴اکبرسنجابیحسینمذکرسرپلذهاب
۳۸۵فریدهاسماعیلیامان الهمونثسرپلذهاب
۳۸۶اکبردامن خورشیدحیدرمذکرسرپلذهاب
۳۸۷حدیثکرمیاشرفمونثسرپلذهاب
۳۸۸ابراهیمرمضانی میراحمدیمحمدرشیدمذکرسرپلذهاب
۳۸۹فریدونسلطانییدالهمذکرسرپلذهاب
۳۹۰مانیساویسیمنصورمونثسرپلذهاب
۳۹۱زینبفرضیاله نظرمونثسرپلذهاب
۳۹۲همارضاییرضامونثسرپلذهاب
۳۹۳پیمانشکریمذکرسرپلذهاب
۳۹۴پرنیاالبتکینسیاووشمونثسرپلذهاب
۳۹۵سیدتورانالبتکینسیدصیفورمونثسرپلذهاب
۳۹۶ظفرعطاییمذکرقصرشیرین
۳۹۷دولتامیدیمونثقصرشیرین
۳۹۸منظریاریمونثقصرشیرین
۳۹۹فریدهاسماعیلیمونثقصرشیرین
۴۰۰میثمکرمیمذکرقصرشیرین
۴۰۱شیریننوروزی دارخورمحمدمونثقصرشیرین
۴۰۲مرضیهالهی ناصرخانیحبیب الهمونثقصرشیرین
۴۰۳فرامرزحبیبیملکمذکرقصرشیرین
۴۰۴اسدالهمرادیمرادمذکرقصرشیرین
۴۰۵قمرنازنوروزیجاسممونثقصرشیرین
۴۰۶فاطمهنعیمی جگرلوییعلیمرادمونثقصرشیرین
۴۰۷داریوشمرادی ونداحمدمذکرقصرشیرین
۴۰۸حسنمرادیخدامرادمذکرقصرشیرین
۴۰۹شریفنوروزیمحمدخانمذکرقصرشیرین
۴۱۰مینازارعقدرت الهمونثکرمانشاه
۴۱۱میناکریمیسیدشفیعمونثکرند
۴۱۲سالارخیره دستمذکرکرند
۴۱۳رنگینهخیره دستمونثکرند
۴۱۴قاسمخیره دستمحمدمذکرکرند
۴۱۵لیلاعثمانیمونثکرند
۴۱۶محمدمهدیپیرمرادیمذکرکرند
۴۱۷ستایشنیکدلمونثکرند
۴۱۸پروانهنیکدلمونثکرند
۴۱۹زرین تاجنیکدلمونثکرند
۴۲۰وحیدقنبریپرویزمذکرکرند
۴۲۱رمضانپالانیمذکرکرند
۴۲۲ساراکرمیرضامونثکرند
۴۲۳سیدگودرزحسینیمذکرکرند
۴۲۴زینبقنبریباباعلیمونثکرند

انتهای پیام/

یک نظر ثبت شده

  1. أعوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیمِ
    وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاهِ ۚ وَإِنَّهَا لَکَبِیرَهٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ ﴿۴۵﴾ «بقره» از شکیبایی و نماز یاری جویید. و به راستی این [کار] گران است، مگر بر فروتنان: (۴۵)
    یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاهِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ مَعَ الصَّابِرِینَ ﴿١۵٣﴾ «بقره» ای کسانی که ایمان آورده‏ اید، از شکیبایی و نماز یاری جویید زیرا خدا با شکیبایان است. (۱۵۳)
    فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّـهَ مُبْتَلِیکُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَیْسَ مِنِّی وَمَن لَّمْ یَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّی إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَهً بِیَدِهِ ۚ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِیلًا مِّنْهُمْ ۚ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَهَ لَنَا الْیَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّـهِ کَم مِّن فِئَهٍ قَلِیلَهٍ غَلَبَتْ فِئَهً کَثِیرَهً بِإِذْنِ اللَّـهِ ۗ وَاللَّـهُ مَعَ الصَّابِرِینَ ﴿٢۴٩﴾ «بقره»و چون طالوت با لشکریان [خود] بیرون شد، گفت: «‌خداوند شما را به وسیله رودخانه‏ ای خواهد آزمود. پس هر کس از آن بنوشد از [پیروان‏] من نیست، و هر کس از آن نخورد، قطعاً او از [پیروان‏] من است، مگر کسی که با دستش کفی برگیرد. پس [همگی‏] جز اندکی از آنها، از آن نوشیدند. و هنگامی که [طالوت‏] با کسانی که همراه وی ایمان آورده بودند، از آن [نهر] گذشتند، گفتند: «‌امروز ما را یارای [مقابله با] جالوت و سپاهیانش نیست.‌» کسانی که به دیدار خداوند یقین داشتند، گفتند: «‌بسا گروهی اندک که بر گروهی بسیار، به اذن خدا پیروز شدند، و خداوند با شکیبایان است.‌» (۲۴۹)
    … ۖ وَاصْبِرُ‌وا ۚ إِنَّ اللَّـهَ مَعَ الصَّابِرِ‌ینَ ﴿۴۶﴾ «انفال» … و صبر کنید که خدا با شکیبایان است. (۴۶)

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*