خانه / بورس و سهام / چکیده آخرین گزارشها و پیش بینی های شرکتهای بورسی

چکیده آخرین گزارشها و پیش بینی های شرکتهای بورسی

آخرین گزارش ها و پیش بینی های شرکتهای بورس به کدال

 

نام شرکتتاریخ انتشارشرح گزارشسال مالی
خراسانپتروشیمی خراسان92/12/12کاهش 16 درصدی سود هر سهم از 2148 ريال به 1812 ريالطبق توافق صورت گرفته با ساير توليدکنندگان کود و بدليل افزايش نرخ خوراک فروش اوره به شرکت

حمايتي کشاورزي هرتن 330 دلار و با نرخ تسعر 26500 ريال مطابق قيمت گذاري در بورس کالا و فروش هاي صادراتي هر تن

330دلار و با نرخ تسعير 29000 ر محاسبه گرديده است

منتهی به93/12/29
زاگرسپتروشیمی زاگرس92/12/12کاهش 28 درصدی سود هر سهم از 5577 ريال به 4010 ريالکاهش تولید و فروش متانول و افزایش نرخ فروش بطور متوسط باعث کاهش 11 درصدی نسبت به پیش بینی قبلی شده استمنتهی به93/12/29
شفنپتروشیمی فن آوران92/12/12کاهش 30 درصدی سود هر سهم از 6165 ريال به 4324 ريالمقدار توليد و فروش 100 هزار تن افزايش يافته است.منتهی به93/12/29
کرماشاپتروشیمی کرمانشاه92/12/12کاهش 17 درصدی سود هر سهم از 2053 ريال به 1693 ريالتوقف خط توليد محصول اوره با ظرفيت2.000 تن در روز و خط توليد محصول آمونياک با ظرفيت 1.200 تن

در روز در ماه هاي شهريور و مهر سال 1393 به مدت 35 روز جهت تعميرات دوره اي پيش بيني گرديده است.يال

منتهی به93/12/29
شپدیسپتروشیمی پردیس92/12/12سود هر سهم خود را با کاهش 12 درصدی 4025 ريال اعلام کردبا توجه به افزایش قیمت خوراک ،نرخ فروش اوره از 93/01/01 لغایت 93/09/30 از 6.125 ريال به 740.8 ريال

افزایش می یابد – نرخ تسعیر ارز به ازای هر دلار 29000 ريال

نرخ خوراک منتهی به 92/09/30 مبلغ 13 سنت در نظر گرفته شده است

با توجه به قطع گاز در دی و بهمن 92 تولید اوره و آمونیاک نسبت به ظرفیت اسمی کاهش داشته است

منتهی به93/12/29
شیرازپتروشیمی شیراز92/12/12سود منتهی به 93/12/29 بدون هیچ تغییری مبلغ 1453 ريال اعلام کرده استنرخ گاز برای بودجه 93 ، 13 سنت در نظر گرفته شده است

با توجه به کاهش و توقف توليد در ديماه ناشي از برودت هوا و افت فشار گاز طبيعي انتظار ميرود توليد پيش بيني شده

سال مالي 1392 تا پايان سال محقق گردد.

شرکت جهت تسعير ارز حاصل از فروشهاي صادراتي در سه ماهه پاياني سال از نرخ هر دلار 30000 ر استفاده نموده است.

منتهی به93/12/29
شسیناشیمیایی سینا92/12/12کاهش 40 درصدی سود هر سهم از 677 ريال به 407 ريال منتهی به 93/12/29افزایش سرمایه30 درصدی از محل سود انباشتهمنتهی به93/12/29
پاساایران تایر92/12/12کاهش 8 درصدی سود هر سهم از 3500 ريال به 3210 ریال منتهی به 93/12/29افزایش سرمایه شرکت از 80 میلیارد ريال به 300 میلیارد ريال در سال 93 از محل مطالبات حال شده و آورده نقدیمنتهی به93/12/29
وغدیرسرمایه گذاری غدیر92/12/12دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه یکشنبه مورخ 92/12/25منتهی به92/09/30
فیبرابسته بندی ایرانیان92/12/11کاهش زیان شرکت از مبلغ 771 ريال به 225 ريالمنتهی به92/09/30
وبانکسرمایه گزاری توسعه ملی92/12/11افزایش 4 درصدی نسبت به مدت مشابه قبل و اعلام 1307 ريال به عنوان سود هر سهممنتهی به93/12/29
وبانکسرمایه گزاری توسعه ملی92/12/11پیش بینی میلغ 1257 ريال سود هر سهم منتهی به 92/12/29اعلام مبلغ 321 ريال منتهی به 92/09/30 و پوشش 26% آنمنتهی به92/12/29
وبانکسرمایه گزاری توسعه ملی92/12/11اعلام مبلغ 265 ريال سود هر سهم منتهی به 92/06/31 که رشدی 41% نسبت به مدت مشابه قبل داشته استمنتهی به92/06/31
خچرخشچرخشگر92/12/11تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده :افزایش سرمایه شرکت : 60 میلیون ریال از محل سود انباشته و 90 میلیون ريال مطالبات و آورده نقدیمنتهی به92/12/29
وصنعتسرمایه گذاری صنعت و معدن92/12/11آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 92/12/22منتهی به93/09/30
فخاسمجتمع فولاد خراسان92/12/11کاهش 10 درصدی سود هر سهم و اعلام مبلغ 498 ريالی منتهی به 93/12/29منتهی به93/12/29
رتاپتجارت الکترونیک پارسیان92/12/11افزایش 5 درصدی سود هر سهم و اعلام مبلغ 1228 ريال منتهی به 93/12/29منتهی به93/12/29
پترولگروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان92/12/11با توجه به عدم تطابق سال مالی این شرکت و شرکت های موجود در پرتفوی نرخ خوراک 13 سنت بر سودسال مالی منتهی به 93/06/31 این شرکت تاثیری نخواهد داشت
پلاسکپلاسکو کار92/12/11اعلام زیان 203 ريالی که نسبت به مدت مشابه قبل رشد 151 درصدی داشته استمنتهی به92/09/30
ختوررادیاتور ایران92/12/10افزایش 40 درصدی سود هر سهم از 226 ريال به 316 ريالمنتهی به92/12/29
خمهرمهرکام پارس92/12/10کاهش 23900 درصدی زیان هر سهم از مبلغ (1) ريال منتهی به 91/09 به (240) ريال منتهی به 92/09منتهی به92/09/30
شکبیرپتروشیمی امیرکبیر92/12/10عمده خوراک مصرفی این شرکت ترکیبی از خوراک مایع و درصد کمی خوراک گاز می باشد که در نهایت اثر منفیبا اهمیتی در سود این شرکت نخواهد داشت
دپارسپارس دارو92/12/10کاهش 12 درصدی سود هر سهم از 5517 ريال به 4869 ريالمنتهی به93/12/29
شپمچاپارس پامچال92/12/10کاهش 36 درصدی سود هر سهم از مبلغ 3071 ريال به 1980 ريالتصمیم به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی زمین های شرکت در سال 93منتهی به93/12/29
شپتروپتروشیمی آبادان92/12/10افزایش 30 درصدی نرخ سوخت قبلا در بودجه 93 پیش بینی شده است و در صورت افزایش بیشتر مراتب به بازاراعلام می شود
فمرادآلومراد92/12/10کاهش 71% سود خالص هر سهم از 745 ريال به 215 ريالمنتهی به93/12/29
خودروایران خودرو92/12/10افزایش سرمایه ی 59.38 درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران
وبشهرتوسعه صنایع بهشهر92/12/10پیش بینی 515 ريال سود منتهی 92/12/29اعلام 71 ريال سود منتهی به 92/06/31 و پوشش 14% آن

تصمیم هیئت مدیره مبنی بر تقسیم سود 400 ريال برای مجمع 92

منتهی به93/12/29
وبانکسرمایه گزاری توسعه ملی92/12/08پیش بینی سود هر سهم 1307 ريال که رشدی 4% نسبت به مدت مشابه قبل داشته استافزایش سرمایه از 4.500 میلیارد ريال به 6.500 میلیارد ريال از محل سود انباشته و اندوخته ی سرمایه ای

پس از اخذ مجوز از سازمان بورس

منتهی به93/12/29
جمپتروشیمی جم92/12/08کاهش 9% سود هرسهم منتهی به 93/12/29 نسبت به مدت مشابه قبلمنتهی به93/12/29
فولاژفولاد آلیاژی ایران92/12/08کاهش 38% سود هرسهم منتهی به 93/12/29 نسبت به مدت مشابه قبلافزایش 31|% بهای تمام شده در کالای فروش رفته که بابت افزایش نرخ مواد اولیه می باشدمنتهی به93/12/29
توریلتوکا ریل92/12/08پیش بینی سود هر سهم 646 ريال که رشدی 30% نسبت به مدت مشابه قبل داشته استتصمیم به افزایش سرمایه 1500 میلیارد ريالی – پیشنهاد تقسیم سود 485 ريال در مجمع عمومی سالیانه 93منتهی به93/12/29
حفارسحمل و نقل خلیچ فارس92/12/08پیش بینی سود هر سهم از زیان 100 ريالی به سود 17ريالیمنتهی به92/12/29
وتجارتبانک تجارت92/12/08دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 92/12/20منتهی به92/12/29
شاوانپالایش نفت لاوان92/12/08پیش بینی سود 3162 ريالی و رشد 5% نسبت به مدت مشابه قبلفروش 7 درصد افزايش، بهاي تمام‌شده کالاي فروش رفته 7 درصد افزايش، سود عملياتي 5 درصد افزايش و سود خالص 5 درصد

30درصد سود خالص سال مالي 93 را جهت تقسيم بين سهامداران در مجمع عمومي عادي ساليانه

طرحهاي توسعه احداث سرويسهاي جانبي و مخازن و احداث واحدهاي تحت ليسانس را به ترتيب با 95 و 93 درصد

پيشرفت فيزيکي در دست اجراء دارد که بر اساس آخرين موافقتنامه مبادله شده با شرکت پالايش و پخش فرآورده‌هاي

نفتي ايران به ترتيب در نيمه دوم سنوات 1392 و 1393 به بهر‌برداري خواهند رسيد.

منتهی به93/12/29
شترانپالایش نفت تهران92/12/06پیش بینی سود 66272 ريال منتهی به 92/12/29 که رشدی 11% داشته استمنتهی به92/12/29
ثابادآبادگران ایران92/12/06اعلام سود 235 ريالی و افزایش 9% آن نسبت به مدت مشابه قبلکاهش 1% فروش و 29% بهای تمام شدهمنتهی به92/12/29
داسوهداروسازی اسوه92/12/06پیش بینی رشد 18% سودهر سهم منتهی به 92/12/29افزایش 24% فروشمنتهی به92/12/29
فن آواگروه فن آوا92/12/06اعلام سود 672 ريالی که نسبت به مدت مشابه قبل افزایش 630% داشته استکاهش 8% سود حاصل از سرمایه گذاری ها – افزایش 4884 % سود حاصل از فروش سرمایه گذاری هامنتهی به92/09/30
کسعدیکاشی سعدی92/12/04پیش بینی کاهش 46% سود هر سهم منتهی به 93/12/29 نسبت به مدت مشابه قبلمنتهی به92/12/29
غگرجیبیسکویت گرجی92/12/04پیش بینی رشد 6% سود هر سهم منتهی به 93/12/29 نسبت به مدت مشابه قبلمنتهی به92/12/29
شکربنکربن ایران92/12/04پیش بینی کاهش 49% سود هر سهم منتهی به 93/12/29 نسبت به مدت مشابه قبلمنتهی به92/12/29
پسهندصنایع لاستیک سهند92/12/04پیش بینی کاهش 62% سود هر سهم منتهی به 93/12/29 نسبت به مدت مشابه قبلمنتهی به92/12/29
دلرداروسازی اکسیر92/12/04پیش بینی رشد 64 درصدی سود هر سهم منتهی به 93/12/29 نسبت به مدت مشابه قبل3000 ریال نظر هیئت مدیره به ازای هر سهم جهت مجمع عادی 93منتهی به93/12/29
فخوزفولاد خورستان92/12/04پیش بینی سود هر سهم برای 92/12/29 برابر با 1946 ریالاعلام سود 1614 منتهی به 92/09/30 و پوشش 83 درصدی آنمنتهی به92/12/29
دابورداروسازی ابوریحان92/12/04سود هر سهم نسبت به مدت مشابه قبل با رشد 28 درصدی 3357 ریال اعلام شد2750 ریال نظر هیئت مدیره به ازای هر سهم جهت مجمع عادی 93منتهی به93/12/29
کهمداشیشه همدان92/11/19پیش بینی سود 1802 ریالی منتهی به 93/03/31 اعلام سود 914 ریالی منتهی به 92/09/30 و پوشش 51 درصد آنافزایش 100 درصد فروش منتهی به 92/09/30 و پوشش 49 درصد آنمنتهی به 93/03/31
قشیرقند شیروان ، قوچان و بجنورد92/11/17اعلام سود 387 ریالی که نسبت به مدت مشابه قبل کاهش 2درصد داشته است افزایش 243 درصدی فروش خالص افزایش 283 درصدی بهای تمام شده فروش و افزایش 119 درصدی هزینه های اداری و عمومیمنتهی به 92/09/30
کساوهصنایع کاشی و سرامیکسینا92/11/17پیش بینی سود 1805 ریال منتهی 92/12/29اعلام سود 855 ریالی منتهی به 92/06/31 و پوشش 47 درصد از آنپیش بینی افزایش 100 درصد فروش و افزایش 61 درصد بهای تمام شده کالای فروش رفتهمنتهی به 92/12/29
غگلگلوکوزان92/11/17پیش بینی سود 1805 ریالی منتهی به 93/06/31اعلام سود 940 ریالی منتهی به 92/09/30 و پوشش 18 درصدی آن پیش بینی سود خالص 194020 ریالی منتهی به 03/03/31منتهی به 93/06/31
دکیمیکیمیدارو92/11/19عملکرد 10 ماهه این شرکت و برآورد 2 ماهه پیش بینی تا پایان سال 92 نشان دهنده افزایش سود هر سهم به میزان 12 درصد می باشد
ومابیمه ما92/11/19آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای سال منتهی به 92/12/29 مورخ 92/11/30 ساعت 16 برگزار میشود
غمهراگروه تولیدی مهرامبیمه ما92/11/19اعلام سود 463 ریالی و افزایش 63 درصدی نسبت به مدت مشابه قبلافزایش فروش 30 درصدی نسبت به مدت مشابه قبلمنتهی به 92/09/30
کایتاایتالران92/11/16دعوت به مجمع عادی به صورت فوق العاده مورخ 92/11/2692/06/31
ثنظامسرمایه گزاری ساختمانی

نظام مهندسی ایران

92/11/16دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم در تاریخ 92/11/23تصویب صورت های مالی منتهی 92/06/31

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی عادی می باشد

منتهی به92/06/31
فارسهلدینگ صنایع

پتروشیمی خلیج فارس

92/11/16افزایش 166 درصدی هزینه های عمومی نسبت به مدت مشابه قبلافزایش 166 درصدی زیان عملیاتی نسبت به مدت مشابه قبل

اعلام 68100ریال زیان خالص پس از کسر مالیات

اعلام زیان 3 ریالی برای هر سهم

6 ماهه منتهی به92/06/30
ومعادنسرمایه گزاری توسعه

معادن و فلزات

92/11/16پیش بینی سود 575 ریالی و پوشش 27 درصدی منتهی به 92/12/29اعلام سود 154 ریالی برای هر سهم منتهی به 92/09/30

پوشش 27 درصدی سود خالص منتهی به 92/12/29

9 ماهه منتهی به92/12/29
وعسکرموسسه مالی و اعتباری

عسکریه

92/11/16افزایش سرمایهاز مبلغ 1500000 میلیون ریال به 3000000 ریال

از محل مطالبات و آورده نقدی

وبیمهسرمایه گزاری

صنعت بیمه

92/11/16تصمیمات مجمه عمومی عادی سالیانه منتهی به 92/06/31انتخاب اعضای هیئت مدیره

اعلام سود 117 ریالی برای هر سهم پس از کسر مالیات

سود مصوب جهت تقسیم بین سهامداران به ازای هر سهم 50 ریال می باشد

6 ماهه منتهی به92/06/30

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*