خانه / بورس و سهام / بررسي آخرين وضعيت نفت و گاز پارسيان از نظر مالي و بازاري

بررسي آخرين وضعيت نفت و گاز پارسيان از نظر مالي و بازاري

بيشتر خريداران شركت، حقوقي بوده و در اين روند سهامداران حقيقي نيز با شيب يا تقاضاي كمتري همراه هستند. در بخش فروش نيز فروشندگان اصلي سهم حقوقي بوده و در اين معاملات روند تجمعي معاملات حقيقي نيز ثابت است.

بررسي عملكرد شركت نفت و گاز پارسيان با شركت‌هاي هم رده در يك صنعت (نمادها: وغدير، وصندوق، وبانك و تاپيكو) و براساس صورت وضعيت سبد سهام منتهي به 30/10/92 (آخرين اطلاعيه سبد سهام در كدال) صورت پذيرفته است. اساس محاسبات صورت گرفته در اين گزارش مبتني بر وضعيت نمادها در 10/12/92 در بورس است. اين گزارش مبتني بر موارد ذيل است:

1. وضعيت نماد “پارسان” در بورس:
آخرين قيمت هر سهم در تاريخ تهيه گزارش 11.766 ريال و سرمايه شركت 15.000 ميليارد ريال است. ارزش شركت پارسان در بورس برابر با 176.490 ميليارد ريال و ارزش معاملات آن در يكسال گذشته برابر با 21.356 ميليارد ريال است. تاثير روند قيمتي اين شركت نيز در شاخص بورس برابر با 2.228 واحد و بازده سالانه شركت بدون احتساب سود تقسيمي برابر با 79 درصد است. (جدول یک)
2. ارزش خالص هر سهم:
ارزش خالص هر سهم شركت در 10/12/92 برابر با 9.018 ريال است. ارزش افزوده سبدسهام بورسي و حقوق صاحبان سهام به ترتيب برابر با 102.327 و 32.939 ميليارد ريال است. (جدول دو)
  در بررسي ساختار ارزش خالص هر سهم، بيشترين سهم مربوط به ارزش افزوده سبدسهام برابر با 75درصد است. سهم سرمايه از ارزش خالص هر سهم در اين شركت حدود 11 درصد است كه در مقايسه با صنعت كه 31 درصد است در مرتبه پایين‌تري قرار دارد. (جدول الف)
نسبت قيمت به ارزش خالص هر سهم پارسان برابر با 130درصد بوده كه اين نسبت در صنعت برابر 100درصد است.
( نمودار یک)
 نسبت قيمت به ارزش دفتري هر سهم (P/BV) برابر با 5 است و نسبت قيمت به سود هر سهم (P/E) برابر با 8 است. سود هر سهم پارسان برابر با 1.534 ريال بوده در حالي كه اين رقم در صنعت برابر با 1.114 ريال است. (جدول ب)
 3. ساختار‌ سرمايه‌گذاري‌ها:
سهم بهاي تمام شده سبدسهام بورسي شركت نفت و گاز پارسيان (پارسان) از كل برابر با 5/94 درصد است. نسبت سرمايه‌گذاري‌ها به دارايي‌ها نيز برابر 62درصد است. نسبت ارزش بازار سبد سهام بورسي به قيمت تمام شده در اين شركت برابر با 470درصد بوده كه اين نسبت در صنعت برابر 614درصد است. (جدول سه)
4. نسبت‌هاي ترازنامه:
• نسبت سرمايه به حقوق صاحبان سهام شركت پارسان برابر 45 درصد است كه اين نسبت در صنعت برابر با 55 درصد است. نسبت سرمايه به ارزش بازار نيز در اين شركت برابر با 5/8 درصد بوده كه نسبت به متوسط صنعت كه 14درصد است در مرتبه پايين‌تري قرار دارد.
• نسبت مالكانه شركت برابر با 70 درصد بوده كه نسبت به متوسط صنعت از درجه اهرم پايين‌تري برخوردار است. سهم بدهي‌هاي جاري شركت از كل بدهي در اين شركت برابر با 70 درصد بوده كه اين نسبت در صنعت برابر 73 درصد است.
• سهم دارايي‌هاي غير‌جاري شركت از كل دارايي‌ها برابر با 62 است. نسبت دارایي جاري به بدهي‌هاي جاري در حدود 180 درصد بوده كه اين نسبت در صنعت 240درصد است.(جدول چهار)
 5. نسبت‌هاي درآمدي در بودجه:
ساختار درآمدي در بودجه شركت پارسان بيشتر متاثر از سود تقسيمي شركت‌هاي سرمايه‌پذير به ميزان 100 درصد است، اين نسبت در صنعت 82درصد است. سهم هزينه‌هاي اداري شركت نيز در مقايسه با صنعت در مرتبه پايين‌تري قرار دارد.  (جدول پنج)
6. معاملات حقيقي و حقوقي
در معاملات سهام شركت در سال 1392، بيشتر خريداران شركت، حقوقي بوده و در اين روند سهامداران حقيقي نيز با شيب يا تقاضاي كمتري همراه هستند. در بخش فروش نيز فروشندگان اصلي سهم حقوقي بوده و در اين معاملات روند تجمعي معاملات حقيقي نيز ثابت است. (نمودار دو)

مجمع نفت و گاز پارسیان مجمع پارسان سود نفت و گاز پارسیان سود پارسان درامد نفت و گاز پارسيان تحلیل نفت و گاز پارسیان تحلیل پارسان

مجمع نفت و گاز پارسیان مجمع پارسان سود نفت و گاز پارسیان سود پارسان درامد نفت و گاز پارسيان تحلیل نفت و گاز پارسیان تحلیل پارسان

 

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*