خانه / بورس و سهام / جدول خلاصه پیش بینی سود ، عملکرد و “افزایش سرمایه” نماد های بورسی

جدول خلاصه پیش بینی سود ، عملکرد و “افزایش سرمایه” نماد های بورسی

خلاصه پیش بینی سود شرکتها برای سال 93 و عملکرد  شرکتها در سال 92 به شرح زیر می باشد :

نام شرکتتاریخ انتشارشرح گزارشسال مالی
شبهرن

پالایش نفت بهران

92/12/24تصميمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 92/12/29

افزایش سرمایه 60 درصدی شرکت از محل سود انباشته

کدما

معدنی دماوند

92/12/24افزایش 147 درصدی سود هر سهم از 759 ريال منتهی به 92/12/29 به 1872 ريال منتهی به 93/12/29

شرکت درنظر دارد سرمایه شرکت را از 10.000میلیون ريال به 50.000 میلیون ريال از محل آورده نقدی افزایش دهد

منتهی به

93/12/29

شپنا

پالایش نفت اصفهان

92/12/24تصميمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 92/12/29

افزایش سرمایه 140 درصدی شرکت از محل اندوخته

سهگمت

سیمان هگمتان

92/12/22افزایش 103 درصدی سود هر سهم از 553 ريال منتهی به 91/10/30 به 1125 ريال منتهی به 92/10/30منتهی به

92/10/30

غبهنوش

بهنوش ایران

92/12/24پیش بینی مبلغ 1196 ريال به عنوان سود هر سهم منتهی به 92/12/29

اعلام مبلغ 1020 ريال به عنوان سود هر سهم منتهی به 92/06/31 و پوشش 85 درصدی ان

منتهی به

92/12/29

تیپیکو

سرمایه گذاری دارویی تامین

92/12/24کاهش زیان هر سهم منتهی به 91/11/30 از (6) ريال به (2) در هر سهم منتهی به 92/11/30

افزایش 1472 % سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها-کاهش 34 % سود عملیاتی

منتهی به

92/11/30

فملی

ملی مس ایران

92/12/22کاهش 2 ريال سود هر سهم از 504 ريال به 493 ريالمنتهی به

93/12/29

غگرجی

بیسکوییت گرجی

92/12/22افزایش 12 درصدی سود هر سهم از 198 ريال به 221 ريالمنتهی به

93/12/29

خبهمن

سرمایه گذاری بهمن

92/12/22کاهش سود هر سهم به میزان 29درصد از 425 ريال به 300 ريال

از 92/04/01مرکز بهمن موتور به شرکت بهمن موتور تغيير و لذا کليه توليد در شرکت گروه بهمن متوقف و موجودي خودروها و مواد

اوليه و قطعات به شرکت بهمن موتور منتقل شد و فروش منظور شده در 9 ماهه آخر سال 92 ناشي از فروش موجودي هاي مزبور

حاصل شده است که تحت تاثير اين تغييرات ، هزينه هاي اداري و مالي و خالص ساير هزينه ها ودرآمدها ي متفرقه نيز ، پيش بيني

و منظور شده اند

منتهی به

93/12/29

تمپی

پمپ سازی ایران

92/12/22مبلغ 351 ريال پیش بینی سود هر سهم منتهی به 93/03/31

اعلام مبلغ 58 ريال به عنوان سود هر سهم منتهی به 92/09/30 و پوشش 17 درصدی آن

سرمايه شرکت از مبلغ 160000 ميليون ريال به 220000 ميليون رريالاز محل مطالبات و آورده نقدي

منتهی به

93/03/31

خفناور

مهندسی روان فن آور

92/12/22کاهش 55 درصدی سود هر سهم از 885 ريال به 394 ريال

عليرغم افزايش حجم فروش درسال 1393 نسبت به سال 1392 سود هرسهم ای پی اس کاهش يافته است

که دليل عمده آن اين است که ، نرخ فروش محصولات با توجه به افزايش درهزينه هاي تبديل محصولت در

سال 93 همان قیمتاهی فروش در سال 92 لحاظ گردیده است

منتهی به

93/12/29

دروز

روز دارو

92/12/22کاهش 12 درصدی سود هر سهم از 506 ريال به 445 ريال

هيئت مديره درنظر دارد 42 ريال به ازاي هر سهم را به مجمع عمومي عادي سال 1393 پيشنهاد نمايد

منتهی به

93/12/29

پلاسک

پلاسکو کار

92/12/22افزایش 2 درصدی زیان هر سهم از (168) ريال به (171) ريال

افزایش سرمایه 420 درصدی از محل سود انباشته

منتهی به

92/06/31

قمرو

قند مرودشت

92/12/22تصميمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 93/04/31

افزایش سرمایه 420 درصدی از محل سود انباشته

ثشاهد

سرمایه گذاری شاهد

92/12/22اعلام سود 36 ریالی منتهی به 92/09/30 که نسبت به مدت مشابه قبل رشد 80 درصدی داشته استمنتهی به

92/09/30

سهگمت

سیمان هگمتان

92/12/181392/10/ موضوع: آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 30منتهی به

93/12/29

مداران

داده پردازی ایران

92/12/181393/12/ موضوع: آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده براي سال مالي منتهي به 29

انتخاب اعضای هیئت مدیره

منتهی به

93/12/29

شپمچا

پارس پامچال

92/12/18کاهش 36 درصدی سود هر سهم از مبلغ 3071 ريال به 1980 ريال

هيئت مديره در سال 1393 در نظر دارد از محل تجديد ارزيابي زمينهاي شرکت اقدام به افزايش سرمايه نمايد.

منتهی به

93/12/29

خاور

ایران خودرو دیزل

92/12/181392/12/ موضوع: آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده براي سال مالي منتهي به 29

روز چهار شنبه مورخ 92/12/28-تصمیم گیري در خصوص افزایش سرمایه

منتهی به

93/12/29

غدشت

دشت مرغاب

92/12/18اعلام سود 122 ريالی منتهی به 93/12/29

شرکت سود منتهی به 92/12/29 خود را (123) ريال اعلام کرده بود

منتهی به

93/12/29

شرانول

نفت ایرانول

92/12/18افزایش 8 درصدی سود هر سهم از مبلغ 2498 ريال به 2704 ريالمنتهی به

93/12/29

سبجنو

سیمان بجنورد

92/12/18کاهش 13 درصدی سود هر سهم از مبلغ 1055 ريال به 916 ريال

نرخ حاملهاي انرژي با 30 درصد افزايش نرخ از ابتداي تيرماه 1393 لحاظ گرديده است

منتهی به

93/12/29

خوساز

محورسازان ایران خودرو

92/12/18اعلام سود 1 ريالی منتهی به 93/12/29

شرکت سود منتهی به 92/12/29 خود را (269) ريال اعلام کرده بود

منتهی به

93/12/29

وپترو

سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

92/12/18اعلام سود 37 ريالی منتهی به 92/11/30

شرکت سود منتهی به 91/11/30 خود را (47) ريال اعلام کرده بود

منتهی به

92/11/30

شاملا

معدنی املاح ایران

92/12/18افزایش ناچیز سود هر سهم از 2002 ريال به 2012 ريال

افزایش سرمایه 200% از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها ، ثبت در تاریخ 92/07/27

منتهی به

93/12/29

والبر

سرمایه گذاری البرز

92/12/18افزایش 9 درصدی سود هر سهم از مبلغ 823 ريال به 900 ريالمنتهی به

93/12/29

غاذر

کشت و صنعت پیاذر

92/12/18افزایش 18 درصدی سود هر سهم از مبلغ 308 ريال به 364 ريال

هيئت مديره قصد دارد 80 درصد سود هر سهم را به عنوان سود تقسيمي به مجمع عمومي عادي ساليانه 93 پيشنهاد نمايد

منتهی به

93/12/29

سبحان

سبحان دارو

92/12/18افزایش 33 درصدی سود هر سهم از مبلغ 4743 ريال به 6304 ريال

هيئت مديره در نظر دارد به ازاي هر سهم مبلغ 670 5 ريال را جهت تقسيم به مجمع عمومي 93 پيشنهاد نمايد.

منتهی به

93/12/29

بالاس

مهندسی ساختمان و تاسیسات را آهن

92/12/18افزایش 22 درصدی سود هر سهم از مبلغ 1004 ريال به 1226 ريال

شرکت مجوز افزايش سرمايه به مبلغ 42 ميليارد ريال از محل سود انباشته را از اين سازمان اخذ نموده است.

عدم جذب پروژه هاي پيش بيني شده در بودجه بواسطه برنده نشدن در مناقصات

عدم واردات مصالح مورد نياز اجرائي نمودن پروژه ها بويژه قراردادهاي بهسازي و روسازي محورهاي جنوب و کرمان

منتهی به

93/12/29

فلات

سرمایه گذاری صنایع و معادن

92/12/171392/09/ آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 92/12/27 براي سال مالي منتهي به 30منتهی به

93/12/29

ختراک

ریخته گری تراکتور سازی

92/12/17کاهش 18% سود هر سهم از مبلغ 125 ريال به 103 ريالمنتهی به

93/12/29

غبهپاک

بهپاک

92/12/171392/09/ آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده براي سال مالي منتهي به 30

اخذ تصمیم نسبت به افزایش سرمایه شرکت از محل آورده نقدي و مطالبات سهامداران

منتهی به

92/09/30

کاذر

فرآورده های نسوز آذر

92/12/17کاهش 52% سود هر سهم از مبلغ 1201 ريال به 582 ريال

سرمايه شرکت در سال 92 50 درصد از محل سود انباشته افزايش يافته است

منتهی به

93/12/29

شکلر

نیروکلر

92/12/17کاهش 35 درصدی سود هر سهم از مبلغ 1700 ريال به 1100 ريالمنتهی به

93/12/29

کگاز

شیشه و گاز

92/12/17کاهش 16درصدی سود هر سهم از مبلغ 1229 ريال به 10333 ريال

قصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده به مبلغ 202.266میلیون ريال در سال 93

منتهی به

93/12/29

شبهرن

نفت بهران

92/12/17تصميمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام :مجمع با تنفس روبرو گردید با توجه عدم کفایت مذاکرات

جمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدي مجمع در ساعت 16 مورخ 92/12/20 برگزار گردد

منتهی به

92/12/29

شپاکسا

پاکسان

92/12/17کاهش 80 درصدی سود هر سهم از مبلغ 5255 ريال به 1048 ريال

سرمايه شرکت 300% از محل آورده نقدي و مطالبات حال شده و همچنين سود انباشته افزايش يافت

منتهی به

93/09/30

پتایر

ایران تایر

92/12/15سود هر سهم شرکت را نسبت به مدت مشابه قبل با رشد 450 درصدی مبلغ 1035 ريال اعلام کردمنتهی به

93/12/29

کدما

معدنی دماوند

92/12/15پیش بینی مبلغ 1198 ريال به عنوان سود هر سهم منتهی به 92/12/29

اعلام مبلغ 866 ريال به عنوان سود هر سهم منتهی به 92/09/30 و پوشش 72% آن

منتهی به

92/12/29

کچاد

معدنی و صنعتی چادرملو

92/12/15سود هر سهم منتهی به 93/12/29 خود را نسبت به مدت مشابه قبل با رشد 2% مبلغ 1035 ريال اعلام کردمنتهی به

93/12/29

شسپا

نفت سپاهان

92/12/15سود هر سهم منتهی به 92/12/29 خود را نسبت به مدت مشابه قبل با رشد 177% مبلغ 3073 ريال اعلام کردمنتهی به

92/12/29

ثنور

سرمایه گذاری کوه نور

92/12/15تصمیمات مجمع فوق العاده صاحبان سهام : افزایش سرمایه 648 درصدی از محل مطالبات و آورده نقدیمنتهی به

93/03/31

شیران

صنایع شیمیایی ایران

92/12/15آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 92/09/30 در تاریخ 92/12/25 ساعت 9:30منتهی به

92/09/30

داسوه

داروسازی اسوه

92/12/15آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده منتهی به 92/12/29 در تاریخ 92/12/26 ساعت 14منتهی به

92/12/29

ولیز

لیزینگ ایران

92/12/15سود هر سهم منتهی به 93/12/29 خود را نسبت به مدت مشابه قبل با رشد 12% مبلغ 420 ريال اعلام کردمنتهی به

93/12/29

بترانس

ایران ترانسفو

92/12/15شرکت سود هر سهم خود را با افزایش72% نسبت به مدت مشابه قبل 739 ريال اعلام کرد

تصمیم هيئت مديره : مبلغ 1،100 ريال به عنوان سود پيشنهادي هر سهم به مجمع عادي ساليانه سال مالي 93

افزايش سرمايه به ميزان 66.7 درصد ، از محل آورده نقدي و سود انباشته را در دست اقدام مي باشد

منتهی به

93/12/29

غبهنوش

بهنوش ایران

92/12/15شرکت سود هر سهم خود را با افزایش 12% نسبت به مدت مشابه قبل 1340 ريال اعلام کرد

تصمیم هيئت مديره : مبلغ 1،000 ريال به عنوان سود پيشنهادي هر سهم به مجمع عادي ساليانه سال مالي 92

تصمیم هيئت مديره : مبلغ 1،100 ريال به عنوان سود پيشنهادي هر سهم به مجمع عادي ساليانه سال مالي 93

منتهی به

93/12/29

غپاک

بهپاک

92/12/15آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 92/09/30 در تاریخ 92/12/27 ساعت 10منتهی به

92/09/30

وغدیر

سرمایه گذاری غدیر

92/12/16سود هر سهم منتهی به 92/09/30 خود را نسبت به مدت مشابه قبل با رشد 30% مبلغ 1208 ريال اعلام کردمنتهی به

92/09/30

شیران

صنایع شیمیایی ایران

92/12/16سود هر سهم منتهی به 92/09/30 خود را نسبت به مدت مشابه قبل با رشد 56% مبلغ 7785 ريال اعلام کردمنتهی به

92/09/30

خراسان

پتروشیمی خراسان

92/12/12کاهش 16 درصدی سود هر سهم از 2148 ريال به 1812 ريال

طبق توافق صورت گرفته با ساير توليدکنندگان کود و بدليل افزايش نرخ خوراک فروش اوره به شرکت

حمايتي کشاورزي هرتن 330 دلار و با نرخ تسعر 26500 ريال مطابق قيمت گذاري در بورس کالا و فروش هاي صادراتي هر تن

330دلار و با نرخ تسعير 29000 ر محاسبه گرديده است

منتهی به

93/12/29

زاگرس

پتروشیمی زاگرس

92/12/12کاهش 28 درصدی سود هر سهم از 5577 ريال به 4010 ريال

کاهش تولید و فروش متانول و افزایش نرخ فروش بطور متوسط باعث کاهش 11 درصدی نسبت به پیش بینی قبلی شده است

منتهی به

93/12/29

شفن

پتروشیمی فن آوران

92/12/12کاهش 30 درصدی سود هر سهم از 6165 ريال به 4324 ريال

مقدار توليد و فروش 100 هزار تن افزايش يافته است.

منتهی به

93/12/29

کرماشا

پتروشیمی کرمانشاه

92/12/12کاهش 17 درصدی سود هر سهم از 2053 ريال به 1693 ريال

توقف خط توليد محصول اوره با ظرفيت2.000 تن در روز و خط توليد محصول آمونياک با ظرفيت 1.200 تن

در روز در ماه هاي شهريور و مهر سال 1393 به مدت 35 روز جهت تعميرات دوره اي پيش بيني گرديده است.يال

منتهی به

93/12/29

شپدیس

پتروشیمی پردیس

92/12/12سود هر سهم خود را با کاهش 12 درصدی 4025 ريال اعلام کرد

با توجه به افزایش قیمت خوراک ،نرخ فروش اوره از 93/01/01 لغایت 93/09/30 از 6.125 ريال به 740.8 ريال

افزایش می یابد – نرخ تسعیر ارز به ازای هر دلار 29000 ريال

نرخ خوراک منتهی به 92/09/30 مبلغ 13 سنت در نظر گرفته شده است

با توجه به قطع گاز در دی و بهمن 92 تولید اوره و آمونیاک نسبت به ظرفیت اسمی کاهش داشته است

منتهی به

93/12/29

شیراز

پتروشیمی شیراز

92/12/12سود منتهی به 93/12/29 بدون هیچ تغییری مبلغ 1453 ريال اعلام کرده است

نرخ گاز برای بودجه 93 ، 13 سنت در نظر گرفته شده است

با توجه به کاهش و توقف توليد در ديماه ناشي از برودت هوا و افت فشار گاز طبيعي انتظار ميرود توليد پيش بيني شده

سال مالي 1392 تا پايان سال محقق گردد.

شرکت جهت تسعير ارز حاصل از فروشهاي صادراتي در سه ماهه پاياني سال از نرخ هر دلار 30000 ر استفاده نموده است.

منتهی به

93/12/29

شسینا

شیمیایی سینا

92/12/12کاهش 40 درصدی سود هر سهم از 677 ريال به 407 ريال منتهی به 93/12/29

افزایش سرمایه30 درصدی از محل سود انباشته

منتهی به

93/12/29

پاسا

ایران تایر

92/12/12کاهش 8 درصدی سود هر سهم از 3500 ريال به 3210 ریال منتهی به 93/12/29

افزایش سرمایه شرکت از 80 میلیارد ريال به 300 میلیارد ريال در سال 93 از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی

منتهی به

93/12/29

وغدیر

سرمایه گذاری غدیر

92/12/12دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه یکشنبه مورخ 92/12/25منتهی به

92/09/30

فیبرا

بسته بندی ایرانیان

92/12/11کاهش زیان شرکت از مبلغ 771 ريال به 225 ريالمنتهی به

92/09/30

وبانک

سرمایه گزاری توسعه ملی

92/12/11افزایش 4 درصدی نسبت به مدت مشابه قبل و اعلام 1307 ريال به عنوان سود هر سهممنتهی به

93/12/29

وبانک

سرمایه گزاری توسعه ملی

92/12/11پیش بینی میلغ 1257 ريال سود هر سهم منتهی به 92/12/29

اعلام مبلغ 321 ريال منتهی به 92/09/30 و پوشش 26% آن

منتهی به

92/12/29

وبانک

سرمایه گزاری توسعه ملی

92/12/11اعلام مبلغ 265 ريال سود هر سهم منتهی به 92/06/31 که رشدی 41% نسبت به مدت مشابه قبل داشته استمنتهی به

92/06/31

خچرخش

چرخشگر

92/12/11تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده :

افزایش سرمایه شرکت : 60 میلیون ریال از محل سود انباشته و 90 میلیون ريال مطالبات و آورده نقدی

منتهی به

92/12/29

وصنعت

سرمایه گذاری صنعت و معدن

92/12/11آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 92/12/22منتهی به

93/09/30

فخاس

مجتمع فولاد خراسان

92/12/11کاهش 10 درصدی سود هر سهم و اعلام مبلغ 498 ريالی منتهی به 93/12/29منتهی به

93/12/29

رتاپ

تجارت الکترونیک پارسیان

92/12/11افزایش 5 درصدی سود هر سهم و اعلام مبلغ 1228 ريال منتهی به 93/12/29منتهی به

93/12/29

پترول

گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

92/12/11با توجه به عدم تطابق سال مالی این شرکت و شرکت های موجود در پرتفوی نرخ خوراک 13 سنت بر سود

سال مالی منتهی به 93/06/31 این شرکت تاثیری نخواهد داشت

پلاسک

پلاسکو کار

92/12/11اعلام زیان 203 ريالی که نسبت به مدت مشابه قبل رشد 151 درصدی داشته استمنتهی به

92/09/30

ختور

رادیاتور ایران

92/12/10افزایش 40 درصدی سود هر سهم از 226 ريال به 316 ريالمنتهی به

92/12/29

خمهر

مهرکام پارس

92/12/10کاهش 23900 درصدی زیان هر سهم از مبلغ (1) ريال منتهی به 91/09 به (240) ريال منتهی به 92/09منتهی به

92/09/30

شکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

92/12/10عمده خوراک مصرفی این شرکت ترکیبی از خوراک مایع و درصد کمی خوراک گاز می باشد که در نهایت اثر منفی

با اهمیتی در سود این شرکت نخواهد داشت

دپارس

پارس دارو

92/12/10کاهش 12 درصدی سود هر سهم از 5517 ريال به 4869 ريالمنتهی به

93/12/29

شپمچا

پارس پامچال

92/12/10کاهش 36 درصدی سود هر سهم از مبلغ 3071 ريال به 1980 ريال

تصمیم به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی زمین های شرکت در سال 93

منتهی به

93/12/29

شپترو

پتروشیمی آبادان

92/12/10افزایش 30 درصدی نرخ سوخت قبلا در بودجه 93 پیش بینی شده است و در صورت افزایش بیشتر مراتب به بازار

اعلام می شود

فمراد

آلومراد

92/12/10کاهش 71% سود خالص هر سهم از 745 ريال به 215 ريالمنتهی به

93/12/29

خودرو

ایران خودرو

92/12/10افزایش سرمایه ی 59.38 درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران
وبشهر

توسعه صنایع بهشهر

92/12/10پیش بینی 515 ريال سود منتهی 92/12/29

اعلام 71 ريال سود منتهی به 92/06/31 و پوشش 14% آن

تصمیم هیئت مدیره مبنی بر تقسیم سود 400 ريال برای مجمع 92

منتهی به

93/12/29

وبانک

سرمایه گزاری توسعه ملی

92/12/08پیش بینی سود هر سهم 1307 ريال که رشدی 4% نسبت به مدت مشابه قبل داشته است

افزایش سرمایه از 4.500 میلیارد ريال به 6.500 میلیارد ريال از محل سود انباشته و اندوخته ی سرمایه ای

پس از اخذ مجوز از سازمان بورس

منتهی به

93/12/29

جم

پتروشیمی جم

92/12/08کاهش 9% سود هرسهم منتهی به 93/12/29 نسبت به مدت مشابه قبلمنتهی به

93/12/29

فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

92/12/08کاهش 38% سود هرسهم منتهی به 93/12/29 نسبت به مدت مشابه قبل

افزایش 31|% بهای تمام شده در کالای فروش رفته که بابت افزایش نرخ مواد اولیه می باشد

منتهی به

93/12/29

توریل

توکا ریل

92/12/08پیش بینی سود هر سهم 646 ريال که رشدی 30% نسبت به مدت مشابه قبل داشته است

تصمیم به افزایش سرمایه 1500 میلیارد ريالی – پیشنهاد تقسیم سود 485 ريال در مجمع عمومی سالیانه 93

منتهی به

93/12/29

حفارس

حمل و نقل خلیچ فارس

92/12/08پیش بینی سود هر سهم از زیان 100 ريالی به سود 17ريالیمنتهی به

92/12/29

وتجارت

بانک تجارت

92/12/08دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 92/12/20منتهی به

92/12/29

شاوان

پالایش نفت لاوان

92/12/08پیش بینی سود 3162 ريالی و رشد 5% نسبت به مدت مشابه قبل

فروش 7 درصد افزايش، بهاي تمام‌شده کالاي فروش رفته 7 درصد افزايش، سود عملياتي 5 درصد افزايش و سود خالص 5 درصد

30درصد سود خالص سال مالي 93 را جهت تقسيم بين سهامداران در مجمع عمومي عادي ساليانه

طرحهاي توسعه احداث سرويسهاي جانبي و مخازن و احداث واحدهاي تحت ليسانس را به ترتيب با 95 و 93 درصد

پيشرفت فيزيکي در دست اجراء دارد که بر اساس آخرين موافقتنامه مبادله شده با شرکت پالايش و پخش فرآورده‌هاي

نفتي ايران به ترتيب در نيمه دوم سنوات 1392 و 1393 به بهر‌برداري خواهند رسيد.

منتهی به

93/12/29

شتران

پالایش نفت تهران

92/12/06پیش بینی سود 66272 ريال منتهی به 92/12/29 که رشدی 11% داشته استمنتهی به

92/12/29

ثاباد

آبادگران ایران

92/12/06اعلام سود 235 ريالی و افزایش 9% آن نسبت به مدت مشابه قبل

کاهش 1% فروش و 29% بهای تمام شده

منتهی به

92/12/29

داسوه

داروسازی اسوه

92/12/06پیش بینی رشد 18% سودهر سهم منتهی به 92/12/29

افزایش 24% فروش

منتهی به

92/12/29

فن آوا

گروه فن آوا

92/12/06اعلام سود 672 ريالی که نسبت به مدت مشابه قبل افزایش 630% داشته است

کاهش 8% سود حاصل از سرمایه گذاری ها – افزایش 4884 % سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها

منتهی به

92/09/30

کسعدی

کاشی سعدی

92/12/04پیش بینی کاهش 46% سود هر سهم منتهی به 93/12/29 نسبت به مدت مشابه قبلمنتهی به

92/12/29

غگرجی

بیسکویت گرجی

92/12/04پیش بینی رشد 6% سود هر سهم منتهی به 93/12/29 نسبت به مدت مشابه قبلمنتهی به

92/12/29

شکربن

کربن ایران

92/12/04پیش بینی کاهش 49% سود هر سهم منتهی به 93/12/29 نسبت به مدت مشابه قبلمنتهی به

92/12/29

پسهند

صنایع لاستیک سهند

92/12/04پیش بینی کاهش 62% سود هر سهم منتهی به 93/12/29 نسبت به مدت مشابه قبلمنتهی به

92/12/29

دلر

داروسازی اکسیر

92/12/04پیش بینی رشد 64 درصدی سود هر سهم منتهی به 93/12/29 نسبت به مدت مشابه قبل

3000 ریال نظر هیئت مدیره به ازای هر سهم جهت مجمع عادی 93

منتهی به

93/12/29

فخوز

فولاد خورستان

92/12/04پیش بینی سود هر سهم برای 92/12/29 برابر با 1946 ریال

اعلام سود 1614 منتهی به 92/09/30 و پوشش 83 درصدی آن

منتهی به

92/12/29

دابور

داروسازی ابوریحان

92/12/04سود هر سهم نسبت به مدت مشابه قبل با رشد 28 درصدی 3357 ریال اعلام شد

2750 ریال نظر هیئت مدیره به ازای هر سهم جهت مجمع عادی 93

منتهی به

93/12/29

کهمدا

شیشه همدان

92/11/19پیش بینی سود 1802 ریالی منتهی به 93/03/31 اعلام سود 914 ریالی منتهی به 92/09/30 و پوشش 51 درصد آنافزایش 100 درصد فروش منتهی به 92/09/30 و پوشش 49 درصد آنمنتهی به 93/03/31
قشیر

قند شیروان ، قوچان و بجنورد

92/11/17اعلام سود 387 ریالی که نسبت به مدت مشابه قبل کاهش 2درصد داشته است افزایش 243 درصدی فروش خالص افزایش 283 درصدی بهای تمام شده فروش و افزایش 119 درصدی هزینه های اداری و عمومیمنتهی به 92/09/30
کساوه

صنایع کاشی و سرامیکسینا

92/11/17پیش بینی سود 1805 ریال منتهی 92/12/29اعلام سود 855 ریالی منتهی به 92/06/31 و پوشش 47 درصد از آنپیش بینی افزایش 100 درصد فروش و افزایش 61 درصد بهای تمام شده کالای فروش رفتهمنتهی به 92/12/29
غگل

گلوکوزان

92/11/17پیش بینی سود 1805 ریالی منتهی به 93/06/31اعلام سود 940 ریالی منتهی به 92/09/30 و پوشش 18 درصدی آن پیش بینی سود خالص 194020 ریالی منتهی به 03/03/31منتهی به 93/06/31
دکیمی

کیمیدارو

92/11/19عملکرد 10 ماهه این شرکت و برآورد 2 ماهه پیش بینی تا پایان سال 92 نشان دهنده افزایش سود هر سهم به میزان 12 درصد می باشد
وما

بیمه ما

92/11/19آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای سال منتهی به 92/12/29 مورخ 92/11/30 ساعت 16 برگزار میشود
غمهرا

گروه تولیدی مهرامبیمه ما

92/11/19اعلام سود 463 ریالی و افزایش 63 درصدی نسبت به مدت مشابه قبلافزایش فروش 30 درصدی نسبت به مدت مشابه قبلمنتهی به 92/09/30
کایتا

ایتالران

92/11/16دعوت به مجمع عادی به صورت فوق العاده مورخ 92/11/2692/06/31
ثنظام

سرمایه گزاری ساختمانی

نظام مهندسی ایران

92/11/16دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم در تاریخ 92/11/23

تصویب صورت های مالی منتهی 92/06/31

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی عادی می باشد

منتهی به

92/06/31

فارس

هلدینگ صنایع

پتروشیمی خلیج فارس

92/11/16افزایش 166 درصدی هزینه های عمومی نسبت به مدت مشابه قبل

افزایش 166 درصدی زیان عملیاتی نسبت به مدت مشابه قبل

اعلام 68100ریال زیان خالص پس از کسر مالیات

اعلام زیان 3 ریالی برای هر سهم

6 ماهه منتهی به

92/06/30

ومعادن

سرمایه گزاری توسعه

معادن و فلزات

92/11/16پیش بینی سود 575 ریالی و پوشش 27 درصدی منتهی به 92/12/29

اعلام سود 154 ریالی برای هر سهم منتهی به 92/09/30

پوشش 27 درصدی سود خالص منتهی به 92/12/29

9 ماهه منتهی به

92/12/29

وعسکر

موسسه مالی و اعتباری

عسکریه

92/11/16افزایش سرمایه

از مبلغ 1500000 میلیون ریال به 3000000 ریال

از محل مطالبات و آورده نقدی

وبیمه

سرمایه گزاری

صنعت بیمه

92/11/16تصمیمات مجمه عمومی عادی سالیانه منتهی به 92/06/31

انتخاب اعضای هیئت مدیره

اعلام سود 117 ریالی برای هر سهم پس از کسر مالیات

سود مصوب جهت تقسیم بین سهامداران به ازای هر سهم 50 ریال می باشد

6 ماهه منتهی به

92/06/30

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*