خانه / استخدام و بازار کار / اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی پتروشیمی شیراز

اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی پتروشیمی شیراز

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی پتروشیمی شیراز سال ۹۳ اعلام شد

لطفا قبل از مراجعه به لیست به نکات زیر توجه کامل مبذول فرمایید:
الف) ترتیب اسامی داوطلبان پذیرش شده برحسب نام خانوادگی می باشد. ضمنا لیست اسامی افراد پذیرفته نشده (عدم پذیرش) به ترتیب امتیازات کلی کسب شده در مراحل آزمون نیز جهت اطلاع داوطلبان در ادامه درج شده است.

۹۳ و قبل از آن) مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون نبوده اند. /۱/ ب) بر اساس شرایط آزمون دارندگان مدارک بالاتر از مدارک اعلام شده (تاریخ اخذ مدرک ۲۳ از آنجا که سوالات آزمون کتبی در حد داوطلبان همان مقطع (کاردانی/ کارشناسی با توجه به مورد) بوده و شرکت داوطلبان با مدرک بالاتر (کارشناسی/ کارشناسی ارشد با توجه به مورد) سبب تضییع حق داوطلبان با مدرک پایین تر است، لذا موکدا اعلام می گردد که شرکت پتروشیمی شیراز طبق روال جاری در رابطه با مدرک نهایی تک تک قبولشدگان استعلام رسمی نموده و از قبولشدگان تعهد محضری اخذ خواهد نمود. مضافا علاوه بر حذف داوطلبان خاطی در هر مرحله از مراحل بعدی، با آنها اقدام قانونی می گردد. یادآوری می گردد که این گونه داوطلبان خاطی با نهایت بی مسولیتی تعهد نامه پنج بندی موجود در پرونده را نیز در حضور مجریان آزمون امضاء نموده اند.
ج) شرکت پتروشیمی شیراز از پذیرفته شدگان جهت انجام مراحل جذب متعاقبا (از طریق سایت آزمون) دعوت بعمل خواهد آورد.
ه) دانشگاه شیراز به عنوان مجری آزمون، اعلام می نماید که مسولیت کامل کلیه مراحل ثبت نام، بررسی مدارک، دعوت و انجام مصاحبه علمی را عهده داربوده و در مقابل تمامی مراجع ذیربط جوابگو می باشد. مضافا به اطلاع می رساند که کلیه مراحل ذکر شده دقیقا مطابق با مفاد اطلاعیه شماره یک دعوت به همکاری و اطلاعیه‌ها و موارد تکمیلی به انجام رسیده است. بدینوسیله ضمن تبریک به پذیرفته شدگان برای سایر شرکنندگان در آزمون، آرزوی موفقیت می نماییم.
دفتر اجرای آزمون شرکت پتروشیمی شیراز مستقر در دانشگاه شیراز

برای مشاهده لیست پذیرفته شدگان آزمون استخدامی‌پتروشیمی‌شیراز اینجا کلیک فرمایید.

لیست دعوت شدگان :

داوطلب گرامی جهت اطلاع از  قبول شدگان لیست اصلی می توانیداینجا  را کلیک و برای اطلاع از   لیست رزرو می توانید اینجا  را کلیک نمایید.

توجه: زمان ارائه مدارک روزهای پنجشنبه ۱۸ و جمعه ۱۹ اردیبشهت و زمان مصاحبه روزهای پنجشنبه ۱ و جمعه ۲ خرداد می‌باشد .

ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از روﻧﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی آزﻣﻮن ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻛﻠﻴﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ:
۱) ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮﻧﻬﺎی دوازده ﮔﺎﻧﻪ ﻛﺘﺒﻲ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۹۳/۲/۱۷ ﺑﺮ روی ﺳﺎﻳﺖ آزﻣﻮن اﻋﻼم ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺗﻌﺪاد  ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﻧﻴﺮو ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﺷﻴﺮاز ﻛﻼ ۱۹۲ ﻧفر ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس  از ۴۸۰ ﻧﻔﺮ ﺣﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮات ﻛﺘﺒﻲ (ﻣﻌﺎدل ۲٫۵ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز- ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ)  ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﻣﺪارک و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ دﻋﻮت ﻣﻲ ﮔﺮدد.

۲) ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻟﻴﺴﺖ اﺻﻠﻲ ﻳﻚ ﻟﻴﺴﺖ رزرو ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ۹۶ ﻧﻔﺮ (ﻣﻌﺎدل ۲۰ درﺻﺪ دﻋﻮت ﺷﺪﮔﺎن اﺻﻠﻲ -ﺑﻪ  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﺮه ﻛﺘﺒﻲ) اﻋﻼم ﻣﻲ ﺷﻮد. از اﺳﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﻓﺮادی ﻛﻪ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ در ﻟﻴﺴﺖ اﺻﻠﻲ ۴۸۰ ﻧﻔﺮی ذﻛﺮ ﺷﺪه وﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﻮن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼﻋﺎت اراﻳﻪ ﺷﺪه در ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺎ ﻣﺪارک اﺻﻠﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه داوﻃﻠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داوﻃﻠﺐ ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﻣﺜﺒﺘﻪ ﻧﺒﻮده و ﻳﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در اﻃﻼﻋﻴﻪ ﺷﻤﺎره ۱ (دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎری) ، ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺷﺮط ﻣﺪرک، ﺷﺮط ﺳﻨﻲ ، اوﻟﻮﻳﺘﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و … را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﻧﺎم  وی ﺣﺬف ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ از ﻟﻴﺴﺖ رزرو ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺣﺬف ﺷﺪه از ﻟﻴﺴﺖ اﺻﻠﻲ و ﺑﺮ اﺳﺎس اوﻟﻮﻳﺖ ﻧﻤﺮه ﻛﺘﺒﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۳) ﻻزم اﺳﺖ اﻓﺮاد دﻋﻮت ﺷﺪه اﺻﻠﻲ و رزرو ، ﻓﻘﻂ در روزﻫﺎی ، ۹۳/۲/۱۹ ﺟﻤﻌﻪ و ۹۳/۲/۱۸ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه، اﺻﻞ و ﻛﭙﻲ ﻣﺪارک ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه زﻳﺮ را ﺑﺼﻮرت ﺣﻀﻮری ﺑﻪ آدرس: ﺷﻴﺮاز ﺧﻴﺎﺑﺎن زﻧﺪ، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻤﺎره ﻳﻚ، دﻓﺘﺮ آزﻣﻮن ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻋﺪم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه در ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎی ﻓﻮق ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻧﺼﺮاف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺪارک ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر و ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﻤﻪ و .. را در دﺳﺘﺮس ﻧﺪارﻧﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﻘﺺ و اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻓﺮﺻﺖ داده ﻣﻲ ﺷﻮد.

۴) ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه : (ﻛﭙﻲ ﻣﺪارک ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﺻﻞ ﺷﺪه و اﺻﻞ ﻣﺪارک ﻋﻮدت ﻣﻲ ﮔﺮدد)

  •      اﺻﻞ و ﻛﭙﻲ ﺻﻔﺤﻪ اول ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ (ﺻﻔﺤﻪ آﺧﺮ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت)
  •      اﺻﻞ و ﻛﭙﻲ ﻣﺪرک ﻣﻮﻗﺖ ﻳﺎ داﺋﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ (ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺮاﻏﺖ ﻗﺒﻞ از ۹۳/۱/۲۳)
  •      اﺻﻞ و ﻛﭙﻲ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ و ﻳﺎ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ (ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺒﻞ از ۹۳/۱/۲۳)

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*