خانه / بورس و سهام / تحلیل بنیادی شرکت سیمان فارس و خوزستان با نماد “سفارس”

تحلیل بنیادی شرکت سیمان فارس و خوزستان با نماد “سفارس”

شرکت سیمان فارس و خوزستان با بیش از شش دهه فعالیت، به عنوان شرکت مادر تخصصی، بزرگترین گروه تولیدکننده سیمان در کشور و منطقه بوده که با دارا بودن 33 شرکت فرعی زیر مجموعه در صنعت سیمان و صنایع وابسته به سیمان در حال فعالیت می باشند

برآورد سود هر سهم سال مالی منتهی به 31/2/93:

طبق آخرین بررسی ها تمامی زیرمجموعه های بورسی شرکت مجامع تقسیم سود خود را برگزار کرده اند.بنابراین می توان سهم واقعی شرکت از سرمایه گذاری در شرکت های بورسی را محاسبه کرد.شایان ذکر است سود سال 92 شرکت های زیرمجموعه در سود سال مالی منتهی به 31/2/93 شرکت لحاظ می شود.

آخرین بودجه سال مالی 93 و برآورد سال مذکور بر اساس آخرین سودهای تقسیمی زیرمجموعه( واقعی) به شرح زیر می باشد.

همانطور که مشاهده می کنید سهم سفارس از سرمایه گذاری در زیرمجموعه های بورسی در بودجه 93 مبلغ 150.7 میلیارد تومان بوده است که با لحاظ کردن سود های نقدی و واقعی سال 92 این مبلغ به 155.3 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.این مبلغ اختلاف 4.5 میلیارد تومانی با بودجه اعلامی دارد.( به ازای هر سهم 1 تومان بر سود هر سهم سال 93 سفارس تاثیر دارد)

نام شرکت

سال منتهی به

سرمایه (م.ریال)

درصد مالکیت

بودجه سال مالی 93/02/31

برآورد سال مالی 93/02/31

درآمد هر سهم (ریال)

درآمد نقدی هر سهم (ریال)

سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)

درآمد هر سهم (ریال)

درآمد نقدی هر سهم (ریال)

سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)

سیمان غرب

92/12/29

300,000

54.03

1,435

1,292

209,414

1,469

1,450

235,023

سیمان خزر

92/12/29

230,000

58.82

805

725

98,078

765

800

108,224

سیمان بهبهان

92/12/29

55,000

52.3

9,257

8,331

239,655

9,276

9,000

258,900

سیمان بجنورد

92/12/29

392,000

37.29

1,055

897

131,108

966

900

131,546

سیمان خاش

92/12/29

125,000

42.59

1,721

1,463

77,886

1,926

1,700

90,504

سیمان فارس

92/12/29

233,000

91.43

614

553

117,803

563

550

117,164

سیمان سفیدنیریز

92/12/29

50,000

59.31

2,786

2,507

74,347

2,789

2,400

71,174

فارسیت اهواز

92/12/29

30,000

83.96

0

0

0

0

0

0

سیمان درود

92/12/29

80,000

53.92

2,194

1,865

80,448

1,825

1,250

53,919

سیمان فارس نو

92/12/29

350,000

83.61

1,233

1,100

321,904

1,226

1,100

321,904

سیمان مازندران

92/12/29

273,996

12.48

3,628

2,500

85,484

3,813

2,700

92,323

سیمان سپاهان

92/06/31

1,800,000

6.26

237

200

22,550

237

200

22,550

سیمان شرق

92/06/31

840,000

12.02

344

300

30,285

344

300

30,285

سیمان ارومیه

92/12/29

400,000

3.23

1,525

1,452

18,770

1,421

1,500

19,390

سیمان صوفیان

92/12/29

550,000

0

591

472

2

610

560

2

سیمان قائن

92/12/29

53,222

0.02

4,783

2,500

30

4,501

3,800

46

جمع

1,507,764

1,552,955

در بخش غیر بورسی طبق اطلاعات واصله سیمان خوزستان 110 تومان به ازای هر سهم برای سال مالی 92 تقسیم کرده است.اگر فرض کنیم سیمان آبیک نیز کل سود 215 ریالی را تقسیم کند سهم شرکت از سرمایه گذاری در زیرمجموعه های غیر بورسی نیز از 76.2 میلیارد تومان به 88.8 میلیارد تومان خواهد رسید( اختلاف 12.6 میلیارد تومانی با بودجه)( تاثیر 28 ریالی به ازای هر سهم)

نام شرکت

سرمایه (م.ریال)

بودجه سال مالی 93/02/31

برآورد سال مالی 93/02/31

درآمد هر سهم (ریال)

درآمد نقدی هر سهم (ریال)

سهم شرکت  م.ریال)

درآمد هر سهم (ریال)

درآمد نقدی هر سهم (ریال)

سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)

سیمان آبیک

1,802,040

215

186

328,104

215

215

379,264

سیمان خوزستان

650,000

966

821

221,148

966

1,100

296,296

سیمان ساوه

650,000

1,096

932

181,731

1,096

932

181,731

گچ ماشینی فارس

5,000

2,815

2,393

11,963

2,815

2,393

11,963

خدمات مهندسی

41,000

1,466

0

0

1,466

0

0

فولاد و چدن وماشین سازی دورود

45,599

0

0

0

0

0

0

پنبه نسوز نهبندان

1,000

0

0

0

0

0

0

تحقیق وتوسعه صنعت سیمان

7,000

0

0

0

0

0

0

ساخت مهندسی سرویس بین الملل

1,000

0

0

0

0

0

0

ساخت و نصب صنعتی البرز

18,000

0

0

0

0

0

0

سیمان زنجان

275,000

330

281

17,897

330

281

17,897

شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری

10,000

0

0

0

0

0

0

موسسه رتبه بندی اعتباری ایران

0

0

0

0

0

0

0

توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران

3,580

0

0

0

0

0

0

بورس کالای ایران

200,000

1,000

400

1,173

1,000

400

1,173

نوآوران صنعت سبز پارس

1,000

9,273

7,882

4

9,273

7882

4

جمع

762,020

888,328

نتیجه اینکه سود هر سهم 51 تومانی شرکت بدون تغییر درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری ها حداکثر به 55 تومان خواهد رسید.

اما سود سال 94:

اگر فرض را بر عدم تغییر سود سال 93 زیرمجموعه ها بگیریم و سیاست سود تقسیمی آنها  را نیز همانند سال 92 در نظر بگیریم مبلغ 15.5 میلیارد تومان از سرمایه گذاری در زیرمجموعه های بورسی  و 18 میلیارد تومان هم از سرمایه گذاری در زیرمجموعه های غیر بورسی بدست خواهد آورد که به ازای هر سهم 75 ریال بر سود هر سهم سال مالی 94 شرکت موثر است.سود هر سهم سال مالی منتهی به 31/2/94 شرکت 552 ریال به ازای هر سهم می باشد.شایان ذکر است هر گونه افزایش در سود سال 93 زیرمجموعه ها و افزایش درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری ها در سال جاری سود 94 شرکت را با رشد همراه خواهد کرد

ارزش خالص دارایی های هر سهم:

پرتفوی بورسی:

شرکت

سرمایه (میلیون ریال)

تعداد سهام

درصد مالکیت

بهای تمام شده هر سهم (ریال)

ارزش هر سهم (ریال)

افزایش (کاهش)

سیمان خاش

۱۲۵,۰۰۰

۵۳,۲۳۷,۴۱۸

۴۲.۵۹

۱۰,۰۰۵

۸,۳۷۸

-۸۶,۶۱۷

سیمان شرق

۸۴۰,۰۰۰

۱۰۰,۹۵۰,۴۸۴

۱۲.۰۲

۴,۸۹۹

۳,۲۲۵

-۱۶۸,۹۹۱

سیمان فارس نو

۳۵۰,۰۰۰

۲۹۲,۶۳۹,۸۵۲

۸۳.۶۱

۱,۰۱۷

۶,۲۲۷

۱,۵۲۴,۶۵۴

سیمان غرب

۳۰۰,۰۰۰

۱۶۲,۰۸۵,۱۵۴

۵۴.۰۳

۱,۷۳۸

۷,۰۲۱

۸۵۶,۲۹۶

سیمان سپاهان

۱,۸۰۰,۰۰۰

۱۱۲,۷۵۰,۹۱۷

۶.۲۶

۲,۲۹۱

۲,۴۰۰

۱۲,۲۹۰

سیمان فارس

۲۳۳,۰۰۰

۲۱۲,۹۲۵,۸۵۳

۹۱.۴۳

۱,۰۵۸

۶,۵۷۵

۱,۱۷۴,۷۱۲

سیمان بجنورد

۳۹۲,۰۰۰

۱۴۶,۱۶۲,۳۹۷

۳۷.۲۹

۱,۱۲۸

۵,۴۴۱

۶۳۰,۳۹۸

سیمان خزر

۲۳۰,۰۰۰

۱۳۵,۲۱۰,۲۶۰

۵۸.۸۲

۱,۲۰۲

۵,۶۵۸

۶۰۲,۴۹۷

سیمان درود

۸۰,۰۰۰

۴۳,۱۰۵,۴۱۲

۵۳.۹۲

۳,۳۲۴

۱۶,۲۷۵

۵۵۸,۲۵۸

سیمان بهبهان

۵۵,۰۰۰

۲۸,۷۶۶,۶۳۷

۵۲.۳

۳,۹۳۵

۳۷,۲۰۰

۹۵۶,۹۲۲

سیمان مازندران

۲۷۳,۹۹۶

۳۴,۱۹۳,۶۳۷

۱۲.۴۸

۲,۹۶۹

۲۳,۲۱۰

۶۹۲,۱۱۳

سیمان ارومیه

۴۰۰,۰۰۰

۱۲,۹۲۶,۸۹۸

۳.۲۳

۵,۱۲۹

۷,۰۴۹

۲۴,۸۲۰

سیمان سفید نیریز

۵۰,۰۰۰

۲۹,۶۵۵,۷۲۷

۵۹.۳۱

۱,۲۷۰

۱۹,۵۳۴

۵۴۱,۶۳۲

فارسیت اهواز

۳۰,۰۰۰

۲۵,۱۸۸,۰۱۲

۸۳.۹۶

۱,۰۰۳

۸۸۱

-۳,۰۷۳

سیمان قائن

۵۳,۲۲۲

۱۲,۰۰۰

۰.۰۲

۴,۲۵۰

۳۱,۹۲۵

۳۳۲

سیمان صوفیان

۵۵۰,۰۰۰

۴,۴۰۱

۰

۳,۴۰۸

۴,۰۰۸

۳

جمع

۷,۳۱۶,۲۴۶

پرتفوی غیر بورسی:

شرکت

تعداد سهام

درصد مالکیت

بهای تمام شده

ارزش بازار

بهای تمام شده هر سهم (ریال)

ارزش هر سهم (ریال)

افزایش (کاهش)

سیمان ابیک

۱,۷۶۴,۰۰۰,۵۰۰

۹۷.۸۹

۱,۶۱۷,۵۸۸

۴,۷۹۸,۰۸۱

۹۱۷

۲,۷۲۰

۳,۱۸۰,۴۹۳

سیمان خوزستان

۲۶۹,۳۶۴,۱۱۳

۴۱.۴۴

۱,۱۲۱,۳۶۳

۱,۵۸۰,۰۹۰

۴,۱۶۳

۵,۸۶۶

۴۵۸,۷۲۷

سیمان ساوه

۱۹۴,۹۹۰,۰۰۰

۳۰.

۱,۰۶۹,۷۱۵

۱,۸۱۶,۳۳۲

۵,۴۸۶

۹,۳۱۵

۷۴۶,۶۱۷

سیمان زنجان

۶۳,۶۹۱,۸۷۴

۲۳.۱۶

۶۳,۶۹۲

۱۷۳,۴۳۳

۱,۰۰۰

۲,۷۲۳

۱۰۹,۷۴۱

خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان

۳۸,۱۵۹,۴۹۵

۹۳.۰۷

۳۸,۱۵۹

۳۳۵,۶۵۱

۱,۰۰۰

۸,۷۹۶

۲۹۷,۴۹۱

ساخت و نصب صنعتی البرز

۱۷,۹۹۵,۴۹۲

۹۹.۹۷

۲۵,۵۵۴

۲۵,۵۵۴

۱,۴۲۰

۱,۴۲۰

۰

گچ ماشینی فارس

۴,۹۹۸,۹۹۶

۹۹.۹۸

۴,۹۹۹

۱۲۲,۸۶۰

۱,۰۰۰

۲۴,۵۷۷

۱۱۷,۸۶۱

فولاد و چدن وماشین سازی دورود

۴۵,۵۸۷,۵۷۸

۹۹.۹۷

۴,۰۱۲

۴۵,۵۸۸

۸۸

۱,۰۰۰

۴۱,۵۷۶

تحقیق وتوسعه صنعت سیمان

۳۵۹,۰۹۴

۵۱.۳

۳,۵۹۱

۳,۵۹۱

۱۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

۰

بورس کالای ایران

۴,۳۹۸,۰۰۰

۱.۴۷

۱,۴۶۵

۲۲,۷۳۸

۳۳۳

۵,۱۷۰

۲۱,۲۷۳

پنبه نسوز نهبندان

۹۹۸,۹۹۸

۹۹.۹

۹۹۹

۹۹۹

۱,۰۰۰

۱,۰۰۰

۰

ساخت مهندسی سرویس بین الملل

۳,۳۰۰

۳۳.

۳۳۰

۳۳۰

۱۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۰

موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران

۱۶,۰۰۰

۴.۴۷

۱۶۰

۱۶۰

۱۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

۰

شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران

۶,۲۰۳

۰.۶۲

۶۲

۶۲

۹,۹۹۵

۹,۹۹۵

۰

موسسه رتبه بندی اعتباری ایران

۴,۳۷۵

۰.۴۴

۴۴

۴۴

۱۰,۰۵۷

۱۰,۰۵۷

۰

نوآوران صنعت سبز پارس

۵۰۰

۰.۰۵

۱

۳۵

۲,۰۰۰

۷۰,۰۰۰

۳۴

جمع

۳,۹۵۱,۷۳۴

۸,۹۲۵,۵۴۷

۴,۹۷۳,۸۱۴

بورسی

غیر بورسی

جمع

(میلیون ریال)

(میلیون ریال)

(میلیون ریال)

ارزش جاری

10,221,037

8,925,547

19,146,584

بهای تمام شده

2,904,792

3,951,734

6,856,525

ارزش افزوده

7,316,246

4,973,814

12,290,059

حقوق صاحبان سهام

7,459,541

ذخیره کاهش ارزش

0

سود پرتفوی

3,087

سرمایه

4,500,000

ارزش خالص دارایی ها

19,752,687

NAV

4389

 قیمت جاری سهم (P)

3864

P/NAV

0.88

همانطور که مشاهده می کنید ارزش خالص دارایی های هر سهم شرکت بر اساس آخرین قیمت سهام زیرمجموعه های بورسی( به تاریخ 13 خرداد 93) و ارزش گذاری سهام زیرمجموعه های غیر بورسی ( بر اساس آخرین eps و dps اعلامی) برابر با 4389 ریال می باشد که قیمت سهم در محدوده 88 درصدی آن معامله می شود.شایان ذکر است اثرات سود تقسیمی زیرمجموعه ها را نیز در ناو سهم لحاظ کرده ایم.ذکر این نکته نیز ضروری ست که ارزش جایگزینی شرکت مبلغی به مراتب بیشتر از ناو سهم (که صرفا بر اساس ارزش بازاری سهام زیرمجموعه بدست آمده است)می باشد

پرشین تحلیل

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*