خانه / بورس و سهام / پتروشیمی شازند همچنان رکورد دار بالاترین سودآوری

پتروشیمی شازند همچنان رکورد دار بالاترین سودآوری

مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده شرکت پتروشیمی شازند (سهامی‌عام) با 92/64 درصد حاضرین رأس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 31 اردیبهشت ماه 93  در تهران، خيابان سميه، بين خيابان استاد نجات اللهي و حافظ، حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي، تالار انديشه تشکیل شد.

 در این جلسه آقای محمودی به عنوان رییس جلسه و آقایان خالق و بیگدلی به ترتیب به عنوان ناظران اول و دوم مجمع انتخاب شدند. هم چنین آقای قریب پور (مدیر عامل)، آقای رضایی(معاون مالی ) و  آقای علی اکبری (دبیر جلسه )و نیز آقای پور محمد (مدیر تولید ) در جایگاه هیات رییسه مجمع قرار گرفتند.

لازم به ذکر است آقای جعفری نماینده سازمان بورس و آقای قدک پور به عنوان بازرس و حسابرس قانونی شرکت نیز در این جلسه حضور داشتند.

 

و اما مصوبات مجمع؛

 

1) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 29/12/1392 شرکت مورد تصویب قرار گرفت.

2) تقسیم سود نقدی هر سهم سال مالی 1392 به مبلغ 000ر5 ریال تصویب گردیدکه برای افراد حقیقی 15 روز پس از برگزاری مجمع و برای اشخاص حقوقی در اول شهریور ماه 93 به حساب آنها واریز خواهد شد.

3) پاداش هیات‌مدیره به مبلغ 400ر5 میلیون ریال بصورت ناخالص تصویب گردید.

4) سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی 1393 انتخاب گردید.

5) روزنامه «اطلاعات» به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت در سال مالی1393 انتخاب گردید.

6) حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره ماهیانه مبلغ 000ر500ر8 ریال تعیین گردید.

 
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده

1) افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 200ر1 میلیارد ریال به مبلغ 600ر3 میلیارد ریال (معادل200 درصد) از محل “مطالبات حال‌شده سهامداران و آورده نقدی” به تصویب مجمع رسید.

2) تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس، به تصویب مجمع رسید.

 

آنچه در مجمع پتروشیمی شازند گذشت:

در مجمع پتروشیمی شازند یکی از سهامداران در خصوص واگذاری آپارتمان های شهرک مهاجران که ارزش اسمی آن 800 میلیون تومان می باشد ، سوال کرد و توضیح هیات رییسه مجمع بدین شرح بود : این آپارتمان ها در سال 92 ، تا 70 درصد پیشرفت داشته اند با این وجود زمین  این آپارتمان ها  اوقافی است و تلاش برای به سرانجام رسانی آنها در الویت کاری قرار می گیرد .در این راستا تلاش خواهد شد تا آنها را به شهرداری و مسکن مهر واگذار کنیم . با این وجود هنوز هیچ سازمانی برای واگذاری پیش قدم نشده است .
پیام هیأت مدیره :

ﺧﺮﺳﻨﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﯾﺎري و ﻋﻨﺎﯾﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ، ﻣﺠﺎﻟﯽ دوﺑﺎره ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﻼﺷﮕﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ (اراك) را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺣﻀﻮرﺗﺎن ﮐﻨﯿﻢ.ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﺘﺨﺮﯾﻢ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎزده  ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم را ﺑﺮآورده ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ اﺗﮑﺎل ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺷﻤﺎ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﮔﺮاﻧﻘﺪر و ﺑﻬـﺮه ﮔﯿـﺮي از  اراده اﺳﺘﻮار و ﺑﺎ ﺗﻼش ﺟﻤﻌﯽ ، ﺿﻤﻦ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ، ارزش آﻓﺮﯾﻨﯽ را ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ذﯾﻨﻔﻌﺎن از اﻧﺪﯾﺸـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ  ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻣﻬﯿﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان در راﺳﺘﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ ، اﻧﻌﻄﺎف ﭘـﺬﯾﺮي و  درك ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺳﺎل ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ، ﺣﻤﺎﺳﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ اﻓﺘﺨﺎرات و دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺟﺪﯾـﺪ ي درﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ 1392 ﻧﺎﺋﻞ ﺷﻮﯾﻢ.

 

دستاوردهای سال مالی 92:
1- ﮐﺴﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﮐﻮرد ﻣﻘﺪار ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 902,005 ﺗﻦ

2- ﮐﺴﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﮐﻮرد ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 29,119 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

3- ﮐﺴﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﮐﻮرد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 1,847,901 ﺗﻦ

4- ﮐﺴﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﺳﻮد ﺑﻌﺪ از ﮐﺴﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 6,698 و 6,460 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

5- اﻓﺰاﯾﺶ روﻧﺪ ﺳﻮد دﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ ﺟﻢ و ﺛﺒﺖ رﮐﻮرد ﺳﻮد ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﺪود2,063 ﻣﯿﻠﯿﺎرد  رﯾﺎل ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻃﯽ ﻣﺪت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

6- ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت

7- ﮐﺴﺐ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 293 درﺻﺪ در ﺳﺎل 1392

8- اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﭼﺎرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺼﻮب

9- ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰي

10- ﮐﺴﺐ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ رﺗﺒﻪ زرﯾﻦ ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ

11- ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰي

12- درﯾﺎﻓﺖ ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﻨﺪﯾﺲ در اوﻟﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

13- درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻨﺪﯾﺲ “ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮ در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ “در ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﭘﻠﯿﻤﺮ وﺷﯿﻤﯽ اﯾﺮان

 

مجمع پتروشیمی شازند سود سهام پتروشیمی شازند تحلیل پتروشیمی شازند تحلیل بنیادی پتروشیمی شازند
وﺿﻌﯿﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن

ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻠﯿﻤﺮﺟﻬﺎن دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات وﺳﯿﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﻮﺳﺴﻪ ICIS ﺑﺎ ﻋﻨـﻮان ” ﺟﻬــﺎن ﭘﻼﺳــﺘﯿﮏ ﻫــﺎ در ﺳــﺎل 2013″ در ارﺗﺒــﺎط ﺑــﺎ 9 ﺗﺮﻣﻮﭘﻼﺳــﺘﯿﮏ ﭘﺮﻣﺼــﺮف ,LLDPE,LDPE,SAP, ABS, PS EPS,PVC,PP,HDPE و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺑﺎزارﻫﺎي ﭘﻠﯿﻤﺮي ﻃﯽ 5 ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ :
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺷﺪ ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﺟﻬﺎن ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي 2005 ﺗﺎ 2012 ﺣﺪود 3 درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﭘﻠﯿﻤـﺮ  ﺟﻬﺎن از 37 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﻪ 194ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي 2012 ﺗﺎ 2017 ﺑﺎ ﺑﻬﺒـﻮد ﺷـﺮاﯾﻂ  ﺑﺎزار ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺷﺪ ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﻠﯿﻤﺮ در ﺟﻬﺎن ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و در ﻣﺠﻤﻮع 47 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل 2017  اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻧﺎﺣﯿﻪ آﺳﯿﺎ و در ﺑﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺟﻬﺎن (GDP) در ﺳﺎل 2013 روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺷﺪ آن ﺑﻪ ﺣﺪود 3/6 درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ اﯾﻦ رﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻧﺮژي در ﺟﻬﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﯿـﺪروﮐﺮﺑﻮري ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي (OECD) از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ  دﻻﯾﻞ رﺷﺪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.

 

شایان ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭼﯿﻦ وﻫﻨﺪ ، ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﯽ از رﺷﺪ ﻣﺼﺮف  اﻧﺮژي ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ ، از ﻃﺮﻓﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺎزﻫﺎي ﻧﺎ ﻣﺘﻌﺎرف (ﺷﯿﻞ ﮔـﺎز ) در ﻣﻨﻄﻘـﻪ  آﻣﺮﯾﮑﺎي ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدﻻت و ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪي را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺑﺎزار ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻮر ﻫـﺎ در ﺳـﺎﻟﻬﺎي آﯾﻨـﺪه رﻗـﻢ  ﻣﯽ زﻧﺪ ، ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ در ﺳﺎل 2014 در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪود 279/5 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ﺣﻮزه ﻫﺎي اﺣﺪاث  ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ، ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻮري در ﺟﻬﺎن ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﺪود 137/3 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺎﺷﺪ.

مجمع پتروشیمی شازند سود سهام پتروشیمی شازند تحلیل پتروشیمی شازند تحلیل بنیادی پتروشیمی شازند

قدمت ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ (اراك):

ﻃﺮح اﺣﺪاث ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ( اراك ) در ﺳﺎل 1363 ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ و در ﺳﺎل 1368 ﻋﻤﻠﯿـﺎت  اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﺎز اول آن آﻏﺎزﮔﺮدﯾﺪ و در ﺳﺎل 1372، درﻣﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺳﻮاﺑﻖ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزار  اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ دارد، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺶ از 1 ﻣﯿﻠﯿﻮن و 800 ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﻧﻬﺎﯾﯽ از اﻧﻮاع ﭘﻠﯿﻤﺮي ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺟﺎﻧﺒﯽ را داردﮐـﻪ ﺑـﺎ  ﺗﻼش ﻣﺠﺪاﻧﻪ در ﺳﺎل 1392 ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﯿﺎن 100 ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮر ﺟﺎﯾﮕﺎه 53 را ﺑﺎ 3 ﭘﻠﻪ ﺻﻌﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.

ﺣﻔﻆ ارزش ﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺷﺌﻮن ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺤﺘﺮم در ﮐﻨﺎر اﻓـﺰاﯾﺶ ارزش و  ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ در ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ اﻫﺪاف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﺮار دارد، ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ دارد  ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻪرﯾﺰي و آﯾﻨﺪ هﻧﮕﺮي، در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد اﺛﺮﮔﺬار ﺑﻮده و ﺑﮕﻮﻧـ ﻪ اي  ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻋﺮﺻﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻤﺘﺎز ﺑﺎﺷﺪ

مجمع پتروشیمی شازند سود سهام پتروشیمی شازند تحلیل پتروشیمی شازند تحلیل بنیادی پتروشیمی شازند
وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ درﺳﺎل 1392

مجمع پتروشیمی شازند سود سهام پتروشیمی شازند تحلیل پتروشیمی شازند تحلیل بنیادی پتروشیمی شازند

رﺳﺎﻟﺖ ﺷﺮﮐﺖ :

1. ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪي از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ

2. ﺑﻠﻮغ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي، ﺧﻼﻗﯿﺖ ، ﻧﻮآوري و ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ

3. دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ

4. دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻟﯽ

 

اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ :

1. ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ

2. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار و ﻣﺤﺼﻮل

3. اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت

4. اﻓﺰاﯾﺶ ﺛﺮوت ﺳﻬﺎﻣﺪاران
و اما خبرهای مهم ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ 1393 :

1. اﻧﺠﺎم اورﻫﺎل در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ و ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺷﺮﮐﺖ

2. راه اﻧﺪازي و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ (ﻣﺨﺎزن ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ، ﻣﺨﺎزن ﺳﺎﯾﺖ و ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ واﺣـﺪ ﭘﻠﯽ اﺗـﯿﻠﻦ ﺳﺒﮏ )

3. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ ﺟﻢ (ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮﻋﯽ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺮان ) از 192 ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل 1392 ﺑﻪ  ﺑﯿﺶ از 250 ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل 1393 و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮﯾﺪﻫﺎي ﺧﺎص ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻﺗﺮ

4. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اردﺑﯿﻞ ، ﻧﻔﺖ ﻧﯿﮏ ﻗﺸﻢ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﻮﻫﺪﺷﺖ

 

معرفی ﺷﺮﮐﺖ:

ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ 1366/1/19 ﺑﻪ ﻧـﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤــﯽ اراك (ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص) ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺑﻪ ﺷﻤــﺎره ﺛﺒﺘﯽ 2-2/64473  در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ واﻗﻊ در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.  ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ 1377/8/30 ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋـﺎم ﺗﺒـﺪﯾﻞ و در ﺷـﻬﺮﯾﻮ رﻣـﺎه 1378 در ﺑـﻮرس اور اق ﺑﻬـﺎدار ﺗﻬـﺮان  ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ از ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش، ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.  ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻬﺮان و ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ 22 ﺟﺎده اراك – ﺑﺮوﺟﺮد واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ 1389/3/10، ﻧﺎم “ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اراك ( ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋـﺎم )” ﺑـﻪ “ﺷـﺮﮐﺖ  ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ ( ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم )” ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ . ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 2 اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﺮﺧﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ آن ،  ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﻮاد و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑـﺮاي  ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺷﺮﮐﺖ ﻻزم و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮده و ﯾﺎ در ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺮﮐﺖ ﺿﺮورت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻬﺎﻣﺪاران:

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺪو ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺒﻠﻎ 72 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ 1،200 ﻣﯿﻠﯿـ ﺎرد رﯾـﺎل  ( ﺷﺎﻣﻞ 1,200,000,000 ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﻢ، ﺑﻪ ارزش اﺳﻤﯽ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ 1،000 رﯾﺎل) اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

مجمع پتروشیمی شازند سود سهام پتروشیمی شازند تحلیل پتروشیمی شازند تحلیل بنیادی پتروشیمی شازند

وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم

ﻧﻤﺎد ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻬﺮﯾﻮر 1378 در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان در ﮔﺮوه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺷﺎراك درج ﺷﺪه و ﺳﻬﺎم  آن ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ رﯾﺴﮏ ﺷﺮﮐﺖ

1- رﯾﺴﮏ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي

ﻧﺮخ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﻧﺮخ ﺗﺴﻌﯿﺮ ارز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻓﻮق ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
2- رﯾﺴﮏ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راه اﻧﺪازي ﻃﺮح ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره) ﺷﺎزﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ارﺳﺎل ﻧﻔﺘﺎ، ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ  ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮدن ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ  ( TP-100و TP-200 ) از ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺳﺮﺧﺲ و ﺧﺮﯾﺪLPG از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪ( ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﺎدان و ﺑﻨﺪر  ﻋﺒﺎس ) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﻤﻮدن رﯾﺴﮏ ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪام ﺷﻮد .
3- رﯾﺴﮏ ﺗﺠﺎري

ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺗﻼش ﻧﻤﻮده در ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎري ، ﺿﻤﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻧﮑﯽ ، وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻠﮑﯽ و  ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﻨﺎدي داﺧﻠﯽ رﯾﺴﮏ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮوش اﻋﺘﺒﺎري ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.

4- رﯾﺴﮏ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻓﺎز دوم ﻃﺮح ﻫﺪﻓﻤﻨﺪي ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺎز و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در ﺳﺎل 1393 ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪﻧﻤﻮدﺑﺎ ﮐﺎ ﻫﺶ ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺮﺑﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻮدن  ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﺣﻔﻆ روﻧﺪ ﺳﻮد دﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 
ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در دﺳﺖ اﻗﺪام ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ:

1- ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ واﺣﺪLLDPE : ﺗﻮﻟﯿﺪواﺣﺪ ﻣﺬﮐﻮر در ﺳﺎل ﻣﻮرد ﮔﺰارش 77000 ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود 2 ﻫـﺰار ﺗـﻦ ﺑـﯿﺶ ا ز  ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﻤﯽ واﺣﺪ ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . وﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ و ﻋﺪم راه اﻧﺪازي ﮐﺎﻣﻞ واﺣـﺪ اﻣﮑـﺎن  ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮﯾﺪﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﻓﻌﻼ ﻣﯿﺴﺮﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و راه اﻧﺪازي اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮﯾـﺪﻫﺎي ﻣﺤﺼـﻮﻻت  ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
2- آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺣﺪاث دو دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺰن 5،000 ﺗﻨﯽ و ﭘﯿﮕﺮي اﺣﺪاث ﺳﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺰن 7،000 ﺗﻨﯽ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ،  اﻟﮑﻞ ﻫﺎ، ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ ﻧﯿﺘﺮوژن دار و اﺗﯿﻠﻦ ﮔﻼﯾﮑﻮﻟﻬﺎ در ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ. ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ و راه اﻧﺪازي ﻣﺨﺎزن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﻋﺚ  ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺎره ﻣﺨﺎزن ﺻﺎدراﺗﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
3- ﻃﺮح اﺣﺪاث ﻣﺨﺎزن ﮐﺮوي ﺟﻬﺖ ذﺧﯿﺮه C4-CUT ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 

ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اي در دﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ:

1- ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژه ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﮔﺎز CO2 ﺧﺮوﺟﯽ از واﺣﺪ EO/EG ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪﮔﺮﯾـﺪ ﮔـﺎز ﮐﺮﺑﻨﯿـﮏ  ﺧﻮراﮐﯽ و ﯾﺦ ﺧﺸﮏ.

2- ﭘﺮوژه ﻓﺮاورش ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻣﺪاوم ﺧﻮراك از ﮐﺎﻧﺪﻧﺴﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﮐﺸـﻮر ﮐﻪ  در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻘ ﺘﺮ ﻃﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

3- اﺻﻼح ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺪاﺳﺎزي واﺣﺪ اﺗﯿﻠﻦ ﮔﻼﯾﮑﻮل ﻫﺎ از ﻣﺨﻠﻮط ﮔﻼﯾﮑﻮل ﺿﺎﯾﻌﺎﺗﯽ

4- اﺣﯿﺎء و ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ واﺣﺪ ﺑﻮﺗﺎﮐﻠﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﻣﺸﺎرﮐﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎﺗﯽ دي ﺻـﻼح از ﻗﺒﯿـﻞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻓﻨـﺎوري  ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﻏﯿﺮه ﮐﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي در ﺣﺎل ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

5- ﭘﯿﮕﯿﺮي ﭘﺮوژه ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ اﺗﯿﻠﻦ از Argon PurgeGas واﺣﺪ EO ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮدآوري و ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

مجمع پتروشیمی شازند سود سهام پتروشیمی شازند تحلیل پتروشیمی شازند تحلیل بنیادی پتروشیمی شازند

 

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﯾﻬﺎي ﻋﻤﺪه ﺷﺮﮐﺖ:

34/27 درﺻﺪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﻤﯿﺮان (ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص) در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ (اراك) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺎﻟﮏ 51  درﺻﺪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ ﺟﻢ (ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺪود 300  ﻫﺰارﺗﻦ در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ .

 

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ

1. ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮار ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎي واﻗﻊ در ﺣﺎﺷﯿﻪ درﯾﺎي ﺧﺰر و اروﭘﺎ

2. اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزار در راﺳﺘﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ، در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﯿﻢ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و ﺑﺎزار

3. ﺑﺎزﻧﮕﺮي اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺟﻬﺎﻧﯽ

4. ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف ﮐﻼن ﺳﺎزﻣﺎن (ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎي ارزش ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺳﻬﺎم ، رﺿﺎﯾﺖ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﮐﻠﯿﺪي ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف ﺟﺪﯾـﺪ ،  ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ )

5. ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﯾﯽ در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﻬﺒـﻮد ﻋﻤﻠﮑـﺮد و اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑﻬـﺮه وري در راﺳـﺘﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎ و اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ.

 

نیازها و الویت ها:

1. ﭘﯿﮕﯿﺮي اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ LPG ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﻔﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣـﻮاد  اوﻟﯿﻪ.

2. ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺧﺮﯾﺪروزاﻧﻪ 100 ﺗﻦ TP100/TP200 از ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎي داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﻔﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ.

3. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ ﺟﻢ از 192 ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 250 ﻫﺰارﺗﻦ در ﺳﺎل.

4. ﭘﯿﮕﯿﺮي اﺻﻼح ﻧﺤﻮه ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ و ﮐﺎﻫﺶ اﺧﺘﻼف ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎي ﺑﻮرس ﺑﺎ ﺑﺎزارآزاد ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه واﻗﻌﯽ و ﺛﺒﺎت ﺑﺎزار.

5. ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ 200 درﺻﺪي از ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت و آورده  ﻧﻘﺪي ﺳﻬﺎﻣﺪاران.

مجمع پتروشیمی شازند سود سهام پتروشیمی شازند تحلیل پتروشیمی شازند تحلیل بنیادی پتروشیمی شازند

 

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*