خانه / بورس و سهام / “گروه بهمن” تنها هلدینگ خودرویی سودده بورس تهران

“گروه بهمن” تنها هلدینگ خودرویی سودده بورس تهران

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه بهمن ( سهامی عام ) رأس ساعت 9:30روز یکشنبه مورخ 1393.04.15 درمحل هتل المپیک با حضور بیش از 74 درصد سهامداران برگزار شد.

مجمع گروه بهمن سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار بورس

ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای اسکندری به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان انصاری و احمد زاده به دبیری آقای موحدی تشکیل شد.

همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه حسابرسی نیز در جلسه حضور داشتند.

مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط محمدرضا سروش مدیر عامل محترم ، و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

1- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1392.12.29

2- تقسیم 350 ريال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم

3- انتخاب موسسه حسابرسی هشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس علی البدل

4- انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار

5- انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید:

– سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان

– سرمایه گذاری اعتبار ایران

– نگین ساحل رویان

– اندیشه محوران

– خودرو سازان دیزلی آذربایجان

مجمع گروه بهمن سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار بورس
حاشیه مجمع:
مجمع عمومی عادی و فوق العاده سالیانه شرکت گروه بهمن با حضور چشم گیر و با شکوه سهامداران حقیقی و حقوقی این شرکت رسمیت یافت. بر اساس گزارش خبر نگار اعزامی بورس نیوز، نکاتی شایان توجه در این مجمع وجود داشت که مدیر عامل محترم جناب آقای سروش، ضمن قرائت گزارش هیئت مدیره به آنها توجه و اشاره نمود، از جمله آنکه سود واقعی هر سهم از میزان 508 میلیون ریال به میزان 791 میلیون ریال رسیده است که نشان دهنده رشد 55 درصدی می باشد. دیگر آنکه نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم ( p بر e ) نیز از میزان 2.43 به میزان 4.66 رسیده که این رشد 91 درصدی چشمگیر و قابل توجهی است. بازده دارایی ها نسبت به سال 91 که میزان 13 درصد بوده که در سال 92 به میزان 17 درصد رسیده است که حاکی از رشد 4 درصدی می باشد و علت این میزان رشد وابسته به کاهش 14 درصدی جمع دارایی ها از میزان 22 میلیون به میزان 19 میلیون می باشد. همچنین حاشیه سود عملیاتی نیز در محدوده سال گذشته قرار دارد که این میزان در سال 91 نسبت به 4 سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است. در رابطه با شرکت های زیر مجموعه گروه بهمن نیز می توان به مواردی اشاره نمود که حاکی از عملکرد مثبت این شرکتها می باشد. از آن جمله می توان به :
1- راه اندازی خط تولید وانت کارو و مینی تراک و آمبولانس کاپرا، اخذ لوح تقدیر چهارمین جشنواره ملی بهره وری، ارتقاء استاندارد آلایندگی خودرو های تولیدی، و قرار گرفتن در رده بندی کیفی برترین خودرو های وانت و سواری در شرکت بهمن موتور.
2- راه اندازی خطوط تولیدی آزمایشی کامیونت شیلر 6 ، حفظ جایگاه نخست سهم بازار در بخش فروش کامیونت، کسب بالاترین سود در مدت فعالیت شرکت و راه اندازی خط بدنه سازی مینی بوس در شرکت بهمن دیزل.
3- کسب رتبه دوم شرکت های لیزینگ در میان 500 شرکت برتر ایران و فروش بیش از 1500 دستگاه انواع خودرو به صورت لیزینگ و انجام لیزینگ خودروهای طرح دست دوم در شرکت بهمن لیزینگ از جمله رویدادهای مهم برای شرکت های زیر مجموعه شرکت گروه بهمن در سال 92 می باشد. در آخر نیز هیئت رئیسه و مدیر عامل محترم ضمن قدر دانیاز صبر و حمایت سهامداران، به تمامی سوالات و ابهامات مطرح شده سهامداران در مجمع پاسخ منطقی داده و با تقسیم سود نقدی 350 ریال به ازای هر سهم دل تمامی سهامداران را خوشنود نمودند.

 پیام هیئت مدیره

با حمد و سپاس خداوند بابت توفیق حضور مجدد در پیشگاه شما عزیزان و قدر دانی و سپاس از همراهی و پشتیبانی مستمر شما سهامداران گرانقدر، خلاصه فعالیت ها و دستاورد های سال گذشته گروه بهمن به شرح پیوست ارائه میگردد.

گروه بهمن، مفتخر است اعلام نماید با تکیه بر نیروی انسانی متعهد و کارآمد و مدیران مجرب و متخصص و بر اساس ارزش های سازمانی، در راستای چشم انداز و اهداف کلان ترسیم شده برای شرکت که بر مبنای صیانت از حقوق صاحبان سهام و افزایش بازدهی دارایی ها تنظیم شده است تمام تلاش و توان خود را به انجام می رساندو پاسخ اعتماد سهامداران خود با ارائه عملکردی قابل قبول در مدیریت و سودآوری کسب و کارهای گروه در صنعت خودرو، بازار سرمایه و حوزه انرژی ارائه می نماید.

با وجود تغیرات مثبت ایجاد شده در فضای کسب وکار، سال گذشته سالی پر چالش برای صنایع و به خصوص صنعت خودرو بود.مشکلات تأمین سرمایه در گردش، دشواری و نیاز به نقدینگی بیشتر برای واردات قطعات، افزایش هزینه مالی و دستمزد و سربار، افزایش هزینه جذب نشده واحد های تولیدی به دلیل مشکلات تولید و عدم امکان تولید متناسب با ظرفیت های ایجاد شده، سیاست انقباضی بانک ها در تامین مالی بنگاه های تولیدی،دخالت دولت در تعین قیمت ها و … نمونه ای از مشکلات این صنعت در سال گذشته بودند که علیرغم شرایط حاکم بر این صنعت، تلاش های صورت گرفته در بخش خودرویی گروه منجر به ایجاد ارزش افزوده برای تمامی ذی نفعان گردید.

گروه بهمن به عنوان یک نهاد اقتصادی هوشمند با درک شرایط جدید محیط کسب و کار برنامه ریزی لازم برای بهره برداری حداکثری از فرصت های ایجاد شده در حوضه های مختلف مختلفکسبوکار،تلاشنمودبااتخاذسیاستهاواجرايبرنامههاي عملیاتیهمسوبااهدافکلانخودوهمچنینبازنگريمداومبرنامههاياجراییوبهینهسازيترکیبسرمایهگذاریهايانجام شده،عملکردقابلقبولیمتناسبباشأناینشرکتبعنوانیکیازشرکتهايبرترکشورارائهنمودهوعلاوهبرپایداريتجاري، رشدوتوسعهخودرادرحوزهکسبوکارهاياقتصاديوسودآورنیزپیگیرينماید.

* ازاهمدستاوردهايگروهبهمندرسال92 میتوانبهمواردزیراشارهنمود:

1. بهینهسازيترکیبسبدسرمایهگذاريهايشرکتباهدفافزایشبازدهوسودآوريسرمایهگذاريها

2. مدیریتهزینههاوافزایشسودعملیاتیوسودخالص دراکثرشرکتهايتابعه

3. بازنگري،اصلاحوبهینهسازيساختارسازمانیگروهباتبدیلوضعیتمرکزبهمنموتوربهشرکتمستقلبهمنموتور

4. سازماندهیساختارتولیديشرکتبهمندیزلوتنوعبخشیبهسبدمحصولاتاینشرکت

5. ارتقايکیفیتمحصولاتوکسبعناوینبرتردرحوزهخدماتپسازفروشمحصولاتخودرویی

6. کسبرتبهاولرضایتمنديمشتریاندربخشخودروهايسنگینونیمهسنگینتوسطشرکتبهمندیزل

7. انجامسرمایهگذاريمشتركباشرکت TMECجهتتولیدموتورسیکلتو Engine

8. اخذلوحتقدیرچهارمینجشنوارهملیبهرهوريتوسطشرکتبهمنموتور

* اهمبرنامههايگروهبهمندرسال 93:

1. کسبمجوزازسازمانبورسومجمعمحترمجهتتغییرساختارگروه

2. شفافسازيساختارپورتفويسهامبهجهتتسهیلدرارزشگذاريشرکت

3. افزایشساختداخلخودروهايتولیديوانت و تجاری (کشنده،کامیون،کامیونت)

4. افزایشکیفیتوکاهشنمرهمنفیمحصولاتتولیدي

5. افزایشتنوعمحصولات

6. تولیدوانتبهمنباقوايمحرکهجدید

7. وارداتخودروبهصورتCBU

8. کاستنازحجمسرمایهگذاريهايغیربورسیباواگذاريبخشیازسهامشرکتهايمنطقهاي

9. تمرکزفعالیتهابررويتکمیلوراهاندازيپالایشگاهتولیدقیرازنفتفوقسنگیندر قشم

درپایان هیأت مدیره امیدواراست که با استعانت ازدرگاه خداوند و بهره گیري از رهنمودهاي مقا ممعظم رهبري مبنی برعزم ملی و مدیریت جهادي و شناخت مولفه هاي اقتصاد مقاومتی ، با مساعدت سهامداران محترم و تلاش جمعی کارکنان صمیمی و دلسوز گروه در اجراي اهداف و راهبردهاي کلان پیش بینی شده موفق شده و بتواند در جهت رشد و شکوفائی  و پیشرفت گروه گام هاي مؤثري بردارد.

 نتایجوشاخص هايکلیديعملکردگروهبهمن

مجمع گروه بهمن سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار بورس
مجمع گروه بهمن سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار بورس
مجمع گروه بهمن سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار بورس
مجمع گروه بهمن سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار بورس
مجمع گروه بهمن سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار بورس

 موضوعفعالیت شرکت (مطابقآخریناساسنامه)

موضوعفعالیتاصلیشرکتعبارتاست از:

1-اشتغالبهکلیهفعالیتهايتولیديوصنعتیدرصنعتخودرو

2-ایجادشعبه،اعطاء وقبولنمایندگیسایرشرکتهايداخلیوخارجیدرراستايموضوعفعالیتاصلیفعالیتهايفرعیشرکتشاملاقدامبههرگونهمشارکتبااشخاصحقیقیوحقوقی داخلیوخارجی،تأسیسهرنوعشرکت،انجامفعالیتهايبازرگانیداخلی،واردات،صادرات،شرکتدرمناقصههاومزایدهها،نمایشگاهها،عقد قراردادباکلیهوزارتخانهها،سازمانهاوشرکتهايدولتیوخصوصیاعمازداخلیوخارجی،مشاورهدرزمینهکلیهاموربازرگانی،صنعتی ومدیریتیواخذوام،تسهیلاتواعتبارازکلیهبانکهايداخلیوخارجیوموسساتمالیواعتباريوتوثیقوترهیناسنادشرکت.

 ترکیبسهامداران (در تاریخ 1392.12.29)

مجمع گروه بهمن سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار بورس
مجمع گروه بهمن سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار بورس

 چشمانداز،ماموریت،اهدافکلان،راهبردها

چشم انداز

هلدینگچندرشتهايمعتبر،کارآمدومتعهدبهذينفعانکهباشناساییوبهرهگیريحداکثرياز فرصتهاياقتصاديوحداکثرسازيهمافزاییدرشرکتهايزیرمجموعهازمنظرشاخصهايبازدهیدرمیاندهشرکتبرترایرانقرارگیرد.

مأموریت

گروهبهمنبهعنوانیکهولدینگچندرشتهايباخلقارزشدرزنجیرههايکسبوکارخوددرراستايکسبسودپایداروبازدهیاقتصادي مطلوببابهرهبرداريازمزیتهاينسبیوایجادوتوسعهمزیتهايرقابتیبهتامینرضایتبلندمدتکلیهذينفعاندستمییابد؛بههمینمنظور،اشتغال وحضوردرکسبوکارهايذیلراکهدرآنهادارايمزیتهايفعلیوآتیمیباشد،درمحوریتبرنامههايخودقراردادهاست:

خودرو

نفتوپتروشیمی

بازارسرمایه

اهداف کلان

1. افزایشبازدهیداراییهاوسرمایهگذاريها

2. رشدسوداوريپایدار

3. حفظوتوسعهسهمبازاروارتقاءجایگاهبرند

جهت گیری های راهبردی

1. تبدیلداراییهايگروهبهمزیترقابتیدرجهتافزایشبازدهیداراییها

2. متوازنسازيسرمایهگذاريهاباتوجهبهسودآوريوبازدهیآنها

3. خلقارزشپایدارازطریقایجادهمافزاییدرکسبوکارهايگروه

4. نهادینهسازيتفکرراهبرديدرگروه

5. افزایشرضایتذينفعانگروه

6. حفظوتوسعهسهمبازارهمسوبانیازبازار

7. ارتقاءبهرهوريدرزنجیرهتولید

 اهمدستاوردهايگروهدرحوزههلدینگ

بازنگري،اصلاحوبهینهسازيساختارسازمانیگروهباتبدیلوضعیتمرکزبهمن

– مدیریتهزینههاوافزایشسودعملیاتیوسودخالصدرکلیهشرکتهايتابعه

– نیلبهبودجهپیشبینیشدهسودهرسهم

– رتبهاولشاخصهايبهرهوريدربخششرکتهايخودروییازجشنوارهملیبهرهوري

 اهماقداماتپیشرو

– تولیدکامیونتووانتباحداکثرساختداخلدرجهتتولیدمحصولبابرندگروهبهمن

– بهینهنمودنسبدسرمایهگذاريها

– اصلاحساختارگروهبهمندرجهتتبدیلشدنبههولدینگچندرشتهاي

– راهاندازيپالایشگاهتولیدقیرازنفتفوقسنگیندرقشم

– افزایشتیراژتولیدمحصولات (خودرو) درجهتپوششظرفیتهايخالیتولیدي

– ورودبهبازاروارداتخودرو

 اهمچالشهايپیشرو

– اجرايفازدومهدفمنديیارانهها (افزایشقیمتحاملهايانرژيوبهتبعآنافزایشسایرهزینهها)

– مشکلاتناشیازمحدودیتهايبینالمللی (گشایشاعتبار،انتقالپول،حملونقلوکشتیرانی)

– تشدیدقوانینزیستمحیطیواستانداردهايخودرووبارهزینهايناشیازآن

– کمبودمنابعمالیجهتتأمینسرمایهثابتودرگردشموردنیازفعالیتهايعملیاتیوپروژهاي

– افزایشهزینههايمالی

مجمع گروه بهمن سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار بورس نتایجعملکردکسب وکارهايگروهبهمن

 بهمن موتور:

شرکتبهمنموتوربابیشازنیمقرنسابقهازسال1331 فعالیتخودراآغازنموده استودرحالحاضرباماموریتتولیدومونتاژانواعخودروهايسواري،وانت،ون، شاسیبلند (SUV)وآمبولانسمشغولبهفعالیتبودهوهموارهدرصددتوسعهکمی وکیفیمحصولاتخودبودهاست. شرکايخارجیشرکتبهمنموتورشرکتهاي معتبر MAZDA، ISUZU، ZX، CHANGHEوFAW می باشند.

 اهمفعالیتهايشرکتبهمنموتوردرسال 1392

افزایشسرمایهشرکتتامبلغ1000 میلیاردریال

دریافتنامتجاريبرايسهمحصولجدیدشرکت ( شاملآسا،کاراوکارو)

راهاندازيخطتولیدمینیتراك

بهینهسازيبدنهوانتمزدا

راهاندازيخطوطتولیدآمبولانسکاپرا

راهاندازيخطوطتولیدسواريشاسیبلند Land Mark

راهاندازيخطتولیدوانتکاراباساختداخل100 درصدي

اخذلوحتقدیرچهارمینجشنوارهملیبهرهوريبرايایجادسیستمکششهموارتغذیهخطمونتاژنهاییسواري

دریافتگواهینامهآزمایشگاههمکارادارهاستانداردمطابقاستاندادNACI

ارتقاءاستانداردآلایندگیخودروهايتولیدي(سواري،مینیتراكووانت) بهسطحEuro2

قرارگرفتندرردهبنديکیفیبرترینخودروهايوانتوسواريتولیديکشور

کاهش16 درصدينیرويانسانیبارسیدنبهتعداد1203 نفرپرسنلدرپایانسال

کاهشمیانگیننمرهمنفیسواري،وانتهايکاپرا،تککابینمزداودوکابینمزدا

افزایشدرصدساختداخلوحذفاز CKDقطعاتوانتمزداوکاپرابهترتیب 6درصد و2درصد

کاهشهزینههايناشیاجراينظامپیشنهاداتمعادل6293 میلیونریال

کاهشهزینهسرانهضایعاتخودروهايسواري،وانتکاپرابهترتیب45 درصدو37درصد

کاهشحجماسنادواخواستیبهمیزان 18 درصد )از413650 به338835 میلیونریال)

مجمع گروه بهمن سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار بورس
مجمع گروه بهمن سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار بورس
مجمع گروه بهمن سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار بورس

 بهمن دیزل:

شرکتبهمندیزلدرنیمهدومسال1382 جهتتولیدومونتاژانواعکامیونت،کامیونوکشندهشروعبهفعالیتنمودودرابتدايديماهسال1385 بهشرکتبهمندیزلتبدیلشد. اینشرکتمحصولاتیهمچونکامیونایسوزو،کامیونتایسوزو6 تن،8 تنو5,2 تنباکاربريهايمتنوعومینیبوسایسوزوراتولیدمینماید. اینمجموعهباتولیدمحصولاتبهروزوباکیفیتوباسهمبازاربیشاز50 درصد،سهمگستردهايدرارتقاءکیفیوکمیناوگانحملونقلکشوررادارامیباشد.

 اهمفعالیتهايشرکتبهمندیزلدرسال 1392

فروشخالصتعداد2112 دستگاهانواعمحصولاتتولیدي

فروشتعداد306 دستگاهانواعکاربري

کسببالاترینسوددرمدتفعالیتشرکت

حفظجایگاهنخستسهمبازاردربخشفروشکامیونت

تولیدنمونهکامیونتشیلر6(باحداکثرساختداخل(

تولیدوعرضهکامیونتسري700P

بهرهبرداريازخطرنگاتوماتیک(ED)

اخذنمایندگی،اخذمجوزوارداتوشمارهگذاريمینیبوسمکسوس

راهاندازيخطبدنهسازيمینیبوس

اجرايپروژهانتقالوراهاندازيخطساختبدنهکامیونتدرکارخانهشرکت

کسبرتبهاولکیفیمحصولاتدرخودروهايتجاريوکاهشنمرهمنفیمحصولاتتولیدي

کسبرتبهاولرضایتمنديمشتریاندربخشخودروهايسنگینونیمهسنگین

کسبرتبهاولدربخشجانبیبهرهوريدربینخودروسازانکشور

اقدامجهتورودشرکتبهفرابورس

اجرايپروژه KDS( تغذیهخطبهجايایستگاهیبهدستگاهی)

مجمع گروه بهمن سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار بورس
مجمع گروه بهمن سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار بورس
مجمع گروه بهمن سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار بورس

 سیبا موتور:

شرکتسیباموتوردرسال1386 فعالیتخودرابامشارکتشرکتFAW بزرگترینخودروسازانکشورچینبهمنظورتولیدانواعخودروهايسنگینونیمهسنگینآغازنمود. کارخانهاینشرکتدرشهرتبریزبامشارکتگروهبهمنوتراکتورسازيتبریزدرنیمهاولسال1391 باظرفیتتولیدسالانه6000 دستگاهانواعخودروهايسنگین (کشنده،کامیون،کمپرسی)ونیمهسنگینتأسیسواحداثگردیدهاست. خودرويتولیدياینشرکتدرحالحاضرکشندهمیباشد.

 اهمفعالیتهايشرکت سیباموتوردرسال 1392

– تولیدوفروش524 دستگاهانواعکامیونکشنده J6

تولیدمحصولجدیدکامیونکشندهتکمحور

ساختداخل17.5درصدقطعاتکامیونکشندهتکوجفتمحور

کسبسهمبیشاز25 درصدبازارکامیونکشندهتولیدداخل

کسبرتبهسومخدماتپسازفروشازشرکتبازرسیکیفیتواستانداردایران(ISQI)

دریافتگواهینامهنظاممدیریتکیفیتبراساساستاندارد9001:2008 ISO

مکانیزهنمودنشبکهخدماتپسازفروش

تجهیزوراهاندازي9 نمایندگیخدماتپسفروشو5 نمایندگیفروش

مجمع گروه بهمن سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار بورس
مجمع گروه بهمن سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار بورس

مجمع گروه بهمن سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار بورس

مجمع گروه بهمن سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار بورس

 بهمن لیزینگ:

درراستاياستراتژيهايکلانگروه،شرکتبهمنلیزینگدرآذرماه1381 باهدفتوسعهشبکهبازاریابیوفروشتاسیسگردیدودرسال1384 بهعضویتکانونشرکتهايلیزینگدرآمد. ازاهدافاصلیاینشرکتمیتوانبهتوسعهبازارفروشمحصولاتخودرویی،ایجادتسهیلاتفروشویژهبرايواگذاري خودرو،تلاشدرجهتتحققرفاهاجتماعیوحمایتازتولیداتوصنایعداخلیاشارهکرد.

 اهمفعالیتهايشرکتبهمنلیزینگ درسال 1393

ایجادکلیهزیرساختهايلازمجهتورودبهفرابورس

اخذمجوزفعالیتپنجسالهازبانکمرکزيجمهورياسلامیایران

انجاملیزینگخودروهايطرحدستدوم

کاهشچکهايواخواستیازمبلغ162 میلیاردریالبهمبلغ 124.4 میلیاردریالمعادل22درصد کاهش

کاهش327.208 میلیونریالسودخالص(5درصدبیشازبودجهمصوب)

کسبرتبهدومشرکتهايلیزینگدرمیان500 شرکتبرترایران (شاخص100 شرکتبرتر)

فروشبیشاز1500 دستگاهانواعخودروبهصورتلیزینگ

مجمع گروه بهمن سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار بورس

 گروه بهمن از منظر بازار سرمایه

شرکتدرتاریخ 1372.12.18 1372 دربورساوراقبهادارتهراندرصنعتخودرووساختقطعاتبانمادخبهمندرجشدهاست. وضعیتسهامشرکتطیپنجسالاخیربهشرحذیلبودهاست:

مجمع گروه بهمن سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار بورس

مقایسه بازدهی شاخص های بورس

مجمع گروه بهمن سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار بورس

درسال1392 صنعتخودروبعنوانکسبوکارمحوريگروهبهمندرتأمینقطعاتوتولیدمحصولباچالشهايجديمواجهبودهاستکهازآنجملهمیتوانبهنوسانقیمتارزدرمحدوده سیهزارریالوکاهششدیدتیراژمحصولاتتولیديناشیازمحدودیتهايبینالمللیاشارهنمود؛اینامرمنجربهافزایشهزینههايجذبنشدهدرتولیدومتعاقباافزایش هزینههايمالیگردید؛بااینوجود،عملکردموفقگروهبهمندربازارسرمایهباداشتنسهامشرکتهايموفقازمنظربازدهیدرکسبو کارهایینظیرنفتوپتروشیمی،سیمان،بانکوبیمهوپوشش102 درصديسوداعلامشدهتوسطگروهبهمنرابههمراهداشتهاست.

بازدهی شرکت های هم گروه و خودرویی(ریال)

مجمع گروه بهمن سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار بورس

 برنامه هاي سال 1393 حوزه هاي کسب وکار

برنامه هاي حوزه هولدینگ:

ورودشرکتهايبهمندیزلوبهمنلیزینگبهفرابورس

کسبمجوزازسازمانبورسجهتتغییرساختارگروه

تدوینپیشنهادافزایشسرمایه

فروششرکتهايسرمایهگذاريمنطقهاي

شفافسازيساختارپورتفويسهامبهجهتتسهیلدرارزشگذاريشرکت

– برنامه حوزه خودرو

تولیدوانتکارو

تولیدوانتبهمنباقوايمحرکهجدید

راهاندازيخطوطتولیدسواريمزدا3 ومزدا2 جدیددرصورترفعتحریم

راهاندازيخطوطتولیدوانتایسوزودیزلی DMAX

مذاکرهجهتمجموعهسازيبدنهمحصولاتخانوادهکاپرا(17 دستگاهجیگ)

احداثانباربهمساحت10000 مترمربعدرمحوطهآکام

افزایشساختداخلخودروهايتولیديوانتوتجاري( کشنده،کامیون،کامیونت)

– کاهشنمرهمنفیمحصولاتتولیدي

فروشلیزینگیخودروهايطرحدستدوم

وارداتخودروبهصورت CBU توسطشرکتبهمنلیزینگ

پروژهمحصولجدیدکامیونکمپرسیمدلCA3250

تدوینطرحجامعتوسعهکارخانهشرکتسیباموتور

تولیدمحصولکامیونتشیلر5 وشیلر6

راهاندازينهاییخطED شرکتبهمندیزل

تولیدمحصولجدیدمینیبوسشیلر

 برنامههايحوزهبازارسرمایهوسرمایهگذاريمالی

شناساییواستفادهازفرصتهايسرمایهگذاريسودآور

تحصیلسودبااستفادهازمدیریتمناسبوجوهنقددراختیاروگردشنقدینگیشرکتها

اصلاحساختاروبهینهسازيپرتفويبورسیوغیربورسیبادرنظرگرفتنریسکوبازدهیشرکتهاباتمرکزبیشتربرشرکتهايفعال

کاستنازحجمسرمایهگذاريهايغیربورسیباواگذاريبخشیازسهامشرکتهايمنطقهاي

 برنامههايحوزهنفتوپتروشیمی

تمرکزکلیهفعالیتهابررويتکمیلوراهاندازيپالایشگاهتولیدقیرازنفتفوقسنگیندرقشم

 برنامههايسایرحوزهها(املاكومستغلات)

برنامهریزيمدونواقداماتاساسیدرخصوصبهینهسازيوضعیتاملاكومستغلات

 طرحهايتوسعهايوسرمایهگذاري

پروژهتولیدقیروفرآوردههاينفتی

پروژه ED بهمندیزل

پروژهتولیدمحصولاتکامیونتایسوزسريجدید(700 p)

طراحیوساختکامیون شیلر(6تن)

تولیدکامیونتبهمن5)تن)

پروژهتولیدکامیونایسوزومدل FVR(18تن)

– ایجادخطبدنهسازيمینیبوس سحر

طراحیوساختمینیبوس شیلر

پروژهمینیتراك

تولیدسواری50B(آسا)

تولیدخودرويشاسیبلندLand Mark

تولیدوانتکارو

جایگزینیموتور4G94 بررويوانتمزدا

طراحیونصب ایربگ وداشبوردجدیدبررويوانتمزدا

نمونهسازيوانت کاپراباموتور4jb1

خودکفاییموتورسیکلتv6-New

توسعهکارخانهوهمکاريمشترك باشرکت TMEC

انتقالوتوسعهکارخانهتولیدقطعات

 برنامه های آتی

طراحی و استقرار نظام حسابرسی داخلی و اجرای آن در شرکت اصلی و شرکت های فرعی پس از تأمین ساز و کار لازم شامل و نه محدود به موارد زیر:

1- طراحی و استقرار نظام حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک

2- ارزیابی سیستم کنترل های داخل بر مبنای مدلCOSO

3- اجرای حسابرسی داخل مطابق با استاندارد های بین الملل(IIA)

4- ارزیابی ریسک Risk Assessment))

 ترازنامه:

مجمع گروه بهمن سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار بورس

 صورت سود و زیان:

مجمع گروه بهمن سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار بورس
  آدرس وبسایت شرکت:

http://www.bahmangroup.com

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*