خانه / بورس و سهام / تازه ترین خبرهای منتشر شده در کدال

تازه ترین خبرهای منتشر شده در کدال

گزارش‌های سه ماهه اطلاعات 13  شرکت های بورس و فرابورسی  شرکت از عملکرد سه ماهه آنها به شرح زیر منتشر شد:

 پوشش 24 درصدی “چکاوه”
شرکت کاغذ سازی کاوه در جدیدترین پیش بینی، درآمد هر سهم سال مالی 93 را بر اساس صورت مالی دوره واقعی 3 ماهه نخست بدون تغییر نسبت به نخستین پیش بینی مبلغ 1833 ریال اعلام کرده است که با کنار گذاشتن مبلغ 438 ریال معادل 24درصد از پیش بینی فوق را پوشش داده است.

پوشش 45 درصدی “سفار”
شرکت سیمان فارس در جدیدترین پیش بینی، درآمد هر سهم سال مالی 93 را بر اساس صورت مالی دوره واقعی 3 ماهه نخست با کاهش 6 درصدی نسبت به نخستین پیش بینی مبلغ 699 ریال اعلام کرده است که با کنار گذاشتن مبلغ 298 ریال معادل 45 درصد از پیش بینی فوق را پوشش داده است.

پوشش 14 درصدی “غسالم”
شرکت سالمین در جدیدترین پیش بینی، درآمد هر سهم سال مالی 93 را بر اساس صورت مالی دوره واقعی 3 ماهه نخست با افزایش 34 درصدی نسبت به نخستین پیش بینی مبلغ 251 ریال اعلام کرده است که با کنار گذاشتن مبلغ 34 ریال معادل 14 درصد از پیش بینی فوق را پوشش داده است.

پوشش 24 درصدی “کطبس”
شرکت ذغال سنگ نگین طبس در جدیدترین پیش بینی، درآمد هر سهم سال مالی 93 را بر اساس صورت مالی دوره واقعی 3 ماهه نخست با افزایش 1 ریالی نسبت به نخستین پیش بینی مبلغ 346 ریال اعلام کرده است که با کنار گذاشتن مبلغ 82 ریال معادل 24 درصد از پیش بینی فوق را پوشش داده است.

پوشش 26 درصدی “حپترو”
شرکت حمل و نقل پتروشیمی در جدیدترین پیش بینی، درآمد هر سهم سال مالی 93 را بر اساس صورت مالی دوره واقعی 3 ماهه نخست بدون تغییر نسبت به نخستین پیش بینی مبلغ 86 ریال اعلام کرده است که با کنار گذاشتن مبلغ 22 ریال معادل 26 درصد از پیش بینی فوق را پوشش داده است.

پوشش 78 درصدی “خگستر”
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو در جدیدترین پیش بینی، درآمد هر سهم سال مالی 93 را بر اساس صورت مالی دوره واقعی 3 ماهه نخست بدون تغییر نسبت به پیش بینی قبل مبلغ 749 ریال اعلام کرده است که با کنار گذاشتن مبلغ 582 ریال معادل 78 درصد از پیش بینی فوق را پوشش داده است.

پوشش 20 درصدی “خمحرکه”
شرکت صنعتی نیرو محرکه در جدیدترین پیش بینی، درآمد هر سهم سال مالی 93 را بر اساس صورت مالی دوره واقعی 3 ماهه نخست و پس از افزایش سرمایه مبلغ 212 ریال اعلام کرده است که با کنار گذاشتن مبلغ 43 ریال معادل 20 درصد از پیش بینی فوق را پوشش داده است.

پوشش 24 درصدی “داسوه”
شرکت داروسازی اسوه در جدیدترین پیش بینی، درآمد هر سهم سال مالی 93 را بر اساس صورت مالی دوره واقعی 3 ماهه نخست و پس از افزایش سرمایه با حدود یک درصد افزایش مبلغ 1980 ریال اعلام کرده است که با کنار گذاشتن مبلغ 466 ریال معادل 24 درصد از پیش بینی فوق را پوشش داده است.

پوشش 22 درصدی “خفنر”
شرکت فنرسازی خاور در جدیدترین پیش بینی، درآمد هر سهم سال مالی 93 را بر اساس صورت مالی دوره واقعی 3 ماهه نخست بدون تغییر نسبت به پیش بینی قبل 167 ریال اعلام کرده است که با کنار گذاشتن مبلغ 37 ریال معادل 22 درصد از پیش بینی فوق را پوشش داده است.

پوشش 14 درصدی “رانفور”
شرکت خدمات انفورماتیک در جدیدترین پیش بینی، درآمد هر سهم سال مالی 93 را بر اساس صورت مالی دوره واقعی 3 ماهه نخست و پس از افزایش سرمایه 280 درصدی از سود انباشته، مطابق با اطلاعات قبلی مبلغ 1649 ریال اعلام کرده است که با کنار گذاشتن مبلغ 188 ریال معادل 14 درصد از پیش بینی فوق را پوشش داده است.

پوشش 11 درصدی “رمپنا”
شرکت گروه مپنا در جدیدترین پیش بینی، درآمد هر سهم سال مالی 93 را بر اساس صورت مالی دوره واقعی 3 ماهه نخست بدون تغییر نسبت به پیش بینی قبل 501 ریال اعلام کرده است که با کنار گذاشتن مبلغ 53 ریال معادل 11 درصد از پیش بینی فوق را پوشش داده است.

پوشش 38 درصدی “لابسا”
شرکت آبسال در جدیدترین پیش بینی، درآمد هر سهم سال مالی 93 را بر اساس صورت مالی دوره واقعی 3 ماهه نخست بدون تغییر نسبت به پیش بینی قبل856 ریال اعلام کرده است که با کنار گذاشتن مبلغ 327 ریال معادل 38 درصد از پیش بینی فوق را پوشش داده است.

پوشش 24 درصدی “وایران”
شرکت لیزینگ ایرانیان در جدیدترین پیش بینی، درآمد هر سهم سال مالی 93 را بر اساس صورت مالی دوره واقعی 3 ماهه نخست بدون تغییر نسبت به پیش بینی قبل 291 ریال اعلام کرده است که با کنار گذاشتن مبلغ 69 ریال معادل 24 درصد از پیش بینی فوق را پوشش داده است.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*