خانه / بورس و سهام / تحلیل بنیادی شرکت “ایران دارو”

تحلیل بنیادی شرکت “ایران دارو”

شرکت داروسازی ایران دارو یکی از پیشرفته ترین و بزرگترین شرکتهای دارویی ایران میباشد.این شرکت در سال 1343 با نام سیانامید کی بی سی  در زمینی به مساحت 20000 متر مربع در تهران تأسیس گردید. در سال 1361 نام شرکت به ایران دارو تغییر و نوع شرکت به سهامی عام تبدیل شدو همچنین در سال 1380 ایران دارو به عنوان سیصد و بیست و یکمین شرکت فهرست شرکتهای بورس اوراق بهادار درج گردید و در حال حاضر این شرکت جزء واحدهای تولیدی شرکت گروه دارویی سبحان می باشد


سرمایه و سهامداران


سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 40.8 میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به 90،000  میلیون ریال افزایش پیدا کرده است.ضمنا شرکت اعلام نموده که در سال 93 برنامه افزایش سرمایه به مبلغ 000ر20 میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی را در دستور کار دارد

سهامداران عمده شرکت نیز به شرح زیر می باشند:


سهامدار/دارنده

سهم

درصد

شرکت گروه داروئی سبحان-سهامی عام-

61,352,385

68.16

شرکت سرمایه گذاری سپهر-بامسئولیت محدود-

9,076,255

10.08

شرکت سرمایه گذاری البرز-سهامی عام-

4,349,993

4.83

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی خاص-

3,024,717

3.36

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام-

2,558,247

2.84

 

EPS و DPS چند سال اخیر شرکت ایران دارو


روند سودآوری شرکت در سال های اخیر صعودی بوده است که این روند در سال 92 با جهش بسیاری خوبی همراه بوده است.برای سال جاری نیز با توجه به اختلاف نرخ فروش محصولات در سه ماهه واقعی با بودجه 9 ماه پیش بینی شده آینده و همچنین استفاده از دلار 2710 تومانی در جهت خرید مواد اولیه انتظار تعدیل عایدی سود شرکت را داریم

 


شرح

سال 1390

سال 1391

سال 1392

پیش بینی سال 1393

سود هر سهم ( ریال )

702

394

1,255

1,335

سود نقدی هر سهم ( ریال )

400

250

850

1100

درصد تقسیم سود

57

63

68

82

سرمایه ( میلیون ریال )

57,000

70,000

90,000

90,000

 

 

 

شرح

واحد

واقعی سال 92

بودجه 93

واقعی سه ماهه اول 93

پیش بینی 9 ماهه باقی مانده (توسط شرکت)

برآورد 9 ماهه آینده

برآورد تحلیلی93

تولید

کسپول

عدد

184,806,464

229,300,000

49,379,690

179,920,310

179,920,310

229,300,000

قرص

عدد

698,100,780

737,400,000

169,483,060

567,916,940

567,916,940

737,400,000

شربت

عدد

512,985

988,000

167,950

820,050

820,050

988,000

پمادوکرم و ژل

عدد

6,498,190

11,007,600

2,696,110

8,311,490

8,311,490

11,007,600

لوسیون و اسپری

عدد

1,298,497

1,280,000

345,396

934,604

934,604

1,280,000

پودر وی ام پروتئین

ساشه

3,673,590

4,530,000

955,740

3,574,260

3,574,260

4,530,000

جمع

– 

894,890,506

984,505,600

223,027,946

761,477,654

761,477,654

984,505,600

مقدارفروش

کسپول

عدد

189,743,428

226,600,000

51,716,179

174,883,821

174,883,821

226,600,000

قرص

عدد

712,687,020

727,700,000

135,419,050

592,280,950

592,280,950

727,700,000

شربت

عدد

522,894

938,000

120,779

817,221

817,221

938,000

پمادوکرم و ژل

عدد

6,501,954

10,897,600

2,375,643

8,521,957

8,521,957

10,897,600

لوسیون و اسپری

عدد

1,345,301

1,310,000

272,263

1,037,737

1,037,737

1,310,000

پودر وی ام پروتئین

ساشه

3,180,880

4,530,000

1,006,980

3,523,020

3,523,020

4,530,000

شیاف

عدد

23,010

20,000

1,700

18,300

18,300

20,000

جمع

– 

914,004,487

971,995,600

190,912,594

781,083,006

781,083,006

971,995,600

مبلغ فروش

کسپول

میلیون ر

167,479

212,585

60,300

152,285

203,911

264,211

قرص

میلیون ر

165,315

190,781

42,920

147,861

187,719

230,639

شربت

میلیون ر

4,494

9,034

1,145

7,889

7,889

9,034

پمادوکرم و ژل

میلیون ر

51,246

96,633

23,633

73,000

84,777

108,410

لوسیون و اسپری

میلیون ر

45,461

59,241

13,957

45,284

53,197

67,154

پودر وی ام پروتئین

میلیون ر

25,438

33,449

1,440

32,009

32,009

33,449

شیاف

میلیون ر

1,871

241

21

220

226

247

جمع

میلیون ر

461,304

601,964

143,416

458,548

569,728

713,144

نرخ فروش

کسپول

واحد/ریال

883

938

1166

871

1166

1166

قرص

واحد/ریال

232

262

317

250

317

317

شربت

واحد/ریال

8594

9631

9480

9653

9653

9631

پمادوکرم و ژل

واحد/ریال

7882

8867

9948

8566

9948

9948

لوسیون و اسپری

واحد/ریال

33792

45222

51263

43637

51263

51263

پودر وی ام پروتئین

واحد/ریال

7997

7384

1430

9086

9086

7384

شیاف

واحد/ریال

81312

12050

12353

12022

12353

12353

 

شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی جاری بر اساس عملکرد سه ماهه را 1335 ریال اعلام کرده است و در سه ماهه نیز 26 درصد محقق کرده است

نرخ های فروش محصولات در سه ماهه واقعی با آنچه که برای 9 ماهه باقی مانده از سال در نظر گرفته است متفاوت است.اگر نرخ های سه ماهه را برای 9 ماه بعدی در نظر بگیریم حدودا 11 میلیارد تومان به فروش شرکت اضافه می شود.(بدون تغییر در حجم تولید و فروش پیش بینی شده توسط شرکت)

شرکت جزئیاتی از مواد اولیه ارائه نکرده است و به همین دلیل نمیتوان به بررسی نرخ خرید مواد اولیه پرداخت.

 


شرح

واحد

پیش بینی سال 93 (مقدار)

پیش بینی سال 93 (مبلغ)

واقعی سه ماهه (مقدار)

واقعی سه ماهه (مبلغ)

9 ماهه(مقدار)

9 ماهه(مبلغ)

سایر

عدد

1,212,682,293

301,501

296,452,413

67,862

916,229,880

233,639

نرخ کلی(واحد/ریال)

245

229

255

 


آنچه که از جدول ارائه شده از مواد اولیه توسط شرکت می توان فهمید این است که نرخ کلی مواد اولیه در 9 ماه آتی سال از نرخ سه ماهه واقعی اول سال بیشتر در نظر گرفته شده است و شرکت از این محل می تواند بهای تمام شده خود را کاهش دهد.لیکن ما در برآورد سود 93 بهای تمام شده را بدون تغییر نسبت به آخرین پیش بینی لحاظ کرده ایم.

واردات و صادرات:

حدود 97 درصد فروش شرکت داخلی و 3 درصد نیز صادراتی ست.حدود 45 درصد از خرید مواد اولیه شرکت نیز وارداتی ست بنابراین تغییرات نرخ ارز تاثیر مهمی بر بهای تمام شده شرکت دارد

شرکت در سه ماهه اول سال 1.74 میلیون دلار واردات مواد اولیه داشته است که با نرخ دلار 2710 تومانی تسعیر شده است.این در حالی ست که نرخ تسعیر ارز در بودجه خود را 3000 تومان لحاظ کرده است.اگر شرکت در ماه های باقی مانده از سال نیز ارز کمتر از 3000 تومان دریافت نماید می تواند بهای تمام شده خود را کاهش دهد.

 

 

 


شرح

اولین پیش بینی

 سال 93

واقعی سه

ماهه اول 93

واقعی

12 ماهه 92

 منابع ارزی

 فروش صادراتی

نوع ارز

مبلغ ارزی

نرخ برابری (ریال)

مبلغ

(م.ریال)

مبلغ ارزی

نرخ برابری (ریال)

مبلغ

(م.ریال)

مبلغ ارزی

نرخ برابری

(ریال)

مبلغ

(م.ریال)

دلار

552,741

30,000

16,582

136,335

27100

3695

733,700

25,000

18,343

 مصارف ارزی

 خرید مواد اولیه

دلار

4,514,233

30,000

135,427

1,741,328

27,100

47,190

2,186,400

25,000

54,66

خرید دارائیهای ثابت

دلار

7,996

30,000

240

 

 

 

21,880

25,000

547

جمع

 

 

 

135,667

 

 

 

 

 

55,207

 

 


 

صورت سود و زیان:

 

شرح

بودجه 93

واقعی سه ماهه اول 93

برآورد سال مالی 93

فروش

601,964

143,416

713,002

بهای تمام شده کالای فروش رفته

-362,020

-84,660

-362,020

سود (زیان) ناخالص

239,944

58,756

350,982

هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی

-26,314

-7,266

-29,064

خالص سایر درآمدها (هزینه ها) عملیاتی

1,296

185

1,296

سود (زیان) عملیاتی

214,926

51,675

323,214

هزینه های مالی

-60,064

-10,858

-60,064

درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

0

0

0

خالص درآمد (هزینه) های متفرقه

132

20

132

سود (زیان) قبل از کسر مالیات

154,994

40,837

263,282

مالیات

-34,874

-9,188

-59,239

سود خالص

120,120

31,649

204,043

سرمایه

90,000

90,000

90,000

EPS

1,335

352

2,267

 

همانطور که مشاهده می کنید ایران دارو با فرض رسیدن به بودجه تولید و فروش پیش بینی شده تا پایان سال و فروش مابقی محصولات در ماه های آتی با نرخ های واقعی سه ماهه اول و با فرض عدم تغییر بهای تمام شده می تواند سود هر سهم خود را به بیش از 200 تومان هم برساند.دلیل عدم تغییر بهای تمام شده در برآورد مذکور را در بخش بهای تمام شده و واردات مواد اولیه توضیح دادیم

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*