خانه / بورس و سهام / تحلیل بنیادی “پتروشیمی خارک”

تحلیل بنیادی “پتروشیمی خارک”

پتروشیمی خارک یکی از بزرگترین واحدهای تولید کننده متانول و فرآورده های جانبی پتروشیمی می باشد .این واحد با ظرفیت اسمی تولید سالانه 660 هزار تن متانول ،115 هزار تن پروپان،120 هزار تن بوتان،70 هزار تن پنتان و 170 هزار تن گوگرد به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای پتروشیمی کشور در حال فعالیت می باشد

بیش از 60 درصد وزن مقدار تولید شرکت را متانول تشکیل می دهد.همچنین این محصول 49 درصد کل ارزش ریالی فروش شرکت را تشکیل می دهد.مقدار تولید پیش بینی شده ی متانول در پیش بینی سود سال جاری 590 هزار تن بوده است که پیش بینی می شود با توجه به پوشش 29 درصدی در سه ماهه ابتدای سال تا پایان سال جاری کل تولید پیش بینی شده را محقق کند و حتی احتمال تولید بیشتر از برنامه نیز وجود دارد

با توجه به اینکه شخارک کلیه محصولات خود را صادر می کند در صورت رفع تحریم های پتروشیمی خواهد توانست به تولید 660 هزار تنی ‏متانول در سال های آتی نیز دست یابد.شایان ذکر است شرکت قبل از تحریم ها 654 هزار تن متانول تولید می کرده است.‏بنابراین شرکت آینده خوبی خواهد داشت.

 

مقدار تولید(هزار تن)

 

ظرفیت اسمی

محصول

واقعی 92

سه ماهه اول 93

بودجه 93

پروپان

93

30

95

115

بوتان

99

33

100

120

پنتان

59

15

60

70

متانول

584

171

590

660

گوگرد

133

39

125

170

جمع

968

288

970

1135

 

بررسی فروش:


شرکت برای سال جاری پیش بینی فروش 590 هزار تن متانول داشته است که در سه ماهه اول سال 33 درصد آن را محقق کرده است و اگر با همین روند ادامه دهد می تواند به فروش 600 هزار تنی هم دست یابد.

مقدار فروش متانول در سه ماهه واقعی 197 هزار تن بوده است که دلیل فروش بیشتر از تولید وجود 55 هزار تن موجودی آماده برای فروش بوده است

مقدار فروش LPG( پروپان،بوتان و پنتان) برای 12 ماهه واقعی سال قبل 256 هزار تن بوده که این مقدار برای سال جاری 255 هزار تن پیش بینی شده است.


نوع گروه یا محصول

واحد

واقعی 12 ماهه سال 92

بودجه 93

واقعی سه ماهه اول 93

درصد پوشش

پروپان

هزارتن

86

95

28

29.47

بوتان

هزارتن

101

100

32

32

پنتان

هزارتن

69

60

16

26.67

متانول

هزارتن

545

590

197

33.39

گوگرد

هزارتن

147

125

33

26.4

جمع

 

948

970

306

31.55

 

شرکت متانول را در سال 92 به ازای هر تن 429 دلار فروخته است که این نرخ در سه ماهه اول سال جاری 351 دلار بوده است.نرخ متانول از ابتدای سال جاری افت محسوسی داشته است.شرکت برای 9 ماهه باقی مانده از سال نیز پیش بینی فروش هر تن را 351 دلار لحاظ کرده است.نرخ تسعیر دلار در سه ماهه اول سال 32439 ریال بوده است که برای 9 ماه آتی توسط شرکت 26500ریال در نظر گرفته شده است.


نوع 

محصول

واقعی سال 92

سه ماهه واقعی اول سال 93

پیش بینی 9 ماه آتی توسط شرکت

مقدار

(هزار

 تن)

نرخ متوسط فروش

مبلغ

(میلیون

 ریال)

مقدار

(هزار

 تن)

نرخ متوسط فروش

مبلغ (میلیون ریال)

مقدار

(هزار تن)

نرخ متوسط فروش

مبلغ (م ریال)

نرخ

 ریالی

 ارز

نرخ فروش هر تن (دلار)

نرخ

 ریالی

 ارز

نرخ فروش هر تن (دلار)

نرخ ریالی

ارز

نرخ

فروش

هر تن

(دلار)

پروپان

86

31,463

769

2,080,774

28

32,439

714

648,520

67

26,500

750

1,331,625

بوتان

101

31,463

769

2,443,700

32

32,439

763

792,031

68

26,500

750

1,351,500

پنتان

69

31,463

853

1,851,818

16

32,439

912

473,350

44

26,500

840

979,440

متانول

545

31,463

429

7,356,207

197

32,439

351

2,243,060

393

26,500

350

3,645,075

گوگرد

147

31,463

124

573,508

33

32,439

138

147,727

92

26,500

115

280,370

جمع

948

 

 

14,300,085

306

 

 

4,303,232

664

 

 

7,618,534


نرخ محصولات شخارک از ابتدای سال 92 تا پایان سال رشد خوبی داشتند.معمولا تقاضا برای محصولات شرکت در نیمه دوم سال افزایش می یابد که در سال های قبل نیز این روند تکرار شده است و در سه ماهه سوم و چهارم سال شاهد نرخ رشد هر یک از محصولات بوده ایم.

ابتدای سال 92 نرخ فروش متانول توسط شرکت 370 دلار بود که تا پایان سال به بیش از 500 دلار در هر تن نیز رسید.نرخ فروش پروپان و بوتان هم بیش از 750 دلار بودند که تا پایان سال به بیش از 930 دلار در هر تن هم رسیدند.


پیش بینی می شود نرخ فروش محصولات شرکت در نیمه دوم سال هم با روندی افزایشی همراه شوند.به همین دلیل در دو سناریو نرخ متانول را 380 و 400 دلار لحاظ می کنیم و مابقی محصولات را نیز نسبت به درصد رشد 350 دلاری متانول تا 380 و 400 دلار رشد می دهیم چرا که بین قیمت متانول با سایر محصولات همبستگی وجود دارد.نرخ تسعیر دلار را نیز 31000 ریال در نظر می گیریم.


حالت اول:


برای 9 ماه باقی مانده از سال  نرخ متانول را 380 دلار لحاظ کرده و نرخ مابقی محصولات را نیز به میزان درصد افزایش نرخ متانول از 350 دلار به 380 دلار رشد داده ایم.نرخ تسعیر ارز را 3100 تومان در نظر گرفته ایم.


نوع محصول

برآورد کارشناسی 9 ماهه آتی(1)

سه ماهه واقعی اول سال 93

برآورد مبلغ فروش کارشناسی 93 (1)

مقدار

 (هزار تن)

نرخ متوسط فروش

مبلغ (میلیون ریال)

مقدار

 (هزار تن)

نرخ متوسط فروش

مبلغ (میلیون ریال)

نرخ ریالی ارز

نرخ فروش

 هر تن (دلار)

نرخ ریالی ارز

نرخ فروش

 هر تن (دلار)

پروپان

67

31,000

814

1,690,678

28

32,439

714

648,520

2,339,198

بوتان

68

31,000

814

1,715,912

32

32,439

763

792,031

2,507,943

پنتان

44

31,000

912

1,243,968

16

32,439

912

473,350

1,717,318

متانول

393

31,000

380

4,629,540

197

32,439

351

2,243,060

6,872,600

گوگرد

92

31,000

125

356,500

33

32,439

138

147,727

504,227

جمع

664

 

 

9,636,598

306

 

 

4,303,232

13,939,830

 

حالت دوم:


برای 9 ماه باقی مانده از سال  نرخ متانول را 400 دلار لحاظ کرده و نرخ مابقی محصولات نیز به میزان درصد افزایش نرخ متانول از 350 دلار به 400 دلار رشد داده ایم.نرخ تسعیر ارز را 3100 تومان در نظر گرفته ایم.


محصول

برآورد کارشناسی 9 ماهه آتی(2)

سه ماهه واقعی اول سال 93

برآورد مبلغ فروش کارشناسی 93 (2)

مقدار

 (هزار تن)

نرخ متوسط فروش

مبلغ 

(م ریال)

مقدار

 (هزار تن)

نرخ متوسط فروش

مبلغ

 (مریال)

نرخ ریالی

ارز

نرخ فروش

 هر تن

(دلار)

نرخ ریالی ارز

نرخ 

فروش هر تن

 (دلار)

پروپان

67

31,000

857

1,780,197

28

32,439

714

648,520

2,428,717

بوتان

68

31,000

857

1,806,767

32

32,439

763

792,031

2,598,797

پنتان

44

31,000

960

1,309,375

16

32,439

912

473,350

1,782,724

متانول

393

31,000

400

4,873,200

197

32,439

351

2,243,060

7,116,260

گوگرد

92

31,000

131

374,816

33

32,439

138

147,727

522,543

جمع

664

 

 

10,144,354

306

 

 

4,303,232

14,447,586


 

بهای تمام شده:


عمده بهای تمام شده شرکت مربوط به مواد مستقیم مصرفی ( گاز ترش ) می باشد.شرکت در حالی نرخ خرید گاز ترش را در اولین پیش بینی سود سال جاری 13 سنت در نظر گرفته بود که در گزارش عملکرد سه ماهه آن را به 9.5 سنت کاهش داده ولی با نرخ آزاد دلار  پرداخت کرده است.شخارک همچنین نرخ تسعیر ارز برای پرداخت صورت حساب خوراک برای 9 ماه باقی مانده از سال را نرخ 2650 تومان در نظر گرفته است ولی ما در اینجا با توجه به تسعیر با نرخ آزاد در سه ماهه واقعی اول ، نرخ گاز ترش را با نرخ آزاد محاسبه کرده ایم.شایان ذکر است گاز ترش مصرفی شخارک محصول فرعی استخراج نفت در جزیره خارک می باشد


شرح 

واقعی 92

اولین پیش بینی 93

سه ماهه اول واقعی 93

مبلغ

درصد از کل

مبلغ

درصد از کل

مبلغ

درصد از کل

مواد مستقیم

3,845,479

79%

4,616,232

79%

1,110,052

72%

دستمزد مستقیم

39,407

1%

50,980

1%

14,588

1%

سربار

961,733

20%

1,190,919

20%

406,889

27%

جمع

4,846,619

100%

5,858,131

100%

1,531,529

100%

 

همانطور که مشاهده می کنید مبلغ مصرف گاز ترش در برآورد کارشناسی 93 با توضیحاتی که داده شد به 3،997،455 میلیون ریال می رسد.


شرح

واحد

واقعی سه ماهه93

بودجه 93

9 ماهه آتی

(توسط شرکت)

برآورد کارشناسی 9 ماهه آتی

برآورد کارشناسی 93

مقدار

گاز ترش

مترمکعب

359,539,001

1,339,981,497

980,442,496

980,442,496

1,339,981,497

مبلغ مصرف

میلیون ریال

1,110,052

3,578,395

2,468,343

2,887,403

3,997,455

نرخ مصرف

ریال/مترمکعب

3,087

2,670

2,517

2,945

2,983صورت سود و زیان:


شرح

بودجه 93

واقعی سه ماهه اول 93

برآورد سال مالی 93

 (1)

(2)

فروش

11,921,766

4,303,232

13,939,830

14,447,586

بهای تمام شده کالای فروش رفته

-4,820,294

-1,531,529

-5,239,354

-5,239,354

سود (زیان) ناخالص

7,101,472

2,771,703

8,700,476

9,208,231

هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی

-1,817,340

-665,037

-1,817,340

-1,817,340

خالص سایر درآمدها (هزینه ها) عملیاتی

96,149

96,149

96,149

96,149

سود (زیان) عملیاتی

5,380,281

2,202,815

6,979,285

7,487,040

هزینه های مالی

0

0

0

0

درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

520,000

192,926

520,000

520,000

خالص درآمد (هزینه) های متفرقه

150,000

49,467

150,000

150,000

سود (زیان) قبل از کسر مالیات

6,050,281

2,445,208

7,649,285

8,157,040

مالیات

-36,633

-25,384

-36,633

-36,633

سود خالص

6,013,648

2,419,824

7,612,652

8,120,407

سرمایه

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

EPS

3,007

1,210

3,806

4,060

 

همانطور که مشاهده می کنید شرکت قادر سود 300 تومانی  خود را با مفروضاتی که شرح داده شد به بیش از 400 تومان نیز افزایش دهد.برخی نکات مهم:

1-شرکت قبلا برنامه اجرای پروژه متانول 2 را داشته است که به دلیل مشکلاتی اجرای طرح به تعویق افتاد و بنا بر اعلام مسئولین اجرای پروژه به زودی شروع خواهد شد.این پروژه ظرفیت تولید متانول را بیش از 2 برابر افزایش خواهد داد که البته اثرات آن در سود سال های آتی نمایان خواهد شد.

2-      هر 10 دلار رشد در نرخ متانول سالیانه مبلغ  104 ریال و هر 10 دلار رشد در محصول LPG (پروپان،بوتان و پنتان) 72 ریال و هر 10 دلار رشد در نرخ گوگرد مبلغ 24 ریال روی EPS  شرکت تاثیر دارد

3-      به ازا هر یک سنت تغییر در نرخ گاز ترش دریافتی ،معادل 355 ریال روی مبلغ سود هر سهم سالیانه تاثیر گذار خواهد بود.

4-      پیش بینی شده که در سال جاری تعمیرات اساسی شرکت انجام و جهت انجام این کار حدودا 1 ماه در نظر گرفته شده است

پرشین تحلیل

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*