خانه / آخرین اخبار / رشد «امید به زندگی» ایرانی‌ها پس از انقلاب در رتبه ۵ دنیا + سند

رشد «امید به زندگی» ایرانی‌ها پس از انقلاب در رتبه ۵ دنیا + سند

آمارهای منتشر شده از سوی دفتر برنامه توسعه سازمان ملل نشان می دهد ایران جزو ۵ کشور نخست دنیا از نظر افزایش سن امید به زندگی از دهه ۱۹۸۰ به این سو قرار داشته است.

در آغاز دهه ۱۹۸۰ امید به زندگی در ایران ۵۴ سال بوده که این رقم در سال های پس از انقلاب ۲۰ سال افزایش یافته و در سال ۲۰۱۳ به ۷۴ سال رسیده است.

تنها در ۴ کشور کامبوج، مالدیو، بوتان و نپال میزان افزایش امید به زندگی بیشتر از ایران بوده است و ایران از این نظر میان ۱۹۵ کشور رتبه پنجم را بدست آورده است.

سن امید به زندگی در کامبوج طی سه دهه و اندی گذشته ۴۲٫۵ سال افزایش یافته که بالاترین رقم افزایش سن امید به زندگی در جهان محسوب می شود. در ابتدای دهه ۱۹۸۰ سن امید به زندگی در کامبوج ۲۹٫۴ سال بود اما این رقم در سال ۲۰۱۳ به ۷۱٫۹ سال رسیده است.

سن امید به زندگی در مالدیو نیز با افزایش ۲۵٫۶ سال مواجه شده و از ۵۲٫۳ سال در اول دهه ۱۹۸۰ به ۷۷٫۹ سال در سال ۲۰۱۳ رسیده است. همچنین سن امید به زندگی در بوتان از ۴۵ سال در اول دهه ۱۹۸۰ به ۶۸٫۳ سال در سال ۲۰۱۳ رسیده که افزایش ۲۳٫۳ ساله داشته است.

در نپال نیز سن امید به زندگی ۲۰٫۷ سال افزایش یافته و از ۴۷٫۷ سال در اول دهه ۱۹۸۰ به ۶۸٫۴ سال در سال ۲۰۱۳ رسیده است.

به گزارش تسنیم، آمارهای سازمان ملل همچنین نشان می دهد ایران در سال های انقلاب اسلامی توانسته ۶۲ کشور را از نظر سن امید به زندگی پشت سر بگذارد و به رتبه ۸۱ جهان از این نظر دست یابد. پیش از انقلاب رتبه ایران از نظر سن امید به زندگی در جهان ۱۴۳ بود اما در سال ۲۰۱۳ به جایگاه ۸۱ جهان صعود کرد.

بر اساس آمار سال ۲۰۱۳ بالاترین سن امید به زندگی در جهان ۸۳٫۶ سال است که مربوط به کشور ژاپن است. هنگ کنگ با ۸۳٫۴ سال در رتبه دوم جهان و سوئیس با ۸۲٫۶ سال در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته اند.

امید به زندگی در ۱۹۵ کشور جهان(سال)

HDI RANKCOUNTRY۱۹۸۰۱۹۸۵۱۹۹۰۲۰۰۰۲۰۰۵۲۰۰۶۲۰۰۷۲۰۰۸۲۰۰۹۲۰۱۰۲۰۱۱۲۰۱۲۲۰۱۳
..Very high human development

۷۳٫۳

۷۴٫۴

۷۵٫۴

۷۷٫۶

۷۸٫۸

۷۹٫۰

۷۹٫۲

۷۹٫۴

۷۹٫۶

۷۹٫۷

۷۹٫۹

۸۰٫۱

۸۰٫۲

..High human development

۶۶٫۱

۶۷٫۶

۶۸٫۹

۷۱٫۲

۷۲٫۹

۷۳٫۱

۷۳٫۳

۷۳٫۵

۷۳٫۷

۷۳٫۹

۷۴٫۱

۷۴٫۳

۷۴٫۵

..Medium human development

۵۶٫۹

۵۹٫۰

۶۰٫۸

۶۴٫۰

۶۵٫۶

۶۵٫۹

۶۶٫۲

۶۶٫۵

۶۶٫۸

۶۷٫۱

۶۷٫۴

۶۷٫۶

۶۷٫۹

..Low human development

۴۹٫۶

۵۱٫۲

۵۲٫۱

۵۳٫۶

۵۵٫۷

۵۷٫۳

۵۷٫۸

۵۸٫۳

۵۸٫۸

۵۸٫۲

۵۸٫۶

۵۹٫۰

۵۹٫۴

۱Norway

۷۵٫۶

۷۵٫۹

۷۶٫۵

۷۸٫۷

۷۹٫۹

۸۰٫۲

۸۰٫۴

۸۰٫۷

۸۰٫۹

۸۱٫۱

۸۱٫۲

۸۱٫۴

۸۱٫۵

۲Australia

۷۴٫۴

۷۵٫۷

۷۶٫۸

۷۹٫۶

۸۱٫۱

۸۱٫۳

۸۱٫۶

۸۱٫۸

۸۱٫۹

۸۲٫۱

۸۲٫۲

۸۲٫۴

۸۲٫۵

۳Switzerland

۷۵٫۷

۷۶٫۷

۷۷٫۶

۷۹٫۹

۸۱٫۲

۸۱٫۴

۸۱٫۶

۸۱٫۹

۸۲٫۰

۸۲٫۲

۸۲٫۳

۸۲٫۵

۸۲٫۶

۴Netherlands

۷۵٫۷

۷۶٫۵

۷۷٫۰

۷۸٫۲

۷۹٫۴

۷۹٫۷

۸۰٫۰

۸۰٫۲

۸۰٫۴

۸۰٫۶

۸۰٫۸

۸۰٫۹

۸۱٫۰

۵United States

۷۳٫۸

۷۴٫۶

۷۵٫۲

۷۶٫۸

۷۷٫۶

۷۷٫۸

۷۸٫۰

۷۸٫۲

۷۸٫۴

۷۸٫۵

۷۸٫۷

۷۸٫۸

۷۸٫۹

۶Germany

۷۳٫۰

۷۴٫۴

۷۵٫۴

۷۷٫۹

۷۹٫۲

۷۹٫۴

۷۹٫۷

۷۹٫۹

۸۰٫۱

۸۰٫۲

۸۰٫۴

۸۰٫۶

۸۰٫۷

۷New Zealand

۷۳٫۱

۷۴٫۰

۷۵٫۳

۷۸٫۲

۷۹٫۷

۷۹٫۹

۸۰٫۱

۸۰٫۳

۸۰٫۵

۸۰٫۷

۸۰٫۸

۸۱٫۰

۸۱٫۱

۸Canada

۷۵٫۰

۷۶٫۳

۷۷٫۲

۷۹٫۱

۸۰٫۱

۸۰٫۳

۸۰٫۵

۸۰٫۶

۸۰٫۸

۸۱٫۰

۸۱٫۲

۸۱٫۳

۸۱٫۵

۹Singapore

۷۲٫۰

۷۳٫۹

۷۶٫۰

۷۸٫۳

۸۰٫۲

۸۰٫۶

۸۱٫۰

۸۱٫۳

۸۱٫۶

۸۱٫۸

۸۲٫۰

۸۲٫۲

۸۲٫۳

۱۰Denmark

۷۴٫۴

۷۴٫۶

۷۵٫۰

۷۶٫۶

۷۷٫۹

۷۸٫۲

۷۸٫۴

۷۸٫۶

۷۸٫۸

۷۹٫۰

۷۹٫۱

۷۹٫۳

۷۹٫۴

۱۱Ireland

۷۲٫۵

۷۳٫۶

۷۴٫۷

۷۶٫۷

۷۸٫۶

۷۹٫۰

۷۹٫۴

۷۹٫۷

۷۹٫۹

۸۰٫۲

۸۰٫۳

۸۰٫۵

۸۰٫۷

۱۲Sweden

۷۵٫۸

۷۶٫۷

۷۷٫۵

۷۹٫۷

۸۰٫۶

۸۰٫۸

۸۱٫۰

۸۱٫۱

۸۱٫۳

۸۱٫۴

۸۱٫۶

۸۱٫۷

۸۱٫۸

۱۳Iceland

۷۶٫۶

۷۷٫۱

۷۸٫۱

۷۹٫۷

۸۱٫۰

۸۱٫۲

۸۱٫۳

۸۱٫۵

۸۱٫۶

۸۱٫۷

۸۱٫۸

۸۲٫۰

۸۲٫۱

۱۴United Kingdom

۷۳٫۵

۷۴٫۶

۷۵٫۶

۷۷٫۷

۷۹٫۰

۷۹٫۳

۷۹٫۵

۷۹٫۷

۷۹٫۹

۸۰٫۱

۸۰٫۲

۸۰٫۴

۸۰٫۵

۱۵Korea (Republic of)

۶۶٫۱

۶۸٫۹

۷۱٫۷

۷۶٫۱

۷۸٫۷

۷۹٫۲

۷۹٫۷

۸۰٫۱

۸۰٫۵

۸۰٫۸

۸۱٫۰

۸۱٫۳

۸۱٫۵

۱۵Hong Kong, China (SAR)

۷۴٫۹

۷۶٫۳

۷۷٫۵

۸۰٫۴

۸۱٫۹

۸۲٫۱

۸۲٫۳

۸۲٫۵

۸۲٫۷

۸۲٫۸

۸۳٫۰

۸۳٫۲

۸۳٫۴

۱۷Japan

۷۶٫۲

۷۷٫۸

۷۹٫۰

۸۱٫۲

۸۲٫۳

۸۲٫۵

۸۲٫۶

۸۲٫۸

۸۲٫۹

۸۳٫۱

۸۳٫۳

۸۳٫۴

۸۳٫۶

۱۸Liechtenstein

۷۳٫۶

۷۴٫۹

۷۶٫۱

۷۸٫۲

۷۸٫۹

۷۹٫۰

۷۹٫۱

۷۹٫۳

۷۹٫۴

۷۹٫۵

۷۹٫۶

۷۹٫۸

۷۹٫۹۱

۱۹Israel

۷۴٫۱

۷۵٫۲

۷۶٫۴

۷۹٫۰

۸۰٫۲

۸۰٫۵

۸۰٫۷

۸۰٫۹

۸۱٫۱

۸۱٫۳

۸۱٫۵

۸۱٫۶

۸۱٫۸

۲۰France

۷۴٫۱

۷۵٫۳

۷۶٫۶

۷۸٫۹

۸۰٫۲

۸۰٫۵

۸۰٫۷

۸۱٫۰

۸۱٫۲

۸۱٫۴

۸۱٫۵

۸۱٫۷

۸۱٫۸

۲۱Luxembourg

۷۲٫۱

۷۳٫۷

۷۵٫۲

۷۷٫۷

۷۸٫۹

۷۹٫۲

۷۹٫۴

۷۹٫۶

۷۹٫۸

۸۰٫۰

۸۰٫۲

۸۰٫۴

۸۰٫۵

۲۱Belgium

۷۳٫۲

۷۴٫۵

۷۵٫۸

۷۷٫۸

۷۸٫۹

۷۹٫۱

۷۹٫۴

۷۹٫۶

۷۹٫۸

۸۰٫۰

۸۰٫۲

۸۰٫۴

۸۰٫۵

۲۱Austria

۷۲٫۵

۷۴٫۰

۷۵٫۵

۷۸٫۱

۷۹٫۵

۷۹٫۷

۸۰٫۰

۸۰٫۲

۸۰٫۴

۸۰٫۶

۸۰٫۸

۸۱٫۰

۸۱٫۱

۲۴Finland

۷۳٫۵

۷۴٫۶

۷۵٫۲

۷۷٫۷

۷۸٫۹

۷۹٫۱

۷۹٫۴

۷۹٫۶

۷۹٫۸

۸۰٫۰

۸۰٫۲

۸۰٫۴

۸۰٫۵

۲۵Slovenia

۷۱٫۱

۷۱٫۹

۷۳٫۲

۷۵٫۹

۷۷٫۷

۷۸٫۰

۷۸٫۴

۷۸٫۷

۷۸٫۹

۷۹٫۱

۷۹٫۳

۷۹٫۴

۷۹٫۶

۲۶Italy

۷۴٫۱

۷۵٫۵

۷۶٫۹

۷۹٫۵

۸۰٫۹

۸۱٫۱

۸۱٫۴

۸۱٫۶

۸۱٫۸

۸۱٫۹

۸۲٫۱

۸۲٫۲

۸۲٫۴

۲۷Spain

۷۵٫۱

۷۶٫۴

۷۷٫۰

۷۹٫۰

۸۰٫۴

۸۰٫۷

۸۱٫۰

۸۱٫۳

۸۱٫۵

۸۱٫۷

۸۱٫۸

۸۲٫۰

۸۲٫۱

۲۸Czech Republic

۷۰٫۷

۷۱٫۰

۷۱٫۸

۷۴٫۷

۷۶٫۲

۷۶٫۴

۷۶٫۷

۷۶٫۹

۷۷٫۱

۷۷٫۳

۷۷٫۴

۷۷٫۶

۷۷٫۷

۲۹Greece

۷۳٫۷

۷۵٫۱

۷۶٫۶

۷۸٫۵

۷۹٫۴

۷۹٫۶

۷۹٫۷

۷۹٫۹

۸۰٫۱

۸۰٫۲

۸۰٫۴

۸۰٫۶

۸۰٫۸

۳۰Brunei Darussalam

۷۰٫۸

۷۲٫۲

۷۳٫۶

۷۵٫۹

۷۷٫۰

۷۷٫۲

۷۷٫۴

۷۷٫۶

۷۷٫۸

۷۸٫۰

۷۸٫۲

۷۸٫۴

۷۸٫۵

۳۱Qatar

۷۲٫۷

۷۴٫۲

۷۵٫۲

۷۶٫۷

۷۷٫۳

۷۷٫۴

۷۷٫۶

۷۷٫۷

۷۷٫۸

۷۸٫۰

۷۸٫۱

۷۸٫۲

۷۸٫۴

۳۲Cyprus

۷۴٫۸

۷۵٫۷

۷۶٫۶

۷۸٫۰

۷۸٫۶

۷۸٫۸

۷۸٫۹

۷۹٫۰

۷۹٫۲

۷۹٫۳

۷۹٫۵

۷۹٫۷

۷۹٫۸

۳۳Estonia

۶۹٫۲

۷۰٫۰

۶۹٫۴

۷۰٫۳

۷۲٫۶

۷۳٫۰

۷۳٫۴

۷۳٫۷

۷۳٫۹

۷۴٫۱

۷۴٫۲

۷۴٫۳

۷۴٫۴

۳۴Saudi Arabia

۶۳٫۰

۶۶٫۶

۶۹٫۰

۷۲٫۴

۷۳٫۷

۷۴٫۰

۷۴٫۲

۷۴٫۴

۷۴٫۶

۷۴٫۸

۷۵٫۰

۷۵٫۳

۷۵٫۵

۳۵Poland

۷۰٫۸

۷۱٫۰

۷۰٫۹

۷۳٫۷

۷۵٫۱

۷۵٫۳

۷۵٫۴

۷۵٫۶

۷۵٫۷

۷۵٫۹

۷۶٫۱

۷۶٫۲

۷۶٫۴

۳۵Lithuania

۷۰٫۵

۷۱٫۲

۷۰٫۷

۷۱٫۰

۷۱٫۵

۷۱٫۵

۷۱٫۵

۷۱٫۵

۷۱٫۵

۷۱٫۶

۷۱٫۸

۷۱٫۹

۷۲٫۱

۳۷Slovakia

۷۰٫۵

۷۰٫۸

۷۱٫۲

۷۳٫۳

۷۴٫۳

۷۴٫۵

۷۴٫۶

۷۴٫۸

۷۴٫۹

۷۵٫۰

۷۵٫۱

۷۵٫۳

۷۵٫۴

۳۷Andorra

۷۴٫۹

۷۵٫۸

۷۶٫۵

۷۸٫۹

۸۰٫۲

۸۰٫۳

۸۰٫۵

۸۰٫۶

۸۰٫۷

۸۰٫۸

۸۰٫۹

۸۱٫۱

۸۱٫۲۱

۳۹Malta

۷۳٫۰

۷۴٫۲

۷۵٫۳

۷۷٫۴

۷۸٫۳

۷۸٫۵

۷۸٫۷

۷۸٫۹

۷۹٫۱

۷۹٫۲

۷۹٫۴

۷۹٫۶

۷۹٫۸

۴۰United Arab Emirates

۶۷٫۶

۶۹٫۸

۷۱٫۵

۷۴٫۲

۷۵٫۳

۷۵٫۵

۷۵٫۸

۷۶٫۰

۷۶٫۱

۷۶٫۳

۷۶٫۵

۷۶٫۷

۷۶٫۸

۴۱Portugal

۷۱٫۳

۷۳٫۲

۷۴٫۳

۷۶٫۶

۷۸٫۰

۷۸٫۳

۷۸٫۶

۷۸٫۸

۷۹٫۱

۷۹٫۳

۷۹٫۵

۷۹٫۷

۷۹٫۹

۴۱Chile

۶۹٫۱

۷۱٫۹

۷۳٫۷

۷۶٫۹

۷۸٫۳

۷۸٫۴

۷۸٫۶

۷۸٫۷

۷۸٫۹

۷۹٫۲

۷۹٫۴

۷۹٫۷

۸۰٫۰

۴۳Hungary

۶۹٫۳

۶۹٫۲

۶۹٫۳

۷۱٫۸

۷۳٫۳

۷۳٫۵

۷۳٫۷

۷۳٫۹

۷۴٫۱

۷۴٫۲

۷۴٫۴

۷۴٫۵

۷۴٫۶

۴۴Cuba

۷۳٫۸

۷۴٫۵

۷۴٫۶

۷۶٫۷

۷۷٫۷

۷۷٫۹

۷۸٫۲

۷۸٫۴

۷۸٫۶

۷۸٫۷

۷۸٫۹

۷۹٫۱

۷۹٫۳

۴۴Bahrain

۶۹٫۵

۷۱٫۲

۷۲٫۴

۷۴٫۵

۷۵٫۴

۷۵٫۶

۷۵٫۸

۷۵٫۹

۷۶٫۱

۷۶٫۲

۷۶٫۳

۷۶٫۵

۷۶٫۶

۴۶Kuwait

۶۹٫۵

۷۱٫۰

۷۲٫۱

۷۳٫۱

۷۳٫۶

۷۳٫۶

۷۳٫۷

۷۳٫۸

۷۳٫۹

۷۴٫۰

۷۴٫۱

۷۴٫۲

۷۴٫۳

۴۷Croatia

۷۰٫۳

۷۱٫۳

۷۲٫۳

۷۴٫۸

۷۵٫۵

۷۵٫۷

۷۵٫۹

۷۶٫۱

۷۶٫۴

۷۶٫۵

۷۶٫۷

۷۶٫۹

۷۷٫۰

۴۸Latvia

۶۸٫۸

۷۰٫۰

۶۹٫۱

۶۹٫۷

۷۱٫۳

۷۱٫۴

۷۱٫۵

۷۱٫۶

۷۱٫۷

۷۱٫۸

۷۱٫۹

۷۲٫۰

۷۲٫۲

۴۹Argentina

۶۹٫۵

۷۰٫۶

۷۱٫۶

۷۳٫۸

۷۴٫۸

۷۵٫۰

۷۵٫۲

۷۵٫۴

۷۵٫۶

۷۵٫۸

۷۶٫۰

۷۶٫۱

۷۶٫۳

۵۰Uruguay

۷۰٫۳

۷۱٫۶

۷۲٫۶

۷۴٫۸

۷۵٫۹

۷۶٫۱

۷۶٫۳

۷۶٫۵

۷۶٫۶

۷۶٫۸

۷۶٫۹

۷۷٫۱

۷۷٫۲

۵۱Montenegro

۷۳٫۱

۷۳٫۸

۷۴٫۵

۷۴٫۱

۷۳٫۷

۷۳٫۸

۷۴٫۰

۷۴٫۲

۷۴٫۳

۷۴٫۵

۷۴٫۶

۷۴٫۷

۷۴٫۸

۵۱Bahamas

۶۸٫۵

۶۹٫۷

۷۰٫۷

۷۲٫۴

۷۳٫۸

۷۴٫۰

۷۴٫۲

۷۴٫۴

۷۴٫۶

۷۴٫۸

۷۴٫۹

۷۵٫۱

۷۵٫۲

۵۳Belarus

۷۰٫۲

۷۰٫۹

۷۰٫۷

۶۷٫۴

۶۸٫۵

۶۸٫۸

۶۹٫۱

۶۹٫۳

۶۹٫۵

۶۹٫۶

۶۹٫۷

۶۹٫۸

۶۹٫۹

۵۴Romania

۶۹٫۷

۶۹٫۶

۶۹٫۵

۷۰٫۵

۷۲٫۴

۷۲٫۷

۷۲٫۹

۷۳٫۱

۷۳٫۳

۷۳٫۵

۷۳٫۶

۷۳٫۷

۷۳٫۸

۵۵Libya

۶۴٫۲

۶۶٫۶

۶۸٫۵

۷۱٫۹

۷۳٫۵

۷۳٫۸

۷۴٫۰

۷۴٫۳

۷۴٫۵

۷۴٫۷

۷۴٫۹

۷۵٫۱

۷۵٫۳

۵۶Oman

۵۹٫۸

۶۳٫۹

۶۷٫۲

۷۲٫۱

۷۴٫۲

۶۵٫۴

۶۵٫۶

۶۵٫۸

۶۵٫۹

۷۵٫۷

۷۶٫۰

۷۶٫۳

۷۶٫۶

۵۷Russian Federation

۶۷٫۴

۶۸٫۵

۶۸٫۱

۶۵٫۱

۶۶٫۰

۶۶٫۴

۶۶٫۸

۶۷٫۱

۶۷٫۴

۶۷٫۶

۶۷٫۸

۶۷٫۹

۶۸٫۰

۵۸Bulgaria

۷۱٫۲

۷۱٫۳

۷۱٫۳

۷۱٫۴

۷۲٫۶

۷۲٫۷

۷۲٫۹

۷۳٫۰

۷۳٫۱

۷۳٫۲

۷۳٫۳

۷۳٫۴

۷۳٫۵

۵۹Barbados

۶۸٫۴

۶۹٫۸

۷۱٫۱

۷۳٫۱

۷۴٫۰

۷۴٫۲

۷۴٫۴

۷۴٫۵

۷۴٫۷

۷۴٫۹

۷۵٫۰

۷۵٫۲

۷۵٫۴

۶۰Palau

۵۹٫۲

۶۰٫۴

۶۲٫۳

۶۷٫۶

۶۹٫۸

۷۰٫۱

۷۰٫۵

۷۰٫۹

۷۱٫۲

۷۱٫۵

۷۱٫۸

۷۲٫۱

۷۲٫۴۱

۶۱Antigua and Barbuda

۶۸٫۹

۷۰٫۲

۷۱٫۴

۷۳٫۵

۷۴٫۵

۷۴٫۷

۷۴٫۹

۷۵٫۱

۷۵٫۳

۷۵٫۴

۷۵٫۶

۷۵٫۸

۷۶٫۰

۶۲Malaysia

۶۸٫۱

۶۹٫۵

۷۰٫۷

۷۲٫۸

۷۳٫۷

۷۳٫۸

۷۴٫۰

۷۴٫۱

۷۴٫۳

۷۴٫۵

۷۴٫۷

۷۴٫۸

۷۵٫۰

۶۳Mauritius

۶۷٫۰

۶۸٫۴

۶۹٫۴

۷۱٫۲

۷۲٫۵

۷۲٫۶

۷۲٫۷

۷۲٫۹

۷۳٫۰

۷۳٫۱

۷۳٫۳

۷۳٫۵

۷۳٫۶

۶۴Trinidad and Tobago

۶۷٫۰

۶۷٫۵

۶۸٫۰

۶۸٫۵

۶۹٫۰

۶۹٫۱

۶۹٫۲

۶۹٫۳

۶۹٫۴

۶۹٫۶

۶۹٫۷

۶۹٫۸

۶۹٫۹

۶۵Panama

۷۰٫۲

۷۱٫۷

۷۳٫۰

۷۵٫۱

۷۶٫۰

۷۶٫۱

۷۶٫۳

۷۶٫۵

۷۶٫۷

۷۶٫۹

۷۷٫۱

۷۷٫۳

۷۷٫۶

۶۵Lebanon

۶۸٫۰

۶۸٫۹

۷۰٫۲

۷۴٫۴

۷۷٫۰

۷۷٫۵

۷۸٫۰

۷۸٫۴

۷۸٫۸

۷۹٫۱

۷۹٫۴

۷۹٫۷

۸۰٫۰

۶۷Venezuela (Bolivarian Republic of)

۶۸٫۲

۶۹٫۶

۷۱٫۱

۷۲٫۴

۷۳٫۲

۷۳٫۴

۷۳٫۶

۷۳٫۸

۷۴٫۰

۷۴٫۲

۷۴٫۳

۷۴٫۵

۷۴٫۶

۶۸Costa Rica

۷۲٫۵

۷۴٫۵

۷۵٫۷

۷۷٫۷

۷۸٫۴

۷۸٫۶

۷۸٫۷

۷۸٫۹

۷۹٫۱

۷۹٫۳

۷۹٫۵

۷۹٫۷

۷۹٫۹

۶۹Turkey

۵۸٫۷

۶۱٫۷

۶۴٫۳

۷۰٫۰

۷۲٫۵

۷۲٫۹

۷۳٫۲

۷۳٫۶

۷۳٫۹

۷۴٫۳

۷۴٫۶

۷۴٫۹

۷۵٫۳

۷۰Kazakhstan

۶۵٫۱

۶۷٫۰

۶۶٫۸

۶۳٫۵

۶۵٫۲

۶۵٫۴

۶۵٫۶

۶۵٫۸

۶۶٫۰

۶۶٫۱

۶۶٫۳

۶۶٫۴

۶۶٫۵

۷۱Seychelles

۶۹٫۸

۷۰٫۹

۷۰٫۸

۷۱٫۸

۷۲٫۳

۷۲٫۳

۷۲٫۴

۷۲٫۵

۷۲٫۶

۷۲٫۷

۷۲٫۹

۷۳٫۰

۷۳٫۲

۷۱Mexico

۶۶٫۶

۶۸٫۸

۷۰٫۸

۷۴٫۴

۷۵٫۶

۷۵٫۹

۷۶٫۱

۷۶٫۴

۷۶٫۶

۷۶٫۸

۷۷٫۱

۷۷٫۳

۷۷٫۵

۷۳Sri Lanka

۶۸٫۲

۶۹٫۱

۶۹٫۵

۷۱٫۱

۷۳٫۶

۷۳٫۶

۷۳٫۶

۷۳٫۶

۷۳٫۷

۷۳٫۸

۷۳٫۹

۷۴٫۱

۷۴٫۳

۷۳Saint Kitts and Nevis

۶۵٫۰

۶۶٫۰

۶۷٫۳

۷۰٫۲

۷۱٫۷

۷۲٫۰

۷۲٫۲

۷۲٫۴

۷۲٫۷

۷۲٫۹

۷۳٫۱

۷۳٫۳

۷۳٫۶۱

۷۵Iran (Islamic Republic of)

۵۴٫۱

۵۵٫۰

۶۳٫۴

۶۹٫۶

۷۱٫۵

۷۱٫۸

۷۲٫۱

۷۲٫۴

۷۲٫۸

۷۳٫۱

۷۳٫۴

۷۳٫۷

۷۴٫۰

۷۶Azerbaijan

۶۵٫۰

۶۵٫۷

۶۴٫۹

۶۶٫۹

۶۹٫۰

۶۹٫۵

۶۹٫۸

۷۰٫۱

۷۰٫۴

۷۰٫۵

۷۰٫۶

۷۰٫۷

۷۰٫۸

۷۷Serbia

۶۹٫۹

۷۰٫۷

۷۱٫۵

۷۲٫۱

۷۲٫۸

۷۳٫۰

۷۳٫۲

۷۳٫۴

۷۳٫۵

۷۳٫۷

۷۳٫۸

۷۳٫۹

۷۴٫۱

۷۷Jordan

۶۶٫۲

۶۸٫۳

۶۹٫۹

۷۱٫۷

۷۲٫۶

۷۲٫۸

۷۲٫۹

۷۳٫۱

۷۳٫۲

۷۳٫۴

۷۳٫۵

۷۳٫۷

۷۳٫۹

۷۹Grenada

۶۶٫۶

۶۷٫۷

۶۸٫۶

۷۰٫۳

۷۱٫۵

۷۱٫۷

۷۱٫۹

۷۲٫۱

۷۲٫۲

۷۲٫۴

۷۲٫۵

۷۲٫۶

۷۲٫۸

۷۹Georgia

۶۹٫۷

۷۰٫۱

۷۰٫۳

۷۱٫۸

۷۳٫۱

۷۳٫۳

۷۳٫۵

۷۳٫۶

۷۳٫۷

۷۳٫۹

۷۴٫۰

۷۴٫۲

۷۴٫۳

۷۹Brazil

۶۲٫۷

۶۴٫۵

۶۶٫۵

۷۰٫۳

۷۱٫۷

۷۲٫۰

۷۲٫۳

۷۲٫۶

۷۲٫۸

۷۳٫۱

۷۳٫۴

۷۳٫۷

۷۳٫۹

۸۲Peru

۶۰٫۱

۶۳٫۰

۶۵٫۵

۷۰٫۵

۷۲٫۴

۷۲٫۷

۷۳٫۰

۷۳٫۳

۷۳٫۶

۷۳٫۹

۷۴٫۲

۷۴٫۵

۷۴٫۸

۸۳Ukraine

۶۹٫۳

۷۰٫۰

۶۹٫۹

۶۷٫۳

۶۷٫۷

۶۷٫۸

۶۷٫۹

۶۸٫۰

۶۸٫۱

۶۸٫۲

۶۸٫۳

۶۸٫۴

۶۸٫۵

۸۴The former Yugoslav Republic of Macedonia

۶۸٫۶

۶۹٫۸

۷۱٫۱

۷۳٫۲

۷۴٫۱

۷۴٫۲

۷۴٫۳

۷۴٫۵

۷۴٫۶

۷۴٫۷

۷۴٫۹

۷۵٫۰

۷۵٫۲

۸۴Belize

۶۹٫۶

۷۱٫۱

۷۱٫۱

۷۰٫۴

۷۲٫۰

۷۲٫۳

۷۲٫۵

۷۲٫۸

۷۳٫۰

۷۳٫۲

۷۳٫۵

۷۳٫۷

۷۳٫۹

۸۶Bosnia and Herzegovina

۷۰٫۴

۷۲٫۰

۶۷٫۲

۷۴٫۹

۷۵٫۲

۷۵٫۳

۷۵٫۵

۷۵٫۶

۷۵٫۸

۷۵٫۹

۷۶٫۱

۷۶٫۲

۷۶٫۴

۸۷Armenia

۷۰٫۹

۶۹٫۷

۶۷٫۹

۷۱٫۵

۷۳٫۵

۷۳٫۷

۷۳٫۹

۷۴٫۱

۷۴٫۲

۷۴٫۳

۷۴٫۴

۷۴٫۵

۷۴٫۶

۸۸Fiji

۶۳٫۰

۶۴٫۳

۶۵٫۵

۶۷٫۶

۶۸٫۴

۶۸٫۶

۶۸٫۷

۶۸٫۹

۶۹٫۱

۶۹٫۳

۶۹٫۴

۶۹٫۶

۶۹٫۸

۸۹Thailand

۶۴٫۲

۶۷٫۹

۷۰٫۴

۷۰٫۹

۷۲٫۴

۷۲٫۷

۷۳٫۱

۷۳٫۴

۷۳٫۶

۷۳٫۹

۷۴٫۰

۷۴٫۲

۷۴٫۴

۹۰Tunisia

۶۲٫۰

۶۵٫۸

۶۸٫۸

۷۳٫۲

۷۴٫۱

۷۴٫۳

۷۴٫۵

۷۴٫۷

۷۴٫۹

۷۵٫۱

۷۵٫۴

۷۵٫۶

۷۵٫۹

۹۱Saint Vincent and the Grenadines

۶۷٫۵

۶۹٫۱

۷۰٫۱

۷۰٫۶

۷۱٫۲

۷۱٫۵

۷۱٫۷

۷۱٫۹

۷۲٫۰

۷۲٫۲

۷۲٫۳

۷۲٫۴

۷۲٫۵

۹۱China

۶۷٫۰

۶۸٫۳

۶۹٫۵

۷۲٫۱

۷۴٫۱

۷۴٫۳

۷۴٫۴

۷۴٫۶

۷۴٫۷

۷۴٫۹

۷۵٫۰

۷۵٫۲

۷۵٫۳

۹۳Dominica

۷۰٫۶

۷۳٫۴

۷۵٫۶

۷۶٫۵

۷۶٫۹

۷۷٫۰

۷۷٫۱

۷۷٫۲

۷۷٫۳

۷۷٫۴

۷۷٫۵

۷۷٫۶

۷۷٫۷۱

۹۳Algeria

۵۸٫۲

۶۴٫۱

۶۶٫۸

۶۹٫۰

۶۹٫۹

۷۰٫۰

۷۰٫۲

۷۰٫۳

۷۰٫۵

۷۰٫۶

۷۰٫۷

۷۰٫۹

۷۱٫۰

۹۵Albania

۷۰٫۲

۷۱٫۴

۷۱٫۸

۷۴٫۲

۷۵٫۹

۷۶٫۱

۷۶٫۳

۷۶٫۴

۷۶٫۶

۷۶٫۸

۷۷٫۰

۷۷٫۲

۷۷٫۴

۹۶Jamaica

۷۰٫۵

۷۱٫۱

۷۰٫۷

۷۰٫۵

۷۱٫۵

۷۱٫۸

۷۲٫۱

۷۲٫۴

۷۲٫۶

۷۲٫۹

۷۳٫۱

۷۳٫۳

۷۳٫۵

۹۷Saint Lucia

۶۸٫۹

۷۰٫۵

۷۱٫۱

۷۱٫۵

۷۳٫۰

۷۳٫۴

۷۳٫۷

۷۴٫۰

۷۴٫۲

۷۴٫۴

۷۴٫۶

۷۴٫۷

۷۴٫۸

۹۸Ecuador

۶۲٫۹

۶۶٫۱

۶۸٫۸

۷۳٫۴

۷۴٫۶

۷۴٫۸

۷۵٫۰

۷۵٫۲

۷۵٫۴

۷۵٫۶

۷۵٫۹

۷۶٫۲

۷۶٫۵

۹۸Colombia

۶۵٫۵

۶۷٫۶

۶۸٫۳

۷۱٫۰

۷۲٫۳

۷۲٫۵

۷۲٫۸

۷۳٫۰

۷۳٫۲

۷۳٫۴

۷۳٫۶

۷۳٫۸

۷۴٫۰

۱۰۰Tonga

۶۷٫۵

۶۸٫۷

۶۹٫۶

۷۰٫۸

۷۱٫۵

۷۱٫۶

۷۱٫۸

۷۱٫۹

۷۲٫۱

۷۲٫۲

۷۲٫۴

۷۲٫۵

۷۲٫۷

۱۰۰Suriname

۶۵٫۹

۶۶٫۹

۶۷٫۴

۶۷٫۹

۶۸٫۸

۶۹٫۱

۶۹٫۴

۶۹٫۷

۷۰٫۰

۷۰٫۳

۷۰٫۶

۷۰٫۸

۷۱٫۰

۱۰۲Dominican Republic

۶۳٫۰

۶۵٫۲

۶۷٫۹

۷۰٫۶

۷۱٫۶

۷۱٫۸

۷۲٫۱

۷۲٫۳

۷۲٫۵

۷۲٫۷

۷۳٫۰

۷۳٫۲

۷۳٫۴

۱۰۳Turkmenistan

۶۱٫۰

۶۲٫۴

۶۲٫۸

۶۳٫۹

۶۴٫۴

۶۴٫۵

۶۴٫۶

۶۴٫۷

۶۴٫۹

۶۵٫۰

۶۵٫۱

۶۵٫۳

۶۵٫۵

۱۰۳Mongolia

۵۶٫۹

۵۸٫۴

۶۰٫۳

۶۲٫۹

۶۵٫۲

۶۵٫۶

۶۵٫۹

۶۶٫۳

۶۶٫۶

۶۶٫۸

۶۷٫۱

۶۷٫۳

۶۷٫۵

۱۰۳Maldives

۵۲٫۳

۵۶٫۷

۶۰٫۶

۶۹٫۳

۷۳٫۹

۷۴٫۶

۷۵٫۲

۷۵٫۸

۷۶٫۳

۷۶٫۸

۷۷٫۲

۷۷٫۶

۷۷٫۹

۱۰۶Samoa

۵۹٫۸

۶۲٫۳

۶۴٫۹

۶۹٫۳

۷۰٫۸

۷۱٫۱

۷۱٫۴

۷۱٫۷

۷۲٫۰

۷۲٫۳

۷۲٫۶

۷۲٫۹

۷۳٫۲

۱۰۷Palestine, State of

۶۲٫۸

۶۵٫۹

۶۸٫۱

۷۰٫۹

۷۱٫۸

۷۴٫۵

۷۴٫۸

۷۵٫۱

۷۵٫۴

۷۲٫۶

۷۲٫۸

۷۳٫۰

۷۳٫۲

۱۰۸Indonesia

۵۸٫۶

۶۱٫۲

۶۳٫۵

۶۷٫۳

۶۸٫۹

۶۹٫۲

۶۹٫۴

۶۹٫۷

۷۰٫۰

۷۰٫۲

۷۰٫۴

۷۰٫۶

۷۰٫۸

۱۰۹Botswana

۶۰٫۷

۶۲٫۷

۶۲٫۷

۴۸٫۷۲

۵۴٫۶۲

۵۶٫۹۲

۵۹٫۱۲

۶۱٫۰۲

۶۲٫۵۲

۶۳٫۴۲

۶۴٫۰۲

۶۴٫۲۲

۶۴٫۴۲

۱۱۰Egypt

۵۸٫۴

۶۱٫۸

۶۴٫۶

۶۸٫۶

۶۹٫۵

۶۹٫۶

۶۹٫۸

۷۰٫۰

۷۰٫۳

۷۰٫۵

۷۰٫۷

۷۰٫۹

۷۱٫۲

۱۱۱Paraguay

۶۶٫۸

۶۷٫۳

۶۸٫۰

۷۰٫۱

۷۱٫۳

۷۱٫۵

۷۱٫۷

۷۱٫۸

۷۱٫۹

۷۲٫۰

۷۲٫۱

۷۲٫۲

۷۲٫۳

۱۱۲Gabon

۵۴٫۹

۵۹٫۱

۶۱٫۴

۵۹٫۷

۶۰٫۱

۶۰٫۵

۶۰٫۹

۶۱٫۴

۶۱٫۹

۶۲٫۳

۶۲٫۷

۶۳٫۱

۶۳٫۵

۱۱۳Bolivia (Plurinational State of)

۵۲٫۰

۵۵٫۷

۵۸٫۸

۶۳٫۰

۶۴٫۷

۶۵٫۱

۶۵٫۴

۶۵٫۷

۶۶٫۰

۶۶٫۴

۶۶٫۷

۶۷٫۰

۶۷٫۳

۱۱۴Moldova (Republic of)

۶۵٫۰

۶۶٫۳

۶۷٫۶

۶۷٫۰

۶۷٫۹

۶۸٫۱

۶۸٫۲

۶۸٫۳

۶۸٫۴

۶۸٫۵

۶۸٫۷

۶۸٫۸

۶۸٫۹

۱۱۵El Salvador

۵۶٫۵

۵۹٫۶

۶۵٫۹

۶۹٫۷

۷۰٫۸

۷۱٫۰

۷۱٫۲

۷۱٫۴

۷۱٫۶

۷۱٫۹

۷۲٫۱

۷۲٫۴

۷۲٫۶

۱۱۶Uzbekistan

۶۵٫۵

۶۷٫۰

۶۶٫۸

۶۷٫۰

۶۷٫۴

۶۷٫۵

۶۷٫۵

۶۷٫۶

۶۷٫۸

۶۷٫۹

۶۸٫۰

۶۸٫۱

۶۸٫۲

۱۱۷Philippines

۶۲٫۲

۶۳٫۸

۶۵٫۲

۶۶٫۸

۶۷٫۵

۶۷٫۶

۶۷٫۷

۶۷٫۹

۶۸٫۰

۶۸٫۲

۶۸٫۴

۶۸٫۵

۶۸٫۷

۱۱۸Syrian Arab Republic

۶۵٫۸

۶۸٫۳

۷۰٫۳

۷۳٫۳

۷۴٫۶

۷۴٫۸

۷۴٫۹

۷۴٫۹

۷۴٫۸

۷۴٫۷

۷۴٫۶

۷۴٫۵

۷۴٫۶

۱۱۸South Africa

۵۶٫۹

۵۹٫۹

۶۲٫۱

۵۵٫۹

۵۱٫۷

۵۱٫۷

۵۲٫۱

۵۲٫۸

۵۳٫۶

۵۴٫۵

۵۵٫۵

۵۶٫۳

۵۶٫۹

۱۲۰Iraq

۶۰٫۰

۶۱٫۷

۶۸٫۳

۷۰٫۸

۶۹٫۴

۶۹٫۰

۶۸٫۸

۶۸٫۷

۶۸٫۶

۶۸٫۸

۶۸٫۹

۶۹٫۲

۶۹٫۴

۱۲۱Viet Nam

۶۷٫۶

۶۹٫۰

۷۰٫۶

۷۳٫۸

۷۴٫۸

۷۴٫۹

۷۵٫۱

۷۵٫۲

۷۵٫۳

۷۵٫۵

۷۵٫۶

۷۵٫۸

۷۵٫۹

۱۲۱Guyana

۶۰٫۶

۶۱٫۳

۶۲٫۰

۶۳٫۳

۶۴٫۵

۶۴٫۸

۶۵٫۰

۶۵٫۳

۶۵٫۶

۶۵٫۸

۶۶٫۰

۶۶٫۱

۶۶٫۳

۱۲۳Cape Verde

۶۰٫۳

۶۳٫۸

۶۶٫۱

۶۹٫۸

۷۲٫۱

۷۲٫۵

۷۳٫۰

۷۳٫۴

۷۳٫۷

۷۴٫۱

۷۴٫۴

۷۴٫۸

۷۵٫۱

۱۲۴Micronesia (Federated States of)

۶۵٫۲

۶۵٫۶

۶۶٫۲

۶۷٫۳

۶۸٫۰

۶۸٫۱

۶۸٫۳

۶۸٫۴

۶۸٫۵

۶۸٫۷

۶۸٫۸

۶۸٫۹

۶۹٫۰

۱۲۵Kyrgyzstan

۶۳٫۲

۶۵٫۲

۶۶٫۳

۶۶٫۲

۶۶٫۶

۶۶٫۷

۶۶٫۷

۶۶٫۸

۶۶٫۹

۶۷٫۱

۶۷٫۲

۶۷٫۴

۶۷٫۵

۱۲۵Guatemala

۵۷٫۲

۵۹٫۵

۶۲٫۲

۶۷٫۸

۶۹٫۷

۷۰٫۰

۷۰٫۲

۷۰٫۵

۷۰٫۸

۷۱٫۱

۷۱٫۴

۷۱٫۸

۷۲٫۱

۱۲۷Namibia

۵۷٫۷

۵۹٫۹

۶۱٫۳

۵۵٫۲

۵۶٫۰

۵۷٫۴

۵۸٫۹

۶۰٫۳

۶۱٫۵

۶۲٫۶

۶۳٫۴

۶۴٫۰

۶۴٫۵

۱۲۸Timor-Leste

۳۴٫۴

۴۳٫۵

۴۸٫۴

۵۹٫۵

۶۳٫۱

۶۳٫۷

۶۴٫۳

۶۴٫۸

۶۵٫۴

۶۶٫۰

۶۶٫۵

۶۷٫۰

۶۷٫۵

۱۲۹Morocco

۵۷٫۶

۶۱٫۵

۶۴٫۸

۶۸٫۲

۶۹٫۲

۶۹٫۴

۶۹٫۶

۶۹٫۸

۷۰٫۰

۷۰٫۲

۷۰٫۵

۷۰٫۷

۷۰٫۹

۱۲۹Honduras

۵۹٫۶

۶۳٫۶

۶۶٫۷

۷۰٫۵

۷۱٫۵

۷۱٫۷

۷۲٫۰

۷۲٫۲

۷۲٫۵

۷۲٫۹

۷۳٫۲

۷۳٫۵

۷۳٫۸

۱۳۱Vanuatu

۵۸٫۳

۶۰٫۹

۶۳٫۱

۶۷٫۴

۶۹٫۲

۶۹٫۵

۶۹٫۸

۷۰٫۲

۷۰٫۵

۷۰٫۸

۷۱٫۱

۷۱٫۳

۷۱٫۶

۱۳۲Nicaragua

۵۸٫۵

۶۰٫۷

۶۴٫۱

۶۹٫۷

۷۱٫۹

۷۲٫۴

۷۲٫۷

۷۳٫۱

۷۳٫۵

۷۳٫۸

۷۴٫۲

۷۴٫۵

۷۴٫۸

۱۳۳Tajikistan

۶۲٫۴

۶۳٫۴

۶۲٫۹

۶۳٫۶

۶۵٫۴

۶۵٫۸

۶۶٫۱

۶۶٫۴

۶۶٫۶

۶۶٫۸

۶۷٫۰

۶۷٫۱

۶۷٫۲

۱۳۳Kiribati

۵۵٫۹

۵۸٫۴

۶۰٫۷

۶۴٫۶

۶۶٫۳

۶۶٫۶

۶۷٫۰

۶۷٫۳

۶۷٫۶

۶۷٫۹

۶۸٫۳

۶۸٫۶

۶۸٫۹

۱۳۵India

۵۵٫۴

۵۷٫۱

۵۸٫۵

۶۲٫۱

۶۴٫۱

۶۴٫۴

۶۴٫۸

۶۵٫۱

۶۵٫۴

۶۵٫۷

۶۵٫۹

۶۶٫۲

۶۶٫۴

۱۳۶Cambodia

۲۹٫۴

۵۳٫۱

۵۴٫۹

۶۲٫۰

۶۷٫۲

۶۸٫۱

۶۹٫۰

۶۹٫۷

۷۰٫۳

۷۰٫۸

۷۱٫۲

۷۱٫۶

۷۱٫۹

۱۳۶Bhutan

۴۵٫۰

۴۸٫۷

۵۲٫۵

۶۰٫۳

۶۴٫۱

۶۴٫۷

۶۵٫۴

۶۶٫۰

۶۶٫۵

۶۷٫۰

۶۷٫۵

۶۷٫۹

۶۸٫۳

۱۳۸Ghana

۵۲٫۳

۵۴٫۱

۵۶٫۸

۵۷٫۰

۵۸٫۷

۵۹٫۲

۵۹٫۷

۶۰٫۱

۶۰٫۴

۶۰٫۶

۶۰٫۸

۶۱٫۰

۶۱٫۱

۱۳۹Lao People’s Democratic Republic

۴۹٫۰

۵۰٫۹

۵۴٫۲

۶۱٫۷

۶۴٫۶

۶۵٫۱

۶۵٫۵

۶۶٫۰

۶۶٫۵

۶۷٫۰

۶۷٫۴

۶۷٫۹

۶۸٫۳

۱۴۰Congo

۵۶٫۲

۵۶٫۷

۵۵٫۲

۵۲٫۳

۵۴٫۱

۵۴٫۷

۵۵٫۳

۵۶٫۰

۵۶٫۶

۵۷٫۲

۵۷٫۸

۵۸٫۳

۵۸٫۸

۱۴۱Zambia

۵۱٫۲

۴۸٫۳

۴۳٫۸

۴۱٫۸

۴۷٫۲

۴۸٫۶

۵۰٫۱

۵۱٫۶

۵۳٫۱

۵۴٫۵

۵۵٫۹

۵۷٫۰

۵۸٫۱

۱۴۲Sao Tome and Principe

۶۰٫۶

۶۱٫۰

۶۱٫۸

۶۳٫۳

۶۴٫۶

۶۵٫۰

۶۵٫۳

۶۵٫۵

۶۵٫۷

۶۵٫۹

۶۶٫۱

۶۶٫۲

۶۶٫۳

۱۴۲Bangladesh

۵۴٫۹

۵۷٫۴

۶۰٫۰

۶۵٫۳

۶۷٫۵

۶۷٫۹

۶۸٫۳

۶۸٫۶

۶۹٫۰

۶۹٫۴

۶۹٫۹

۷۰٫۳

۷۰٫۷

۱۴۴Equatorial Guinea

۴۳٫۰

۴۴٫۸

۴۶٫۵

۴۷٫۷

۴۸٫۸

۴۹٫۳

۴۹٫۸

۵۰٫۳

۵۰٫۹

۵۱٫۵

۵۲٫۰

۵۲٫۶

۵۳٫۱

۱۴۵Nepal

۴۷٫۷

۵۱٫۲

۵۵٫۱

۶۲٫۱

۶۴٫۸

۶۵٫۳

۶۵٫۷

۶۶٫۲

۶۶٫۷

۶۷٫۱

۶۷٫۶

۶۸٫۰

۶۸٫۴

۱۴۶Pakistan

۵۸٫۰

۵۹٫۶

۶۱٫۱

۶۳٫۹

۶۵٫۲

۷۱٫۹

۷۲٫۱

۷۲٫۳

۷۲٫۵

۶۶٫۱

۶۶٫۳

۶۶٫۴

۶۶٫۶

۱۴۷Kenya

۵۷٫۸

۵۹٫۵

۵۹٫۱

۵۲٫۹

۵۴٫۷

۵۵٫۶

۵۶٫۶

۵۷٫۶

۵۸٫۶

۵۹٫۶

۶۰٫۴

۶۱٫۱

۶۱٫۷

۱۴۸Swaziland

۵۴٫۳

۵۷٫۵

۵۹٫۵

۴۸٫۷

۴۵٫۹

۴۶٫۳

۴۶٫۸

۴۷٫۴

۴۷٫۹

۴۸٫۴

۴۸٫۷

۴۸٫۹

۴۹٫۰

۱۴۹Angola

۴۰٫۲

۴۰٫۸

۴۱٫۲

۴۵٫۲

۴۸٫۶

۴۹٫۰

۴۹٫۵

۴۹٫۹

۵۰٫۳

۵۰٫۷

۵۱٫۱

۵۱٫۵

۵۱٫۹

۱۵۰Myanmar

۵۵٫۰

۵۶٫۹

۵۸٫۷

۶۲٫۱

۶۳٫۵

۶۳٫۸

۶۴٫۰

۶۴٫۳

۶۴٫۵

۶۴٫۷

۶۴٫۸

۶۵٫۰

۶۵٫۲

۱۵۱Rwanda

۴۸٫۰

۴۹٫۴

۳۲٫۶

۴۷٫۷

۵۵٫۲

۵۷٫۰

۵۸٫۷

۶۰٫۲

۶۱٫۳

۶۲٫۳

۶۳٫۰

۶۳٫۶

۶۴٫۱

۱۵۲Nigeria

۴۵٫۶

۴۶٫۴

۴۶٫۱

۴۶٫۶

۴۸٫۷

۴۹٫۲

۴۹٫۸

۵۰٫۳

۵۰٫۸

۵۱٫۳

۵۱٫۷

۵۲٫۱

۵۲٫۵

۱۵۲Cameroon

۵۱٫۲

۵۲٫۹

۵۳٫۶

۵۲٫۰

۵۱٫۹

۵۲٫۲

۵۲٫۵

۵۲٫۹

۵۳٫۳

۵۳٫۷

۵۴٫۲

۵۴٫۶

۵۵٫۱

۱۵۴Yemen

۵۰٫۶

۵۵٫۱

۵۷٫۹

۶۰٫۴

۶۱٫۵

۶۱٫۷

۶۱٫۹

۶۲٫۱

۶۲٫۳

۶۲٫۵

۶۲٫۷

۶۲٫۹

۶۳٫۱

۱۵۵Madagascar

۴۹٫۰

۴۹٫۷

۵۱٫۰

۵۸٫۵

۶۱٫۲

۶۱٫۶

۶۲٫۱

۶۲٫۵

۶۲٫۹

۶۳٫۴

۶۳٫۸

۶۴٫۳

۶۴٫۷

۱۵۶Zimbabwe

۵۹٫۴

۶۱٫۴

۵۹٫۲

۴۴٫۰

۴۴٫۰

۴۵٫۲

۴۶٫۸

۴۸٫۹

۵۱٫۲

۵۳٫۷

۵۶٫۰

۵۸٫۱

۵۹٫۹

۱۵۷Solomon Islands

۵۸٫۸

۵۷٫۲

۵۶٫۷

۶۲٫۸

۶۵٫۵

۶۵٫۹

۶۶٫۲

۶۶٫۵

۶۶٫۸

۶۷٫۰

۶۷٫۳

۶۷٫۵

۶۷٫۷

۱۵۷Papua New Guinea

۵۲٫۸

۵۴٫۷

۵۵٫۶

۵۸٫۷

۶۰٫۶

۶۱٫۰

۶۱٫۳

۶۱٫۶

۶۱٫۸

۶۲٫۰

۶۲٫۲

۶۲٫۳

۶۲٫۴

۱۵۹Tanzania (United Republic of)

۵۰٫۵

۵۱٫۲

۵۰٫۵

۵۰٫۰

۵۳٫۹

۵۴٫۹

۵۶٫۰

۵۷٫۱

۵۸٫۲

۵۹٫۲

۶۰٫۱

۶۰٫۹

۶۱٫۵

۱۵۹Comoros

۵۲٫۰

۵۴٫۰

۵۵٫۶

۵۷٫۹

۵۹٫۱

۵۹٫۳

۵۹٫۵

۵۹٫۸

۶۰٫۰

۶۰٫۲

۶۰٫۴

۶۰٫۷

۶۰٫۹

۱۶۱Mauritania

۵۴٫۳

۵۶٫۹

۵۸٫۴

۵۹٫۷

۶۰٫۳

۶۰٫۴

۶۰٫۶

۶۰٫۷

۶۰٫۹

۶۱٫۱

۶۱٫۲

۶۱٫۴

۶۱٫۶

۱۶۲Lesotho

۵۳٫۸

۵۶٫۴

۵۹٫۴

۴۷٫۳

۴۳٫۷

۴۴٫۲

۴۵٫۰

۴۵٫۸

۴۶٫۷

۴۷٫۶

۴۸٫۳

۴۸٫۹

۴۹٫۴

۱۶۳Senegal

۴۸٫۹

۵۳٫۹

۵۷٫۲

۵۷٫۸

۶۰٫۶

۶۱٫۲

۶۱٫۸

۶۲٫۳

۶۲٫۷

۶۲٫۹

۶۳٫۱

۶۳٫۳

۶۳٫۵

۱۶۴Uganda

۴۹٫۵

۴۹٫۲

۴۷٫۵

۴۸٫۱

۵۲٫۹

۵۳٫۸

۵۴٫۷

۵۵٫۶

۵۶٫۵

۵۷٫۳

۵۸٫۰

۵۸٫۷

۵۹٫۲

۱۶۵Benin

۴۷٫۳

۵۰٫۰

۵۳٫۵

۵۵٫۳

۵۷٫۱

۵۷٫۵

۵۷٫۹

۵۸٫۳

۵۸٫۶

۵۸٫۸

۵۹٫۰

۵۹٫۲

۵۹٫۳

۱۶۶Togo

۵۲٫۳

۵۴٫۷

۵۵٫۹

۵۳٫۶

۵۴٫۲

۵۴٫۴

۵۴٫۶

۵۴٫۹

۵۵٫۲

۵۵٫۵

۵۵٫۹

۵۶٫۲

۵۶٫۵

۱۶۶Sudan

۵۴٫۲

۵۴٫۸

۵۵٫۵

۵۸٫۰

۵۹٫۹

۶۰٫۳

۶۰٫۷

۶۱٫۰

۶۱٫۳

۶۱٫۵

۶۱٫۷

۶۱٫۹

۶۲٫۱

۱۶۸Haiti

۵۰٫۸

۵۲٫۶

۵۴٫۵

۵۷٫۵

۵۹٫۳

۵۹٫۸

۶۰٫۴

۶۰٫۹

۶۱٫۴

۶۱٫۹

۶۲٫۳

۶۲٫۷

۶۳٫۱

۱۶۹Afghanistan

۴۱٫۲

۴۴٫۴

۴۸٫۶

۵۴٫۹

۵۷٫۱

۵۷٫۶

۵۸٫۱

۵۸٫۶

۵۹٫۱

۵۹٫۶

۶۰٫۱

۶۰٫۵

۶۰٫۹

۱۷۰Djibouti

۵۳٫۶

۵۵٫۵

۵۶٫۷

۵۷٫۰

۵۸٫۰

۵۸٫۴

۵۸٫۸

۵۹٫۳

۵۹٫۸

۶۰٫۳

۶۰٫۸

۶۱٫۳

۶۱٫۸

۱۷۱Côte d’Ivoire

۵۰٫۶

۵۲٫۵

۵۲٫۵

۴۶٫۴

۴۷٫۲

۴۷٫۷

۴۸٫۲

۴۸٫۸

۴۹٫۲

۴۹٫۶

۵۰٫۰

۵۰٫۴

۵۰٫۷

۱۷۲Gambia

۴۶٫۳

۵۰٫۰

۵۲٫۱

۵۵٫۱

۵۶٫۷

۵۷٫۰

۵۷٫۳

۵۷٫۶

۵۷٫۹

۵۸٫۱

۵۸٫۴

۵۸٫۶

۵۸٫۸

۱۷۳Ethiopia

۴۳٫۸

۴۴٫۶

۴۶٫۹

۵۲٫۲

۵۶٫۶

۵۷٫۶

۵۸٫۷

۵۹٫۷

۶۰٫۶

۶۱٫۵

۶۲٫۳

۶۳٫۰

۶۳٫۶

۱۷۴Malawi

۴۴٫۴

۴۶٫۱

۴۷٫۲

۴۶٫۰

۴۹٫۰

۴۹٫۹

۵۰٫۹

۵۱٫۹

۵۲٫۸

۵۳٫۵

۵۴٫۲

۵۴٫۸

۵۵٫۳

۱۷۵Liberia

۴۶٫۰

۴۷٫۳

۴۷٫۲

۵۲٫۴

۵۵٫۱

۵۶٫۲

۵۷٫۲

۵۸٫۱

۵۸٫۹

۵۹٫۵

۵۹٫۹

۶۰٫۲

۶۰٫۶

۱۷۶Mali

۳۹٫۶

۴۳٫۵

۴۶٫۵

۴۹٫۱

۵۱٫۵

۵۲٫۰

۵۲٫۵

۵۲٫۹

۵۳٫۴

۵۳٫۸

۵۴٫۲

۵۴٫۶

۵۵٫۰

۱۷۷Guinea-Bissau

۴۵٫۹

۴۷٫۳

۴۹٫۱

۵۱٫۵

۵۲٫۴

۵۲٫۶

۵۲٫۹

۵۳٫۱

۵۳٫۳

۵۳٫۶

۵۳٫۸

۵۴٫۱

۵۴٫۳

۱۷۸Mozambique

۴۲٫۹

۴۲٫۹

۴۳٫۶

۴۷٫۵

۴۷٫۹

۴۸٫۱

۴۸٫۳

۴۸٫۶

۴۸٫۹

۴۹٫۲

۴۹٫۶

۴۹٫۹

۵۰٫۳

۱۷۹Guinea

۴۱٫۳

۴۵٫۵

۵۰٫۰

۵۱٫۳

۵۲٫۸

۵۳٫۴

۵۴٫۰

۵۴٫۵

۵۵٫۰

۵۵٫۳

۵۵٫۶

۵۵٫۹

۵۶٫۱

۱۸۰Burundi

۴۷٫۳

۴۸٫۷

۴۷٫۴

۴۸٫۳

۵۰٫۰

۵۰٫۵

۵۱٫۰

۵۱٫۶

۵۲٫۱

۵۲٫۶

۵۳٫۱

۵۳٫۶

۵۴٫۱

۱۸۱Burkina Faso

۴۶٫۰

۴۹٫۳

۴۹٫۵

۵۰٫۶

۵۲٫۸

۵۳٫۲

۵۳٫۷

۵۴٫۲

۵۴٫۶

۵۵٫۱

۵۵٫۵

۵۵٫۹

۵۶٫۳

۱۸۲Eritrea

۴۳٫۳

۴۵٫۰

۴۸٫۲

۵۶٫۱

۵۸٫۷

۵۹٫۲

۵۹٫۷

۶۰٫۲

۶۰٫۸

۶۱٫۳

۶۱٫۸

۶۲٫۳

۶۲٫۹

۱۸۳Sierra Leone

۴۰٫۶

۴۰٫۳

۳۷٫۴

۳۸٫۱

۴۲٫۲

۴۲٫۹

۴۳٫۵

۴۴٫۱

۴۴٫۵

۴۴٫۸

۴۵٫۱

۴۵٫۳

۴۵٫۶

۱۸۴Chad

۴۴٫۷

۴۵٫۹

۴۶٫۴

۴۶٫۷

۴۷٫۷

۴۸٫۱

۴۸٫۵

۴۸٫۹

۴۹٫۳

۴۹٫۸

۵۰٫۳

۵۰٫۷

۵۱٫۲

۱۸۵Central African Republic

۴۸٫۷

۴۸٫۴

۴۶٫۱

۴۳٫۷

۴۵٫۰

۴۵٫۵

۴۶٫۱

۴۶٫۸

۴۷٫۴

۴۸٫۱

۴۸٫۸

۴۹٫۵

۵۰٫۲

۱۸۶Congo (Democratic Republic of the)

۴۶٫۱

۴۷٫۰

۴۷٫۵

۴۶٫۴

۴۷٫۹

۴۸٫۰

۴۸٫۲

۴۸٫۵

۴۸٫۷

۴۹٫۰

۴۹٫۳

۴۹٫۶

۵۰٫۰

۱۸۷Niger

۳۹٫۴

۴۱٫۷

۴۴٫۰

۵۰٫۷

۵۴٫۱

۵۴٫۷

۵۵٫۳

۵۵٫۹

۵۶٫۴

۵۷٫۰

۵۷٫۵

۵۷٫۹

۵۸٫۴

۱۸۸South Sudan

۳۹٫۰

۴۰٫۴

۴۳٫۵

۴۹٫۲

۵۱٫۱

۵۱٫۵

۵۱٫۹

۵۲٫۴

۵۲٫۹

۵۳٫۵

۵۴٫۱

۵۴٫۷

۵۵٫۳

۱۸۹Tuvalu

۵۵٫۹

۵۸٫۴

۶۱٫۲

۶۳٫۸

۶۵٫۲

..

..

..

..

۶۶٫۹

..

..

..

۱۹۰Somalia

۴۴٫۷

۴۶٫۲

۴۵٫۴

۵۰٫۹

۵۲٫۴

۵۲٫۷

۵۳٫۰

۵۳٫۴

۵۳٫۷

۵۴٫۰

۵۴٫۴

۵۴٫۷

۵۵٫۱

۱۹۱San Marino

۷۶٫۷

۷۷٫۷

۷۸٫۶

۸۰٫۶

۸۱٫۲

..

..

..

..

۸۱٫۷

..

..

..

۱۹۲Nauru

۷۱٫۵

۷۳٫۲

۷۵٫۱

۷۸٫۲

۷۹٫۱

..

..

..

..

۷۹٫۸

..

..

..

۱۹۳Monaco

۷۵٫۲

۷۶٫۲

۷۷٫۲

۷۹٫۸

۸۱٫۳

..

..

..

..

۸۲٫۱

..

..

..

۱۹۴Marshall Islands

۵۹٫۲

۶۰٫۴

۶۲٫۳

۶۷٫۵

۶۹٫۹

..

..

..

..

۷۱٫۸

۷۲٫۰

۷۲٫۳

۷۲٫۶

۱۹۵Korea (Democratic People’s Rep. of)

۶۶٫۲

۶۷٫۹

۶۹٫۹

۶۵٫۳

۶۸٫۵

۶۸٫۶

۶۸٫۶

۶۸٫۷

۶۸٫۹

۶۹٫۱

۶۹٫۴

۶۹٫۷

۷۰٫۰

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*