خانه / آخرین اخبار / تعرفه مکالمه تلفن قبل و بعد از همکدی

تعرفه مکالمه تلفن قبل و بعد از همکدی

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تاکید کرد که پیش از مصوبه 160 مربوط به همکدی تلفن ثابت، تعرفه هر پالس تلفن ثابت 44.7 ریال بوده و پس از همکدی نیز تعرفه همچنان 44.7 ریال است.
 فارس، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 171 مورخ 6/5/1392 درخواست اصلاح مصوبه شماره 1 جلسه شماره 160 کمیسیون در خصوص تعرفه تلفن ثابت قبل از این مصوبه را بررسی کرد.
در این جلسه مقرر شد تعرفه تلفن ثابت مندرج در مصوبات جلسه شماره 120 مورخ 27/6/1390 و مصوبه شماره 2 جلسه شماره 137 مورخ 20/1/1391 تا زمان تصویب مصوبه جلسه شماره 160 مورخ 18/1/1392 قابل اجرا و بعد از مصوبه مذکور کان لم یکن می‌شود. نرخ پالس کماکان بدون تغییر و برابر با 7/44 ریال است.
 در مصوبه 120 کمیسیون، تعرفه 51.43 برای هر پالس همکدی تعیین شده بود.
در این مصوبه آمده است که پیرو مصوبه 4 مهرماه 1389 هیئت وزیران مبنی بر تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اجرای یکسان کردن کد تلفن ثابت شهرستان‌های استان تهران و تسری آن به تمامی استان‌های کشور، نرخ یک دقیقه مکالمه شهری تلفن ثابت را مبلغ 94/22 ریال (نرخ معادل پالس 43/51 ریال) صرفاً برای محاسبه مکالمات شهری تلفن ثابت به ثابت در داخل هر استان در سطح کشور تعیین شد.
پس از آن در مصوبه 137کمیسیون، تعرفه از 43/51 به 44.7 ریال بازگشت و کاهش مدت پالس تصویب شد.
در این مصوبه آمده است که ١ -تعرفه مکالمات تلفن ثابت به ثابت شهری در استان‌هایی که در آنها طرح همکدسازی انجام نشده به ازای هر ١٢٠ ثانیه یک پالس تعیین می‌شود. ٢ -تعرفه مکالمات تلفن ثابت به ثابت شهری در استان‌هایی که در آنها طرح همکدسازی انجام شده به صورت یکنواخت در کل استان به ازای هر ١٠5 ثانیه یک پالس تعیین می‌شود. تاکید می‌شود که قیمت پالس کماکان بدون تغییر برابر 44.7 ریال خواهد بود.
بنابراین تا پیش از مصوبه اخیر جلسه 160 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (مصوبه همکدی)، از نظر کمیسیون تعرفه هر پالس 44.7 ریال بوده است و کمیسیون در مصوبه جدید شماره 171 خود بار دیگر بر این موضوع تاکید کرده است.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*