خانه / آخرین اخبار / نتایج کامل انتخابات اتاق بازرگانی تهران مشخص شد + عکس

نتایج کامل انتخابات اتاق بازرگانی تهران مشخص شد + عکس

ردیفنامنام خانوادگیشرکتگروه فعالیت انتخاباتیتعداد رایدرصد در گروهرتبه در گروه انتخاباتی
۱

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

یحییال اسحقبازرگانی۱۳۰۸% ۳۸٫۹۷۱
۲

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

محمدرضاانصاریکیسونبازرگانی۱۰۹۷% ۳۲٫۶۹۲
۳

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

مسعودخوانساریآکام تجارت صدرابازرگانی۱۰۵۵% ۳۱٫۴۴۳
۴

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

سیده فاطمهمقیمیحمل ونقل بین المللی سدید باربازرگانی۸۸۴% ۲۶٫۳۴۴
۵

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

محسنبهرامی ارض اقدسبازرگانی۸۲۷% ۲۴٫۶۴۵
۶

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

مهدیشریفی نیک نفسبازرگانی پتروشیمیبازرگانی۸۱۲% ۲۴٫۲۶
۷

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

ناصرریاحیدرمان آرابازرگانی۸۰۳% ۲۳٫۹۳۷
۸

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

فاطمهدانشوربازرگانی۷۸۱% ۲۳٫۲۷۸
۹

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

محمدامیرزادهتوسعه تجارت روناکبازرگانی۷۳۸% ۲۱٫۹۹۹
۱۰

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

اسدالهعسگراولادیصادراتی حساسبازرگانی۷۰۸% ۲۱٫۱۱۰
۱۱

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

محمدرضازهره وندیالماس نگین سبلانبازرگانی۷۰۷% ۲۱٫۰۷۱۱
۱۲

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

محمدلاهوتیبازرگانی۶۸۱% ۲۰٫۲۹۱۲
۱۳

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

سیدرضیحاجی آقامیریصادرات قالیبازرگانی۶۸۰% ۲۰٫۲۶۱۳
۱۴

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

علیسنگینیانپترو صنعت کاویان شیمیبازرگانی۶۶۰% ۱۹٫۶۷۱۴
۱۵

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

عباسآرگوننصر مبین ایرانیانبازرگانی۶۵۳% ۱۹٫۴۶۱۵
۱۶

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

فرهادفزونیحاملان سرزمین سبزبازرگانی۶۵۳% ۱۹٫۴۶۱۵
۱۷

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

محسنخلیلی عراقیبوتانصنعت۱۰۸۵% ۳۲٫۳۳۱
۱۸

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

مهدیجهانگیری کوهشاهینوآوران کالای شرقصنعت۹۸۱% ۲۹٫۲۳۲
۱۹

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

علیشمس اردکانیصنعت۹۰۳% ۲۶٫۹۱۳
۲۰

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

مهدیپورقاضیصنعت۸۴۵% ۲۵٫۱۸۴
۲۱

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

سیدمحمداتابکسیمان تهرانصنعت۸۴۲% ۲۵٫۰۹۵
۲۲

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

کورشپرویزیانگروه صنعتی پلورسبزصنعت۷۳۶% ۲۱٫۹۳۶
۲۳

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

سیدحسینسلیمیایران گچصنعت۷۱۰% ۲۱٫۱۶۷
۲۴

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

محسنمهرعلی زادهصنعت۶۸۳% ۲۰٫۳۵۸
۲۵

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

رضاپدیدارآیسکو ایرانصنعت۶۶۹% ۱۹٫۹۳۹
۲۶

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

حمیدرضاصالحی سلمیآزمایشگاههای صنایع انرژیصنعت۶۵۷% ۱۹٫۵۸۱۰
۲۷

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

محمودنجفی عرببهستان تولیدصنعت۶۴۵% ۱۹٫۲۲۱۱
۲۸

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

محمدحسینبرخوردارسام الکترونیکصنعت۶۳۸% ۱۹٫۰۱۱۲
۲۹

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

علیرضاکلاهی صمدیبیا و برو بستنیصنعت۶۳۷% ۱۸٫۹۸۱۳
۳۰

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

احمدکیمیائی اسدیکیسه بافی کیمیاالیافصنعت۶۳۶% ۱۸٫۹۵۱۴
۳۱

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

پدرامسلطانیپرسالمعدن۱۱۱۹% ۳۳٫۳۴۱
۳۲

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

فریالمستوفینوین فن آوری صنایع پارسمعدن۸۹۲% ۲۶٫۵۸۲
۳۳

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

مرتضیلطفیسیمان فارس و خوزستانمعدن۷۱۸% ۲۱٫۳۹۳
۳۴

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

سیدبهادراحرامیاننورد فولاد صنعتی وساختمانی یزدمعدن۷۰۳% ۲۰٫۹۵۴
۳۵

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

احمدصادقیانتولیدی تک ماکارونکشاورزی۹۴۳% ۲۸٫۱۱
۳۶

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

حامدواحدیبین المللی تجارت الوندکشاورزی۸۲۹% ۲۴٫۷۲
۳۷

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

کاوهزرگرانپاک تاب مرواریدکشاورزی۸۱۱% ۲۴٫۱۷۳
۳۸

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

مهدیمعصومی اصفهانیتلاونگکشاورزی۷۳۵% ۲۱٫۹۴
۳۹

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

حسنفروزان فردتولیدی صنایع غذایی کامبیزکشاورزی۷۲۹% ۲۱٫۷۲۵
۴۰

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

علیرضاخائفشرکت کشت وصنعت پرتوفدککشاورزی۷۰۲% ۲۰٫۹۲۶

به گفته انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، از میان واجدین شرأیط برأی رأی دادن در این انتخابات، ۳۳۵۵ نفر در حوزه تهران و در مجموع ۱۴ هزار و ۳۱ نفر در کل کشور در انتخابات اتاق بازرگانی مشارکت داشته‌اند.

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

همچنین، مجتبی خسرو تاج – رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی – گفته است که نتایج نهایی انتخابات بعد از بررسی اعتراضات حداکثر تا ۲۸ اسفند اعلام می‌شود.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*