هر دختری به دنبال زیبایی چهره خود است حتی دخترانی که از نظر بیشتر افراد چهره ای مناسب و زیبا دارند .

Polly Smith هم که دختری ۱۹ ساله است برای زیبایی بیشتر ابروهایش دست به عمل زیبایی پر هزینه ای زد که  مه تنها او را زشت کرد بلکه سلامتیش را هم به خطر انداخت.

  عکس دختر زیبا زیبایی اندام جراحی زیبایی ابرو جراحی زیبایی

 

عکس دختر زیبا زیبایی اندام جراحی زیبایی ابرو جراحی زیبایی

عکس دختر زیبا زیبایی اندام جراحی زیبایی ابرو جراحی زیبایی

عمل زیبایی ابرو

عکس دختر زیبا زیبایی اندام جراحی زیبایی ابرو جراحی زیبایی

عکس دختر زیبا زیبایی اندام جراحی زیبایی ابرو جراحی زیبایی