خانه / استخدام و بازار کار / استخدام ﺷﺮکت ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮتی یاﻗﻮت ﺳﺒﺰ

استخدام ﺷﺮکت ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮتی یاﻗﻮت ﺳﺒﺰ

ﺷﺮکت ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮتی یاﻗﻮت ﺳﺒﺰ ﺗﻌﺪاد دو ﻧﻔﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﯾﺎ آﻗﺎ ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر رزرواﺳﻴﻮن ﻫﺘﻠﯽو آژاﻧﺴﯽ و آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﭙﻬﺮ Wordو Excelو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از زﺑﺎﻧﻬﺎى ﻋﺮﺑﯽو اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻ د …


اشتراک گذاری این مطلب در :  


  

  

  


  


  


  

  

مشاهده جزئیات بیشتر در سامانه کاریابی ایران : http://iran-karyab.com/17898

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*