خانه / استخدام و بازار کار / استخدام بازاریاب حضوری در ﭘﺨﺶ ﻧﻮﯾﻦ ﺷﺮق

استخدام بازاریاب حضوری در ﭘﺨﺶ ﻧﻮﯾﻦ ﺷﺮق

ﭘﺨﺶ ﻧﻮﯾﻦ ﺷﺮق اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺎدر ﻓﺮوش ﺧﻮد ﺑﻪ ۶ ﻧﻔﺮ ﺑﺎزارﯾﺎب ﺣﻀﻮرى ﺧﺎﻧﻢ و آﻗﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ . مزایای استخدامی: ﺣﻘﻮق ﺛﺎﺑﺖ ، ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ و ﭘﺎداش&nbs …

مشاهده جزئیات بیشتر در سامانه کاریابی ایران : http://iran-karyab.com/18294

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*