خانه / استخدام و بازار کار / استخدام ﻧﻤﺎیندگی آب ﺳﻮرﭘﺮایز

استخدام ﻧﻤﺎیندگی آب ﺳﻮرﭘﺮایز

ﻧﻤﺎیندگی آب ﺳﻮرﭘﺮایز ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺎدر ﺧﻮد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ وﯾﺰﯾﺘﻮر و ﺑﺎزارﯾﺎب ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﯾﺎ آﻗﺎ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ واﻧﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ.  …

مشاهده جزئیات بیشتر در سامانه کاریابی ایران : http://iran-karyab.com/18306

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*