خانه / استخدام و بازار کار / استخدام جهت ﻧﻤﺎیندگی ﺑﻴﻤﻪ ایران

استخدام جهت ﻧﻤﺎیندگی ﺑﻴﻤﻪ ایران

ﻧﻤﺎیندگی ﺑﻴﻤﻪ ایران ، ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺎدر ادارى ﺧﻮد از ﺗﻌﺪادى ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ذﯾﻞ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎرى ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. شرایط استخدام:١- ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺑﻴﻤﻪ اى : ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ در زﻣﻴﻨﻪ رﺳﻴﺪﮔﯽ اﺳﻨﺎد …

مشاهده جزئیات بیشتر در سامانه کاریابی ایران : http://iran-karyab.com/18434

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*