اطلاعیه جذب نیروی قراردادی در دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی

0

«آگهی بکارگیری نیروی قراردادی»

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک برای تامین نیروی انسانی مورد نیازخود در واحدهای تحت پوشش استان طبق مفاد دستور العمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی مصوب هیئت امنا دانشگاه در نظر دارد باستناد مجوز شماره ۱۰۲۵/۲۰۹/د مورخ ۸/۴/۹۲ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع و مصوبه بند ۸ صورتجلسه مورخ ۱۰/۶/۹۲ هیئت رئیسه دانشگاه تعداد ۵۴ نفر از افراد واجد الشرایط را از طریق آزمون توانمندیهای عمومی و تخصصی و گزینش به صورت قراردادی با در نظر گرفتن شرایط مندرج در آگهی به کارگیری نماید.

ردیف محل جغرافیایی خدمت عنوان شغل تعداد مورد نیاز جنسیت شرایط احراز توضیحات
۱ مرکزآموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) خدمتگزار ۲ ۱ نفر زن/
۱ نفر مرد
دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم (حداقل معدل ۱۴ جهت داوطلبین بومی شهرستان و حداقل معدل ۱۵ جهت داوطلبین بومی استان و داوطلبین آزاد)
۱/۲ مرکزآموزشی درمانی امیرکبیر خدمتگزار ۲ ۲ نفر زن دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم (حداقل معدل ۱۴ جهت داوطلبین بومی شهرستان و حداقل معدل ۱۵ جهت داوطلبین بومی استان و داوطلبین آزاد)
۲/۲ آشپز ۱ مرد دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم (حداقل معدل ۱۳ جهت داوطلبین بومی شهرستان و حداقل معدل ۱۵ جهت داوطلبین بومی استان و داوطلبین آزاد)
۳/۲ راننده ۱ مرد دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم (حداقل معدل ۱۳ جهت داوطلبین بومی شهرستان و حداقل معدل ۱۵ جهت داوطلبین بومی استان و داوطلبین آزاد) و گواهینامه پایه یکم رانندگی
۳ شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفرش خدمتگزار ۳ ۱ نفر زن/
۲ نفر مرد
دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم (حداقل معدل ۱۴ جهت داوطلبین بومی شهرستان و حداقل معدل ۱۵ جهت داوطلبین بومی استان و داوطلبین آزاد)
۱/۴ شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمین خدمتگزار ۵ ۵ نفر مرد دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم (حداقل معدل ۱۴ جهت داوطلبین بومی شهرستان و حداقل معدل ۱۵ جهت داوطلبین بومی استان و داوطلبین آزاد)
۲/۴ تلفنچی ۱ مرد/زن دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم (حداقل معدل ۱۴ جهت داوطلبین بومی شهرستان و حداقل معدل ۱۵ جهت داوطلبین بومی استان و داوطلبین آزاد)
۳/۴ نامه رسان ۱ مرد دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم (حداقل معدل ۱۴ جهت داوطلبین بومی شهرستان و حداقل معدل ۱۵ جهت داوطلبین بومی استان و داوطلبین آزاد)
۱/۵ شبکه بهداشت و درمان شهرستان دلیجان خدمتگزار ۳ مرد دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم (حداقل معدل ۱۴ جهت داوطلبین بومی شهرستان و حداقل معدل ۱۵ جهت داوطلبین بومی استان و داوطلبین آزاد)
۲/۵ راننده ۱ مرد دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم (حداقل معدل ۱۳ جهت داوطلبین بومی شهرستان و حداقل معدل ۱۵ جهت داوطلبین بومی استان و داوطلبین آزاد) و گواهینامه پایه یکم رانندگی جهت مرکز بهداشتی درمانی روستایی غیاث آباد ( مشهد اردهال)
۱/۶ شبکه بهداشت و درمان شهرستان زرندیه تلفنچی ۱ مرد/زن دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم (حداقل معدل ۱۴ جهت داوطلبین بومی شهرستان و حداقل معدل ۱۵ جهت داوطلبین بومی استان و داوطلبین آزاد)
۲/۶ راننده ۲ مرد دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم (حداقل معدل ۱۳ جهت داوطلبین بومی شهرستان و حداقل معدل ۱۵ جهت داوطلبین بومی استان و داوطلبین آزاد) و گواهینامه پایه یکم رانندگی جهت مرکز بهداشتی درمانی رازقان و زاویه
۷ شبکه بهداشت و درمان شهرستان ساوه خدمتگزار ۲ ۲ نفر مرد دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم (حداقل معدل ۱۴ جهت داوطلبین بومی شهرستان و حداقل معدل ۱۵ جهت داوطلبین بومی استان و داوطلبین آزاد)
۱/۸ شبکه بهداشت و درمان

شهرستان شازند

خدمتگزار ۱ مرد دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم (حداقل معدل ۱۴ جهت داوطلبین بومی شهرستان و حداقل معدل ۱۵ جهت داوطلبین بومی استان و داوطلبین آزاد)
۲/۸ آشپز ۱ مرد دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم (حداقل معدل ۱۳ جهت داوطلبین بومی شهرستان و حداقل معدل ۱۵ جهت داوطلبین بومی استان و داوطلبین آزاد)
۳/۸ راننده ۲ مرد دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم (حداقل معدل ۱۳ جهت داوطلبین بومی شهرستان و حداقل معدل ۱۵ جهت داوطلبین بومی استان و داوطلبین آزاد) و گواهینامه پایه یکم رانندگی جهت مرکز بهداشتی درمانی حاجی آباد و نهرمیان
۱/۹ مرکز آموزشی درمانی طالقانی خدمتگزار ۴ ۳ نفر زن/
۱ نفر مرد
دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم (حداقل معدل ۱۴ جهت داوطلبین بومی شهرستان و حداقل معدل ۱۵ جهت داوطلبین بومی استان و داوطلبین آزاد)
۲/۹ راننده ۱ مرد دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم (حداقل معدل ۱۳ جهت داوطلبین بومی شهرستان و حداقل معدل ۱۵ جهت داوطلبین بومی استان و داوطلبین آزاد) و گواهینامه پایه یکم رانندگی
۱۰ شبکه بهداشت و درمان شهرستان کمیجان خدمتگزار ۲ مرد دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم (حداقل معدل ۱۴ جهت داوطلبین بومی شهرستان و حداقل معدل ۱۵ جهت داوطلبین بومی استان و داوطلبین آزاد)
۱/۱۱ شبکه بهداشت و درمان شهرستان محلات خدمتگزار ۶ ۲ نفر زن/
۴ نفر مرد
دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم (حداقل معدل ۱۴ جهت داوطلبین بومی شهرستان و حداقل معدل ۱۵ جهت داوطلبین بومی استان و داوطلبین آزاد)
۲/۱۱ راننده ۱ مرد دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم (حداقل معدل ۱۳ جهت داوطلبین بومی شهرستان و حداقل معدل ۱۵ جهت داوطلبین بومی استان و داوطلبین آزاد) و گواهینامه پایه یکم رانندگی جهت مرکز بهداشتی درمانی روستایی ورین
۱/۱۲ مرکز بهداشت شهرستان اراک خدمتگزار ۱ مرد دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم (حداقل معدل ۱۴ جهت داوطلبین بومی شهرستان و حداقل معدل ۱۵ جهت داوطلبین بومی استان و داوطلبین آزاد)
۲/۱۲ راننده ۲ مرد دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم (حداقل معدل ۱۳ جهت داوطلبین بومی شهرستان و حداقل معدل ۱۵ جهت داوطلبین بومی استان و داوطلبین آزاد) و گواهینامه پایه یکم رانندگی جهت مرکز بهداشتی درمانی اناج و خنداب
۱/۱۳ مرکزآموزشی درمانی حضرت ولیعصر (عج) خدمتگزار ۳ ۳ نفر زن دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم (حداقل معدل ۱۴ جهت داوطلبین بومی شهرستان و حداقل معدل ۱۵ جهت داوطلبین بومی استان و داوطلبین آزاد)
۲/۱۳ راننده ۱ مرد دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم (حداقل معدل ۱۳ جهت داوطلبین بومی شهرستان و حداقل معدل ۱۵ جهت داوطلبین بومی استان و داوطلبین آزاد) و گواهینامه پایه یکم رانندگی
۱/۱۴ شبکه بهداشت و درمان شهرستان آشتیان خدمتگزار ۱ ۱ نفر زن دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم (حداقل معدل ۱۴ جهت داوطلبین بومی شهرستان و حداقل معدل ۱۵ جهت داوطلبین بومی استان و داوطلبین آزاد)
۲/۱۴ راننده ۱ مرد دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم (حداقل معدل ۱۳ جهت داوطلبین بومی شهرستان و حداقل معدل ۱۵ جهت داوطلبین بومی استان و داوطلبین آزاد) و گواهینامه پایه یکم رانندگی جهت مرکز بهداشتی درمانی روستایی گرکان
۱۵

 

مرکز درمانی آموزشی آیت اله خوانساری خدمتگزار ۱ ۱ نفر زن دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم (حداقل معدل ۱۴ جهت داوطلبین بومی شهرستان و حداقل معدل ۱۵ جهت داوطلبین بومی استان و داوطلبین آزاد)
۱۶ شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراهان راننده ۱ مرد دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم (حداقل معدل ۱۳ جهت داوطلبین بومی شهرستان و حداقل معدل ۱۵ جهت داوطلبین بومی استان و داوطلبین آزاد) و گواهینامه پایه یکم رانندگی جهت مرکز بهداشتی درمانی کودزر
جمع ۵۴
شرایط عمومی بکارگیری

۱/۱- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی

۲/۱- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران و نداشتن تابعیت مضاعف

۳/۱- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)

۴/۱- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر

۵/۱- عدم سابقه محکومیت جزائی مؤثر

۶/۱- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانائی برای انجام کاری که بکارگیری می شود.

۷/۱- نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی بموجب آراء مراجع قانونی

۸/۱- داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت، پیمانی و قراردادی دانشگاه و سایر دستگاههای دولتی و یا بازخرید خدمت باشند.

۹/۱- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۲. شرایط اختصاصی بکارگیری

۱/۲- داشتن حداقل ۲۰ سال سن تمام و حداکثر ۲۸ سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم (تا تاریخ انتشار آگهی)

تبصره موارد ذیل به شرط ارائه تائیدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

الف) داوطلبانی که در جبهه های نبردحق علیه باطل (از تاریخ ۳۱/۶/۱۳۵۹ لغایت ۲۹/۵/۱۳۶۷) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری و یا استراحت پزشکی رزمندگان در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل

ب) افراد خانواده معظم شهدا ، آزادگان ، مفقود الاثرها و جانبازان از کار افتاده کلی که قادر به انجام کار نمی باشند شامل همسر ، پدر ، مادر ، خواهر و برادر تا میزان ۵ سال

ج) آزادگان ، فرزندان شاهد ، جانباز ۲۵% و بالاتر و آزادگانی که حداقل یکسال سابقه اسارت دارند از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

۳- مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی :

الف) تکمیل برگ الکترونیکی درخواست شغل با نهایت دقت و صحت

ب) رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۹۰۰۰۰ (نود هزار ریال) به حساب شماره ۲۱۷۷۸۶۵۳۸۶۰۰۵ (سیبا- شهید شیرودی) بنام دانشگاه علوم پزشکی اراک قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران به عنوان حق شرکت در امتحان توانمندی های عمومی و تخصصی داوطلبان استخدام (ایثارگران ۵۰ درصد مبلغ مذکور را می پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشند)

ج) یک قطعه عکس ۴*۳ که بایستی متناسب با توضیحات سایت اینترنتی دانشگاه بانضمام فیش بانکی اسکن و ارسال شود.

۲/۳- مدارک مورد نیاز پس از قبولی در مرحله اول امتحان بکارگیری :

داوطلبان قبول شده در مرحله اول آزمون بکارگیری موظف هستند مدارک ذیل را ظرف مدت حداکثر ۵ روز کاری پس از اعلام نتایج از سوی دانشگاه به همراه اصل مدارک به کارگزینی دانشگاه حضوراً ارائه و رسید دریافت نمایند . دانشگاه موظف است کلیه تصاویر مدارک را با اصل آنها مطابقت داده و برابر با اصل نماید.

اصل به همراه تصویر آخرین مدرک تحصیلی

اصل به همراه تصویر کارت ملی

اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه

اصل به همراه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)

اصل به همراه تصویر مدارک دال بر بومی بودن

اصل به همراه تصویر مدارک دال بر ایثارگری ، معلولین عادی حسب مورد از مراجع ذیربط

اصل به همراه تصویر سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت

تبصره : قبل از صدور حکم قراردادی اصالت مدرک تحصیلی ازمراجع ذیربط استعلام خواهدشد وتطبیق اولیه انجام شده دربند فوق ملاک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود.

۴.نحوه ثبت نام مقدماتی و مهلت ثبت نام:

۱/۴- متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند در فاصله زمانی ۱۵/۰۸/۹۲ لغایت ۲۵/۰۸/۹۲ جهت ثبت نام الکترونیکی به آدرس اینترنتی : www.arakmu.ac.ir مراجعه نمایند.

۲/۴- به ثبت نام ناقص و ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.

۵.زمان توزیع کارت و برگزاری آزمون :

کارت ورود به جلسه آزمون توانمندیهای عمومی از روز سه شنبه مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۲ لغایت چهارشنبه مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۲ از طریق سایت دانشگاه توزیع خواهد شد . همچنین زمان برگزاری آزمون در روز جمعه مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۲ می باشد و محل برگزاری آزمون در هنگام توزیع کارت از طریق سایت باطلاع داوطلبان خواهد رسید.

۶. مواد امتحان:

۱/۷- امتحان توانمندیهای عمومی شامل : ۱- معارف اسلامی ۲- اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی ۳- زبان و ادبیات فارسی ۴-فناوری و اطلاعات ۵-زبان انگلیسی عمومی ۶-ریاضی و آمار مقدماتی ، و سوالات بصورت چهار گزینه ای و با ضریب ۵/۰ (نیم) طراحی خواهد شد. ضمناً نیم نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.

تبصره ۱: اقلیت های دینی از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف میباشند و امتیاز آن در سایر موارد امتحان توزیع میشود.

۷. تذکرات :

۱/۷- با توجه به تخصیص سهمیه ۲۵% به اداره کل بنیاد شهید استان مرکزی و اعلام افراد واجد شرایط از طرف بنیاد چنانچه افراد دارای شرایط سهمیه ۲۵% در آزمون شرکت نمایند، امتیاز ایثارگری برای آنان قابل احتساب نخواهد بود و مشابه افراد عادی با آنان عمل می گردد.

۲/۷- از کل مجوزبکارگیری تخصیص یافته به دانشگاه، پنج ( ۵‌) درصد سهمیه استخدامی به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج ( ۲۵) درصد و آزادگان زیر یکسال اسارت وخواهران و برادران شهدا ء اختصاص می یابد، این افراد می بایست در آزمون شرکت نمایند و به شرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب نمره آزمون توانمندی های عمومی به ترتیب نمره فضلی از پنج (۵) درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود و در شرایط مساوی انتخاب آنان بر اساس اولویت های قانونی ایثارگران می باشد.

۳/۷- معلولین عادی بشرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب نمره آزمون توانمندی های عمومی به ترتیب نمره فضلی از سه ( ۳) درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود .

۴/۷ بکارگیری افراد مازاد بر سهمیه های بندهای ۲/۷ و ۳/۷ که از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت .

۵/۷ تمامی باقیمانده سهمیه جذب نیرو به داوطلبان بومی در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی جذب به ترتیب نمره فضلی اختصاص می یابد . بومی به افرادی اطلاق میشود که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند :

الف ) محل تولد داوطلب با محل جغرافیایی مورد تقاضا برای بکارگیری یکی باشد .

ب) حداقل دو مقطع تحصیلی ( ابتدایی ، راهنمایی ، و متوسطه ) را در محل جغرافیایی مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد .

ج)فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتیکه محل ۳ سال از سنوات تحصیلی آنها (اعم از ابتدایی ، راهنمایی و یا دبیرستان ) با محل مورد تقاضای استخدامی یکی باشد نیز بومی تلقی میشوند .

تبصره: بومی استان به فردی اطلاق می گردد که واجد یکی از شرایط ذیل باشد:

محل تولد وی یکی از شهرستان های استان به غیر از محل جغرافیایی شغل مورد تقاضا باشد.

دو مقطع از سه مقطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و یا متوسطه خود را در یکی از شهرستان های استان به غیر از محل جغرافیایی شغل مورد تقاضا گذرانده باشد.

فرزندان پرسنل نیروهای مسلح که محل سه سال از سنوات تحصیلی آنها در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و یا متوسطه در یکی از شهرستان های استان به غیر از محل جغرافیایی شغل مورد تقاضا باشد.

تبصره۱ : در صورتیکه ظرفیت مورد نیاز هر یک از رشته های شغلی مندرج در آگهی بکارگیری از بین متقاضیان بکارگیری بومی شهرستان تکمیل نگردد ،پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت و همچنین انتخاب افراد ذخیره از بین داوطلبان با اولویت بومی استان وسپس متقاضیان غیر بومی همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی آنان صورت می پذیرد .

۶/۷ – شرکت دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر و پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره وهمچنین مدارک معادل ممنوع می باشد .

تبصره: به مدارک تحصیلی معادل ارائه شده توسط داوطلبان استخدام ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۷/۷- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام ، امتحان و جذب محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است ، داوطلب ازانجام مراحل بعدی محروم خواهد شد .حتی در صورت صدور حکم قراردادی ،حکم مذبور لغو وبلااثر میگردد.

۸/۷- اخذ تاییدیه مدارک تحصیلی متقاضیان بکارگیری در صورت پذیرفته شدن در آزمون ( حداکثر ۲ ماه پس از اعلام نتیجه ) الزامی است .

۹/۷- کسب حد نصاب نمره لازم در آزمون توانمندی های عمومی ( ۶۰% نمره آزمون) صرفاً به منزله تایید صلاحیت عمومی (در صورت صلاحدید دانشگاه با نظر هیئت رئیسه قابل تغییر می باشد) بوده و هیچگونه حق استخدامی ایجاد نمی کند و انتخاب داوطلبان به منظور گزینش براساس اولویت نمرات آزمون توانمندی های عمومی و در مورد رشته های دارای آزمون توانمندی های تخصصی بر اساس مجموع نمره آزمون توانمندی های عمومی و تخصصی با رعایت اولویت های مقرر صورت می پذیرد.

۱۰/۷- انتخاب داوطلبان بکارگیری حد اکثر به میزان ۵/۱ برابر ظرفیت و برای رشته های دارای آزمون توانمندی های تخصصی تاسه برابرظرفیت مورد نیاز از میان افرادی که حد نصاب نمره امتحان عمومی را کسب کرده اند به ترتیب نمره فضلی مجموع نمره آزمون توانمندی های عمومی و تخصصی صورت می گیرد .

تبصره ۱: انتخاب افراد اصلی و ذخیره برای مشاغلی که فقط آزمون عمومی دارند بر اساس نمره فضلی آزمون عمومی صورت می پذیرد.

تبصره ۲: انتخاب افراد اصلی و ذخیره برای مشاغلی که دارای آزمون توانمندی های تخصصی می باشند بر اساس نمره فضلی آزمون توانمندی های تخصصی صورت می پذیرد

تبصره۳: داوطلبان رشته شغلی راننده و آشپز می بایست در آزمون توانمندی های تخصصی(آزمون عملی) و مصاحبه شرکت نمایند.

تبصره ۴: :کلیه مشاغل موجود در این آگهی (راننده و خدمتگزار و تمیزکار و …) به عنوان مشاغل کارگری تلقی شده و پذیرفته شدگان آزمون مشمول قرارداد قانون کار (تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اداری استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه ) می باشند.

۱۱/۷-انتخاب نهایی پذیرفته شدگان امتحان پس از طی مراحل گزینش صورت خواهد گرفت .

تبصره۱ : داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی در مهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند .در صورت عدم مراجعه در مهلت تعیین شده ( فهرست اسامی آنان از سوی هسته گزینش به کارگزینی دانشگاه اعلام می شود )کارگزینی دانشگاه موظف است با اعلام کتبی به آدرس اعلام شده در فرم ثبت نام به فرد متقاضی ، موضوع مراجعه وی را به هسته گزینش ظرف مهلت ۱۵ روز از تاریخ ارسال نامه تاکید نماید .در صورت عدم مراجعه ، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده و از افراد ذخیره به جای وی به گزینش معرفی خواهد شد (کلیه مکاتبات دانشگاه از طریق پست سفارشی پیشتاز صورت می پذیرد)

۱۲/۷- از پذیرفته شدگان نهایی ،تعهد محضری به مدت ۱۰ سال جهت اشتغال در محل مورد تقاضا اخذ خواهد شد .

۱۳/۷-پذیرفته شدگان موظفند حداکثر ظرف مدت یکماه بعد از اعلام نتیجه نهایی پذیرش به دانشگاه مراجعه نمایند در صورت عدم مراجعه ظرف مدت مقرر یا انصراف آنان دانشگاه می تواند نسبت به بکارگیری افراد ذخیره اقدام نماید .

۱۴/۷ استخدام پذیرفته شدگان در آزمون که مراحل قانونی را طی نموده باشند، منوط به تأیید توانمندی های جسمی، روانی ، ذهنی و حرکتی افراد توسط واحد سنجش سلامت دانشگاه می باشد.

۱۵/۷- هر گونه اطلاع رسانی در خصوص امتحان بکارگیری از طریق آدرس سایت اینترنتی دانشگاه به نشانی www.arakmu.ac.ir ، خواهد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد . لذا داوطلبان جهت دریافت هرگونه اطلاعات مربوط به تغییرات در برگزاری آزمون و یا اعلام نتایج می بایست از طریق سایت مذکور پیگیری نمایند.

۱۶/۷- با توجه به اینکه ملاک ثبت نام از متقاضیان بکارگیری تکمیل برگ درخواست شغل الکترونیکی می باشد ، لازم است در تکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده و هیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود .

۱۷د/۲ – در شرایط مساوی داوطلبین متاهل از اولویت اول و داوطلبین دارای معدل بالاتر از اولویت دوم و فرزندان پرسنل دانشگاه از اولویت سوم برخوردارند.

برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ