اطلاعیه شفاف سازی “مگسال”

0

پیرو اطلاعیه شفاف سازی شرکت کشاورزی ودامپروری مگسال درخصوص تغییرات گزارش اطلاعات وصورتهای مالی میاندوره ای شش ماهه منتهی به ۹۲،۰۶،۳۱وپیش بینی درآمد هرسهم سال مالی منتهی به ۹۲،۱۲،۲۹ بر اساس عملکرد واقعی دوره شش ماهه طبق نظر حسابرسان وتوافق با مدیریت موارد زیر به استحضار می رسد:

تغییرات گزارش میاندوره ای:

افزایش سود خالص از مبلغ ۶۴۴۶۶ میلیون ریال به ۶۷۶۷۷ میلیون ریال معادل ۴.۹۸ درصد تعدیل شامل موارد ذیل می باشد:

۱)در بخش سایر درآمد ها وهزینه های عملیاتی رقم ۳۳۸ مربوط به کمکهای بلاعوض از این سرفصل به سرفصل خالص سایر درآمد ها وهزینه های غیر عملیاتی منتقل گردید.

۲)در بخش سایر درآمد ها وهزینه های غیر عملیاتی رقم ۳۵۴۹ مربوط به کمکهای بلاعوض می باشد که مبلغ ۳۳۸ میلیون ریال از سرفصل سایر درآمدها وهزینه های منتقل شده ورقم ۳۲۱۱ میلیون ریال نیز طبق نظر حسابرسان باتوجه به اتمام تعهدات مربوط به کمکهای بلاعوض دریافتی بابت احداث پروژه آبیاری بارانی به حساب درآمد دوره منظور شده است.

تغییرات گزارش پیش بینی درآمد هرسهم:

افزایش سود خالص از مبلغ ۱۱۹۴۸۳ به ۱۳۳۷۵۵ میلیون ریال معادل ۱۱.۹۴ درصد تعدیل مثبت شامل موارد ذیل می باشد:

۱)در بخش بهای تمام شده کالای فروش رفته به علت دریافت نهاده با نرخ یارانه ای در مهرماه باعث گردید نرخ مصرف مواد پیش بینی شده جهت شش ماهه دوم مبلغ ۱۰۸۴۷ میلیون ریال هزینه مواد افزایش یافته است ومبلغ ۵۷۶ میلیون ریال کاهش بهای تمام شده به علت تعدیل مثبت ارزش منصفانه تولیدات می باشد.

۲)در بخش خالص سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی مبلغ ۶۷۶ میلیون ریال کمک بلاعوض از این سرفصل به سرفصل خالص درآمدها(هزینه های)متفرقه منتقل گردید.

۳)دربخش هزینه های مالی رقم ۶۵۷۰ میلیون ریال به رقم ۵۴۴۲ میلیون ریال طبق اصلاحات حسابرس تغییر نمود.

۴)در سر فصل خالص درآمد(هزینه های)متفرقه مبلغ ۳۵۴۹ میلیون ریال کمک بلاعوض می باشد که مبلغ ۶۷۶ میلیون ریال از سرفصل سایر درآمدها وهزینه های عملیاتی منتقل شده رقم ۲۸۷۳ میلیون ریال نیز طبق نظر حسابرسان با توجه به اتمام تعهدات مربوط به کمکهای بلاعوض دریافتی بابت احداث پروژه آبیاری بارانی به حساب درآمد دوره منظور شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ