شرایط پرداخت “وام‌ تعمیر مسکن”

0
در حال حاضر تسهیلات جعاله در یک نوبت پرداخت می شود ، مدت انجام تعهد یکماه است و تسهیلات گیرنده یک ماه بعد از انعقاد قرار جعاله ملزم به پرداخت اولین قسط می باشد.

 بانک مسکن در صورت سپرده‌گذاری اقدام به ارائه تسهیلات جعاله برای تعمیر مسکن در موارد زیر می‌کند:

تسهیلات جعاله بانک مسکن

الف) جعاله با سپرده

تعریف: جعاله عبارتست از التزام شخص (جاعل) به ادای اجرت معلوم (جعل) در مقابل عملی طبق قرارداد . طرفی که عمل را انجام می دهد عامل نامیده می شود.

با توجه به تعریف فوق در اعطای تسهیلات برای تعمیر مسکن یا تکمیل مسکن ، بانک بعنوان عامل به گیرنده تسهیلات بعنوان جاعل مبادرت به پرداخت جعاله می نماید و جاعل قسمت عمده ای از عملیات موضوع قرارداد را به نمایندگی از سوی عامل ( بانک) برعهده می گیرد.

بانک مسکن به منظور تعمیر یا تکمیل واحدهای مسکونی اقدام به پرداخت تسهیلات جعاله برای موارد زیر می نماید.

جعاله تعمیر: حفریا ترمیم چاه ، سرویس حمام و آشپزخانه ودستشویی ، ترمیم یا آسفالت پشت بام ،کاشیکاری،جابجایی درب ها وپنجره ها، لوله کشی ،سیستم گرمایش وسرمایش، تعمیرات جزیی داخل ساختمان ،رنگ ونقاشی، خریدانشعاب آب وبرق ولوله کشی آب وگاز وترمیم سیم کشی معیوب ساختمان

جعاله تکمیل: حیاط سازی ، نرده کشی ، کاشیکاری ، موزاییک کاری ، لوله کشی گاز وآب ، نصب تاسیسات سرمایش وگرمایش ،کابینت گذاری ، تکمیل زیرزمین ، حفرچاه، نصب موکت ، پارکت ، سرامیک وتغییرات داخلی ساختمان
سقف تسهیلات اعطایی با سپرده: ۵۰ میلیون ریال

نرخ سود: نرخ سود تسهیلات جعاله بامدت بازپرداخت حداکثر تا ۲ سال: ۱۴درصد
نرخ سود تسهیلات جعاله بامدت زمان بازپرداخت بیش از ۲ سال:۱۵ درصد(درصورت سپرده گذاری بیش از یکسال یک درصد تخفیف نرخ سود در نظر گرفته می شود)

مدت بازپرداخت: حداکثر ۶ سال

تسهیلات

سقف تسهیلات

حداقل مدت انتظار

ضرایب برابری

حداکثر ضریب برابری

نرخ سود

حداکثر مدت بازپرداخت

مدت بازپرداخت حداکثر۲ سال

مدت بازپرداخت بیش از ۲ سال

جعاله باسپرده

۵۰ میلیون ریال

۶ ماه

۶ ماه یک برابر

۷/۵

۱۴%

۱۵%

۶ سال

نحوه پرداخت تسهیلات جعاله: در حال حاضر تسهیلات جعاله در یک نوبت پرداخت می شود . مدت انجام تعهد: یکماه است و تسهیلات گیرنده یک ماه بعد از انعقاد قرار جعاله ملزم به پرداخت اولین قسط می باشد.

انواع وثایق:

الف- در قبال تنظیم قرارداد داخلی صرفا بر روی پلاکهای مورد ترهین بانک: (از بابت تسهیلات فروش اقساطی خرید ویا فروش اقساطی)
*میزان وثیقه دریافتی: به میزان مجموع اصل و سود تسهیلات
*ضمانت دریافتی: ضمانت دو نفر کارمند دولت یا کسبه دارای پروانه کسب معتبر و امضای تسهیلات گیرنده و ضامنین در ذیل قرارداد داخلی(ترجیحا گواهی اشتغال بکار یا جواز کسب معتبر از تسهیلات گیرنده و ضامنین اخذ گردد.)

توضیح: در تسهیلات توام در توثیق وثیقه غیر منقول ضمن تنظیم دو فقره قرارداد داخلی،صرفا یک فقره قرارداد رهنی تنظیم می شود.

ب- در قبال سپرده سرمایه گذاری بلندمدت یا سپرده کوتاه مدت ویژه:
* میزان وثیقه دریافتی: ۱۱۰ درصد مجموع اصل وسود
* ضمانت دریافتی: نیازی نیست

ج – در قبال ترهین ششدانگ وثیقه غیر منقول یا مازاد آن
* میزان وثیقه دریافتی: به میزان مجموع اصل وسود
* ضمانت دریافتی: اخذ درآمد ابرازی متقاضی

د- درقبال سپرده کوتاه مدت و حسابهای صندوق پس انداز مسکن،جوانان،صندوق ساخت ، ممتاز:
* میزان وثایق دریافتی: ۱۱۰ درصد مجموع اصل و سود تسهیلات
* ضمانت دریافتی: نیازی نیست

و- پرداخت تسهیلات تا سقف ۵۰ میلیون ریال به کارکنان دولت،با تنظیم قرارداد داخلی و ضمانت دو نفر کارمند دولت و اخذ گواهی درآمد و تعهد نامه سازمان متبوعه کارمند مبنی بر کسر اقساط ازحقوق تسهیلات گیرنده در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط توسط تسهیلات گیرنده بر روی واحدهایی که در رهن بانک قرار ندارند.

پرد اخت تسهیلات مجدد :

۱- پرد اخت تسهیلات مجدد جعاله با سپرده وبدون سپرد بدون محدودیت زمانی وبا واریز مانده بدهی جعاله قبلی بلامانع است.

۲- پردا خت تسهیلات جعاله به متقاضیانی که از تسهیلات جعاله تعمیر سایربانک ها استفاده نموده اند : در صورت تسویه تسهیلات دریافتی طبق ضوابط ومقررات، بدون مانع است .

۳- پرداخت مابه التفاوت تسهیلات جعاله ( اعم از با سپرده یا بدون سپرده یا توام) به آن دسته از متقاضیانی که قبلا از تسهیلات جعاله این بانک یا سایر بانکها بر روی پلاک مورد معرفی استفاده نموده اند بلامانع می باشد.

ارزیابی ملک مورد جعاله:

۱- نظارت مستمر برحسن انجام کار و بازرسی فنی از ملک در طول مدت انجام تعهد وهمچنین پس از انجام دوران تعهد نیزطبق قرارداد منعقد شده برعهده بانک است.

۲- کارمزد ارزیابی تسهیلات مقطوع ۰۰۰/۲۰۰ ریال می باشد.

مدارک لازم جهت اخذ تسهیلات جعاله با سپرده :

وثیقه ملکی :

۱- فرم تکمیل شده درخواست تسهیلات ( میزان تسهیلات متعلقه براساس آخرین ضوابط و مقررات حساب صندوق پس انداز مسکن محاسبه و در فرم درج می گردد. ) و صورت برآورد هزینه ساختمان همراه با کروکی و آدرس در ظهر آن .
۲- اصل و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی
۳- اصل و فتوکپی سند مالکیت
۴- گواهی درآمد متقاضی
۵- رسید مبلغ پرداختی جهت علی الحساب ارزیابی
۶- اصل و فتوکپی پایانکار ساختمانی درصورتی که همراه با تغییرات مورد نظر اضافات و تغییرات اساسی در ساختمان به عمل آید.

ب) جعاله از محل اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

سقف‌تسهیلات اعطایی از محل اوراق حق‌تقدم استفاده از تسهیلات‌مسکن: ۵۰ میلیون ریال

نرخ سود:

نرخ سود تسهیلات جعاله بامدت بازپرداخت حداکثر تا ۲ سال: ۱۴درصد
نرخ سود تسهیلات جعاله بامدت زمان بازپرداخت بیش از ۲ سال:۱۵درصد
مدت بازپرداخت :حداکثر ۵ سال

تسهیلات

سقف تسهیلات

نرخ سود

حداکثر مدت بازپرداخت

مدت بازپرداخت حداکثر۲ سال

مدت بازپرداخت بیش از ۲ سال

جعاله

۵۰ میلیون ریال

۱۴%

۱۵%

۵ سال

نحوه پرداخت تسهیلات جعاله : در حال حاضر تسهیلات جعاله در یک نوبت پرداخت می شود .

مدت انجام تعهد: یکماه است و تسهیلات گیرنده یک ماه بعد از انعقاد قرار جعاله ملزم به پرداخت اولین قسط می باشد.

وثـــائـــق:
نکته: وثائق قابل قبول جهت تسهیلات ۲۰ میلیون ریالی شامل انواع وثائق قابل قبول وفق ضوابط

جهت دریافت تسهیلات تا سقف ۵۰ میلیون ریال وثائق قابل قبول:

۱- کارکنان دولت در قبال انواع وثائق قابل قبول وفق ضوابط و مقررات جاری

۲- متقاضیانی که اسناد مالکیت ملک مورد معرفی آنها (پلاک مورد تعمیر)در رهن بانک باشد به اعتبار سند مالکیت مذکور و در قبال سفته

۳- سایر متقاضیان در قبال ترهین وثیقه غیرمنقول پلاک مورد تعمیر

انـواع وثـایق قابل قــبول:
الف- در قبال سفته:
*میزان وثیقه دریافتی: ۱۲۰ درصد مجموع اصل و سود
*ضمانت دریافتی: ضمانت یک نفر ضامن معتبر و مورد تایید شعبه(ترجیحا کارمند دولت یا کسبه دارای پروانه کسب معتبر)

ب- در قبال سپرده سرمایه گذاری بلندمدت یا سپرده کوتاه مدت ویژه:
* میزان وثیقه دریافتی: ۱۱۰ درصد مجموع اصل وسود
* ضمانت دریافتی: نیازی نیست .

ج – در قبال ترهین ششدانگ وثیقه غیر منقول یا مازاد آن:
* میزان وثیقه دریافتی: به میزان مجموع اصل وسود
* ضمانت دریافتی: اخذ درآمد ابرازی متقاضی

د- درقبال سپرده کوتاه مدت و حسابهای صندوق پس انداز مسکن،جوانان،صندوق ساخت ، ممتاز:
* میزان وثایق دریافتی: ۱۱۰ درصد مجموع اصل و سود تسهیلات
* ضمانت دریافتی: نیازی نیست

کارکنان دولت(شاغل و بازنشسته)
و- در قبال تنظیم قرارداد داخلی صرفا بر روی پلاکهای مورد ترهین بانک:(از بابت تسهیلات فروش اقساطی خرید ویا فروش اقساطی)
*میزان وثیقه دریافتی: به میزان مجموع اصل و سود تسهیلات
*ضمانت دریافتی: ضمانت دو نفر کارمند دولت یا کسبه دارای پروانه کسب معتبر و امضای تسهیلات گیرنده و ضامنین در ذیل قرارداد داخلی(ترجیحا گواهی اشتغال بکار یا جواز کسب معتبر از تسهیلات گیرنده و ضامنین اخذ گردد.)

پرداخت تسهیلات مجدد :
۱- پرد اخت تسهیلات مجدد جعاله با سپرده وبدون سپرد بدون محدودیت زمانی وبا واریز مانده بدهی جعاله قبلی بلامانع است

۲- پردا خت تسهیلات جعاله به متقاضیانی که از تسهیلات جعاله تعمیر سایربانک ها استفاده نموده اند در صورت تسویه تسهیلات دریافتی طبق ضوابط ومقررات، بدون مانع است .

۳- پرداخت مابه التفاوت تسهیلات جعاله ( اعم از با سپرده یا بدون سپرده یا توام) به آن دسته از متقاضیانی که قبلا از تسهیلات جعاله این بانک یا سایر بانکها بر روی پلاک مورد معرفی استفاده نموده اند بلامانع می باشد.

ارزیابی ملک مورد جعاله :
۱- نظارت مستمر برحسن انجام کار و بازرسی فنی از ملک در طول مدت انجام تعهد وهمچنین پس از انجام دوران تعهد نیزطبق قرارداد منعقد شده برعهده بانک است.

۲- کارمزد ارزیابی تسهیلات حداکثر ۰۰۰/۲۰۰ ریال می باشد.

خرید اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن:

متقاضیان استفاده از تسهیلات فوق می توانند اوراق گواهی حق تقدم استفاده ازتسهیلات مسکن را ازطریق شعب کارگزاری خریداری نمایند .
نکته:نقل و انتقال اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره از تاریخ ۱۵/۷/۱۳۸۹ و به بعد از طریق شرکت فرابورس ایران صورت می پذیرد.

جهت کسب اطلاع از کارگزاریهای فرابورس می توانید به سایت www.irfarabourse.com مراجعه فرمایید.

مدارک لازم :
۱- اصل وکپی پایان کار(برای کسانی که ملک انان در رهن بانک نمی باشد)
۲- افتتاح حساب قرض الحسنه
۳-اصل وکپی شناسنامه متقاضی
۴- اصل و کپی سند مالکیت
۵- گواهی درآمد متقاضی
۶- در صورتی که متقاضی قبلاً از تسهیلات با سپرده این بانک جهت خرید واحد مسکونی استفاده نموده باشد و بخواهد از تسهیلات جعاله بدون وثیقه ملکی در قبال سفته تا سقف تعیین شده استفاده نماید. علاوه بر مدارک فوق حضور یک نفر ضامن معتبر با ارائه گواهی اشتغال به کار و اصل و کپی شناسنامه در صورتی که ضامن کارمند یک سازمان دولتی باشد و یا جواز کسب در صورتیکه ضامن کاسب کار باشد الزامی است.

مشخصات واحدهای مسکونی مشمول تسهیلات بانک

سقف تسهیلات پرداختی: از ۱۰۰ تا ۲۰۰میلیون ریالی

در صورتیکه از تاریخ صدور پروانه ساختمانی ملک مورد نظر بیش از ۱۵ سال سپری نشده باشد،سقف تسهیلات اکتسابی از محل صندوق پس انداز مسکن و اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات بانک مسکن قابل پرداخت می باشد.لیکن در صورتیکه از تاریخ صدور پروانه ساختمان بیش از ۱۵ سال و حداکثر تا ۲۰سال سپری شده باشد ، سقف تسهیلات پرداختی به شرح جدول محاسبه می گردد. جدول سقف تسهیلات پرداختی

سال ساخت
تسهیلات متعلقه
۱۵
۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۶
۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۷
۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۸
۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۹
۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰
۲۰
۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰

مشخصات فنی واحدهای مسکونی مشمول تسهیلات بانک بیش از:

کیفیت مناسب ساختمان با یکی از روشها یا ارائه مدارک ذیل توسط ارزیاب بانک بررسی و تایید گردد.

الف. در مجموعه های طبقاتی، سازه ساختمان اسکلت اعم از فلزی یا بتونی باشد.

ب. در ساختمانهایی که پوشش سقف آنها تیرآهن و طاق ضربی است صرفا با اسکلت کامل و ارائه گواهی پایان کار جدید و معتبر و همچنین تکمیل فهرست کنترل کیفیت ساختمان ( چک لیست ) .

ج. ارائه نقشه و چک لیست زلزله تایید شده توسط شهرداری یا تاییدیه سازمان نظام مهندسی استان مبنی بر رعایت استاندارد ملی احداث ساختمان.

د. در واحدهای ویلائی علاوه بر پایان کار جدید ( تاییدیه شهرداری ) با ارائه یکی از مدارک (نقشه مصوب ، تاییدیه‌ مهندس ناظر یا فهرست کنترل کیفیت ساختمان )

توضیح ۱: تاکید می گردد که صرف ارائه هریک از مدارک فوق به منزله تایید کیفیت مناسب نبوده ولزوما باید صحت مدارک ارائه شده و انطباق آن باوضعیت موجود ساختمان درحدی که قابل بررسی باشد توسط ارزیاب بانک بررسی وتایید گردد.

توضیح ۲: پرداخت تسهیلات به ساختمانهای نیمه اسکلت با دیوار حمال با پوشش طاق ضربی دارای بیش از دو طبقه ( بدون احتساب زیرزمین ) و برای سقفهای تیرچه بلوک بیش از سه طبقه ( بدون احتساب زیرزمین ) مقدور نمی باشد. سایر شرایط:

۱. جهت پرداخت تسهیلات ، اخذ اصل یا تصویر پروانه ساختمانی الزامی نمی باشد و صرفا تعیین تاریخ و شماره پروانه ساختمانی از طریق پایانکار ساختمان ( اولین پایانکار صادر شده برای ساختمان که در آن به اولین پروانه ساختمانی اشاره گردیده باشد ) کافی به مقصود است . درصورتیکه فاصله زمانی تاریخ صدور اولین پروانه ساختمانی و اولین پایانکار ساختمانی بیش از حد متعارف ( ۳ سال) باشد برای تشخیص پایانکار اولیه ساختمان و به تبع آن تاریخ شروع ساخت می توان از تاریخ نصب کنتور مندرج درقبوض برق استفاده نمود و تاریخی معادل ۳ سال قبل از تاریخ نصب کنتور را به عنوان تاریخ شروع ساخت پذیرفته و ملاک عمل قرار داد .

۲. پرداخت تسهیلات تا سقف ۱۸۰ میلیون ریال به واحدهای ساخته شده توسط:شرکتهای ساختمانی وابسته به بانک به طور مثال شرکت سرمایه گذاری مسکن وشرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن ،انبوه سازان با مشارکت وزارت مسکن و شهر سازی تحت کنترل و نظارت مسکن و شهرسازی ،وزارت وسازمان مسکن وشهرسازی و شرکتهای تابعه ، شرکتهای انبوه ساز متعلق به بنیادها ،کمیته امداد ، نیروهای نظامی و انتظامی و همچنین واحدهای شهرک اکباتان وآپادانا (به دلیل داشتن استحکام لازم ، کیفیت مناسب و رعایت موارد فنی مورد نیاز جهت مقاومت در برابر زلزله در ساخت آنها) بدون در نظر گرفتن مواردبالاو تاریخ صدور پروانه ساختمانی صرفا با تکمیل فهرست کنترل کیفیت ساختمان ( چک لیست ) توسط ارزیاب بانک ،امکانپذیر می باشد.

پرداخت تسهیلات به ساختمانهایی که بدون پروانه ساختمانی ساخته شده اند و با پرداخت جریمه به شهرداری گواهی پایانکار برای آنها صادر گردیده است :

الف. در ساختمانهای ۱و۲ واحدی به هیچ وجه امکانپذیر نمی باشد.

ب. در ساختمانهاو مجتمع های دارای ۳ واحد و بیشتر با اخذ گواهی پایانکار جدید و تکمیل فهرست کنترل کیفیت ( چک لیست ) توسط ارزیاب بانک امکانپذیر می باشد.

ج. پرداخت تسهیلات به واحدهای ساختمانی که درآنها واحدهایی به صورت اضافه اشکوب بدون پروانه ساختمانی ساخته شده اند(اعم از واحدهای زیرین که با پروانه ساختمانی ساخته شده اند و واحدهای بالایی که بدون پروانه ساختمانی ساخته شده اند ) چنانچه حتی با پرداخت جریمه به شهرداری گواهی پایانکار برای آنها صادرگردیده باشد امکانپذیر نمی باشد.

توضیح : موضوع فوق الذکر درخصوص ساختمانهایی که واحدهای جدید احداثی بعد از صدور اولین پایان کار ساختمانی و بدون پروانه ساختمانی جدید ایجاد شده باشند ،صدق می کندو وساختمانهایی که تعداد واحدهای مندرج در اولین پایانکار ساختمانی آنها بیشتر از تعداد واحدهای مندرج در پروانه ساختمانی آنها می باشد وواحدهای اضافی بدون پروانه ساختمانی و همزمان با واحدهای قبلی ساخته شده و این امر مورد تائید ارزیاب بانک واقع گردیده ،مشمول بند فوق الذکر نمی باشد.

۴. پرداخت تسهیلات به ساختمانهایی که درآنها بدون پروانه ساختمانی ، پارکینگ و پیلوت به واحد مسکونی و یا یک واحد مسکونی دریک سطح و به صورت افقی به دو واحد مسکونی تبدیل گردیده است مشروط به اخذ پایانکار جدید و صورتمجلس تفکیکی و رعایت سایر مقررات ( مربوط به احداث طبق ضوابط فنی و مهندسی ذی ربط ) در سایر واحدها ( که با پروانه ساختمانی احداث گردیده اند ) امکانپذیر می باشد.

۵. پرداخت تسهیلات به ساختمانهایی که در اسناد مربوطه و گواهیهای صادره از شهرداری به عدم رعایت آیین نامه ۲۸۰۰ اشاره گردیده باشد امکانپذیر نمی باشد.

توجه:
۱. در پرداخت تسهیلات شرایط اختصاصی هر واحد باتوجه به شرایط و ضوابط، بانک ملاک تصمیم گیری در تعلق یا عدم تعلق تسهیلات خواهد بود.

۲. چنانچه متقاضی اخذ تسهیلات بانک مسکن نسبت به ارزیابی اعتراض نماید ، ارزیابی مجدد، درصورت وجود ارزیاب دیگری درهمان شهر یا با تامین ارزیاب از نزدیکترین شهر انجام خواهد گرفت.

۳. افرادی که تا پایان سال ۱۳۸۹ نسبت به افتتاح انواع حسابهای صندوق پس انداز مسکن اقدام می نمایید می توانند از امتیاز تسهیلاتی حساب خود براساس ضوابط و شرایط فوق استفاده نمایند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ