جدیدترین نرخ پژو و پراید و سایر خودرو های داخلی در بازار و کارخانه

0

ایران خودرو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

وانت باردو جدید . یورو ۴

۱۳,۲۰۰,۰۰۰

۱۲,۳۴۲,۰۰۰

وانت باردو جدید یورو ۴ . دوگانه سوز

۱۴,۵۰۰,۰۰۰

۱۴,۲۹۲,۰۰۰

پژو روآ سال سفارشی

۱۷,۵۰۰,۰۰۰

پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

سمند SE

۲۵,۱۰۰,۰۰۰

۲۰,۶۲۰,۰۰۰

سمند LX دوگانه سوز

۲۹,۲۰۰,۰۰۰

۲۶,۸۵۰,۰۰۰

سمند LX

۲۶,۵۰۰,۰۰۰

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

سمند LX یورو ۴

۲۸,۳۰۰,۰۰۰

۲۶,۶۶۷,۰۰۰

سمند سورن MUX

۳۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۶,۸۵۰,۰۰۰

سمند سورن MUX با رینگ معمولی

۲۹,۴۰۰,۰۰۰

۲۶,۵۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX

۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۰,۵۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX با رینگ معمولی

۳۱,۳۰۰,۰۰۰

۲۸,۵۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX با تریم بژ

۳۵,۵۰۰,۰۰۰

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX با موتور EF7

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

سمند EF7 یورو ۴

۲۸,۷۰۰,۰۰۰

۲۷,۹۴۷,۰۰۰

سمند EF7 دوگانه سوز

۲۹,۲۰۰,۰۰۰

۲۷,۶۹۰,۰۰۰

سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴

۳۰,۷۰۰,۰۰۰

۲۹,۳۵۷,۰۰۰

سمند سریر

پژو GLX 405 یورو ۴

۲۷,۴۰۰,۰۰۰

۲۵,۷۷۵,۰۰۰

پژو GLX 405 دوگانه سوز

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۶,۶۶۰,۰۰۰

پژو SLX 405 موتور TU5

۲۹,۹۰۰,۰۰۰

۲۶,۱۱۵,۰۰۰

پژو SLX 405 استاندارد یورو ۲

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۳,۱۱۰,۰۰۰

پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز

۳۸,۲۰۰,۰۰۰

۳۱,۲۸۵,۰۰۰

پژو پارس سال یورو ۴

۳۵,۵۰۰,۰۰۰

۲۹,۹۷۵,۰۰۰

پژو پارس سال

۳۴,۷۰۰,۰۰۰

پژو پارس LX یورو ۴

۳۹,۶۰۰,۰۰۰

۳۳,۶۰۵,۰۰۰

پژو پارس ELX

۴۳,۲۰۰,۰۰۰

پژو پارس ELX آپشن جدید

۴۴,۷۰۰,۰۰۰

پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ . تیپ ۲

۳۶,۸۰۰,۰۰۰

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ . تیپ ۵

۳۷,۸۰۰,۰۰۰

۳۴,۴۹۲,۰۰۰

پژو ۲۰۶ . تیپ ۶

۴۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9

۵۰,۵۰۰,۰۰۰

۳۹,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ

۳۷,۳۰۰,۰۰۰

۳۴,۹۹۷,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ

۳۶,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2

۳۸,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

۵۴,۰۰۰,۰۰۰

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده ای

۴۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۸,۵۰۰,۰۰۰

رانا EL . TU5

۳۰,۳۰۰,۰۰۰

۲۹,۵۰۰,۰۰۰

رانا LX . TU5

۳۱,۲۰۰,۰۰۰

۳۰,۲۳۲,۰۰۰

تندر E1

۳۳,۲۰۰,۰۰۰

۳۱,۵۵۰,۰۰۰

رنو تندر E2

۳۶,۸۰۰,۰۰۰

رنو تندر E2 دوگانه سوز

۳۹,۵۰۰,۰۰۰

رنو تندر اتوماتیک E2

۴۴,۸۰۰,۰۰۰

۴۵,۶۵۱,۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵

۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵

۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸

۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۱,۳۴۴,۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸

۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۵,۲۸۸,۰۰۰

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰

سایپا

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

پراید ۱۳۲ LE

۱۸,۰۰۰,۰۰۰

پراید ۱۳۲ EX

۱۸,۴۰۰,۰۰۰

پراید ۱۳۲ SE

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

پراید ۱۳۲ SX

۱۷,۶۰۰,۰۰۰

۱۵,۰۸۲,۰۰۰

پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز

۱۹,۸۰۰,۰۰۰

پراید ۱۳۲ SL

۱۶,۷۰۰,۰۰۰

۱۴,۵۹۱,۰۰۰

پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

پراید ۱۴۱ EX

۱۷,۵۰۰,۰۰۰

پراید ۱۴۱ SX

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۴,۲۱۳,۰۰۰

پراید ۱۴۱ SL

۱۳,۷۲۰,۰۰۰

پراید ۱۱۱ SE

۱۹,۲۰۰,۰۰۰

پراید ۱۱۱ EX

۱۸,۸۰۰,۰۰۰

پراید ۱۱۱ LE

۱۸,۶۰۰,۰۰۰

پراید ۱۱۱ SX

۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۵,۲۶۸,۰۰۰

پراید ۱۱۱ SL

۱۷,۴۰۰,۰۰۰

۱۴,۷۷۶,۰۰۰

پراید SL 131

۱۶,۶۰۰,۰۰۰

۱۴,۴۷۴,۰۰۰

پراید SL 131 گازسوز

۱۸,۲۰۰,۰۰۰

پراید SX 131

۱۷,۸۰۰,۰۰۰

۱۴,۹۶۷,۰۰۰

پراید SE 131

۱۸,۲۰۰,۰۰۰

پراید LE 131 گازسوز

۱۹,۴۰۰,۰۰۰

۱۶,۷۷۴,۰۰۰

پراید LE 131

۱۷,۶۰۰,۰۰۰

پراید EX 131

۱۸,۱۰۰,۰۰۰

۱۵,۷۶۷,۰۰۰

پراید EX 131 گازسوز

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۷,۲۶۷,۰۰۰

پراید TL 131

۱۷,۱۰۰,۰۰۰

تیبا دوگانه سوز

۲۳,۹۰۰,۰۰۰

تیبا EX

۲۰,۸۰۰,۰۰۰

تیبا LX یورو ۴

۲۱,۷۰۰,۰۰۰

تیبا SX یورو ۴

۲۲,۸۰۰,۰۰۰

۲۰,۰۶۰,۰۰۰

وانت نیسان . ABS . تاخوگراف

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف

۲۶,۲۰۰,۰۰۰

وانت نیسان دیزل . ABS . کولر

۲۶,۸۰۰,۰۰۰

۲۷,۱۴۰,۰۰۰

وانت شوکا

۲۸,۵۰۰,۰۰۰

وانت شوکا گازسوز

۲۹,۵۰۰,۰۰۰

۲۵,۹۱۰,۰۰۰

زانتیا . مشابه صفر ۸۹

۵۹,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ تک کابین اتاق جدید

۷۹,۰۰۰,۰۰۰

۷۲,۸۲۹,۰۰۰

پیکاپ دو کابین اتاق جدید

۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۷۵,۸۴۰,۰۰۰

سیتروئن C5 جدید ۲۰۱۱

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

پارس خودرو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

مورانو ۲۰۱۲

۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۲,۸۰۰,۰۰۰

نیسان تینا HIGH

۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۵,۷۰۰,۰۰۰

نیسان تینا MID

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۵,۱۰۰,۰۰۰

نیسان قشقایی HIGH

۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰

ماکسیما . مولتی مدیا

۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۴,۱۰۰,۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱

۸۶,۲۰۰,۰۰۰

۷۵,۲۳۰,۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲

۸۹,۰۰۰,۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ دنده ای

۷۷,۵۰۰,۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲

۶۷,۵۰۰,۰۰۰

۶۳,۶۲۰,۰۰۰

رنو تندر E2

۳۷,۲۰۰,۰۰۰

۳۵,۵۱۰,۰۰۰

پارس تندر . اتاق جدید

۳۹,۳۰۰,۰۰۰

۳۷,۵۳۰,۰۰۰

رنو تندر E1 یورو ۴

۳۳,۲۰۰,۰۰۰

کرمان خودرو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

هیوندای آوانته اتوماتیک

۸۴,۰۰۰,۰۰۰

هیوندای آوانته معمولی

۷۵,۰۰۰,۰۰۰

لیفان ۵۲۰ آی

۲۸,۴۰۰,۰۰۰

لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۶

۳۶,۰۰۰,۰۰۰

لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸

۴۳,۳۰۰,۰۰۰

۳۹,۹۰۰,۰۰۰

جک توجوی هاچ بک

۳۲,۵۰۰,۰۰۰

۳۳,۹۹۰,۰۰۰

جک توجوی صندوقدار

۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۵,۵۶۰,۰۰۰

جک J5

۴۷,۳۰۰,۰۰۰

۴۶,۹۰۰,۰۰۰

لیفان X60

۶۳,۲۰۰,۰۰۰

۶۳,۶۰۰,۰۰۰

لوبو

۱۷,۲۰۰,۰۰۰

گروه بهمن

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار

۹۷,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار

۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار

۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار

۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک

۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک

۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰

مزدا۳ با موتور ۱.۶

۸۲,۵۰۰,۰۰۰

مزدا۳ قدیم تیپ ۳.مشابه صفر ۸۹

۷۹,۰۰۰,۰۰۰

مزدا ۲ فول

۷۲,۵۰۰,۰۰۰

وانت مزدا تک کابین

۳۰,۱۰۰,۰۰۰

وانت مزدا تک کابین گازسوز

۳۱,۶۰۰,۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین

۳۲,۲۰۰,۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز

۳۳,۸۰۰,۰۰۰

بسترون . آسا B50

۶۸,۵۰۰,۰۰۰

۶۳,۳۰۰,۰۰۰

وانت کاپرا تک کابین

۵۸,۵۰۰,۰۰۰

۵۶,۷۰۰,۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل

۶۶,۰۰۰,۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل

۶۹,۸۰۰,۰۰۰

۶۹,۷۰۰,۰۰۰

ایسوزو ۵ تن بدون کاربری

۷۰,۳۰۰,۰۰۰

ایسوزو ۶ تن بدون کاربری

۸۸,۵۰۰,۰۰۰

ایسوزو ۸ تن بدون کاربری

۹۳,۷۰۰,۰۰۰

مینی بوس ایسوزو مدل سحر

۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰

کامیون ایسوزو ۱۸ تن

۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰

مدیران خودرو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

MVM 110 چهار سیلندر

۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک

۲۸,۰۰۰,۰۰۰

MVM 110 سه سیلندر

۲۰,۳۰۰,۰۰۰

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

MVM 530

۳۹,۶۰۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

MVM 315 هاچ بک

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

MVM 315 صندوقدار

۳,۷۴۰,۰۰۰

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

تیگو _ X33

۶۱,۳۰۰,۰۰۰

۶۳,۰۰۰,۰۰۰

راین

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

ولیکس C30 دنده ای . با سانروف

۴۶,۵۰۰,۰۰۰

۴۷,۰۰۰,۰۰۰

ولیکس C30 اتوماتیک

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

زاگرس خودرو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸

۴۳,۰۰۰,۰۰۰

پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹

۴۸,۰۰۰,۰۰۰

جنتو . دنده اتوماتیک

۵۸,۰۰۰,۰۰۰

مرتب خودرو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

گک گونو – G5

۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی موسویی

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی معمولی

۵۳,۵۰۰,۰۰۰

دیار خودرو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

وینگل ۳ دو کابین

۵۷,۰۰۰,۰۰۰

وینگل ۵ دو کابین

۶۱,۵۰۰,۰۰۰

۶۰,۳۰۰,۰۰۰

هاوال H6

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

سنوا

۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰

E150 صندوق دار

۵۳,۹۰۰,۰۰۰

E150 هاچ بک

۵۳,۴۰۰,۰۰۰

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ