معافیت تحصیلی دوره‌های مختلف آموزشی اعلام شد + جدول

0

مدیر کمیسیون اساسنامه‌ها و مقررات شورای عالی آموزش و پرورش، نحوه ادامه تحصیل دارندگان مدارک تحصیلی دوره‌های مختلف آموزشی را اعلام کرد.

 

شاپور محمدزاده، مدیر کمیسیون اساسنامه‌ها و مقررات شورای عالی آموزش و پرورش در گفت‌وگو با فارس به نحوه ادامه تحصیل دارندگان مدارک تحصیلی دوره‌های مختلف آموزشی اشاره کرد و اظهار داشت: در نظام آموزشی قدیم (۶ سال ابتدایی و ۳ سال سیکل اول) متقاضیان فاقد مدرک تحصیلی پایه اول تا پنجم ابتدایی و مردودی پایه ششم نظام قدیم می توانند به صورت داوطلب آزاد در پایه ششم ابتدایی ثبت نام کنند؛ قبولی پایه ششم نظام قدیم می تواند در پایه هفتم بزرگسالان یا آموزش از راه دور ثبت نام کند.

وی ادامه داد: قبولی پایه اول سیکل اول می تواند در پایه دوم راهنمایی یا پایه هشتم بزرگسالان نظام جدید یا آموزش از راه دور ثبت نام کند؛ قبولی پایه دوم سیکل اول می تواند در پایه سوم راهنمایی یا پایه نهم بزرگسالان نظام جدید یا آموزش از راه دور و قبولی پایه سوم سیکل اول می تواند در پایه اول متوسطه نظام موجود بزرگسالان و یا پایه دهم بزرگسالان نظام جدید ثبت نام کند.

محمدزاده گفت: در نظام آموزشی موجود (۵ سال ابتدایی و ۳ سال راهنمایی تحصیلی)، متقاضیان فاقد مدرک تحصیلی پایه اول تا چهارم ابتدایی و مردودی پایه پنجم نظام موجود می توانند به صورت داوطلب آزاد در پایه ششم ابتدایی (مشروط به داشتن حداقل ۱۱ سال تمام) ثبت نام کنند؛ قبولی پایان دوره انتقال نهضت سوادآموزی و پایه پنجم ابتدایی نظام آموزشی موجود قبل از سال تحصیلی ۹۱ـ۹۰ می تواند در پایه هفتم نظام جدید ثبت نام و ادامه تحصیل دهد و در صورت کسب شرایط قبولی در این پایه، قبولی وی به عنوان تعیین پایه تلقی شده و می تواند با رعایت سایر شرایط در پایه هشتم نظام جدید ثبت نام کند و در صورتی که در پایه هفتم مردود شود، مجدداً در پایه هفتم ثبت نام کند و ادامه تحصیل دهد.

وی افزود: قبولی پایه اول راهنمایی می تواند در پایه دوم راهنمایی بزرگسالان، آموزش از راه دور یا پایه هفتم نظام جدید ثبت نام کند؛ قبول پایه دوم راهنمایی می تواند در پایه سوم راهنمایی بزرگسالان، آموزش از راه دور یا پایه هشتم نظام جدید ثبت نام کند و قبولی پایه سوم راهنمایی نیز می تواند در پایه اول متوسطه نظام موجود یا پایه نهم نظام جدید ثبت نام کند.

مدیر کمیسیون اساسنامه‌ها و مقررات شورای عالی آموزش و پرورش در گفت وگو با فارس تأکید کرد: متقاضیان موضوع این شیوه نامه پس از تطبیق وضعیت و بر اساس کارنامه قبولی مجاز خواهند بود، در صورت داشتن سایر شرایط و دایر بودن پایه تحصیلی به عنوان دانش آموز در مدارس روزانه ادامه تحصیل دهند؛ در غیر این صورت در واحدهای آموزشی بزرگسالان آموزش از راه دور یا به صورت داوطلب آزاد(متفرقه) ادامه تحصیل خواهند داد.

وی تصریح کرد: هدایت تحصیلی این قبیل افراد تا اسقرار کامل هدایت تحصیلی در دوره اول متوسطه نظام جدید آموزشی حسب مورد بر اساس نمرات دروس دوره راهنمایی و متوسطه بر اساس شیوه نامه آموزش و پرورش است.

نظام آموزشی قدیم (۶ سال ابتدایی و ۳ سال سیکل اول) ردیف آخرین وضعیت تحصیلی تعیین تکلیف
۱ متقاضیان فاقد مدرک تحصیلی  پایه اول تا پنجم ابتدایی و مردودی پایه ششم نظام قدیم ثبت نام به صورت داوطلب آزاد در پایه ششم ابتدایی
۲ قبولی پایه ششم نظام قدیم ثبت نام در پایه هفتم بزرگسالان یا آموزش از راه دور
۳ قبولی پایه اول سیکل اول ثبت نام در پایه دوم راهنمایی یا پایه هشتم بزرگسالان نظام جدید یا آموزش از راه دور
۴ قبولی پایه دوم سیکل اول ثبت نام در پایه سوم راهنمایی یا پایه نهم بزرگسالان نظام جدید یا آموزش از راه دور
۵ قبولی پایه سوم سیکل اول ثبت نام در پایه اول متوسطه نظام موجود بزرگسالان و یا پایه دهم بزرگسالان نظام جدید
در نظام آموزشی موجود (۵ سال ابتدایی و ۳ سال راهنمایی تحصیلی) ۶ متقاضیان فاقد مدرک تحصیلی پایه اول تا چهارم ابتدایی و مردودی پایه پنجم نظام موجود  ثبت نام به صورت داوطلب آزاد در پایه ششم ابتدایی (مشروط به داشتن حداقل ۱۱ سال تمام)
۷ قبولی پایان دوره انتقال نهضت سوادآموزی و پایه پنجم ابتدایی نظام آموزشی موجود قبل از سال تحصیلی ۹۱ـ۹۰ در پایه هفتم نظام جدید ثبت نام و ادامه تحصیل دهند و در صورت کسب شرایط قبولی در این پایه، قبولی آنان به عنوان تعیین پایه تلقی شده و می توانند با رعایت سایر شرایط در پایه هشتم نظام جدید ثبت نام کنند و در صورتی که در پایه هفتم مردود شوند، مجدداً در پایه هفتم ثبت نام کنند و ادامه تحصیل دهند.
۸ قبولی پایه اول راهنمایی ثبت نام در پایه دوم راهنمایی بزرگسالان، آموزش از راه دور یا پایه هفتم نظام جدید
۹ قبول پایه دوم راهنمایی ثبت نام در پایه سوم راهنمایی بزرگسالان، آموزش از راه دور یا پایه هشتم نظام جدید
۱۰ قبولی پایه سوم راهنمایی ثبت نام در پایه اول متوسطه نظام موجود یا پایه نهم نظام جدید ثبت نام کند.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ