همه صندوق‌های سرمایه گذاری پربازده نیستند

0

صندوق‌های سرمایه‌گذاری از ابتدا با این هدف در بازار سرمایه شکل گرفتند تا سرمایه‌گذارانی که قصد ندارند در بازار اوراق بهادار فعال باشند در این نهاد مالی بتوانند به سرمایه‌گذاری بپردازند. واقعیت این است همان‌طور که میزان بازده در بورس بیشتر از نهادهای دیگر بازار سرمایه است، به همان میزان ریسک حضور و سرمایه‌گذاری نیز افزایش پیدا می‌کند به همین دلیل همیشه هدایت کردن تازه‌کاران و افرادی که قصد دارند به سرمایه‌گذاری در بورس بپردازند به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری یکی از اصلی‌ترین شعارها و راهنمایی‌ها از سوی مسوولان رسمی، تحلیلگران، کارشناسان و فعالان بازار است.اما ما در این گزارش به روشنی نشان می‌دهیم که همه صندوق‌های سرمایه‌گذاری موجود که تعداد آنها به مرز ۷۰ صندوق هم نزدیک است، پربازده نیستند.
صندوق‌های پربازده یک ماهه
در بررسی برترین بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری طی یک ماه اخیر و براساس آخرین اطلاعات سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورس بیمه طی ۱۶۸۳ روز با ۳/۲۸ درصد دارای بیشترین بازدهی و پس از آن توسعه صادرات در ۹۵۵ روز با ۴/۲۵ درصد، بانک مسکن در ۱۳۸۸ روز عمر صندوق با ۶/۲۳ درصد، تدبیرگران فردا ۳/۲۳ درصد و ایساتیس با ۶/۲۲ درصد به عنوان صندوق‌های برتر در یک ماه منتهی به دوره‌های فوق بوده‌اند.
صندوق‌های کم‌بازده یک‌ماهه
این در حالی است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری مهر شریعه با ۸/۱ درصد سود در ۹۶۶ روز، نواندیشان با ۹/۵ درصد در ۱۳۳۱ روز، دیدگاهان با ۱/۶ درصد در ۵۸ روز، کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان با ۱/۸ درصد و فیروزه با ۳/۸ درصد سود، کمترین بازدهی را بین ۶۶ صندوق سرمایه‌گذاری در این دوره‌ها به خود اختصاص داده‌اند.
عملکرد صندوق‌های پربازده ۳ ماهه
افزون‌بر این با توجه به آخرین آمار منتشر شده درباره میزان بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دوره‌های مختلف و با توجه به عمر صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری تدبیرگران فردا در ۱۱۲۰ روز با ۳/۶۶ درصد، توسعه صادرات در ۹۵۵ روز با ۹/۵۶ درصد، سینا با ۳/۵۴ درصد در ۱۰۵۸ روز عمر صندوق، امین آوید با ۸/۵۳ درصد، نوین با ۴/۵۳ درصد بازدهی، تدبیرگران آگاه با ۳/۵۲ درصد و خبرگان با ۵۱ درصد در گروه پنج صندوق سرمایه‌گذاری سودده در سه ماه اخیر قرار گرفتند.اما از سوی دیگر صندوق سرمایه‌گذاری توسعه صادرات در دوره‌های مختلف ۹ ماهه، شش ماهه و سه ماهه جزو یکی از پنج صندوق سودده به شمار می‌رود.
صندوق‌های کم‌بازده ۳ ماهه
علاوه بر این، صندوق‌های سرمایه‌گذاری نواندیشان در ۱۳۳۱ روز با ۷/۱۵ درصد، کارگزاری پارسان در ۹۸۲ روز با ۹/۱۶ درصد، کارآفرینان برتر در ۹۷۵ روز با ۳/۲۱ درصد، توسعه بازار سرمایه با ۴/۲۲ درصد، فیروزه با ۵/۲۳ درصد، مهر شریعه با ۶/۲۳ درصد و رفاه با ۲۶ درصد سود، عنوان کم‌بازده‌ترین صندوق‌ها در سه ماهه گذشته را به خود اختصاص دادند همچنین صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه در دوره‌های یک ماهه و سه ماهه اخیر جزو پنج صندوق سرمایه‌گذاری کم‌بازده است.
۱۰ صندوق پربازده ۶ ماهه
در سویی دیگر، صندوق‌های سرمایه‌گذاری سینا در ۱۰۵۸ روز عمر خود با ۵/۱۱۲ درصد، تدبیرگران فردا در ۱۱۲۰ روز با ۴/۱۰۳ درصد، فارابی در ۱۴۹۳ روز با ۳/۱۰۱ درصد، توسعه صادرات با ۹/۹۶ درصد، آگاه با ۴/۹۶ درصد، نوین با ۸/۹۵ درصد، خبرگان با ۴/۹۵ درصد، عقیق با ۳/۹۲ درصد و کاریزما با ۶/۹۱ درصد بازدهی جزو ۱۰ صندوق سودده در بین ۶۶ صندوق سرمایه‌گذاری بودند که در این بین، صندوق سرمایه‌گذاری تدبیرگران فردا در دوره‌های یک ماهه، سه ماهه و شش ماهه در لیست پنج صندوق برتر حضور داشت.
۱۰ صندوق کم‌بازده ۶ ماهه
براساس این گزارش، با توجه به آخرین اطلاعات درج شده در سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران، صندوق‌های سرمایه‌گذاری نواندیشان در ۱۳۳۱ روز با ۶/۲۵ درصد، کارگزاری پارسان در ۹۸۲ روز با ۵/۲۹ درصد، توسعه بازار سرمایه در ۳۱۸ روز با ۳/۳۳ درصد، مهرشریعه با ۳۸ درصد، امید ایرانیان با ۷/۴۵ درصد، سپهر اول صادرات با ۷/۴۷ درصد، کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان با ۴/۵۰ درصد، کارگزاری بانک ملت با ۲/۵۳ درصد و آپادانا با ۲/۵۳ درصد در لیست ۱۰ صندوق سرمایه‌گذاری کم‌بازده ملی شش ماهه اخیر قرار دارند این در حالی است که صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان در دوره‌های یک ماهه و یک ساله اخیر در لیست پنج صندوق سرمایه‌گذاری کم‌سود است.
۱۵ صندوق پربازده یک‌ساله
افزون‌بر این با نگاهی به لیست صندوق‌های سرمایه‌گذاری و با توجه به صندوق‌های سودده، صندوق‌های سینا با ۳/۲۳۲ درصد در ۱۰۵۸ روز عمر صندوق، آگاه در ۱۹۶۵ روز با ۴/۲۰۷ درصد، مشترک آسمان یکم در ۴۸۸ روز با ۱۹۷ درصد، کاریزما با ۹/۱۹۳ درصد، عقیق با ۸/۱۹۳ درصد، توسعه صادرات با ۴/۱۹۱ درصد، بانک توسعه تعاون با ۳/۱۸۹ درصد، مشترک آرمان با ۱/۱۸۳ درصد، فارابی با ۲/۱۸۰ درصد، پویا با ۴/۱۷۶ درصد، رفاه با ۲/۱۷۶ درصد، بورسیران با ۳/۱۷۴ درصد، حافظ ۷/۱۶۵ درصد، تدبیرگران فردا با ۱/۱۵۴ درصد و کارگزاری بانک ملی ایران با ۹/۱۵۳ درصد در صدر جدول و جزو ۱۵ صندوق سرمایه‌گذاری برتر هستند.
همچنین صندوق سرمایه‌گذاری سینا در دوره‌های سه ماهه، شش ماهه و یک‌ساله و صندوق سرمایه‌گذاری آگاه طی دوره‌های شش ماهه و یک‌ساله در گروه پنج صندوق پربازده قرار گرفته‌اند.
۱۵ صندوق کم‌بازده یک‌ساله
در سویی دیگر با بررسی صندوق‌های کم‌بازده طی یک‌سال اخیر ۱۵ صندوق صاحب رکوردهای منفی هستند به طوری که صندوق‌های سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان در ۹۸۲ روزی که از عمر این صندوق می‌گذرد با ۹/۲۱ درصد سود، نواندیشان با ۷/۴۵ درصد، سپهر اول صادرات با ۵۷ درصد، کارگزاری کاسپین مهرایرانیان با ۲/۶۲ درصد، مهرشریعه با ۵/۶۸ درصد، امید ایرانیان با ۲/۷۳ درصد، کارگزاری بانک ملت با ۸/۷۳ درصد، بانک کشاورزی با ۶/۷۴ درصد، توسعه فردا با ۹/۷۶ درصد، صنعت و معدن با ۱/۸۴ درصد، ‌رضوی با ۸۵ درصد، تدبیرگر سرمایه با ۶/۸۷ درصد، گنجینه بهمن با ۱/۹۰ درصد، فیروزه با ۵/۹۳ درصد و کارآفرینان برتر با ۷/۹۳ درصد در انتهای لیست کم‌بازده‌ترین صندوق‌ها طی یک‌سال گذشته حضور داشتند.براساس این گزارش، صندوق سرمایه‌گذاری نواندیشان در دوره‌های یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه و یک‌ساله همچنین صندوق سرمایه‌گذاری مهر شریعه در دوره‌های یک ماهه، شش ماهه و یک‌ساله علاوه بر این صندوق سرمایه‌‌گذاری نواندیشان در دوره‌های یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه و یک‌ساله جزو پنج صندوق کم‌بازده در دوره‌های مختلف هستند.
در نهایت این اطلاعات صندوق‌های سرمایه‌گذاری که برای دوره‌های «یک، سه، شش و یک‌ساله» تهیه شده است به خوبی می‌تواند جایگاه صندوق‌های سرمایه‌گذاری را در بین ۶۶ صندوق موجود نشان دهد تا سرمایه‌گذارانی که قصد دارند با ریسک کمتر در بازار سرمایه حضور داشته باشند بتوانند با تحلیلی جامع و دقیق سرمایه‌گذاری خود را انجام دهند. در همین حال آمار صندوق‌های کم‌بازده در این دوره‌ها نیز حاکی از آن است که هر صندوقی نمی‌تواند گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشد که این اتفاق از یکسو مسوولیت صاحبان این صندوق‌ها را بیشتر می‌کند و هم برای سرمایه‌گذاران انتخاب مناسبی را رقم می‌زند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ