آخرین قیمت انواع پژو و پراید در بازار و کارخانه + جدول

0

ایران خودرو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

وانت باردو جدید . یورو ۴

۱۲,۸۰۰,۰۰۰

۱۲,۳۴۲,۰۰۰

وانت باردو جدید یورو ۴ . دوگانه سوز

۱۴,۶۰۰,۰۰۰

۱۴,۲۹۲,۰۰۰

پژو روآ سال سفارشی

۱۷,۳۰۰,۰۰۰

پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی

۱۹,۲۰۰,۰۰۰

سمند SE

۲۵,۱۰۰,۰۰۰

۲۰,۶۲۰,۰۰۰

سمند LX

۲۷,۵۰۰,۰۰۰

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

سمند LX یورو ۴

۲۸,۴۰۰,۰۰۰

۲۶,۶۶۷,۰۰۰

سمند LX دوگانه سوز

۲۹,۵۰۰,۰۰۰

۲۶,۸۵۰,۰۰۰

سمند EF7 یورو ۴

۲۸,۹۰۰,۰۰۰

۲۷,۹۴۷,۰۰۰

سمند EF7 دوگانه سوز

۲۹,۶۰۰,۰۰۰

۲۷,۶۹۰,۰۰۰

سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴

۳۰,۶۰۰,۰۰۰

۲۹,۳۵۷,۰۰۰

سمند سورن ELX

۳۵,۲۰۰,۰۰۰

۳۰,۵۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX با موتور EF7

۳۷,۸۰۰,۰۰۰

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو GLX 405 یورو ۴

۲۸,۴۰۰,۰۰۰

۲۵,۷۷۵,۰۰۰

پژو GLX 405 دوگانه سوز

۳۰,۵۰۰,۰۰۰

۲۶,۶۶۰,۰۰۰

پژو SLX 405 موتور TU5

۳۰,۶۰۰,۰۰۰

۲۶,۱۱۵,۰۰۰

پژو پارس سال

۳۳,۸۰۰,۰۰۰

پژو پارس سال یورو ۴

۳۴,۴۰۰,۰۰۰

۲۹,۹۷۵,۰۰۰

پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز

۳۶,۳۰۰,۰۰۰

۳۱,۲۸۵,۰۰۰

پژو پارس LX یورو ۴

۳۸,۶۰۰,۰۰۰

۳۳,۶۰۵,۰۰۰

پژو پارس ELX آپشن جدید

۴۵,۹۰۰,۰۰۰

پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5

۴۵,۲۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ . تیپ ۲

۳۵,۴۰۰,۰۰۰

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ . تیپ ۵

۳۶,۳۰۰,۰۰۰

۳۴,۶۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ . تیپ ۶

۴۸,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9

۴۹,۵۰۰,۰۰۰

۳۹,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ

۳۶,۱۰۰,۰۰۰

۳۴,۹۹۷,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ

۳۴,۷۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2

۳۸,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

۵۳,۰۰۰,۰۰۰

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده ای

۴۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۸,۵۰۰,۰۰۰

رانا EL . TU5

۳۰,۱۰۰,۰۰۰

۲۹,۲۰۰,۰۰۰

رانا LX . TU5

۳۰,۹۰۰,۰۰۰

۳۰,۲۳۲,۰۰۰

تندر E1

۳۲,۵۰۰,۰۰۰

۳۱,۵۵۰,۰۰۰

رنو تندر E2

۳۶,۵۰۰,۰۰۰

رنو تندر E2 دوگانه سوز

۳۹,۵۰۰,۰۰۰

رنو تندر اتوماتیک E2

۴۳,۶۰۰,۰۰۰

۴۵,۶۵۱,۰۰۰

وانت دیزل تونلند

۸۹,۳۸۰,۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵

۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵

۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸

۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۱,۳۴۴,۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸

۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۵,۲۸۸,۰۰۰

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول

۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰

سایپا

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

پراید ۱۵۱ SL

۱۷,۳۰۰,۰۰۰

پراید ۱۳۲ SE

۱۸,۱۰۰,۰۰۰

پراید ۱۳۲ LE

۱۷,۷۰۰,۰۰۰

۱۵,۳۶۶,۰۰۰

پراید ۱۳۲ EX

۱۷,۸۰۰,۰۰۰

۱۵,۸۵۷,۰۰۰

پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز

۱۹,۶۰۰,۰۰۰

پراید ۱۳۲ SX

۱۷,۶۰۰,۰۰۰

۱۵,۰۵۷,۰۰۰

پراید ۱۳۲ SL

۱۶,۷۰۰,۰۰۰

۱۴,۵۶۶,۰۰۰

پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۶,۰۶۶,۰۰۰

پراید ۱۴۱ EX

۱۷,۴۰۰,۰۰۰

پراید ۱۴۱ SX

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۴,۱۸۸,۰۰۰

پراید ۱۴۱ SE

۱۷,۵۰۰,۰۰۰

۱۵,۴۳۸,۰۰۰

پراید ۱۱۱ SE

۱۹,۵۰۰,۰۰۰

۱۶,۴۹۳,۰۰۰

پراید ۱۱۱ EX

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۶,۰۴۳,۰۰۰

پراید ۱۱۱ LE

۱۸,۶۰۰,۰۰۰

پراید ۱۱۱ SX

۱۸,۲۰۰,۰۰۰

۱۵,۲۴۳,۰۰۰

پراید ۱۱۱ SL

۱۷,۴۰۰,۰۰۰

۱۴,۷۵۱,۰۰۰

پراید SL 131

۱۶,۵۰۰,۰۰۰

۱۴,۴۴۹,۰۰۰

پراید SL 131 گازسوز

۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۵,۹۴۹,۰۰۰

پراید SX 131

۱۷,۴۰۰,۰۰۰

۱۴,۹۴۲,۰۰۰

پراید SE 131

۱۷,۸۰۰,۰۰۰

۱۶,۱۹۲,۰۰۰

پراید SE 131 گازسوز

۱۹,۸۰۰,۰۰۰

۱۷,۶۹۲,۰۰۰

پراید LE 131

۱۶,۹۰۰,۰۰۰

۱۵,۲۴۹,۰۰۰

پراید LE 131 گازسوز

۱۹,۲۰۰,۰۰۰

۱۶,۸۴۰,۰۰۰

پراید EX 131

۱۷,۵۰۰,۰۰۰

۱۵,۷۴۲,۰۰۰

پراید TL 131

۱۷,۲۰۰,۰۰۰

پراید EX 131 گازسوز

۱۸,۸۰۰,۰۰۰

۱۷,۲۶۷,۰۰۰

تیبا دوگانه سوز

۲۳,۱۰۰,۰۰۰

تیبا LX یورو ۴

۲۱,۶۰۰,۰۰۰

تیبا SX یورو ۴

۲۱,۹۰۰,۰۰۰

۲۰,۹۶۰,۰۰۰

تیبا EX

۲۰,۸۰۰,۰۰۰

وانت نیسان . ABS . تاخوگراف

۲۴,۴۰۰,۰۰۰

۲۲,۸۸۰,۰۰۰

وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف

۲۶,۷۰۰,۰۰۰

۲۴,۷۰۰,۰۰۰

وانت نیسان دیزل . ABS . کولر

۲۷,۸۰۰,۰۰۰

۲۷,۲۲۵,۰۰۰

وانت شوکا

۲۸,۱۰۰,۰۰۰

۲۵,۸۷۰,۰۰۰

وانت شوکا گازسوز

۲۹,۵۰۰,۰۰۰

۲۶,۴۲۰,۰۰۰

زانتیا . مشابه صفر ۸۹

۵۹,۰۰۰,۰۰۰

سیتروئن C5 جدید ۲۰۱۱

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ