همه گزارش های ۹ ماهه بورس در یک نگاه

0

به گزارش ساتین :

نماد

پیش بینی بر اساس

عملکرد ۹ ماهه(ریال)

پیش بینی بر اساس

عملکرد ۶ ماهه( ریال)

پوشش

نه ماهه

(ریال)

درصد پوشش

نه ماهه

میزان تعدیل

(درصد)

وملی

۵۲۷

۵۲۷

۱۱

۲

۰

کپشیر

۸۵۰

۶۷۹

۶۸۹

۸۱

۲۵

خچرخش

۹

۹

-۲۱

۰

سصفها

منتشر نشده

۱۰۹۷

۸۴۶

غدشت

۱۷۵

۱۷۵

۱۲۰

۶۸.۵

۰

داسوه

۳۸۵۵

۳۷۰۲

۲۹۴۰

۷۶

۴

خمحور

منتشر نشده

۳۶

-۳۱

درازک

منتشر نشده

۲۵۰۷

۲۵۱۸

زمگسا

۴۶۴۹

۴۴۵۹

۳۸۶۱

۸۳

۴

فخوز

۱۹۴۶

۲۱۲۹

۱۶۱۴

۸۳

-۸.۶

دفارا

منتشر نشده

۲۸۴۶

۲۳۵۲

شکربن

۹۴۹

۹۴۹

۳۹۱

۴۱

۰

تکشا

۳۹۷

۳۹۷

۱۹۰

۴۸

۰

شدوص

۱۰۰۱

۱۰۰۱

۵۸۲

۵۸

۰

کدما

۱۰۱۷

۱۰۱۷

۸۶۶

۸۵

۰

خگستر

۵۱۲

۵۱۲

۳۸۳

۷۵

۰

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ