داستان زیبا و جالب شتر و بچه شتر

2

داستان شتر و بچه شتر
آورده اند روزی میان یک ماده شتر و فرزندش گفت وگویی به شرح زیر صورت گرفت:

بچه شتر: مادر جون چند تا سوال برام پیش آمده است. آیا می تونم ازت بپرسم؟
شتر مادر: حتما عزیزم. چیزی ناراحتت کرده است؟

بچه شتر: چرا ما کوهان داریم؟
شتر مادر: خوب پسرم. ما حیوانات صحرا هستیم. در کوهان آب و غذا ذخیره می کنیم تا در صحرا که چیزی پیدا نمی شود بتوانیم دوام بیاوریم.

بچه شتر: چرا پاهای ما دراز و کف و پای ما گرد است؟
شتر مادر: پسرم. قاعدتا برای راه رفتن در صحرا و تندتر راه رفتن داشتن این نوع دست و پا ضروری است.

بچه شتر: چرا مژه های بلند و ضخیم داریم؟ بعضی وقت ها مژه ها جلوی دید من را می گیرد.
شتر مادر: پسرم این مژه های بلند و ضخیم یک نوع پوشش حفاظتی است که چشم ها ما را در مقابل باد و شن های بیابان محافظت می کنند.

بچه شتر: فهمیدم. پس کوهان برای ذخیره کردن آب است برای زمانی که ما در بیابان هستیم. پاهایمان برای راه رفتن در بیابان است و مژه هایمان هم برای محافظت چشمهایمان در برابر باد و شن های بیابان است… .
بچه شتر: فقط یک سوال دیگر دارم… ..
شتر مادر: بپرس عزیزم.
بچه شتر: پس ما در این باغ وحش چه کار می کنیم؟

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

نظرات شما ( 2 )
 1. حجت اله عرفانیان می گوید

  علمی صحبت کنیم علم ابجد قرآن تقدیم میکند به ابجدریشه قارت گر = بن غارت گر ۱۸۵۳ -۱۳۱۲چهار خلیفه =۵۴۱ کافری حربیی۵۴۱ عمر و ابوبکر۵۴۱+۴۳۰ مقصر= ۹۷۱ ظالم به دست میآید معادله ظالم و مقصر سی مرحله دیگر هم دارد هر طور کلمه ظالم و مقصر را در نام ابوبکر و عمرو عثمان کم و زیاد کنی نام یکی دیگر از آنان در میآید مثال عمر۳۱۰+۲۳۱ابوبکر+۴۳۰مقصر = ۹۷۱ ظالم بدست میآید ظالم ۹۷۱-۳۱۰عمر= ۶۶۱ عثمان در میآید همینطور خودتان حساب کنید مقاله نجس میشه من زیاد بنویسم این هم از شگفتیهای جهان است آیا میدانید تمام زبانهای دنیا را خدا خلق نموده کلمه به کلمه را حسابکرده ابجد نام عمر شیطان بوود تف به این ابجد که بی ایمان بوود

  در تاریکی ها ۸۵۱- ۵۴۱ عمرو ابوبکر= ۳۱۰ عمر با خباثتها ۱۵۱۲-۱۲۰۲ سه خلیفه = ۳۱۰عمر متخلف کافرانی ۱۵۱۲-۱۲۰۲ سه خلیفه = ۳۱۰ عمر ابجد سه خلیفه ظالم به ابجدکبیر ابوبکر عمر عثمان ۱۲۰۲- ۹۷۱ ظالم = ۲۳۱ ابوبکرابجد خائنان ۷۷۲-۴۵۱ عمر و ابوبکر = ۲۳۱ ابوبکر جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها۷۷۲-۵۴۱ عمر و ابوبکر= ۲۳۱ ابوبکر

  بعد از غدیر این سه خلیفه کافر شدند کسیکه عهد خودرابشکند کافر میشودبه ابجد مقصرا۴۳۱ +۱۱۰ علی =۵۴۱ ابوبکر و عمر ۵۴۱ +۴۳۰ مقصر = ۹۷۱ ظالم منهای ۳۱۰ عمر = ۶۶۱ عثمانابجد اسلام ١٣٢ – ۶١٢تبری = ۵۴١ ابجد ابوبکر و عمر غفلتی ۱۵۱۲- ۱۲۰۲ ابجد سه خلیفه = ۳۱۰ عمر در بغفلت تمام بوده است منافقن۳۲۰عمری ۳۲۰کوردلن ۳۱۰ به ابجد به خباثتا خبیثت ۱۵۱۲بغفلت- ۱۲۰۲= ۳۱۰ عمر خیلی خبیث بوده آل الله ۹۸+۱۲ امام=۱۱۰بحق۱۱۰علی ۱۱۰ به ابجد به غفلتا ۱۵۱۲-۱۲۰۲= ۳۱۰ عمر منافقن ۳۲۰ عمری ۳۲۰ خبیثت ۱۵۱۲- ۱۲۰۲ سه خلیفه = ۳۱۰ عمر از همه خبیث تر بوده به ابجد خدا ۶۰۵ منهای ۵۴۱ ابجد ابوبکر و عمر = ۱۴۴ ضرب ۱۲ امام در ۱۲ باید از این دو ملحد تبری بجوئید تا مسلمان واقعی باشید

  به ابجد خائنان ۷۷۲-۵۴۱ عمر و ابوبکر = ۲۳۱ ابوبکر جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند با خباثتها ۱۵۱۲-۱۲۰۲ سه خلیفه = ۳۱۰عمر ابجدبه ابجدبن غارتگر۱۸۵۳ -۱۳۱۲چهار خلیفه =۵۴۱ کافری حربیی۵۴۱

  خائنان ۷۷۲-۵۴۱ عمر و ابوبکر = ۲۳۱ ابوبکر جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها۷۷۲-۵۴۱ عمر و ابوبکر= ۲۳۱ ابوبکر عمربا خباثتها ۱۵۱۲-۱۲۰۲ سه خلیفه = ۳۱۰هفت گنه کبیر ۷۷۲-۵۴۱= ۲۳۱ ابوبکر ۲۳۱+۴۳۰مقصر = ۶۶۱ عثمان ۶۶۱+۳۱۰عمر= ۹۷۱ ظالم -۴۳۰ مقصر = ۵۴۱ ابوبکر عمر ۵۴۱به قلدر دین اسلام ۵۴۱

  فتنه گران ۷۸۶- ۲۴۵ اسلامه حق = ۵۴۱ ابوبکر عمر ۵۴۱+۴۳۰ مقصر = ۹۷۱ ظالم به دست میآیدبه ابجد ۱۱۲۸-۱۲۰۲سه خلیفه = ۷۴با مردان رجس پلیدی۶۱۵-۵۴۱=۷۴ ابجد صغیر سه خلیفه ۷۴ میباشد به ابجد شیطان ۳۷۰ +۲۴۵ اسلامه حق = ۶۱۵ – ۵۴۱= ۷۴ ابجد صغیر سه خلیفه ۷۴ ان من المجرمین منتقمون ۷۴ ابجد صغیرسه خلیفه باعث ۷۴ فرقه شدن دین اسلام شدند به ابجد نقض اسلامی۱۰۹۲+ ۱۱۰ علی = ۱۲۰۲ ابجد ابوبکر و عمر و عثمان ۱۲۰۲حکم اسلام را نقض نمودندو عهد شکن شدندبعد از غدیر این سه خلیفه کافر شدند کسیکه عهد خود را بشکند کافر میشود ۷۴ ان من المجرمین منتقمون۷۴ ابجد ابوبکر۲۷+۲۲ عمر +۲۵ عثمان =۷۴والشجرتها الملعونه ۷۴فرقه شدن

  بعد از غدیر این سه خلیفه کافر شدند کسیکه عهد خودرابشکند کافر کافر دینه اسلام ۵۰۲ – ۵۴۱ = ۴۹ عمر۲۲+۲۷ ابوبکر= ۴۹ میشود سرکش ترینیا ۱۲۵۱ -۱۲۰۲ سه خلیفه = ۴۹ عمرابوبکر۴۹با مردی جاکش ترینی۱۲۵۱-۱۲۰۲ سه خلیفه کفر= ۴۹ مردان نامرد ترینا۱۲۵۱-۱۲۰۲ سه خلیفه کفر= ۴۹شهادت میدهم والله به قرآن وصی این پیامبر یاور آن در عرش نوشته با خط جلی وارث خاتم بوود مولاء علی قسم به ذات کبریاء که جانشینه مصطفی بوود علی مرتضی تقدیم به روی ماهت یا قائم آل محمدیخائنینه ۷۸۶- ۲۴۵ اسلامه حق = ۵۴۱ عمرابوبکر ۵۴۱ کودتا ۴۳۱+۱۱۰= ۵۴۱ فتنه گران ۷۸۶- ۲۴۵ اسلامه حق = ۵۴۱ ابوبکر عمر ۵۴۱+۴۳۰ مقصر = ۹۷۱ ظالم تف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفداراین یابو بوود به مال خر گفته زکی عرعر خر هم بوود لعن عمر به ابجد خر ۸۰۰ -۴۳۰شیطان=۳۷۰مقصر منهای ۶۰پلیدیها = ۳۱۰ عمر از شیطان خرتر بوده است به خانواده پیامبر ۵ تن آل عباء میگویند آیه مباهله حدیث کثاء ۵ تن آل عباء ابجد کل ۱۴ معصوم خانواده رسول خدا میشود ۱۷۴۳ منهای ۱۲۰۲ سه خلیفه کن = قاصب خلافت الله ۵۴۱ ابوبکر و عمر ۵۴۱ +۴۳۰ مقصر = ۹۷۱ ظالم + ۲۳۱ ابوبکر= ۱۲۰۲ لعنت الله ۱۲۰۲ ابجد آیه ان من المجرمین منتقمون ۱۲۰۲ ابجد ابوبکرو عمر عثمان ۱۲۰۲ این آیه قرآن هم به ابجد کبیر هم به ابجد صغیر ابجد قاصبان ولایت علی و ۵ تن آل عباء میباشد تمام معادلات عنایت خداست ابجد ۱۴ معصوم۱۷۴۳+۳۵۱قرآن ۱۹۹۴ یعنی ۴+۹+۹+۱= ۲۳ وارث ۱۴ معصوم امام زمان وکل شیی احصیناه فی امام مبین این ایه ۲۳ حروف دارد ابجد امام زمان یاسین آیه ۱۲ هم میباشد به ابجد اسلام ۱۲نجاتبخش۱۲ حق ۱۲ ساعت۱۲ قلب۱۲اسلام

  به ابجد اسلامه حق۲۴۵ منظور علی ۱۱۰+۱۳۵ فاطمه = ۲۴۵ اسلامه حق فاطمه و علی میباشد علمی صحبت کنیم علم ابجد قرآن تقدیم میکندابجداسلام۱۳۲+علی۱۱۰+۹۲محمد+۵تن+۱۲+۱۴معصوم =۳۶۵روز سال۳۶۵+۲۰محمد =۳۸۵ شیعه ۳۸۵پیامبر فرمود فقط یکفرقه اهل نجات است

  { قال رسوالله} کتابی الله وعترتی۱۵۸۷-۱۲۰۲ عمر ابوبکرعثمان =فرقه ۳۸۵شیعه۳۸۵ پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات استپیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه ۳۸۵ شیعه ۳۸۵مرد عالم ۳۸۵ شهید بدین ۳۸۵ با منجی علم اسلامی۳۸۵ با اسلام ناب محمد علی ۳۸۵ مذهب اسلام محمدی ۳۸۵ اسلامنا محمد علی ۳۸۵بطریق دین ۳۸۵ شهید بدین ۳۸۵ معجزه دینه اسلامه ۳۸۵ با روزنه امید جهان ۳۸۵ با راه دین حق ۳۸۵ با بیداریه اسلامیه ۳۸۵ یعنی ۵ضربدر ۸ ضربدر ۳= ۱۲۰ علیی ۱۲۰ابجد خائنان ۷۷۲-۵۴۱ عمر و ابوبکر = ۲۳۱ ابوبکر جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها۷۷۲-۵۴۱ عمر و ابوبکر= ۲۳۱ ابوبکر۲۳۱لعین بدین۲۳۱ فتنه گران ۷۸۶- ۲۴۵ اسلامه حق = ۵۴۱ ابوبکر عمر ۵۴۱+۴۳۰ مقصر = ۹۷۱ ظالم تف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفداراین یابو بوود به مال خر گفته زکی عرعر خر هم بوود لعن عمر به ابجد خر ۸۰۰ -۳۷۰شیطان=۴۳۰مقصر منهای ۶۰پلیدیها = ۳۱۰ عمر از شیطان خرتر بوده است به ابجد نظر الله ۱۲۱۶-۱۲۰۲ سه خلیفه = ۱۴ معصوم میباشد اسلامه حق۲۴۵-۲۳۱ ابوبکر=۱۴ معصوم جنگ هفتاد و سه ملت همه راعذربنه چو ندیدند حقیقت ره افسانه زدند
  پیامبر فرمود بعد از من امتم ۷۳ فرقه باطل ویک فرقه بحق خواهد بود به علم ابجد فرقه ۳۸۵ شیعه ۳۸۵ فقط یک فرقه اهل نجات است و آن شیعه میباشد ۷۳فرقه+۱فرقه شیعه = ۷۴ ابجد سه خلیفه کفر و تباهی ۷۴میباشد که باعث شدند دین اسلام ۷۴ فرقه شود به ابجد شیطان گمراه ۶۱۶- ۵۴۱ عمر و ابوبکر= ۷۴ ابجد سه خلیفه کفر ۷۴ آیه۲۲سجده ۷۴ان من المجرمین منتقمون۷۴ماازمجرمان انتقامی سخت خواهیم گرفت پدر مجرما را در خواهیم آورد به ابجد صغیر هم باز ابجد سه خلیفه کفر میباشد ۷۴ دین اسلام ۷۴ فرقه شد ۷۴والشجرتها الملعونه ۷۴فرقه شدن دین اسلام ابوبکر۲۷+۲۲ عمر +۲۵ عثمان = ۷۴ قصب خلافت موجب شهادت ۱۱ فرزند معصوم پیامبر شد۷۴= ۴+۷=۱۱

 2. حجت اله عرفانیان می گوید

  شخصی خدمت امام صادق (ع) فرمود اگر یک آیه به ابجد شیطان ۲۲ بگویی که به ابجد صغیر ابجد ابوبکر و عمر و عثمان ۷۴ و به ابجد کبیر ۱۲۰۲ ابجد ابوبکر عمر عثمان باشد فقط در یک آیه این همه علامت باشد من امامتت را قبول میکنم ایشان فرمود سوره سجده آیه ۲۲میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد ۲۲ ان من المجرمین منتقمون ۱۲۰۲ این ایه ابجد ابوبکر عمر عثمان به ابجد صغیر و کبیر میباشد ابجد شیطان هم ۲۲ عمر ۲۲ ابابکراین آیه قرآن هم ۲۲حرف میباشد بشمار ۲۲(اَلَّذینَ غَلَبَت أَهوَائَهُم عُقُولَهُم، یعنی صحابه) معنای حقیقی کتاب خدا را تحریف کردند (حَرَّفوا) و آن را دگرگون ساختند (و غیّروه)» (عسکری، تفسیر، ۹۵؛ ن. ک. به: ابوبکرابجدفساد تباهی ۵۶۳ – ۵۴۱ عمر ابوبکر = ۲۲ عمر ابجد فساد تباهی ۵۶۳ – ۵۴۱ عمر ابوبکر=۲۲عمر۲۲ این آیه قرآن ۴۹ حرف به ابجد ابابکر عمر۴۹ حروف میباشد بشمار۴۹ وَمَثلُ کَلِمَهٍ خَبِیثَهٍ کَشَجَرَهٍ خَبِیثَهٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ این آیه ۴۹ حروف ابجد ابوبکر ۲۷+۲۲ عمر = ۴۹ به ابجد صغیر هم ۴۹شیطان گمرهی۴۹ وَ وَیْلٌ لِلْکافِرینَ مِنْ عَذابٍ شَدیدٍ ۲۲حرف= ویل للکافرین من عذاب شدید = علم حروف این آیه هم ۲۲ حرف میباشد علم نقطه میگوید به ۱۴ معصوم خیانت شده ۲۲شیطان ۲۲ ابابکر ۲۲ بدبختی ۲۲ بناحقه ۲۲ نابحقه ۲۲ دشمن اسلام۲۲ عمر ۲۲ ابابکر۲۲ مجرمان ۲۲ منافقان۲۲ عمر ۲۲ هذیان ۲۲ مقصر۲۲ بدبختی۲۲ دشمن اسلام ۲۲ ابجد شیطان هم ۲۲ عمر ۲۲ ابابکراین آیه قرآن هم ۲۲حرف میباشد بشمار ۲۲(اَلَّذینَ غَلَبَت أَهوَائَهُم عُقُولَهُم، یعنی صحابه) معنای حقیقی کتاب خدا را تحریف کردند (حَرَّفوا) و آن را دگرگون ساختند (و غیّروه)» (عسکری، تفسیر، ۹۵؛ ن. ک. به: ابوبکرابجدفساد تباهی ۵۶۳ – ۵۴۱ عمر ابوبکر = ۲۲ عمر ابجد فساد تباهی ۵۶۳ – ۵۴۱ عمر ابوبکر=۲۲عمر

  به ابجد شیطان ۲۲ هذیان ۲۲ عمر۲۲ ابابکر۲۲ دشمن اسلام ۲۲ بدبختی ۲۲ نامردان ۲۲ دینها ۲۲ مکارا ۲۲مجرمان ۲۲ منافقان ۲۲ شرابیا۲۲ با خودسرا ۲۲ شرخراه۲۲سرخراه ۲۲خیانت ها ۲۲ گمرهه ۲۲ مقصر۲۲ عمر ۲۲ شیطان۲۲ ابابکر۲۲ مجرمان ۲۲ منافقان ۲۲ اهل آتشه ۲۲دوزخه ۲۲درآتشه ۲۲دوزخه ۲۲ خردجال ۲۲ نامردان ۲۲دینها ۲۲دشمن اسلام ۲۲ عمر۲۲ ابابکر۲۲ شیطان ۲۲ مقصر۲۲ هذیان ۲۲عمر