افزایش نرخ خوراک چه تاثیری بر سود پتروشیمی ها دارد ؟

0

به گزارش ساتین : دیروزدر مجلس شورای اسلامی نرخ قطعی خوراک گازی پتروشیمی ها تعیین شد.طبق این مصوبه قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها به گونه ای تعیین می گردد که نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایه گذار(IRRE) این واحدها تا ۲۵ درصد باشد به شرط آنکه از ۱۵ سنت در هر مترمکعب کمتر نشود.

پتروشیمی های مختلف بورسی خوراک های گازی و مایع دارند که اثرات متفاوتی از تغییر نرخ خوراک خواهند پذیرفت.شرکت های خوراک مایع بدون اثر پذیری از مصوبه مجلس( با توجه به اینکه خوراک مایع مصرف می کنند) حتی با تخفیف ۷ تا ۱۰ درصدی خوراک مابع با افزایش سود نیز همراه خواهند شد.در بین شرکت های پتروشیمی ،پتروشیمی شازند به طور کامل خوراک مایع مصرف می کند و برخی شرکت ها همچون پتروشیمی جم و پتروشیمی امیر کبیر نیز ترکیبی از خوراک مایع و گازی مصرف می کنند که در نهایت اثر منفی بر سود آنها ندارد.در جدول زیر شرکتهای پتروشیمی بورسی به همراه نوع خوراک مصرفی را مشاهده می کنید:

 گزارش حاضر سعی دارد اثرات افزایش نرخ گاز بر شرکت های پتروشیمی بورسی مصرف کننده گاز را بررسی نماید .

الف-شرکت های تولید کننده اوره در بورس

الف-۱- بررسی اثرات افزایش نرخ خوراک به ۱۵ سنت( ۳۹۷۵ ریال در هر مترمکعب) ( بدون افزایش نرخ محصولات)

در جدول زیر اثرات منفی( ناخالص) افزایش نرخ خوراک به ۱۵ سنت( با دلار مرکز مبادلات) بر روی سود شرکت های اوره ساز محاسبه شده است.مقدار مصرف خوراک و آخرین نرخ های مصرف از آخرین سود های پیش بینی شده توسط شرکت ها ( از کدال) بدست آمده است

الف-۲- بررسی اثرات افزایش نرخ محصولات

با افزایش نرخ خوراک تا۱۵ سنت شرکت های اوره ساز که بخشی از اوره خود را با تخفیف به سازمان حمایت کشاورزی می فروختند خواهان آزاد سازی نرخ آن هستند.اگر نرخ فروش کل اوره فروشی شرکت های این گروه را ۴۰۰ دلار با نرخ مرکز مبادلات لحاظ کنیم نرخ فروش کلی آنها به ۱۰۶۰ تومان خواهد رسید که اثرات آن بر سود آنها بر اساس آخرین مقادیر لحاظ شده برای فروش در بودجه آنها به شرح جدول زیر بدست خواهد آمد:

پیش بینی سهام پیش بینی بورس در سال 99

الف-۳- خالص اثرات افزایش نرخ خوراک و افزایش نرخ محصولات

به طور کلی اثر خالص افزایش نرخ خوراک به ۱۵ سنت و آزاد سازی نرخ فروش اوره ( ۴۰۰ دلار با دلار ۲۶۵۰ تومان) در جدول زیر نشان داده شده است.به یک نکته مهم نیز باید توجه داشت که شرکت های این گروه مسلما در سال آینده افزایش تولید و فروش نیز خواهند داشت و برخی همچون پتروشیمی شیراز طرح توسعه مهم دارند که اثرات آن در این برآورد لحاظ نشده است.

پیش بینی سهام پیش بینی بورس در سال 99

ب- شرکت های تولید کننده متانول

ب-۱- بررسی اثرات افزایش نرخ خوراک به ۱۵ سنت( ۳۹۷۵ ریال در هر مترمکعب) بدون افزایش نرخ فروش محصولات

متانول سازها نیز با افزایش نرخ گاز طبیعی به ۱۵ سنت بخش مهمی از سود خود را از دست خواهند داد.در جدول زیر اثرات افزایش نرخ خوراک بر سود هر سهم متانول سازها بررسی شده است

پیش بینی سهام پیش بینی بورس در سال 99

ب-۲- اثرات افزایش نرخ محصولات

در جدول زیر اثرات فروش متانول ۵۰۰ دلاری با دلار مرکز مبادلات بر روی سود هر سهم شرکت های متانول ساز بررسی شده است.برای پتروشیمی خارک نیز نرخ فروش سایر محصولات بر اساس نرخ های فعلی جهانی برآورده شده و در سود هر سهم شرکت تاثیر داده شده است

پیش بینی سهام پیش بینی بورس در سال 99

همانطور که ملاحظه می شود در دو شرکت پتروشیمی فن آوران و خارک اثرات افزایش نرخ خوراک با افزایش نرخ فروش محصولات ( با دلار مرکز مبادلات) و بر اساس مقدار فروش در آخرین بودجه ارائه شده جبران می شود ولی در پتروشیمی زاگرس برای سال آینده افزایش ظرفیت تولید به ۲.۵ میلیون تن متانول اثرات افزایش نرخ خوراک را جبران خواهد کرد.در حال حاضر زاگرس پیش بینی تولید ۲.۱۵ میلیون تن متانول را برای سال جاری داشته که مسلما با توجه به لغو تحریم ها و حل مشکلات بیمه ای و حمل و نقلی به ظرفیت بیش از ۲.۵ میلیون تن در سال خواهد رسید

ذکر این نکته نیز ضروری ست که P/E شرکت های پتروشیمی نیز در حال حاضر پایین تر از P/E بازار می باشند

ب-۳- خالص اثرات افزایش نرخ خوراک و افزایش نرخ محصولات

پیش بینی سهام پیش بینی بورس در سال 99

نتیجه گیری

در این گزارش:

  1. اثرات منفی افزایش نرخ خوراک گازی بر سود شرکت های پتروشیمی مصرف کننده خوراک گازی بررسی شده است.

  2. اثرات آزاد سازی نرخ خوراک محصولات داخلی و فروش محصولات صادراتی با نرخ های فعلی جهانی ( با نرخ دلار مرکز مبادلات) بر سود آنها بررسی شده است

  3. اثرات نهایی هر دو عامل فوق بر سود هر سهم آنها به طور خالص بررسی شده و نتیجه گیری شده است که شرکت های پتروشیمی در صورت افزایش نرخ خوراک به ۱۵ سنت در هر متر مکعب و افزایش نرخ محصولات سود خالص خود را در سال آینده کاهش نخواهند داد.

  • با توجه به نوع خوراک پتروشیمی ها( جدول شماره ۱) این مصوبه در مورد شرکت های پتروشیمی با خوراک مایع و یا گاز اتان بی تاثیر است یا تاثیر بسیار محدودی دارد

گروه تحلیلی کارگزاری آراد ایرانیان

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ