“بانک دی” و “بیمه ملت” و گزارشات مثبت از سال ۹۳

0
بانک دی با سرمایه ۵۰۰ میلیارد تومانی برای هر سهم در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۳ مبلغ ۳۲ تومان سود خالص پیش بینی کرده که در مقایسه با سال مالی قبل (مبلغ ۲۷ تومان) افزایش نزدیک به ۱۹ درصد افزایش داشته است.

 درآمدهای غیرمشاع بانک در پیش بینی سال مالی ۹۳ به مبلغ ۱۱۶ میلیارد و ۸۷۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان (به ازای هر سهم مبلغ ۲۳۴ ریال) عمدتاً ناشی از سایر درآمدها است که بخش عمده آن مربوط به درآمد مشارکت در منافع قراردادها و سود فروش دارایی ثابت می باشد.

شرکت بیمه ملت نیز برای هر سهم در سال مالی ۹۳ مبلغ ۲۷۸ ریال سود خالص پیش بینی کرده که نسبت به سال مالی قبل (مبلغ ۲۷۱ ریال) افزایش ۲.۵ درصدی داشته است.

شایان ذکر است عملکرد “ملت” در سال مالی ۹۳ در مقایسه با سال مالی گذشته از افزایش ۳۳ درصدی حق بیمه، ۳۷ درصدی درآمد حق بیمه سهم نگهداری و کاهش ۲۲ درصدی درآمد حاصل از سرمایه گذاری برخوردار خواهد بود و این در حالی است که سود تلفیقی هر سهم در سال مالی ۹۳ را مبلغ ۲۸۸ ریال پیش بینی شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ