حق بیمه سال ۹۷ چقدر است؟ نرخ حق بیمه کارفرما و کارگر تامین اجتماعی

0

جدول حق بیمه سال ۹۷ ،  حق بیمه سال ۹۷ اختیاری ،  محاسبه حق بیمه سال ۹۷ ،  حق بیمه تامین اجتماعی سال ۹۷ ، حق بیمه کارفرما و کارگر در سال ۱۳۹۷ ، نرخ بیمه اختیاری تامین اجتماعی سال ۹۷ ، نرخ حق بیمه تامین اجتماعی سال ۹۷ ، دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۳۹۷

مبلغ حق بیمه در سال ۹۷ چقدر است و سهم کارگر و کارفرما چقدر است؟

بر اساس حداقل دستمزد تعیین شده کارگران برای سال ۹۷ مبلغ کل بیمه معادل ۳۶۷ هزار و ۲۱۷ تومان خواهد بود که سهم کارگر معادل ۸۵ هزار و ۶۸۴ تومان است.

در اواخر اسفند ماه سال ۹۶ شرکای اجتماعی ( دولت، نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان) چندین جلسه متعدد برای تعیین دستمزد ۹۷ کارگران برگزار کردند تا حداقل دستمزد ۹۷ کارگران تعیین شود، امادر نهایت این جلسه طولانی و تنها میزان عدد و رقم حداقل دستمزد کارگران تعین شد و میزان افزایش سایر سطوح مزدی به سال ۹۷ موکول شد و ۲۸ اسفند ماه ۹۶ نیز میزان افزایش حداقل مزد کارگران با ۱۹.۸ درصد افزایش تعیین شد و به رقم یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان رسید. با اجرای افزایش ۱۹.۸ درصدی ، دستمزد کارگران با ۱۸۹ هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان در سال ۹۷ رسید.

با توجه به اینکه کل حق بیمه ۳۰ درصد حقوق بوده و ۲۳ درصد از آن سهم کارفرما و هفت درصد نیز سهم کارگر است، بر این اساس مبلغ کل بیمه برای سال ۱۳۹۷ معاد ۳۶۷ هزار و ۲۱۷ تومان تعیین شده که به این ترتیب سهم کارفرما ۲۸۸ هزار ‌و ۵۳۳ تومان و سهم کارگر معادل ۸۵ هزار و ۶۸۴ تومان است.

نرخ بیمه اختیاری تامین اجتماعی مشاوره بیمه تامین اجتماعی مبلغ حق بیمه رانندگان دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1397 حقوق راننده طبق قانون کار حقوق راننده پایه یک چقدر است حقوق رانندگان در سال 97 حقوق تأمین اجتماعی حق بیمه کارگران حق بیمه کارفرما و کارگر حق بیمه تامین اجتماعی حق بیمه اختیاری حداقل حقوق و دستمزد پایه حقوق وزارت کار پایه حقوق بر اساس مدرک تحصیلی 96 بیمه تامین اجتماعی افزایش حقوق کارگران

اعلام دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسر حق بیمه سال ١٣٩٧

 در اجرای مصوبه شماره ۴٩٧۵ مورخ ٢۶‏‏‏/۴‏‏‏/۶٧ شورایعالی تامین اجتماعی و پیرو بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق ‌بیمه سال ١٣٩٧ و به استناد مصوبه جلسه مورخ ٢٢‏/٠١‏/٩٧ شورایعالی کار موضوع بخشنامه شماره ٢٣۶۴ مورخ ٢٣‏/٠١‏/٩٧ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص افزایش حداقل دستمزد سنواتی در سال ١٣٩٧، فایل اکسل مربوط به دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق‌بیمه فعالیتهای دارای دستمزد مقطوع برای سال ١٣٩٧ شامل ١١١ صفحه و ٩ صفحه راهنمای صنوف منتشر می‌گردد.

نکات مهم:

١‏‏- حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه‌شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی (به استثناء رانندگان حمل ‌و‌ نقل عمومی بین شهری و فعالیتهای دارای دستمزد مقطوع)‌ در‌سال١٣٩٧ مبلغ ٣٧٠,۴٢٣ ریال اعلام می‌گردد.

٢‏‏- سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال ١٣٩۶، معادل ١٠,۴ درصد بعلاوه رقم ثابت روزانه ٢٨.٢٠٨ ریال بشرح ذیل افزایش می‌یابد.

مزد روزانه شغل در سال١٣٩٧= (٢٨,٢٠٨+١٠۴‏‏/١×آخرین مزد روزانه شغل در سال ١٣٩۶)

٣‏‏- با توجه به اینکه طبق بند ٣ تصویبنامه شورایعالی کار مقرر گردیده کارفرمایان مشمول قانون به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت ماهیانه مبلغ ١,١٠٠.٠٠٠ ریال کمک ‌هزینه اقلام مصرفی خانوار، به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای پرداخت نمایند، لذا کارفرمایان ذیربط می بایست طبق بند ۵ ماده ٢ قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرائی ماده ٣٩ قانون با رعایت بخشنامه های ۵ و١‏‏‏‏‏/۵ جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه از جمله پایه سنواتی، حق مسکن و خواروبار در ایام اشتغال و… در ستونهای مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه ذیربط اقدام نمایند.

۴‏‏- به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از ١‏‏‏‏‏/١‏‏‏‏‏/١٣٩٧، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (٣٠٩,٩٧٧ ریال) درج گردیده است، چنانچه در سال ١٣٩٧ کارفرما از ارسال لیست و حق بیمه بیمه شدگان مذکور خودداری و یا در لیستهای ارسالی ترک کار آنها را اعلام ننماید، می بایست دستمزد آنها بشرح بندهای ٢ و ٣ تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماههایی که لیست آن ارسال نشده است قرارگیرد.
۵‏‏- حداقل مبنای پرداخت حق بیمه برای  بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد نیز در سال ١٣٩٧ معادل ٣٧٠,۴٢٣ ریال خواهد بود.

همچنین مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال ١٣٩۶ از رقم روزانه‌ ٣٠٩,٩٧٧ ریال بیشتر می باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ١٠.۴ درصد بعلاوه رقم ثابت ٢٨.٢٠٨ ریال مطابق روش ذیل در سال جاری افزایش می یابد.

مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال ١٣٩٧= (٢٨,٢٠٨+١٠۴‏‏‏‏‏/١× آخرین مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال ١٣٩۶)

۶‏‏- کلیه پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ ١‏‏‏‏‏/١‏‏‏‏‏/١٣٩٧ به بعد می‌باشد با رعایت حداقل دستمزد سال١٣٩٧خواهد بود. همچنین پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران سنوات قبل که درسال١٣٩٧ ادامه می یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال ١٣٩٧میباشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال١٣٩٧ ترمیم می گردد.
٧‏‏- ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موضوع بند (٧) هشتصد و چهارمین جلسه هیأت مدیره مورخ ٢۶‏‏‏/٣‏‏‏/٨١ و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح و از تاریخ ١‏‏/١‏‏/٩٧ مبنای دریافت حق بیمه و ارائه تعهدات قانونی تعیین می گردد.

الف)رانندگان بین شهری:

رانندگان وانت بار، سواری، مینی‌بوس، کامیونت و… رانندگان اتوبوس، کامیون و …
٢‏‏‏/١ برابر حداقل دستمزد ۵‏‏‏/١ برابر حداقل دستمزد

ب)رانندگان درون شهری:

رانندگان حمل بار رانندگان حمل مسافر
(سواری، مینی بوس و …)
رانندگان اتوبوس درون شهری
١‏‏‏/١ برابر حداقل دستمزد ١‏‏‏/١ برابر حداقل دستمزد ١‏‏‏/١برابر حداقل دستمزد

با توجه به مراتب فوق دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب۵‏‏‏/١) معادل ۵۵۶,٠٠٠ ریال، بابت رانندگان مینی بوس و سواری(ضریب ٢‏‏‏/١) معادل ۴۴۵.٠٠٠ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری (ضریب ١‏‏/١) معادل ۴٠٧.٠٠٠‌ریال تعیین می‌گردد.
٨‏‏- ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی موضوع «بند چهار یکهزار وچهارصدو پنجاه وپنجمین» جلسه هیأت مدیره محترم سازمان و اصلاحات بعدی آن بشرح ذیل اصلاح و از تاریخ ١‏‏/١‏‏/٩٧ مبنای دریافت حق‌بیمه و تعهدات قانونی قرار می‌گیرد.

الف) کارگر درجه یک (کارگر ماهر، استادکار):

ضریب دستمزد سال اول
مصوبه هیات مدیره
ضریب دستمزد سال دوم
مصوبه هیات مدیره
ضریب دستمزد سال سوم و
سالهای بعد
۵‏‏/١ برابر حداقل دستمزد ۶‏‏/١ برابر حداقل دستمزد ٧‏‏/١ برابر حداقل دستمزد

ب) کارگر درجه دو (کارگرنیمه ماهر، کمک استادکار):

ضریب دستمزد سال اول
مصوبه هیات مدیره
ضریب دستمزد سال دوم
مصوبه هیات مدیره
ضریب دستمزد سال سوم و
سالهای بعد
۴‏‏/١ برابر حداقل دستمزد ۵‏‏/١ برابر حداقل دستمزد ۶‏‏/١ برابر حداقل دستمزد

ج) کارگر درجه سه (کارگر ساده):

ضریب دستمزد سال اول مصوبه هیات مدیره ضریب دستمزد سال دوم مصوبه هیات مدیره ضریب دستمزد سال سوم و
سالهای بعد
٣‏‏/١ برابر حداقل دستمزد ۴‏‏/١ برابر حداقل دستمزد ۵‏‏/١ برابر حداقل دستمزد

با توجه به بخشنامه شماره ۴‏‏‏‏‏/٧ مشترک فنی و درآمد، حق بیمه کارگران ساختمانی می بایست براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرائب٣‏‏‏‏‏/١، ۴‏‏‏‏‏/١، ۵‏‏‏‏‏/١، ۶‏‏/١و٧‏‏/١برابر حداقل دستمزد (به ترتیب۴٨٢,٠٠٠، ۵١٩.٠٠٠، ۵۵۶.٠٠٠، ۵٩٣.٠٠٠ و ۶٣٠.٠٠٠) ریال براساس سطح مهارت کارگران مزبور و با رعایت مصوبات هیات مدیره محاسبه و وصول ‌گردد.

٩‏‏- با عنایت به مصوبات شورایعالی تأمین اجتماعی و هیأت امناء محترم سازمان تامین اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال جاری ٧ برابر حداقل دستمزد روزانه معادل ٢,۵٩٢.٩۶١ریال تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماههای٣١، ٣٠ و ٢٩ روزه الزامی می باشد

ساتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ