چکیده آخرین گزارشها و پیش بینی های شرکتهای بورسی

0

آخرین گزارش ها و پیش بینی های شرکتهای بورس به کدال

 

نام شرکت تاریخ انتشار شرح گزارش سال مالی
خراسانپتروشیمی خراسان ۹۲/۱۲/۱۲ کاهش ۱۶ درصدی سود هر سهم از ۲۱۴۸ ریال به ۱۸۱۲ ریالطبق توافق صورت گرفته با سایر تولیدکنندگان کود و بدلیل افزایش نرخ خوراک فروش اوره به شرکت

حمایتی کشاورزی هرتن ۳۳۰ دلار و با نرخ تسعر ۲۶۵۰۰ ریال مطابق قیمت گذاری در بورس کالا و فروش های صادراتی هر تن

۳۳۰دلار و با نرخ تسعیر ۲۹۰۰۰ ر محاسبه گردیده است

منتهی به۹۳/۱۲/۲۹
زاگرسپتروشیمی زاگرس ۹۲/۱۲/۱۲ کاهش ۲۸ درصدی سود هر سهم از ۵۵۷۷ ریال به ۴۰۱۰ ریالکاهش تولید و فروش متانول و افزایش نرخ فروش بطور متوسط باعث کاهش ۱۱ درصدی نسبت به پیش بینی قبلی شده است منتهی به۹۳/۱۲/۲۹
شفنپتروشیمی فن آوران ۹۲/۱۲/۱۲ کاهش ۳۰ درصدی سود هر سهم از ۶۱۶۵ ریال به ۴۳۲۴ ریالمقدار تولید و فروش ۱۰۰ هزار تن افزایش یافته است. منتهی به۹۳/۱۲/۲۹
کرماشاپتروشیمی کرمانشاه ۹۲/۱۲/۱۲ کاهش ۱۷ درصدی سود هر سهم از ۲۰۵۳ ریال به ۱۶۹۳ ریالتوقف خط تولید محصول اوره با ظرفیت۲.۰۰۰ تن در روز و خط تولید محصول آمونیاک با ظرفیت ۱.۲۰۰ تن

در روز در ماه های شهریور و مهر سال ۱۳۹۳ به مدت ۳۵ روز جهت تعمیرات دوره ای پیش بینی گردیده است.یال

منتهی به۹۳/۱۲/۲۹
شپدیسپتروشیمی پردیس ۹۲/۱۲/۱۲ سود هر سهم خود را با کاهش ۱۲ درصدی ۴۰۲۵ ریال اعلام کردبا توجه به افزایش قیمت خوراک ،نرخ فروش اوره از ۹۳/۰۱/۰۱ لغایت ۹۳/۰۹/۳۰ از ۶.۱۲۵ ریال به ۷۴۰.۸ ریال

افزایش می یابد – نرخ تسعیر ارز به ازای هر دلار ۲۹۰۰۰ ریال

نرخ خوراک منتهی به ۹۲/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۳ سنت در نظر گرفته شده است

با توجه به قطع گاز در دی و بهمن ۹۲ تولید اوره و آمونیاک نسبت به ظرفیت اسمی کاهش داشته است

منتهی به۹۳/۱۲/۲۹
شیرازپتروشیمی شیراز ۹۲/۱۲/۱۲ سود منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹ بدون هیچ تغییری مبلغ ۱۴۵۳ ریال اعلام کرده استنرخ گاز برای بودجه ۹۳ ، ۱۳ سنت در نظر گرفته شده است

با توجه به کاهش و توقف تولید در دیماه ناشی از برودت هوا و افت فشار گاز طبیعی انتظار میرود تولید پیش بینی شده

سال مالی ۱۳۹۲ تا پایان سال محقق گردد.

شرکت جهت تسعیر ارز حاصل از فروشهای صادراتی در سه ماهه پایانی سال از نرخ هر دلار ۳۰۰۰۰ ر استفاده نموده است.

منتهی به۹۳/۱۲/۲۹
شسیناشیمیایی سینا ۹۲/۱۲/۱۲ کاهش ۴۰ درصدی سود هر سهم از ۶۷۷ ریال به ۴۰۷ ریال منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹افزایش سرمایه۳۰ درصدی از محل سود انباشته منتهی به۹۳/۱۲/۲۹
پاساایران تایر ۹۲/۱۲/۱۲ کاهش ۸ درصدی سود هر سهم از ۳۵۰۰ ریال به ۳۲۱۰ ریال منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹افزایش سرمایه شرکت از ۸۰ میلیارد ریال به ۳۰۰ میلیارد ریال در سال ۹۳ از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی منتهی به۹۳/۱۲/۲۹
وغدیرسرمایه گذاری غدیر ۹۲/۱۲/۱۲ دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه یکشنبه مورخ ۹۲/۱۲/۲۵ منتهی به۹۲/۰۹/۳۰
فیبرابسته بندی ایرانیان ۹۲/۱۲/۱۱ کاهش زیان شرکت از مبلغ ۷۷۱ ریال به ۲۲۵ ریال منتهی به۹۲/۰۹/۳۰
وبانکسرمایه گزاری توسعه ملی ۹۲/۱۲/۱۱ افزایش ۴ درصدی نسبت به مدت مشابه قبل و اعلام ۱۳۰۷ ریال به عنوان سود هر سهم منتهی به۹۳/۱۲/۲۹
وبانکسرمایه گزاری توسعه ملی ۹۲/۱۲/۱۱ پیش بینی میلغ ۱۲۵۷ ریال سود هر سهم منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹اعلام مبلغ ۳۲۱ ریال منتهی به ۹۲/۰۹/۳۰ و پوشش ۲۶% آن منتهی به۹۲/۱۲/۲۹
وبانکسرمایه گزاری توسعه ملی ۹۲/۱۲/۱۱ اعلام مبلغ ۲۶۵ ریال سود هر سهم منتهی به ۹۲/۰۶/۳۱ که رشدی ۴۱% نسبت به مدت مشابه قبل داشته است منتهی به۹۲/۰۶/۳۱
خچرخشچرخشگر ۹۲/۱۲/۱۱ تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده :افزایش سرمایه شرکت : ۶۰ میلیون ریال از محل سود انباشته و ۹۰ میلیون ریال مطالبات و آورده نقدی منتهی به۹۲/۱۲/۲۹
وصنعتسرمایه گذاری صنعت و معدن ۹۲/۱۲/۱۱ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۲/۱۲/۲۲ منتهی به۹۳/۰۹/۳۰
فخاسمجتمع فولاد خراسان ۹۲/۱۲/۱۱ کاهش ۱۰ درصدی سود هر سهم و اعلام مبلغ ۴۹۸ ریالی منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹ منتهی به۹۳/۱۲/۲۹
رتاپتجارت الکترونیک پارسیان ۹۲/۱۲/۱۱ افزایش ۵ درصدی سود هر سهم و اعلام مبلغ ۱۲۲۸ ریال منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹ منتهی به۹۳/۱۲/۲۹
پترولگروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان ۹۲/۱۲/۱۱ با توجه به عدم تطابق سال مالی این شرکت و شرکت های موجود در پرتفوی نرخ خوراک ۱۳ سنت بر سودسال مالی منتهی به ۹۳/۰۶/۳۱ این شرکت تاثیری نخواهد داشت
پلاسکپلاسکو کار ۹۲/۱۲/۱۱ اعلام زیان ۲۰۳ ریالی که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۱۵۱ درصدی داشته است منتهی به۹۲/۰۹/۳۰
ختوررادیاتور ایران ۹۲/۱۲/۱۰ افزایش ۴۰ درصدی سود هر سهم از ۲۲۶ ریال به ۳۱۶ ریال منتهی به۹۲/۱۲/۲۹
خمهرمهرکام پارس ۹۲/۱۲/۱۰ کاهش ۲۳۹۰۰ درصدی زیان هر سهم از مبلغ (۱) ریال منتهی به ۹۱/۰۹ به (۲۴۰) ریال منتهی به ۹۲/۰۹ منتهی به۹۲/۰۹/۳۰
شکبیرپتروشیمی امیرکبیر ۹۲/۱۲/۱۰ عمده خوراک مصرفی این شرکت ترکیبی از خوراک مایع و درصد کمی خوراک گاز می باشد که در نهایت اثر منفیبا اهمیتی در سود این شرکت نخواهد داشت
دپارسپارس دارو ۹۲/۱۲/۱۰ کاهش ۱۲ درصدی سود هر سهم از ۵۵۱۷ ریال به ۴۸۶۹ ریال منتهی به۹۳/۱۲/۲۹
شپمچاپارس پامچال ۹۲/۱۲/۱۰ کاهش ۳۶ درصدی سود هر سهم از مبلغ ۳۰۷۱ ریال به ۱۹۸۰ ریالتصمیم به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی زمین های شرکت در سال ۹۳ منتهی به۹۳/۱۲/۲۹
شپتروپتروشیمی آبادان ۹۲/۱۲/۱۰ افزایش ۳۰ درصدی نرخ سوخت قبلا در بودجه ۹۳ پیش بینی شده است و در صورت افزایش بیشتر مراتب به بازاراعلام می شود
فمرادآلومراد ۹۲/۱۲/۱۰ کاهش ۷۱% سود خالص هر سهم از ۷۴۵ ریال به ۲۱۵ ریال منتهی به۹۳/۱۲/۲۹
خودروایران خودرو ۹۲/۱۲/۱۰ افزایش سرمایه ی ۵۹.۳۸ درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران
وبشهرتوسعه صنایع بهشهر ۹۲/۱۲/۱۰ پیش بینی ۵۱۵ ریال سود منتهی ۹۲/۱۲/۲۹اعلام ۷۱ ریال سود منتهی به ۹۲/۰۶/۳۱ و پوشش ۱۴% آن

تصمیم هیئت مدیره مبنی بر تقسیم سود ۴۰۰ ریال برای مجمع ۹۲

منتهی به۹۳/۱۲/۲۹
وبانکسرمایه گزاری توسعه ملی ۹۲/۱۲/۰۸ پیش بینی سود هر سهم ۱۳۰۷ ریال که رشدی ۴% نسبت به مدت مشابه قبل داشته استافزایش سرمایه از ۴.۵۰۰ میلیارد ریال به ۶.۵۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته و اندوخته ی سرمایه ای

پس از اخذ مجوز از سازمان بورس

منتهی به۹۳/۱۲/۲۹
جمپتروشیمی جم ۹۲/۱۲/۰۸ کاهش ۹% سود هرسهم منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹ نسبت به مدت مشابه قبل منتهی به۹۳/۱۲/۲۹
فولاژفولاد آلیاژی ایران ۹۲/۱۲/۰۸ کاهش ۳۸% سود هرسهم منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹ نسبت به مدت مشابه قبلافزایش ۳۱|% بهای تمام شده در کالای فروش رفته که بابت افزایش نرخ مواد اولیه می باشد منتهی به۹۳/۱۲/۲۹
توریلتوکا ریل ۹۲/۱۲/۰۸ پیش بینی سود هر سهم ۶۴۶ ریال که رشدی ۳۰% نسبت به مدت مشابه قبل داشته استتصمیم به افزایش سرمایه ۱۵۰۰ میلیارد ریالی – پیشنهاد تقسیم سود ۴۸۵ ریال در مجمع عمومی سالیانه ۹۳ منتهی به۹۳/۱۲/۲۹
حفارسحمل و نقل خلیچ فارس ۹۲/۱۲/۰۸ پیش بینی سود هر سهم از زیان ۱۰۰ ریالی به سود ۱۷ریالی منتهی به۹۲/۱۲/۲۹
وتجارتبانک تجارت ۹۲/۱۲/۰۸ دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ۹۲/۱۲/۲۰ منتهی به۹۲/۱۲/۲۹
شاوانپالایش نفت لاوان ۹۲/۱۲/۰۸ پیش بینی سود ۳۱۶۲ ریالی و رشد ۵% نسبت به مدت مشابه قبلفروش ۷ درصد افزایش، بهای تمام‌شده کالای فروش رفته ۷ درصد افزایش، سود عملیاتی ۵ درصد افزایش و سود خالص ۵ درصد

۳۰درصد سود خالص سال مالی ۹۳ را جهت تقسیم بین سهامداران در مجمع عمومی عادی سالیانه

طرحهای توسعه احداث سرویسهای جانبی و مخازن و احداث واحدهای تحت لیسانس را به ترتیب با ۹۵ و ۹۳ درصد

پیشرفت فیزیکی در دست اجراء دارد که بر اساس آخرین موافقتنامه مبادله شده با شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های

نفتی ایران به ترتیب در نیمه دوم سنوات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به بهر‌برداری خواهند رسید.

منتهی به۹۳/۱۲/۲۹
شترانپالایش نفت تهران ۹۲/۱۲/۰۶ پیش بینی سود ۶۶۲۷۲ ریال منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹ که رشدی ۱۱% داشته است منتهی به۹۲/۱۲/۲۹
ثابادآبادگران ایران ۹۲/۱۲/۰۶ اعلام سود ۲۳۵ ریالی و افزایش ۹% آن نسبت به مدت مشابه قبلکاهش ۱% فروش و ۲۹% بهای تمام شده منتهی به۹۲/۱۲/۲۹
داسوهداروسازی اسوه ۹۲/۱۲/۰۶ پیش بینی رشد ۱۸% سودهر سهم منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹افزایش ۲۴% فروش منتهی به۹۲/۱۲/۲۹
فن آواگروه فن آوا ۹۲/۱۲/۰۶ اعلام سود ۶۷۲ ریالی که نسبت به مدت مشابه قبل افزایش ۶۳۰% داشته استکاهش ۸% سود حاصل از سرمایه گذاری ها – افزایش ۴۸۸۴ % سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها منتهی به۹۲/۰۹/۳۰
کسعدیکاشی سعدی ۹۲/۱۲/۰۴ پیش بینی کاهش ۴۶% سود هر سهم منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹ نسبت به مدت مشابه قبل منتهی به۹۲/۱۲/۲۹
غگرجیبیسکویت گرجی ۹۲/۱۲/۰۴ پیش بینی رشد ۶% سود هر سهم منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹ نسبت به مدت مشابه قبل منتهی به۹۲/۱۲/۲۹
شکربنکربن ایران ۹۲/۱۲/۰۴ پیش بینی کاهش ۴۹% سود هر سهم منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹ نسبت به مدت مشابه قبل منتهی به۹۲/۱۲/۲۹
پسهندصنایع لاستیک سهند ۹۲/۱۲/۰۴ پیش بینی کاهش ۶۲% سود هر سهم منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹ نسبت به مدت مشابه قبل منتهی به۹۲/۱۲/۲۹
دلرداروسازی اکسیر ۹۲/۱۲/۰۴ پیش بینی رشد ۶۴ درصدی سود هر سهم منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹ نسبت به مدت مشابه قبل۳۰۰۰ ریال نظر هیئت مدیره به ازای هر سهم جهت مجمع عادی ۹۳ منتهی به۹۳/۱۲/۲۹
فخوزفولاد خورستان ۹۲/۱۲/۰۴ پیش بینی سود هر سهم برای ۹۲/۱۲/۲۹ برابر با ۱۹۴۶ ریالاعلام سود ۱۶۱۴ منتهی به ۹۲/۰۹/۳۰ و پوشش ۸۳ درصدی آن منتهی به۹۲/۱۲/۲۹
دابورداروسازی ابوریحان ۹۲/۱۲/۰۴ سود هر سهم نسبت به مدت مشابه قبل با رشد ۲۸ درصدی ۳۳۵۷ ریال اعلام شد۲۷۵۰ ریال نظر هیئت مدیره به ازای هر سهم جهت مجمع عادی ۹۳ منتهی به۹۳/۱۲/۲۹
کهمداشیشه همدان ۹۲/۱۱/۱۹ پیش بینی سود ۱۸۰۲ ریالی منتهی به ۹۳/۰۳/۳۱ اعلام سود ۹۱۴ ریالی منتهی به ۹۲/۰۹/۳۰ و پوشش ۵۱ درصد آنافزایش ۱۰۰ درصد فروش منتهی به ۹۲/۰۹/۳۰ و پوشش ۴۹ درصد آن منتهی به ۹۳/۰۳/۳۱
قشیرقند شیروان ، قوچان و بجنورد ۹۲/۱۱/۱۷ اعلام سود ۳۸۷ ریالی که نسبت به مدت مشابه قبل کاهش ۲درصد داشته است افزایش ۲۴۳ درصدی فروش خالص افزایش ۲۸۳ درصدی بهای تمام شده فروش و افزایش ۱۱۹ درصدی هزینه های اداری و عمومی منتهی به ۹۲/۰۹/۳۰
کساوهصنایع کاشی و سرامیکسینا ۹۲/۱۱/۱۷ پیش بینی سود ۱۸۰۵ ریال منتهی ۹۲/۱۲/۲۹اعلام سود ۸۵۵ ریالی منتهی به ۹۲/۰۶/۳۱ و پوشش ۴۷ درصد از آنپیش بینی افزایش ۱۰۰ درصد فروش و افزایش ۶۱ درصد بهای تمام شده کالای فروش رفته منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹
غگلگلوکوزان ۹۲/۱۱/۱۷ پیش بینی سود ۱۸۰۵ ریالی منتهی به ۹۳/۰۶/۳۱اعلام سود ۹۴۰ ریالی منتهی به ۹۲/۰۹/۳۰ و پوشش ۱۸ درصدی آن پیش بینی سود خالص ۱۹۴۰۲۰ ریالی منتهی به ۰۳/۰۳/۳۱ منتهی به ۹۳/۰۶/۳۱
دکیمیکیمیدارو ۹۲/۱۱/۱۹ عملکرد ۱۰ ماهه این شرکت و برآورد ۲ ماهه پیش بینی تا پایان سال ۹۲ نشان دهنده افزایش سود هر سهم به میزان ۱۲ درصد می باشد
ومابیمه ما ۹۲/۱۱/۱۹ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای سال منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹ مورخ ۹۲/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶ برگزار میشود
غمهراگروه تولیدی مهرامبیمه ما ۹۲/۱۱/۱۹ اعلام سود ۴۶۳ ریالی و افزایش ۶۳ درصدی نسبت به مدت مشابه قبلافزایش فروش ۳۰ درصدی نسبت به مدت مشابه قبل منتهی به ۹۲/۰۹/۳۰
کایتاایتالران ۹۲/۱۱/۱۶ دعوت به مجمع عادی به صورت فوق العاده مورخ ۹۲/۱۱/۲۶ ۹۲/۰۶/۳۱
ثنظامسرمایه گزاری ساختمانی

نظام مهندسی ایران

۹۲/۱۱/۱۶ دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم در تاریخ ۹۲/۱۱/۲۳تصویب صورت های مالی منتهی ۹۲/۰۶/۳۱

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی عادی می باشد

منتهی به۹۲/۰۶/۳۱
فارسهلدینگ صنایع

پتروشیمی خلیج فارس

۹۲/۱۱/۱۶ افزایش ۱۶۶ درصدی هزینه های عمومی نسبت به مدت مشابه قبلافزایش ۱۶۶ درصدی زیان عملیاتی نسبت به مدت مشابه قبل

اعلام ۶۸۱۰۰ریال زیان خالص پس از کسر مالیات

اعلام زیان ۳ ریالی برای هر سهم

۶ ماهه منتهی به۹۲/۰۶/۳۰
ومعادنسرمایه گزاری توسعه

معادن و فلزات

۹۲/۱۱/۱۶ پیش بینی سود ۵۷۵ ریالی و پوشش ۲۷ درصدی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹اعلام سود ۱۵۴ ریالی برای هر سهم منتهی به ۹۲/۰۹/۳۰

پوشش ۲۷ درصدی سود خالص منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹

۹ ماهه منتهی به۹۲/۱۲/۲۹
وعسکرموسسه مالی و اعتباری

عسکریه

۹۲/۱۱/۱۶ افزایش سرمایهاز مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال به ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

از محل مطالبات و آورده نقدی

وبیمهسرمایه گزاری

صنعت بیمه

۹۲/۱۱/۱۶ تصمیمات مجمه عمومی عادی سالیانه منتهی به ۹۲/۰۶/۳۱انتخاب اعضای هیئت مدیره

اعلام سود ۱۱۷ ریالی برای هر سهم پس از کسر مالیات

سود مصوب جهت تقسیم بین سهامداران به ازای هر سهم ۵۰ ریال می باشد

۶ ماهه منتهی به۹۲/۰۶/۳۰
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ