میزان تولید و فروش صنایع شیمیایی ایران (شیران) +میزان سود

0

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران اولین و بزرگ‌ترین تولیدکننده ماده اولیه شوینده‌ها در ایران است که در خردادماه ۱۳۷۳ با ظرفیت اسمی تولید ۵۰ هزار تن الکیل بنزن خطی و ۴۱ هزار تن نرمال پارافین با استفاده از دانش فنی و مهندسی پایه شرکت UOP شعبه لندن به بهره‌برداری رسید و در سال ۱۳۸۲ با اجرای طرح توسعه اول، ظرفیت اسمی خود را به ۷۵ هزار تن الکیل بنزن خطی و ۱۴۰ هزار تن نرمال پارافین در سال افزایش داد. این شرکت تا سال ۱۳۸۴ تنها تولیدکننده ماده اولیه شوینده‌ها (LAB) در کشور بوده است و از سال ۱۳۸۴ شرکت پتروشیمی بیستون با ظرفیت تولیدی ۵۰ هزار تن LAB در سال در کرمانشاه به بهره‌برداری رسید. لازم به توضیح است بیش از ۷۵ درصد نیازهای مواد اولیه (LAB) شرکت‌های تولیدکننده مواد شوینده توسط شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران تأمین می‌گردد.

عملکرد شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران در دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷، به هر سهم خود مبلغ ۵۰۷ ریال سود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۳۵۷ درصد افزایش را نشان می دهد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران با سرمایه ۴ هزار و ۶۲۸ میلیارد و ۹۸۸ میلیون ریال، صورت های مالی سه ماهه نخست سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۸ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران در دوره یاد شده، مبلغ ۲ هزار و ۳۴۵ میلیارد و ۶۵۸ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۵۰۷ ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۳۵۷ درصد افزایش داشته است.

با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۶ هزار و ۷۵۵ میلیارد و ۶۴۹ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

“شیران” در دوره سه ماهه نخست سال مالی منتهی به آذر ۹۶، به صورت حسابرسی نشده، مبلغ ۵۱۳ میلیارد و ۴۸۵ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۱۱۱ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود

***

گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شرح از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ – اصلاح شده دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
نام محصول واحد مقدار/تعداد تولید مقدار/تعداد فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) مقدار/تعداد تولید مقدار/تعداد فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) مقدار/تعداد تولید مقدار/تعداد فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال)
الکیل بنزن خطی (داخلی) تن ۱۹,۳۱۹ ۱۸,۹۳۰ ۷۳,۴۳۶,۷۱۴ ۱,۳۹۰,۱۵۷ ۹,۳۶۱ ۹,۷۸۴ ۷۸,۳۱۹,۰۹۲ ۷۶۶,۲۷۴ ۲۸,۶۸۰ ۲۸,۷۱۴ ۷۵,۱۰۰,۳۳۴ ۲,۱۵۶,۴۳۱
الکیلات سنگین (داخلی) تن ۱,۳۰۷ ۵۰۹ ۶۴,۹۰۳,۷۳۳ ۳۳,۰۳۶ ۳۷۹ ۸۶۶ ۶۵,۶۸۷,۰۶۷ ۵۶,۸۸۵ ۱,۶۸۶ ۱,۳۷۵ ۶۵,۳۹۷,۰۹۱ ۸۹,۹۲۱
نرمال پارافین مازاد (داخلی) تن ۱۳,۰۵۲ ۴۵۱ ۶۴,۲۷۹,۳۷۹ ۲۸,۹۹۰ ۶,۹۱۸ ۳۰۱ ۷۰,۴۷۱,۷۶۱ ۲۱,۲۱۲ ۱۹,۹۷۰ ۷۵۲ ۶۶,۷۵۷,۹۷۹ ۵۰,۲۰۲
برشهای استحصالی از هیدروکربورهای تهیه شده از سایرمنابع (داخلی) تن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
الکیل بنزن خطی (صادراتی) تن ۰ ۱,۰۰۲ ۱۰۷,۱۰۰,۷۹۸ ۱۰۷,۳۱۵ ۰ ۴۹۷ ۱۱۴,۵۱۱,۰۶۶ ۵۶,۹۱۲ ۰ ۱,۴۹۹ ۱۰۹,۵۵۷,۷۰۵ ۱۶۴,۲۲۷
الکیلات سنگین (صادراتی) تن ۰ ۳۷۱ ۵۷,۱۸۸,۶۷۹ ۲۱,۲۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۷۱ ۵۷,۱۸۸,۶۷۹ ۲۱,۲۱۷
نرمال پارافین مازاد (صادراتی) تن ۰ ۱۵,۲۳۵ ۶۵,۵۴۶,۵۷۰ ۹۹۸,۶۰۲ ۰ ۱۳,۷۰۲ ۷۹,۸۴۲,۱۴۰ ۱,۰۹۳,۹۹۷ ۰ ۲۸,۹۳۷ ۷۲,۳۱۵,۶۸۶ ۲,۰۹۲,۵۹۹
جمع ۲,۵۷۹,۳۱۷ ۱,۹۹۵,۲۸۰ ۴,۵۷۴,۵۹۷

گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

شرح دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
نام محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال)
الکیل بنزن خطی (داخلی) تن ۹,۷۰۴ ۱۰,۴۴۱ ۶۶,۶۹۴,۵۶۹ ۶۹۶,۳۵۸ ۱۱۷,۰۴۰ ۹۲,۹۴۱ ۵۲,۱۵۳,۵۸۱ ۴,۸۴۷,۲۰۶
الکیلات سنگین (داخلی) تن ۶۳۹ ۱۲۲ ۶۳,۴۵۹,۰۱۶ ۷,۷۴۲ ۸,۷۴۵ ۵۳۱ ۴۳,۵۳۸,۶۰۶ ۲۳,۱۱۹
نرمال پارافین مازاد (داخلی) تن ۴,۸۶۳ ۳۹۵ ۷۰,۵۲۹,۱۱۴ ۲۷,۸۵۹ ۶۸,۶۵۴ ۱۰,۷۴۵ ۴۰,۸۶۴,۰۳۰ ۴۳۹,۰۸۴
برشهای استحصالی از هیدروکربورهای تهیه شده از سایرمنابع (داخلی) تن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹,۹۸۳ ۲۶,۹۶۵,۵۴۱ ۲۶۹,۱۹۷
الکیل بنزن خطی (صادراتی) تن ۰ ۴۵۸ ۱۰۷,۰۲۸,۳۸۴ ۴۹,۰۱۹ ۰ ۲۳,۰۵۹ ۶۶,۶۵۰,۷۶۵ ۱,۵۳۶,۹۰۰
الکیلات سنگین (صادراتی) تن ۰ ۵۱۲ ۵۲,۵۹۳,۷۵۰ ۲۶,۹۲۸ ۰ ۳,۴۱۹ ۳۹,۹۶۲,۲۷۰ ۱۳۶,۶۳۱
نرمال پارافین مازاد (صادراتی) تن ۰ ۹,۰۴۴ ۶۹,۱۷۰,۸۳۱ ۶۲۵,۵۸۱ ۰ ۳۷,۶۵۴ ۶۲,۷۲۷,۱۴۷ ۲,۳۶۱,۹۲۸
جمع ۱,۴۳۳,۴۸۷ ۹,۶۱۴,۰۶۵

تولید

در نمودار زیر روند تولید شرکت در شش ماهه ابتدایی سال نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه می شود روند تولید در کل سال روند ثابتی بوده که این رویه در طی چند سال اخیر نیز همین گونه بوده است.

مواد اولیه کارخانجات کارخانه های تولید مواد شوینده قیمت نرمال پارافین قیمت مواد اولیه تولید شوینده صادرات صنایع شیمیایی ایران (شیران) صادرات آلکیل بنزن خطی شرکت های صادراتی بورس سود سهام (شیران) صنایع شیمیایی ایران سهم های دلاری بورس سهام وابسته به دلار تولیدکنندگان الکیل بنزن خطی تحلیل (شیران) صنایع شیمیایی ایران برترین شرکتهای بورس اخبار مهم بورس اخبار شرکتهای بورسی اخبار شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران آلکیل بنزن خطی

مقدار فروش 

فروش شرکت به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می شود فروش صادراتی ۶۰ درصد از کل فروش شرکت را شامل می شود که نرمال پارافین مازاد و الکیل بنزن خطی بخش عمده ای فروش ریالی شرکت را تشکیل می دهند. با توجه به افزایش نرخ دلار می توان به رشد فروش در ماه های آتی امیدوار بود.

مواد اولیه کارخانجات کارخانه های تولید مواد شوینده قیمت نرمال پارافین قیمت مواد اولیه تولید شوینده صادرات صنایع شیمیایی ایران (شیران) صادرات آلکیل بنزن خطی شرکت های صادراتی بورس سود سهام (شیران) صنایع شیمیایی ایران سهم های دلاری بورس سهام وابسته به دلار تولیدکنندگان الکیل بنزن خطی تحلیل (شیران) صنایع شیمیایی ایران برترین شرکتهای بورس اخبار مهم بورس اخبار شرکتهای بورسی اخبار شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران آلکیل بنزن خطی

نرخ فروش

در بررسی نرخ های فروش مشاهده می شود که روند صعودی خوبی در ماه مرداد و شهریور داشته و به نظر می رسد تا پایان سال نیز روند روبه رشد ادامه یابد.

مواد اولیه کارخانجات کارخانه های تولید مواد شوینده قیمت نرمال پارافین قیمت مواد اولیه تولید شوینده صادرات صنایع شیمیایی ایران (شیران) صادرات آلکیل بنزن خطی شرکت های صادراتی بورس سود سهام (شیران) صنایع شیمیایی ایران سهم های دلاری بورس سهام وابسته به دلار تولیدکنندگان الکیل بنزن خطی تحلیل (شیران) صنایع شیمیایی ایران برترین شرکتهای بورس اخبار مهم بورس اخبار شرکتهای بورسی اخبار شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران آلکیل بنزن خطی

مبلغ فروش

در شکل زیر روند فروش شرکت در شش ماه ابتدای امسال و سال قبل نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود مبلغ فروش شرکت به دلیل ارتباط مستقیم با نرخ دلار در اکثر ماه ها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است و در نهایت شرکت در ۶ ماهه ابتدایی ۹۷ در مقایسه با سال گذشته رشد فروش ۴۰ درصدی داشته است .

لازم به توضیح است عمده فروش داخلی شرکت را الکیل بنزن خطی (LAB) تشکیل می‌دهد که ماده اولیه شرکت‌های تولیدکننده مواد شوینده است. بیش از ۵۰ درصد فروش شرکت صادراتی است و نرمال پارافین مازاد به‌عنوان یک محصول میانی یکی از اصلی‌ترین محصولات صادراتی شرکت است. هندوستان به دلیل فقدان ماده اولیه نفت سفید از نرمال پارافین برای تولید الکیل بنزن خطی (LAB) استفاده می‌کند.

درصد زیادی از مواد مستقیم مصرفی شرکت را نیز نفت سفید تشکیل می دهد که افزایش قیمت نفت برنت بهای تمام شده شرکت را افزایش می دهد.

مواد اولیه کارخانجات کارخانه های تولید مواد شوینده قیمت نرمال پارافین قیمت مواد اولیه تولید شوینده صادرات صنایع شیمیایی ایران (شیران) صادرات آلکیل بنزن خطی شرکت های صادراتی بورس سود سهام (شیران) صنایع شیمیایی ایران سهم های دلاری بورس سهام وابسته به دلار تولیدکنندگان الکیل بنزن خطی تحلیل (شیران) صنایع شیمیایی ایران برترین شرکتهای بورس اخبار مهم بورس اخبار شرکتهای بورسی اخبار شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران آلکیل بنزن خطی

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می شود فروش شرکت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش ۴۰ درصدی داشته که ناشی از افزایش نرخ های فروش است .با احتساب نرخ دلار ۱۰۰۰۰ تومان و نفت خام ۸۰ دلاری شرکت پتانسیل دستیابی به سود حداقل ۹۵ تومانی را خواهد داشت.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ