آمار فروش و قیمت محصولات شرکت کاغذ پارس (چکاپا)

0

گزارش فعالیت ماهانه شرکت کاغذ پارس با نماد (چکاپا) در سال ۱۳۹۷

جزییات فعالیت شرکت در ۱۲ ماهه متتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
نام محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال)
کاغذ رول سفید تن ۲,۹۵۰ ۳,۲۹۰ ۳۰,۰۳۲,۲۱۹ ۹۸,۸۰۶ ۳۹,۳۳۲ ۳۹,۵۰۷ ۲۵,۴۱۷,۷۹۹ ۱,۰۰۴,۱۸۱
خمیر ویرجین تن ۱,۳۲۰ ۱,۲۰۱ ۲۷,۹۳۰,۸۹۱ ۳۳,۵۴۵ ۱۴,۴۱۱ ۱۳,۰۵۷ ۲۳,۷۳۴,۵۴۹ ۳۰۹,۹۰۲
رول فلوتینگ تن ۱,۱۵۰ ۱,۲۵۵ ۱۴,۸۶۴,۵۴۲ ۱۸,۶۵۵ ۱۶,۷۱۸ ۱۶,۷۱۱ ۱۴,۰۴۳,۸۰۳ ۲۳۴,۶۸۶
سایر تن ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵۵ ۱۱۹ ۱۸,۶۸۰,۶۷۲ ۲,۲۲۳
جمع ۱۵۱,۰۰۶ ۱,۵۵۰,۹۹۲

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
نام محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال)
کاغذ رول سفید تن ۵۰۰ ۱,۸۶۰ ۳۵,۳۷۶,۳۴۴ ۶۵,۸۰۰ ۹,۰۰۰ ۱۳,۴۰۴ ۳۱,۹۳۸,۶۰۰ ۴۲۸,۱۰۵
خمیر ویرجین تن ۴,۸۰۰ ۴,۴۷۱ ۳۶,۴۷۲,۳۷۸ ۱۶۳,۰۶۸ ۲۰,۲۴۰ ۲۱,۰۰۷ ۳۱,۳۳۰,۲۲۳ ۶۵۸,۱۵۴
رول فلوتینگ تن ۱,۰۱۰ ۲,۰۴۹ ۱۶,۰۵۶,۶۱۳ ۳۲,۹۰۰ ۶,۳۸۰ ۶,۸۴۰ ۱۶,۰۷۲,۲۲۲ ۱۰۹,۹۳۴
سایر تن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
جمع ۲۶۱,۷۶۸ ۱,۱۹۶,۱۹۳

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

شرح دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
نام محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال)
کاغذ رول سفید تن ۷۹۰ ۷۸۴ ۸۰,۷۶۴,۰۳۱ ۶۳,۳۱۹ ۱۲,۹۱۰ ۱۷,۸۲۸ ۳۹,۰۱۳,۵۷۴ ۶۹۵,۵۳۴
خمیر ویرجین تن ۳,۵۰۰ ۲,۷۷۵ ۸۰,۲۲۹,۹۱۰ ۲۲۲,۶۳۸ ۴۱,۰۸۰ ۴۱,۵۴۴ ۴۸,۰۰۶,۸۳۶ ۱,۹۹۴,۳۹۶
رول فلوتینگ تن ۱,۲۱۰ ۱,۳۹۶ ۴۶,۳۴۳,۱۲۳ ۶۴,۶۹۵ ۱۵,۷۱۵ ۱۵,۶۱۵ ۲۶,۵۸۱,۹۴۰ ۴۱۵,۰۷۷
سایر تن ۰ ۱۸۰ ۶۰,۰۳۸,۸۸۹ ۱۰,۸۰۷ ۰ ۲۰۳ ۶۲,۲۳۶,۴۵۳ ۱۲,۶۳۴
جمع ۳۶۱,۴۵۹ ۳,۱۱۷,۶۴۱

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

شرح دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
نام محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال)
کاغذ رول سفید تن ۹۵۰ ۹۴۷ ۸۰,۷۹۰,۹۱۹ ۷۶,۵۰۹
خمیر ویرجین تن ۲,۸۱۰ ۱,۸۹۳ ۶۳,۰۲۹,۵۸۳ ۱۱۹,۳۱۵
رول فلوتینگ تن ۱,۶۷۰ ۲,۱۴۸ ۴۷,۲۳۱,۸۴۴ ۱۰۱,۴۵۴
سایر تن ۱۴۰ ۵۸۹ ۶۳,۰۵۴,۳۲۹ ۳۷,۱۳۹
جمع ۳۳۴,۴۱۷

ساتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ