آمار فروش و قیمت محصولات شرکت موتوژن (بموتو)

0

گزارش فعالیت ماهانه شرکت موتوژن با نماد (بموتو) در سال ۱۳۹۷

جزییات فعالیت شرکت در ۱۲ ماهه متتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

شرح دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
نام محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال)
الکتروموتور کولری دستگاه ۷۸,۴۵۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۰۹۱,۷۶۳ ۱,۰۶۲,۲۶۷ ۱,۶۵۵,۸۸۶ ۱,۷۵۸,۹۹۳
الکتروموتور صنعتی دستگاه ۱۴,۴۵۸ ۱۶,۹۷۴ ۱۱,۶۰۶,۱۰۳ ۱۹۷,۰۰۲ ۱۶۱,۱۴۲ ۱۵۰,۲۲۲ ۷,۰۵۶,۰۷۰ ۱,۰۵۹,۹۷۷
الکتروموتور پمپ آب دستگاه ۰ ۷,۲۰۰ ۱۹۱,۵۲۸ ۱,۳۷۹ ۱,۰۹۸,۳۹۲ ۱,۰۸۵,۸۱۴ ۱۸۱,۳۴۳ ۱۹۶,۹۰۵
سایر دستگاه ۰ ۱ ۶۹,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۹,۳۸۹ ۰ ۴ ۷۰,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۲,۶۸۴
دینام و استارت دستگاه ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱,۰۸۳ ۱۱,۲۰۷ ۱,۵۰۴,۸۶۳ ۱۶,۸۶۵
جمع ۲۶۷,۷۷۰ ۳,۳۱۵,۴۲۴

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

شرح از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ – اصلاح شده دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
نام محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال)
الکتروموتور کولری دستگاه ۱۷۲,۵۶۴ ۰ ۰ ۰ ۸۲,۴۹۲ ۳,۳۶۲ ۳,۶۴۹,۰۱۸ ۱۲,۲۶۸ ۲۵۵,۰۵۶ ۳,۳۶۲ ۳,۶۴۹,۰۱۸ ۱۲,۲۶۸
الکتروموتور صنعتی دستگاه ۲۷,۶۴۷ ۲۰,۶۸۰ ۱۲,۵۰۵,۸۹۹ ۲۵۸,۶۲۲ ۱۳,۷۷۲ ۱۳,۸۶۱ ۱۲,۲۳۰,۲۱۴ ۱۶۹,۵۲۳ ۴۱,۴۱۹ ۳۴,۵۴۱ ۱۲,۳۹۵,۲۶۹ ۴۲۸,۱۴۵
الکتروموتور پمپ آب دستگاه ۱۹۰,۸۰۰ ۸۱ ۲,۶۹۱,۳۵۸ ۲۱۸ ۱۰۱,۸۸۰ ۷,۱۱۹ ۲۹۶,۲۴۹ ۲,۱۰۹ ۲۹۲,۶۸۰ ۷,۲۰۰ ۳۲۳,۱۹۴ ۲,۳۲۷
سایر دستگاه ۰ ۰ ۰ ۲۶,۹۴۴ ۰ ۰ ۰ ۸۵,۹۱۸ ۰ ۰ ۰ ۱۱۲,۸۶۲
جمع ۲۸۵,۷۸۴ ۲۶۹,۸۱۸ ۵۵۵,۶۰۲

ساتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ