طرح تبدیل محصولات ایران خودرو – بهمن ۹۷

0

شرایط تبدیل متمرکز و پیوسته بھمـن مـاه ۹۷ از تـاریخ ۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۹ صبح الـی ۹۷/۱۱/۳۰ مطابق شرایط و جداول پیوست اعلام می شود؛ لازم است نمایندگان محتـرم برای مشتریان مربوطه اطلاع رسانی کافی نمایند.

توضیحات بسیار مھم و ضروری :

١ .شرایط این بخشنامه صرفا جھت تبدیل خودروی قرارداد مشتریان بود و کاملا اختیاری می باشد و فقط بنا به درخواست مشتریان محترم قابل اقدام است.

توجه:

لازم به ذکر است که اعلام رضایت کتبی مشتری در محل نمایندگی جھت تبدیل، شرط اساسی انجام فرآیند تبدیل در سیستم نمایندگی می باشد و ضروریست نمایندگان محترم ضمن رعایت این موضوع کلیه تمھیدات لازم برای جلوگیری از بروز شکایات حقوقی مشتریان در خصوص این بخشنامه را در نظر بگیرند.

٢ .این بخشنامه جھت تبدیل خودروی قراردادھایی تنظیم و برنامه ریزی شده است که از نوع پیش فروش و دارای دعوتنامه بوده و دعوتنامه آنھا منقضی شده باشد.

٣ .قیمت فروش تمام خودروھای قید شده در مقصد تبدیل، بر اساس آخرین لیست قیمت مصوب ماھانه شرکت و دستور العمل ھای جاری قیمت گذاری تعیین می گردد.

شرایط جدید فروش ایران خودرو زمان تحویل خودروهای ثبت نامی ایران خودرو پیش فروش ایران خودرو اخبار خودرو اخبار ایران خودرو

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ