علائم راهنمایی و رانندگی به زبان انگلیسی و فارسی

1

تابلوی راهنمایی رانندگی به انگلیسی ،علائم راهنمایی رانندگی به انگلیسی با ترجمه ، علامت های راهنمایی و رانندگی به زبان انگلیسی و فارسی ،توضیح علائم راهنمایی و رانندگی به زبان انگلیسی ، road signs and meanings chart

نشان‌های راهنمایی و رانندگی در ایران به سه دسته تقسیم می شوند :

تابلو های بازدارنده یا انتظامی :

به تابلو ها یا نشان های باز دارنده , تابلو های انتظامی نیز می گویند.

این علائم به صورت دایره با نوار حاشیه قرمز می باشند و نوع ممنوعیت را به وسیله نشان میدهند.اط تابلو های بازدارنده تابلوی ایست به دلیل اهمیت به صورت هشت ضلعی و با زمینه قرمز با نوشته stop در نظر گرفته شده است. و در تابلوی حق تقدم سر این تابلو رو به زیر می باشد.

نشان‌های هشداردهنده یا اخطاری راهنمایی و رانندگی :

این تابلو ها معمولا به شکل مثلث با نوار قرمز در دو ر هستن و در و در داخل ان نوع خطر یا علائم به کار برده شده است

اگاهی دهنده و اخباری :

تابلو هایی هستند که رانندگان را جهت تعیین مسیر و و دیگر احتیاجات راهنمایی می گویند.

علائم راهنمایی و رانندگی به زبان انگلیسی pdf

علائم راهنمایی رانندگی به انگلیسی دانستنی های جالب تابلوی راهنمایی رانندگی به انگلیسی آموزشگاه رانندگی آموزش سریع زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی آموزش رانندگی علائم راهنمایی رانندگی به انگلیسی دانستنی های جالب تابلوی راهنمایی رانندگی به انگلیسی آموزشگاه رانندگی آموزش سریع زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی آموزش رانندگی علائم راهنمایی رانندگی به انگلیسی دانستنی های جالب تابلوی راهنمایی رانندگی به انگلیسی آموزشگاه رانندگی آموزش سریع زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی آموزش رانندگی علائم راهنمایی رانندگی به انگلیسی دانستنی های جالب تابلوی راهنمایی رانندگی به انگلیسی آموزشگاه رانندگی آموزش سریع زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی آموزش رانندگی علائم راهنمایی رانندگی به انگلیسی دانستنی های جالب تابلوی راهنمایی رانندگی به انگلیسی آموزشگاه رانندگی آموزش سریع زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی آموزش رانندگی علائم راهنمایی رانندگی به انگلیسی دانستنی های جالب تابلوی راهنمایی رانندگی به انگلیسی آموزشگاه رانندگی آموزش سریع زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی آموزش رانندگی

 

علائم راهنمایی و راننندگی به سه زبان عربی انگلیسی فارسی

عبور کامیون ممنوع
مَمنوع مُرور الشّاحِنات
مُرور الشّاحِنات ممنوع
No entry for trucks
Passing trucks prohibited

عبور سواری ممنوع
مَمنوع العبور للسَّیاره
مَمنوع مُرور السَّیارات
No entry for cars

عبور کامیون یدک دار ممنوع
ممنوع العبور للشّاحنه المقصوده
ممنوع مرور المرکبات الآلیه ذات المقطوره
ممنوع سَحَب العَرَبات
Tow truck crossing prohibited

عبور خودرو کشاورزی ممنوع
ممنوع العُبور للجَرار
ممنوع ورود ساحِبات العَرَبات
Agricultural vehicles crossing prohibited

ورود ممنوع
السَّیرُ فی هذا الطَّریقِ مَمنوعٌ
ممنوع الدُخول
طریق مغلق
عبور الممنوع
No entry

حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است
أفضلیه للسیارات المتجهه من الجهه المقابله
الطّریق ذو اِتِّجاه واحد
Give priority  to vehicles From opposite direction

عبور موتور سیکلت ممنوع
ممنوع مرور الدراجات الناریه
Motorcycle crossing
prohibited

گردش به راست ممنوع
الدَّورانُ عَلَی الیَمینِ مَمنوعٌ
منعطف حاد للیمین
ممنوع الاتجاه للیمین
ممنوع الاتّجاه علی الیمین
no right turn
Right turn ban

سبقت ممنوع
التَقَدم ممنوع
ممنوع التجاوزللسیارات
مَمنوع التّجاوز
No overtaking

دور زدن ممنوع
الدوران ممنوع
ممنوع الإستداره
ممنوع الدوران للخلف
مَمنُوع الاستداره
No u – turn

بوق زدن ممنوع
ممنوع الاستعمال للآله التنبیه
ممنوع استعمال التنبیه
إِستعمال آلَه التَّنبیه ممنوع
No Horning
Horn

سرعت بیش از ۵۰ کیلومتر بر ساعت ممنوع
تَحدیدُ السّرعه
Maximum speed

سبقت کامیون ممنوع
ممنوع التّجاوز للشّاحنات
Overtaking ban for trucks

پایان سبقت ممنوع
نِهایَه ممنوع التَقَدُم
نِهایَه ممنوع التجاوز
نِهایه منع التّجاوز
No passing end

پایان سبقت ممنوع برای کامیون
نِهایه ممنوعِ التَقَدُم شاحِنَه مِن السیاره
نهایه منطقه تحدید السرعه
مَسموحُ تَجاوُز الشّاحِنات
The overtaking ban for trucks

عبور کودکان
الحَذَر للأُطفال
Children crossing

پل متحرک
جِسرُالمُتَحَرِّک
Drawbridge

راه لغزنده
الطّریق زَلِق
slippery road

جاده باریک می شود
الطّریق یَضیق
road narrows onboth  sides

عبور حیوانات
معبر الحَیوانات
حَیَوانات

عبور حیوانات وحشی
معبر حیوانات وحشیه
حَیَوانات
wild animals

عبور شتر
معبر جِمال
Camel Crossing

عبور حیوانات اهلی
عبور الحَیوانات الأهلیه
Pass Pets

عبور دوچرخه
معبر دَرّاجات
Passing cyclist

پیچ‌های پی در پی (نخستین پیچ به راست)
مُنحَنیان
Double bend

ریزش سنگ
صخور متساقطه
سقوط الصُّخور
fallin rocks

جاده دو طرفه است
طریق ذواتجاهین
ذو اِتِّجاهین
Two-way street
two –way traffic ahead

گردش به چپ ممنوع
الدوران الی الیسار ممنوع
منعطف حاد للیسار
ممنوع الاتجاه للیسار

عبور وسائل نقلیه موتوری ممنوع
ممنوع وقوف السیارات و الدراجات الناریه
No motor vehicles

عبور خودرو با یدک ممنوع
ممنوع عبور السیارات القاطره
ممنوع مرور السیارات القاطره

عبور کامیون با وزن بیش از۵.۵ تن ممنوع

عبور کامیون با طول بیش از ۱۰متر ممنوع

عبور گاری ممنوع

عبور وسائل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع

عبور اتوبوس ممنوع
ممنوع العُبور للحافله
ممنوع مرور الحافلات

عبور وسایل نقلیه ممنوع

عبور موتور گازی ممنوع
ممنوع ورود الدَّرّاجات ناریّه
Passing motorbike ban

عبور دوچرخه ممنوع
ممنوع العُبور لِلدُراجَه
No cycling

عبور کلیه وسائل نقلیه موتوری ممنوع

عبور با ارتفاع بیش از  ۲.۹ متر ممنوع

عبور وسائل نقلیه با وزن بیش از۵.۵ تن ممنوع

عبور با باربیش از ۲.۴ تن بر هر محور ممنوع

سرعت بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت ممنوع
ممنوع الأقصی مٍن السرعه ثلاثون
Maximum speed

پایان حداکثر سرعت ۳۰ کیلومتر

پایان تمام محدودیت ها

توقف ممنوع
ممنوع الوقوف
no stop
no waiting

توقف مطلقا ممنوع
ممنوع الوقوف أبداً
ممنوع الوقوف و الانتظار
no stopping

توقف در روزهای فرد هفته ممنوع
ممنوع الوقوف فی ایام الفَرد الأُسبوع
ممنوع الانتظار فی الایام الفردیه

فقط عبور به چپ مجاز است
انعطف للیسار
Turn left

فقط عبور به راست مجاز است
انعطف للیمین

دور زدن مجاز

فقط گردش به راست مجاز
أمامک أتجاه اجباری للیمین

فقط گردش به چپ مجاز
آمامک أتجاه آجباری للیسار
انعطف للیسار
Turn left ahead

فقط مستقیم و گردش به چپ مجاز است
أتجاهات سیر اجباری
الی الامام او الانعطاف للیسار
Direction to be followed

عبور مستقیم و گردش به راست مجاز
أتجاهات سیر اجباری
الی الامام او الانعطاف للیمین

فقط عبور دوچرخه مجاز است

پایان عبور دوچرخه

فقط عبور پیاده
Pedestrian crossing

فقط عبور دوچرخه و پیاده

فقط عبور دوچرخه و پیاده مجاز است (مسیر غیر مشترک )

پایان عبور دوچرخه و پیاده

فقط عبور اسب مجاز است

پایان عبور پیاده

زیرگذر یا روگذر

حداقل سرعت ۳۰ کیلومتر
Minimum speed

پایان حداقل سرعت ۳۰ کیلومتر

گردش به چپ و راست مجاز است
أمامک دوران إجباری للیمین و الیسار
الانعطاف یمین و یسار

عبور فقط با زنجیر چرخ

پایان استفاده از زنجیر چرخ

عبور از سمت راست مجاز است
إتجه الی الیمین
ألزم الجانب الیمین

عبور از سمت چپ مجاز است
إتجه الی الیسار
ألزم الجانب الیسار

عبور از هر دو سمت مجاز است
السیر علی أحد جانبی الطریق
سیر فی احد الجانبین

فقط عبور پیاده مجاز است

فقط عبور دوچرخه و پیاده مجاز است (مسیر مشترک )

فقط عبور اسب سوار مجاز است

عبور فقط با زنجیر چرخ

فقط عبور مستقیم مجاز
الی المام فقط
Ahead only

فقط عبور اتوبوس مجاز است

عبور با عرض بیش از دو متر ممنوع
ممنوع عبور السیارات التی یزید عرضها عن ۲متر

عبور با بار بیش از دو تن بر هر محور ممنوع
أقصی حموله للمحور ۲طن

عبور با ارتفاع بیش از ۳/۵ متر ممنوع
ممنوع مرور الشاحنات أطول من ۵/۳ متر

عبور وسائل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع

عبور چرخ دستی ممنوع
ممنوع مرور العربات التی تدفع أو تجر بالید
ممنوع عبور العربات

عبور کامیون ممنوع
ممنوع مرور الشاحنات

عبور موتورگازی ممنوع

عبور گاری ممنوع

عبور کامیون یدک دار ممنوع
ممنوع العبور للشاحنه المقصوره

ورود از هر طرف ممنوع
ممنوع المرور فی اتجاهین
(طریق مغلق)
no entry

ورود ممنوع
ممنوع الدخول
(طریق مغلق)
no entry

عبور دوچرخه ممنوع
ممنوع العبور الدراجه

عبور موتورسیکلت ممنوع
ممنوع العبور للدُراجَۀ الناریَه
ممنوع مرور الدراجات الناریه بدون سله

عبور کلیه ی وسایل نقلیه ممنوع

عبور کامیون با طول بیش از ۱۰ متر ممنوع
أقصی حمولۀ۱هطن

ایست
قف
Stop and  give way

حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است

پایان سبقت ممنوع

پایان سبقت ممنوع برای کامیون

عبور وسایل نقلیه با وزنن بیش از ۵ تن ممنوع

حداکثر سرعت ۵۰ کیلومتر
أقصی حد للسرعه ۵۰ کم
تَحدیدُ السّرعه

حق تقدم عبوربا وسیله نقلیه مقابل است

ورود ممنوع
طریق مغلق
ممنوع الدخول

ورود از هر دو طرف ممنوع

عبور سواری ممنوع
ممنوع العبور السیاره

عبور موتور سیکلت ممنوع
ممنوع العبور للدراجه

عبور دوچرخه ممنوع
اِحذِر راکبُ ادُّرّاجات

عبور موتور گازی ممنوع
ممنوع مرور دَرّاجات الناریه

عبور کامیون ممنوع

عبور کامیون یدک دار ممنوع
ممنوع سَحب العَرَبات
Tow truck crossing prohibited

عبور خودرو با یدک ممنوع
ممنوع عبور السیارات القاره

عبور وسائل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع

عبور پیاده ممنوع
ممنوع مرور المشاه
ممنوع العبور للمشاه

عبور گاری ممنوع

عبور چرخ دستی ممنوع
ممنوع عبور العربات

عبور خودرو کشاورزی ممنوع
ممنوع العبور الجرّار

عبور وسائل نقلیه موتوری ممنوع
ممنوع وقوف السیارات و الدراجات الناریه

عبور کلیه وسائل نقلیه موتوری ممنوع

دور زدن ممنوع
ممنوع الإستداره

عبور با عرض بیش از دو متر ممنوع

عبور با ارتفاع بیش از  ۲.۹ متر ممنوع

عبور وسائل نقلیه با وزن بیش از۵.۵ تن ممنوع

عبور با باربیش از ۲.۴ تن بر هر محور ممنوع

عبور کامیون با طولبیش از ۱۰متر ممنوع

رعایت فاصله کمتر از ۵۰ متر ممنوع

گردش به چپ ممنوع
منعطف حاد للیسار
الدَّورانُ عَلَی الیَسارِ مَمنوعٌ
الدوران الی الیسار ممنوع
No left turn

گردش به راست ممنوع
منعطف حاد للیمین
الدَّورانُ عَلَی الیَمینِ مَمنوعٌ
No right turn

سبقت ممنوع
ممنوع التجاوز
التّقدم ممنوع

سبقت برای کامیون ممنوع
التّقدم لِلشاحنهممنوع

سرعت بیش از ۳۰ کیلومتر بر
ساعت ممنوع
تَحدید السُّرعَه
Minimum speed

بوق زدن ممنوع

ایست ـ بازرسی (گمرگ)
قف جمرک

پایان منطقه توقف ممنوع

توقف (پارک ) ممنوع
ممنوع الوقوف

توقف مطلقا ممنوع (پارک و ایستادن ممنوع )
ممنوع الوقوف و الانتظار

توقف در روزهای فرد هفته ممنوع
ممنوع الوقوف فی ایام الفَرد الأُسبوع

توقف در روزهای زوج هفته ممنوع
ممنوع الوقوف فی ایام الزوج الأسبوع
ممنوع الانتظار فی الزوجیه

پایان تمام محدودیت ها

پایان محدودیت سرعت ۸۰ کیلو متر

پایان سبقت ممنوع

پایان سبقت ممنوع برای کامیون

سبقت ممنوع

سبقت برای کامیون ممنوع

رعایت فاصله کمتر از ۷۰ متر ممنوع

عبور عابر پیاده ممنوع
ممنوع العبور لِلمُشاْ
ممنوع مرور المشاه

عبور اتوبوس ممنوع

سوارکاری ممنوع
حَیَوانات
Horseback riding ban

عبور سواری ممنوع

عبور خودرو ی کشاورزی ممنوع
ممنوع العبور الجرار

عبور چرخ دستی ممنوع

ایست
ایست
قِف

ایست
Stop ahead

پرواز هواپیما در ارتفاع کم

خطر
اِحذر
Risk

پرواز هواپیما در ارتفاع کم
طیران منخفض

جهت وزش باد شدید از چپ
معبر ریاح
(ریاح جانبیه)

جاده دو طرفه است
منطقه سیر علی اتجاهین
Two _ way traffic

تراکم ترافیک

ورود به راه اصلی از راست

ورود به راه اصلی از چپ

ورود به راه اصلی از چپ
طریق فرعی من الیسار

ورود به راه اصلی از راست
طریق فرعی من الیمین

میدان
دوّار
Field

تقاطع راه آهن با راهبند

تقاطع راه آهن بدون راهبند

تقاطع مسیر قطار شهری

تقاطع فرعی و اصلی
تقاطع ثانوی و رئیسی

تقاطع
Intersection

تقاطع
تقاطع طریق

کارگران مشغول کارند
اَلعُمّالُ یَعمَلونَ

به تابلو رعایت حق تقدم نزدیک می شوید

به تابلو ایست نزدیک می شوید
أمامک علامه قف

چراغ راهنما
أشاره المرور
إشارات مرور ضوئیه

عبور عابر پیاده
معبر المشاه

عبور حیوانات اهلی
عبور الحیوانات الاهلی
الحَیَوانات

عبور حیوانات وحشی
عبور الحیوانات الوحشیه
معبر حیوانات وحشیه
حَیَوانات

عبور اطفال
معبر أطفال
اَلحَذَر الأُطفال
Children crossing

عبور دچرخه سوار
إِحذَر راکِب الدُّرّاجات
no cycling

عبور دچرخه سوار
معبر دَرّاجات

گذر گاه عابر پیاده
مَمّر المَشاه
Pedestrian crossing ahead

ریزش سنگ

شانه خطرناک

راه لغزنده
الطریق مُنزَلٍق
خطر التزحلق

خطر سقوط در آب
خطر سقوط فی الماء

پل متحرک
الجِسرالمُتَحرک

راه از چپ باریک می‌شود
الطریق یضیق من الیسار

راه از راست باریک می‌شود
الطریق یضیق من الیمین

دست انداز
Uneven road

برآمدگی (دست انداز )
موانع الطُرُق
مطب
hump

چاله
طریق غیر مستوی

جاده باریک می شود
الطریقُ یُضیقُ
طریق ضیق
Road narrows on both sides

شیب سرازیری ده درصد
نزول

شیب سربالایی ده درصد
صعود

پیچ به چپ
منعطف للیسار

پیچ به راست
منعطف للیمین
Bend to right

سرازیری خطرناک

سربالایی خطرناک

پیچ‌های پی در پی (نخستین پیچ به راست)
منعطفات خطره من الیسار الی الیسار

پیچ‌های پی در پی (نخستین پیچ به چپ
منعطفات خطره من الیسار الی الیمین
Double bend

جهت وزش باد شدید از چپ

عبور دوچرخه سوار

جاده دو طرفه است
طریق ذواتجاهین

رعایت حق تقدم
أمامک طریق أفضلیۀ
Give Way

پیچ به چپ
منعطف للیسار
منعطف یسلری

پیچ به راست
منعطف للیمین
منعطف یمینی

پیچ‌های پی در پی (نخستین پیچ به چپ)
منعطفات خطره من الیسار للیمین
منحنیات أولهما الیسار

پیچ‌های پی در پی (نخستین پیچ به راست)
منعطفات خطره من الیمین للیسار
منحنیات أولهماالیمین

شیب سرازیری ۱۲٪
نزول

شیب سربالایی ۱۲٪
صعود

راه از چپ باریک می‌شود
الطریق یضیق من الیسار

راه از راست باریک می‌شود
الطریق یضیق من الیمین

جاده باریک می شود
الطریق یضیق من الجانبین
طریق ضیّق

خطر سقوط در آب

پل متحرک

دست انداز
طریق غیر مستوی

برآمدگی
مطب

شانه خطرناک

راه لغزنده
طریق زلق
خطر التزحلق

پرتاب سنگ

خطر ریزش سنگ
خطر سقوط الحَجَر
صخور متساقطه

جاده دو طرفه است

عبور عابر پیاده

گذر گاه عابر پیاده
عبور مشاه
مَمَرُّ المُشاهِ

عبور کودکان
مدارس

عبور دوچرخه سوار
معبر دَرّاجات

عبور حیوانات اهلی
معبر حیوانات

عبور حیوانات وحشی
عبور الحیوانات الوحشیه

کارگران مشغول کارند
العُمال یَعملونَ

چراغ راهنما
أشاره المرور
إشارات مرور ضوئیه
Traffic lights ahead

تقاطع
أمامک تقاطع طرق
تقاطع طرق

جهت وزش باد شدید از چپ

أشغال علی الطریق
اعمال بالطریق
Road works

ورود به راه اصلی از چپ

پرواز هواپیما در ارتفاع کم
مدرج طیران

میدان
Roundabout ahead

تقاطع راه آهن با راه بند
تقاطع سکه حدید ببوایه

تقاطع راه آهن بدون راه بند

تقاطع فرعی و اصلی
تقاطع طریق رئیسی مع فرعی
Crossroads ahead

تقاطع مسیر قطار شهری

خطر
إحذر

تراکم ترافیک

ورود به راه اصلی از راست

سربالایی
مرتفع خطر

سرپایینی
منحدر خطر

ملتقی سکه حدید

جِسر ضیق

آتش نشانی
محطه إطفاء

تونل
نفق

پرتاب سنگ

پارکینگ
Parking

بیمارستان
Hospital

گذرگاه پیاده

نظارت با دوربین پلیس

دور زدن مجاز است

حق تقدم عبور با شما
Priority over oncoming vehicles

راه یکطرفه
One _ way traffic

تلفن عمومی
public phone

تعمیرگاه
ورشه تصلیح
garage

پست امداد
E- relief

آزاد راه
Highway

پایان ازاد راه

راننده ناشنوا
Deaf driver

راننده معلول
Handicapped driver

کافیتیریا
رستوران
تَقتَرِبُ مِنَ المَطعَمِ
مطعم
Restaurant

منطقه للسباحه

پمپ بنزین
مَحطّهُ بِترول
محطه محروقات
gas station

مَحطهُ غاز حیوی

موقف
Parking lot

طریق بدون المخرج
Dead end street

عبور آب
معبر المیاه

حداکثر سرعت در خط های عبور

خط ویژه عبور

جهت عبور در میدان

راه یک طرف
one – way street

محدودیت عبور کامیون در مسیر مشخص

پیش انتخاب مسیر

نمایش مسیر بن بست و مسیر عبوری

خیابان یک طرفه
On –  way traffic

خیابان اصلی
شارع الرئیسی

پایان خیابان اصلی
نهایه شارع الرئیسی

تقاطع جاده و راه آهن در ۱۰۰ متری

تقاطع با راه آهن

تقاطع با راه آهن دو خطه

تقاطع جاده و راه آهن در ۲۰۰ متری

تقاطع جاده و راه آهن در ۳۰۰ متری

تقاطع جاده با راه آهن با راهبند نصب در ۳۰۰ متری

تقاطع جاده با راه آهن بدون راهبند نصب در ۳۰۰ متری

خیابان اصلی

main Street

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

1 نظر
  1. محمدعلی می گوید

    سلام خدمت شما
    ادمین گرامی،گروه سوم عکس تابلوهای راهنمایی و رانندگی به زبان انگلیسی که روی صفحه وبتان قرار داده اید دارای نوشته های تعنه آمیز و هجویات هستند و اسم واقعی تابلوها نیستند.برای جلوگیری از سوء برداشت و سوء تفاهم لطفا آنها را حذف یا عوض کنید،مگر اینکه از روی قصد این کار را انجام داده باشید.
    با تشکر.