آنچه در بازار بورس روز شنبه ۹ فرورودین گذشت

0

نهم فروردین باز هم شاهد ادامه سیر نزولی ارزش سهام در بسیاری از نمادها در گروه های مختلف و ریزش بیش از پیش شاخص های بازار بودیم. روز جاری سقوط ارزش سهام به ویژه در گروه پالایشی و پتروشیمی، سرمایه گذاری ، ساختمانی و سیمانی و برخی از نمادهای بانکی در افت شاخص ها تاثیر شایانی داشته و در مقابل شاهد رونق معاملات در گروه خودرویی بودیم .روز جاری شاخص کل بورس تهران با ثبت افتی ۳۷۹ واحدی به ۷۸۲۳۹ واحد رسید.

دو نماد “ختور” و “غالبر” بیشترین افزایش قیمت و “شپمچا” و “شپلی” نیز بالاترین افت قیمت را تجربه کردند. همچنین “شبندر” بیشترین تاثیر منفی و “شبهرن” بالاترین اثر مثبت را بر شاخص گذاشتند.

 با از سرگیری معاملات در این هفته شاخص کل بورس تحت تاثیر جو منفی و بعضا مبهم گروه های مختلف به ویژه پالایشی، بانکی و سرمایه گذاری و پتروشیمی در مسیر سقوط قرار گرفت و در مقابل رونق نسبی در گروه هایی همچون خودرو و برخی از نمادهای نفتی در مقابل این روند قرار گرفت و از ریزش شدید این نماگر جلوگیری کرد.در میانه معاملات با وجود رونق بیش از پیش در نمادهای پیشرو ذکر شده، شاهد افول تعداد قابل ملاحظه ای از دیگر نمادها در گروه هایی همچون معدنی بودیم و در عین جو مبهم حاکم بر گروه هایی همچون فلزی، دارویی و سیمانی نیز ادامه یافت همین امر نیز منجر به افت بیش از پیش شاخص گردید. در ادامه شاهد بهبود فضای معاملات در گروه بانکی بودیم اما این روند نیز چنان پابرجا نماند و بدین ترتیب شاخص با سیر نزولی تا پایان معاملات روزانه به حرکت خود ادامه داد.

امروز مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس گزارش مربوط به تشریح فرآیند های افزایش سرمایه شرکت های حاضر در بازار سرمایه و همچنین درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ و اوراق اﺟﺎره در سال گذشته را در اختیار عموم قرار داد. بر طبق این گزارش ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻞ ﻣﺠﻮزﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﻲﻋﺎمﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻓﺰاﻳﺶ سرمایه ﻃﻲ ۱۲ ﻣﺎﻫﺔ ﺳﺎل ۹۲ ﻣﻌﺎدل ۹۲۱ر۲۴۳ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ۴۵ درﺻﺪ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ از ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﺎل ﺷﺪه ﺳﻬﺎﻣﺪاران و آورده ﻧﻘﺪی و ﻣﺎﺑﻘﻲ از ﻣﺤﻞ ﺳﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ، اﻧﺪوﺧﺘﻪﻫﺎ و ﻣﺎزاد ﺗﺠﺪﻳﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ داراﺋﻲﻫﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم در ﺷﺮف ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻛﻪ ﻣﺸﻤﻮل رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﻳﻚ ﻣﻮرد ﻣﺠﻮز ﭘﺬﻳﺮه ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫـﺎی ﺳـﻬﺎﻣﻲ ﻋـﺎم در ﺷﺮف ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ۰۰۰ر۳ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل اﻗﺪام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﺳـﺎل ۹۲، ﻣﺠـﻮز اﻧﺘﺸـﺎر ﻣﺒﻠـﻎ ۲۰۰ر۳ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ، ﻣﺒﻠﻎ ۱۳۸ر۸ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل اوراق اﺟﺎره و ﻣﺒﻠﻎ ۲۰۰ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل اوراق ﻣﺮاﺑﺤﻪ ﻧﻴﺰ ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪ.

همچنین خبر رسید که سازمان بورس مجوز پذیره نویسی را برای یک صندوق سرمایه گذاری مشترک دیگر صادر کرده است.بر این اساس مجوز پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشمندان پارس نگر خبره در اندازه کوچک و با پرداخت سود ۲۰ درصد سالیانهصادر شده است. شایان ذکر است که شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد به عنوان ضامن این صندوق شناخته می شود.

امروز همچنین می توان به کاهش جزئی قیمت طلا و رشد ارزش دلار در بازار داخلی اشاره کرد. طلا هم اکنون به قیمت هر گرم ۹۶ هزار و هفتصد تومان رسیده و دلار نیز در بازار آزاد در قیمت ۳۰۵۵ تومان در حال معامله است.

 روز شنبه جو منفی و بعضا مبهمی بر بسیاری از گروه ها حاکم بود. درگروه معدنی تمام نمادهای معامله شده در محدوده منفی به کار خود پایان داده اند. در این گروه صف فروش”کبافق” پابرجا مانده است . در گروه محصولات شیمیایی تنها ۸ نماد رشد کرده اند. در این گروه “پاکشو” صف خرید را تجربه می کند. درگروه فلزات اساسی ۱۴ نماد افت کرده اند.در این گروه “ارفع” با صف خرید ملموسی روبروست و “فولاژ” صف فروش دارد. در بخش مخابرات “اخابر” سقوط کرده و معاملات متعادل است. در بخش فنی مهندسی هر دو نماد منفی بوده و “رمپنا” صف فروش قابل ملاحظه خود را حفظ کرده است. در بخش خودرو تنها ۴ نماد افت کرده اند. در این بخش “خمهر” و “خساپا” صف خرید ملموسی و “خعتبار” بالاترین صف فروش را دارد. در بخش شرکت های چند رشته ای ارزش سهام تمام شرکت های مورد معامله سقوط کرده است. در گروه بانکی ۱۰ نماد در محدوده منفی بوده اند. در این گروه “وزمین” صف خرید محدودی دارد. در گروه سرمایه گذاری تنها “وساپا” رشد کرده است. در این گروه صف های فروش سبکی دیده می شود. در بخش محصولات نفتی ۳ نماد مثبت بوده اند. در این گروه صف خرید محدود در نماد “شبهرن” دیده می شود. در گروه دارویی ۱۴ نماد کاهش ارزش سهام را پشت سر گذاشته اند. در این گروه ” دزهراوی ” و “دروز” بالاترین صف های خرید را دارد. در معاملات بخش غذایی ۹ نماد افت کرده اند. در این گروه در نماد “غمینو” صف خرید سنگینی دیده می شود. در میان قندی ها ۷ نماد سقوط ارزش سهام را پشت سر گذاشته اند. در معاملات صنعت لاستیک و پلاستیک ۳ نماد در درصدهای منفی به کار خود پایان داده اند. در گروه ساختمانی ۲ نماد رشد کرده اند. در این گروه صف های فروش محدود در برخی نمادهای منفی دیده می شود. در این میان در گروه سیمانی ۶ نماد افزایش ارزش سهام را پشت سرگذاشته اند. در این گروه نیز صف های فروش نه چندان سنگینی در برخی از نمادهای منفی به چشم می خورد.

در پایان گفتنی است امروز بیش از ۲۵۶ میلیون سهم در بورس مورد معامله قرار گرفت که دو نماد “رتاپ” و”وبصادر” بیشترین حجم معاملاتی را به خود اختصاص دادند.

همچنین در فرابورس نیز بیش از ۶۱ میلیون سهم مورد معامله قرار گرفت که دو نماد”اعتلا” و”ثتران” بیشترین حجم معاملاتی را تجربه کردند.

نمابورس

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ