آخرین NAV شرکت های سرمایه گذاری در فرودین ۹۳

0

NAV عبارت از ارزش خالص دارایی‌های یک شرکت و به عبارت دیگر، ارزش کل دارایی‌های شرکت پس از کسر بدهی‌ها است. محاسبه NAV در مورد شرکت‌های سرمایه‌گذاری مناسب‌ترین روش جهت ارزش‌گذاری سهام است.

نام شرکت نماد قیمت روز

(ریال)

NAV هر سهم(ریال) p/NAV سهم پرتفوی بورسی به کل پرتفوی سهم پرتفوی غیر بورسی به کل پرتفوی
گسترش سرمایه گذاری

خودرو

خگستر ۳,۸۱۰ ۸,۲۳۱ ۴۶.۳% ۶۹.۲% ۳۰.۸%
نفت و گاز

پارسیان

پارسان ۸,۷۸۱ ۸,۸۶۷ ۹۹.۰% ۹۲.۹% ۷.۱%
س. نفت و گاز

تامین

تیپیکو ۴,۹۵۸ ۷,۱۲۲ ۶۹.۶% ۶۷.۰% ۳۳.۰%
س. مسکن ثمسکن ۲,۰۶۳ ۳,۶۰۰ ۱۱.۶% ۵.۸% ۹۴.۲%
گروه دارویی

سبحان

دسبحا ۸,۹۲۰ ۱۲,۳۷۲ ۷۲.۱% ۹۴.۷% ۵.۳%
س. البرز والبر ۵,۷۳۱ ۶,۹۹۸ ۸۱.۹% ۸۹.۸% ۱۰.۲%
س. گروه توسعه

ملی

وبانک ۷,۳۹۰ ۱۳,۱۷۲ ۵۶.۱% ۷۰.۰% ۳۰.۰%
س. صندوق

بازنشستگی

وصندوق ۳,۷۱۱ ۶,۲۶۹ ۵۹.۲% ۸۴.۳% ۱۵.۷%
س. غدیر وغدیر ۳,۳۹۳ ۱۰,۱۴۲ ۶۳.۰% ۷۸.۴% ۲۱.۶%
س. سپه وسپه ۲,۳۳۶ ۳,۳۸۲ ۶۹.۱% ۹۶.۸% ۳.۲%
توسعه صنایع

بهشهر

وبشهر ۳,۷۷۰ ۴,۸۴۸ ۷۷.۸% ۷.۳% ۹۲.۷%
پارس توشه وتوشه ۳,۳۴۱ ۷,۰۷۴ ۴۷.۲% ۷۲.۲% ۲۷.۸%
س. خوارزمی وخارزم ۲,۰۴۳ ۲,۴۲۴ ۸۴.۳% ۷۲.۲% ۲۷.۸%
س. معادن ومعادن ۳,۷۸۰ ۵,۴۳۵ ۶۹.۵% ۹۱.۲% ۸.۸%
س. آتیه دماوند وآتی ۵,۱۴۰ ۸,۷۵۰ ۵۸.۷% ۸۸.۵% ۱۱.۵%
س. امید وامید ۴,۳۹۱ ۵,۹۴۹ ۷۳.۸% ۸۳.۷% ۱۶.۳%
س. سایپا وساپا ۱,۳۸۴ ۲,۲۸۹ ۶۰.۵ % ۳۳.۶% ۶۶.۴%
س. توسعه ملی وتوسم ۲,۸۱۹ ۳,۷۵۲ ۷۵.۱% ۹۴.۱% ۵.۹%

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ