تحلیل بنیادی شرکت سیمان فارس و خوزستان با نماد “سفارس”

0

شرکت سیمان فارس و خوزستان با بیش از شش دهه فعالیت، به عنوان شرکت مادر تخصصی، بزرگترین گروه تولیدکننده سیمان در کشور و منطقه بوده که با دارا بودن ۳۳ شرکت فرعی زیر مجموعه در صنعت سیمان و صنایع وابسته به سیمان در حال فعالیت می باشند

برآورد سود هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۳:

طبق آخرین بررسی ها تمامی زیرمجموعه های بورسی شرکت مجامع تقسیم سود خود را برگزار کرده اند.بنابراین می توان سهم واقعی شرکت از سرمایه گذاری در شرکت های بورسی را محاسبه کرد.شایان ذکر است سود سال ۹۲ شرکت های زیرمجموعه در سود سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۳ شرکت لحاظ می شود.

آخرین بودجه سال مالی ۹۳ و برآورد سال مذکور بر اساس آخرین سودهای تقسیمی زیرمجموعه( واقعی) به شرح زیر می باشد.

همانطور که مشاهده می کنید سهم سفارس از سرمایه گذاری در زیرمجموعه های بورسی در بودجه ۹۳ مبلغ ۱۵۰.۷ میلیارد تومان بوده است که با لحاظ کردن سود های نقدی و واقعی سال ۹۲ این مبلغ به ۱۵۵.۳ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.این مبلغ اختلاف ۴.۵ میلیارد تومانی با بودجه اعلامی دارد.( به ازای هر سهم ۱ تومان بر سود هر سهم سال ۹۳ سفارس تاثیر دارد)

نام شرکت

سال منتهی به

سرمایه (م.ریال)

درصد مالکیت

بودجه سال مالی ۹۳/۰۲/۳۱

برآورد سال مالی ۹۳/۰۲/۳۱

درآمد هر سهم (ریال)

درآمد نقدی هر سهم (ریال)

سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)

درآمد هر سهم (ریال)

درآمد نقدی هر سهم (ریال)

سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)

سیمان غرب

۹۲/۱۲/۲۹

۳۰۰,۰۰۰

۵۴.۰۳

۱,۴۳۵

۱,۲۹۲

۲۰۹,۴۱۴

۱,۴۶۹

۱,۴۵۰

۲۳۵,۰۲۳

سیمان خزر

۹۲/۱۲/۲۹

۲۳۰,۰۰۰

۵۸.۸۲

۸۰۵

۷۲۵

۹۸,۰۷۸

۷۶۵

۸۰۰

۱۰۸,۲۲۴

سیمان بهبهان

۹۲/۱۲/۲۹

۵۵,۰۰۰

۵۲.۳

۹,۲۵۷

۸,۳۳۱

۲۳۹,۶۵۵

۹,۲۷۶

۹,۰۰۰

۲۵۸,۹۰۰

سیمان بجنورد

۹۲/۱۲/۲۹

۳۹۲,۰۰۰

۳۷.۲۹

۱,۰۵۵

۸۹۷

۱۳۱,۱۰۸

۹۶۶

۹۰۰

۱۳۱,۵۴۶

سیمان خاش

۹۲/۱۲/۲۹

۱۲۵,۰۰۰

۴۲.۵۹

۱,۷۲۱

۱,۴۶۳

۷۷,۸۸۶

۱,۹۲۶

۱,۷۰۰

۹۰,۵۰۴

سیمان فارس

۹۲/۱۲/۲۹

۲۳۳,۰۰۰

۹۱.۴۳

۶۱۴

۵۵۳

۱۱۷,۸۰۳

۵۶۳

۵۵۰

۱۱۷,۱۶۴

سیمان سفیدنیریز

۹۲/۱۲/۲۹

۵۰,۰۰۰

۵۹.۳۱

۲,۷۸۶

۲,۵۰۷

۷۴,۳۴۷

۲,۷۸۹

۲,۴۰۰

۷۱,۱۷۴

فارسیت اهواز

۹۲/۱۲/۲۹

۳۰,۰۰۰

۸۳.۹۶

۰

۰

۰

۰

۰

۰

سیمان درود

۹۲/۱۲/۲۹

۸۰,۰۰۰

۵۳.۹۲

۲,۱۹۴

۱,۸۶۵

۸۰,۴۴۸

۱,۸۲۵

۱,۲۵۰

۵۳,۹۱۹

سیمان فارس نو

۹۲/۱۲/۲۹

۳۵۰,۰۰۰

۸۳.۶۱

۱,۲۳۳

۱,۱۰۰

۳۲۱,۹۰۴

۱,۲۲۶

۱,۱۰۰

۳۲۱,۹۰۴

سیمان مازندران

۹۲/۱۲/۲۹

۲۷۳,۹۹۶

۱۲.۴۸

۳,۶۲۸

۲,۵۰۰

۸۵,۴۸۴

۳,۸۱۳

۲,۷۰۰

۹۲,۳۲۳

سیمان سپاهان

۹۲/۰۶/۳۱

۱,۸۰۰,۰۰۰

۶.۲۶

۲۳۷

۲۰۰

۲۲,۵۵۰

۲۳۷

۲۰۰

۲۲,۵۵۰

سیمان شرق

۹۲/۰۶/۳۱

۸۴۰,۰۰۰

۱۲.۰۲

۳۴۴

۳۰۰

۳۰,۲۸۵

۳۴۴

۳۰۰

۳۰,۲۸۵

سیمان ارومیه

۹۲/۱۲/۲۹

۴۰۰,۰۰۰

۳.۲۳

۱,۵۲۵

۱,۴۵۲

۱۸,۷۷۰

۱,۴۲۱

۱,۵۰۰

۱۹,۳۹۰

سیمان صوفیان

۹۲/۱۲/۲۹

۵۵۰,۰۰۰

۰

۵۹۱

۴۷۲

۲

۶۱۰

۵۶۰

۲

سیمان قائن

۹۲/۱۲/۲۹

۵۳,۲۲۲

۰.۰۲

۴,۷۸۳

۲,۵۰۰

۳۰

۴,۵۰۱

۳,۸۰۰

۴۶

جمع

۱,۵۰۷,۷۶۴

۱,۵۵۲,۹۵۵

در بخش غیر بورسی طبق اطلاعات واصله سیمان خوزستان ۱۱۰ تومان به ازای هر سهم برای سال مالی ۹۲ تقسیم کرده است.اگر فرض کنیم سیمان آبیک نیز کل سود ۲۱۵ ریالی را تقسیم کند سهم شرکت از سرمایه گذاری در زیرمجموعه های غیر بورسی نیز از ۷۶.۲ میلیارد تومان به ۸۸.۸ میلیارد تومان خواهد رسید( اختلاف ۱۲.۶ میلیارد تومانی با بودجه)( تاثیر ۲۸ ریالی به ازای هر سهم)

نام شرکت

سرمایه (م.ریال)

بودجه سال مالی ۹۳/۰۲/۳۱

برآورد سال مالی ۹۳/۰۲/۳۱

درآمد هر سهم (ریال)

درآمد نقدی هر سهم (ریال)

سهم شرکت  م.ریال)

درآمد هر سهم (ریال)

درآمد نقدی هر سهم (ریال)

سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)

سیمان آبیک

۱,۸۰۲,۰۴۰

۲۱۵

۱۸۶

۳۲۸,۱۰۴

۲۱۵

۲۱۵

۳۷۹,۲۶۴

سیمان خوزستان

۶۵۰,۰۰۰

۹۶۶

۸۲۱

۲۲۱,۱۴۸

۹۶۶

۱,۱۰۰

۲۹۶,۲۹۶

سیمان ساوه

۶۵۰,۰۰۰

۱,۰۹۶

۹۳۲

۱۸۱,۷۳۱

۱,۰۹۶

۹۳۲

۱۸۱,۷۳۱

گچ ماشینی فارس

۵,۰۰۰

۲,۸۱۵

۲,۳۹۳

۱۱,۹۶۳

۲,۸۱۵

۲,۳۹۳

۱۱,۹۶۳

خدمات مهندسی

۴۱,۰۰۰

۱,۴۶۶

۰

۰

۱,۴۶۶

۰

۰

فولاد و چدن وماشین سازی دورود

۴۵,۵۹۹

۰

۰

۰

۰

۰

۰

پنبه نسوز نهبندان

۱,۰۰۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

تحقیق وتوسعه صنعت سیمان

۷,۰۰۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

ساخت مهندسی سرویس بین الملل

۱,۰۰۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

ساخت و نصب صنعتی البرز

۱۸,۰۰۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

سیمان زنجان

۲۷۵,۰۰۰

۳۳۰

۲۸۱

۱۷,۸۹۷

۳۳۰

۲۸۱

۱۷,۸۹۷

شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری

۱۰,۰۰۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

موسسه رتبه بندی اعتباری ایران

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران

۳,۵۸۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

بورس کالای ایران

۲۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰

۴۰۰

۱,۱۷۳

۱,۰۰۰

۴۰۰

۱,۱۷۳

نوآوران صنعت سبز پارس

۱,۰۰۰

۹,۲۷۳

۷,۸۸۲

۴

۹,۲۷۳

۷۸۸۲

۴

جمع

۷۶۲,۰۲۰

۸۸۸,۳۲۸

نتیجه اینکه سود هر سهم ۵۱ تومانی شرکت بدون تغییر درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری ها حداکثر به ۵۵ تومان خواهد رسید.

اما سود سال ۹۴:

اگر فرض را بر عدم تغییر سود سال ۹۳ زیرمجموعه ها بگیریم و سیاست سود تقسیمی آنها  را نیز همانند سال ۹۲ در نظر بگیریم مبلغ ۱۵.۵ میلیارد تومان از سرمایه گذاری در زیرمجموعه های بورسی  و ۱۸ میلیارد تومان هم از سرمایه گذاری در زیرمجموعه های غیر بورسی بدست خواهد آورد که به ازای هر سهم ۷۵ ریال بر سود هر سهم سال مالی ۹۴ شرکت موثر است.سود هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۴ شرکت ۵۵۲ ریال به ازای هر سهم می باشد.شایان ذکر است هر گونه افزایش در سود سال ۹۳ زیرمجموعه ها و افزایش درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری ها در سال جاری سود ۹۴ شرکت را با رشد همراه خواهد کرد

ارزش خالص دارایی های هر سهم:

پرتفوی بورسی:

شرکت

سرمایه (میلیون ریال)

تعداد سهام

درصد مالکیت

بهای تمام شده هر سهم (ریال)

ارزش هر سهم (ریال)

افزایش (کاهش)

سیمان خاش

۱۲۵,۰۰۰

۵۳,۲۳۷,۴۱۸

۴۲.۵۹

۱۰,۰۰۵

۸,۳۷۸

-۸۶,۶۱۷

سیمان شرق

۸۴۰,۰۰۰

۱۰۰,۹۵۰,۴۸۴

۱۲.۰۲

۴,۸۹۹

۳,۲۲۵

-۱۶۸,۹۹۱

سیمان فارس نو

۳۵۰,۰۰۰

۲۹۲,۶۳۹,۸۵۲

۸۳.۶۱

۱,۰۱۷

۶,۲۲۷

۱,۵۲۴,۶۵۴

سیمان غرب

۳۰۰,۰۰۰

۱۶۲,۰۸۵,۱۵۴

۵۴.۰۳

۱,۷۳۸

۷,۰۲۱

۸۵۶,۲۹۶

سیمان سپاهان

۱,۸۰۰,۰۰۰

۱۱۲,۷۵۰,۹۱۷

۶.۲۶

۲,۲۹۱

۲,۴۰۰

۱۲,۲۹۰

سیمان فارس

۲۳۳,۰۰۰

۲۱۲,۹۲۵,۸۵۳

۹۱.۴۳

۱,۰۵۸

۶,۵۷۵

۱,۱۷۴,۷۱۲

سیمان بجنورد

۳۹۲,۰۰۰

۱۴۶,۱۶۲,۳۹۷

۳۷.۲۹

۱,۱۲۸

۵,۴۴۱

۶۳۰,۳۹۸

سیمان خزر

۲۳۰,۰۰۰

۱۳۵,۲۱۰,۲۶۰

۵۸.۸۲

۱,۲۰۲

۵,۶۵۸

۶۰۲,۴۹۷

سیمان درود

۸۰,۰۰۰

۴۳,۱۰۵,۴۱۲

۵۳.۹۲

۳,۳۲۴

۱۶,۲۷۵

۵۵۸,۲۵۸

سیمان بهبهان

۵۵,۰۰۰

۲۸,۷۶۶,۶۳۷

۵۲.۳

۳,۹۳۵

۳۷,۲۰۰

۹۵۶,۹۲۲

سیمان مازندران

۲۷۳,۹۹۶

۳۴,۱۹۳,۶۳۷

۱۲.۴۸

۲,۹۶۹

۲۳,۲۱۰

۶۹۲,۱۱۳

سیمان ارومیه

۴۰۰,۰۰۰

۱۲,۹۲۶,۸۹۸

۳.۲۳

۵,۱۲۹

۷,۰۴۹

۲۴,۸۲۰

سیمان سفید نیریز

۵۰,۰۰۰

۲۹,۶۵۵,۷۲۷

۵۹.۳۱

۱,۲۷۰

۱۹,۵۳۴

۵۴۱,۶۳۲

فارسیت اهواز

۳۰,۰۰۰

۲۵,۱۸۸,۰۱۲

۸۳.۹۶

۱,۰۰۳

۸۸۱

-۳,۰۷۳

سیمان قائن

۵۳,۲۲۲

۱۲,۰۰۰

۰.۰۲

۴,۲۵۰

۳۱,۹۲۵

۳۳۲

سیمان صوفیان

۵۵۰,۰۰۰

۴,۴۰۱

۰

۳,۴۰۸

۴,۰۰۸

۳

جمع

۷,۳۱۶,۲۴۶

پرتفوی غیر بورسی:

شرکت

تعداد سهام

درصد مالکیت

بهای تمام شده

ارزش بازار

بهای تمام شده هر سهم (ریال)

ارزش هر سهم (ریال)

افزایش (کاهش)

سیمان ابیک

۱,۷۶۴,۰۰۰,۵۰۰

۹۷.۸۹

۱,۶۱۷,۵۸۸

۴,۷۹۸,۰۸۱

۹۱۷

۲,۷۲۰

۳,۱۸۰,۴۹۳

سیمان خوزستان

۲۶۹,۳۶۴,۱۱۳

۴۱.۴۴

۱,۱۲۱,۳۶۳

۱,۵۸۰,۰۹۰

۴,۱۶۳

۵,۸۶۶

۴۵۸,۷۲۷

سیمان ساوه

۱۹۴,۹۹۰,۰۰۰

۳۰.

۱,۰۶۹,۷۱۵

۱,۸۱۶,۳۳۲

۵,۴۸۶

۹,۳۱۵

۷۴۶,۶۱۷

سیمان زنجان

۶۳,۶۹۱,۸۷۴

۲۳.۱۶

۶۳,۶۹۲

۱۷۳,۴۳۳

۱,۰۰۰

۲,۷۲۳

۱۰۹,۷۴۱

خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان

۳۸,۱۵۹,۴۹۵

۹۳.۰۷

۳۸,۱۵۹

۳۳۵,۶۵۱

۱,۰۰۰

۸,۷۹۶

۲۹۷,۴۹۱

ساخت و نصب صنعتی البرز

۱۷,۹۹۵,۴۹۲

۹۹.۹۷

۲۵,۵۵۴

۲۵,۵۵۴

۱,۴۲۰

۱,۴۲۰

۰

گچ ماشینی فارس

۴,۹۹۸,۹۹۶

۹۹.۹۸

۴,۹۹۹

۱۲۲,۸۶۰

۱,۰۰۰

۲۴,۵۷۷

۱۱۷,۸۶۱

فولاد و چدن وماشین سازی دورود

۴۵,۵۸۷,۵۷۸

۹۹.۹۷

۴,۰۱۲

۴۵,۵۸۸

۸۸

۱,۰۰۰

۴۱,۵۷۶

تحقیق وتوسعه صنعت سیمان

۳۵۹,۰۹۴

۵۱.۳

۳,۵۹۱

۳,۵۹۱

۱۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

۰

بورس کالای ایران

۴,۳۹۸,۰۰۰

۱.۴۷

۱,۴۶۵

۲۲,۷۳۸

۳۳۳

۵,۱۷۰

۲۱,۲۷۳

پنبه نسوز نهبندان

۹۹۸,۹۹۸

۹۹.۹

۹۹۹

۹۹۹

۱,۰۰۰

۱,۰۰۰

۰

ساخت مهندسی سرویس بین الملل

۳,۳۰۰

۳۳.

۳۳۰

۳۳۰

۱۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۰

موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران

۱۶,۰۰۰

۴.۴۷

۱۶۰

۱۶۰

۱۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

۰

شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران

۶,۲۰۳

۰.۶۲

۶۲

۶۲

۹,۹۹۵

۹,۹۹۵

۰

موسسه رتبه بندی اعتباری ایران

۴,۳۷۵

۰.۴۴

۴۴

۴۴

۱۰,۰۵۷

۱۰,۰۵۷

۰

نوآوران صنعت سبز پارس

۵۰۰

۰.۰۵

۱

۳۵

۲,۰۰۰

۷۰,۰۰۰

۳۴

جمع

۳,۹۵۱,۷۳۴

۸,۹۲۵,۵۴۷

۴,۹۷۳,۸۱۴

بورسی

غیر بورسی

جمع

(میلیون ریال)

(میلیون ریال)

(میلیون ریال)

ارزش جاری

۱۰,۲۲۱,۰۳۷

۸,۹۲۵,۵۴۷

۱۹,۱۴۶,۵۸۴

بهای تمام شده

۲,۹۰۴,۷۹۲

۳,۹۵۱,۷۳۴

۶,۸۵۶,۵۲۵

ارزش افزوده

۷,۳۱۶,۲۴۶

۴,۹۷۳,۸۱۴

۱۲,۲۹۰,۰۵۹

حقوق صاحبان سهام

۷,۴۵۹,۵۴۱

ذخیره کاهش ارزش

۰

سود پرتفوی

۳,۰۸۷

سرمایه

۴,۵۰۰,۰۰۰

ارزش خالص دارایی ها

۱۹,۷۵۲,۶۸۷

NAV

۴۳۸۹

 قیمت جاری سهم (P)

۳۸۶۴

P/NAV

۰.۸۸

همانطور که مشاهده می کنید ارزش خالص دارایی های هر سهم شرکت بر اساس آخرین قیمت سهام زیرمجموعه های بورسی( به تاریخ ۱۳ خرداد ۹۳) و ارزش گذاری سهام زیرمجموعه های غیر بورسی ( بر اساس آخرین eps و dps اعلامی) برابر با ۴۳۸۹ ریال می باشد که قیمت سهم در محدوده ۸۸ درصدی آن معامله می شود.شایان ذکر است اثرات سود تقسیمی زیرمجموعه ها را نیز در ناو سهم لحاظ کرده ایم.ذکر این نکته نیز ضروری ست که ارزش جایگزینی شرکت مبلغی به مراتب بیشتر از ناو سهم (که صرفا بر اساس ارزش بازاری سهام زیرمجموعه بدست آمده است)می باشد

پرشین تحلیل

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ