“قشکر” و صورتهای مالی ۹ ماهه

0
شرکت ۳ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومانی شکر شاهرود برای هر سهم در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۹۲ براساس عملکرد واقعی دوره ۹ ماهه مبلغ ۸۰۶ ریال عایدی خالص پیش بینی کرده که در دوره مورد بررسی ۶۵ درصد از آن را محقق نموده است.

“قشکر” که در پیش بینی قبلی به ازای هر سهم مبلغ ۷۱۹ ریال سود خالص در نظر گرفته بود علت اصلی تعدیل مثبت ۱۲ درصدی را افزایش نرخ دستمزد تصفیه و افزایش مقدار تولید ملاس برای فروش از ۴۶۸۳ تن به ۵۹۱۵ اعلام کرده است.

این شرکت نرخ هرکیلو شکر تولیدی از چغندر برای سال مالی ۹۲ و همچنینی دوره ۹ ماهه مورد بررسی را تقریباً ۱۳۲۰ تومان در نظر گرفته و این در حالی است که هیات مدیره تصمیم دارد میزان ۶۰ درصد سود خالص را جهت تقسیم در مجمع عمومی عادی سال مالی ۹۲ پیشنهاد نماید.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ